Caverject Dual Pfizer

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har ytterligere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Caverject Dual er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Caverject Dual
 3. Hvordan du bruker Caverject Dual
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Caverject Dual
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Caverject Dual er og hva det brukes mot

Caverject Dual kammeret inneholder virkestoffet alprostadil som er et stoff lik en naturlig substans i kroppen med navn prostaglandin E1. Det utvider blodkarene, så blodet lettere kan flyte inn i penis. Dette gjør det lettere å få ereksjon. Caverject Dual brukes mot svak reisning og impotens. Legen kan også bruke preparatet sammen med andre tester for å utrede dine impotensproblemer.

2. Hva du må vite før du bruker Caverject Dual

Bruk ikke Caverject Dual
 • dersom du er allergisk overfor alprostadil eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du lider av sigdcelleanemi (en sykdom som påvirker de røde blodcellene), leukemi (blodkreft), multippelt myelom (benmargskreft) eller andre lidelser som kan medvirke til at du kan få for langvarig ereksjon (mer enn 6 timer, kalles priapisme)
 • dersom du har implantater i penis
 • dersom du er frarådet seksuell aktivitet f.eks. p.g.a. alvorlig hjertesykdom
 • dersom din penis er arret eller krum, eller du har Peyronies sykdom
 • dersom du har forhudsforsnevring
Caverject Dual skal ikke gis til barn (se ‘Caverject Dual inneholder benzylalkohol og natrium’).
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege før du bruker Caverject Dual.
Kontakt lege øyeblikkelig hvis du har ereksjon som varer mer enn 4 timer, da behandlingen bør starte innen 6 timer. Hvis du ikke får kontakt med legen, må du dra til legevakten.
Snakk med lege eller apoteket før du bruker Caverject Dual:
 • dersom du har lunge-, eller hjertesykdom (i slike tilfeller bør du være forsiktig under seksuell aktivitet)
 • dersom du har tidligere vært psykisk syk eller misbruker
 • dersom du har hatt et drypp (transitorisk iskemisk anfall)
 • dersom du har en eller flere risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer (dette kan omfatte høyt blodtrykk, tobakksbruk, økt blodsukker, økt blodkolesterol, overvekt og fedme)
 • dersom du har en eller flere risikofaktorer for hjerneslag (dette kan omfatte høyt blodtrykk, økt blodkolesterol, trange blodårer i hjertet (koronarsykdom), forstyrrelser i hjerterytmen (arytmi) og diabetes)
Seksuelt overførbare sykdommer
Caverject Dual beskytter verken deg eller din partner mot seksuelt overførbare sykdommer som AIDS, herpes eller gonoré. Injeksjon med Caverject Dual kan gi en liten blødning på injeksjonsstedet. Dette kan øke risikoen for smitte av slike sykdommer. Kondomer kan beskytte mot seksuelt overførbare sykdommer. Hvis du behøver råd om prevensjon eller ”sikker sex”, ta kontakt med legen.
Andre legemidler og Caverject Dual
Før du bruker Caverject Dual skal du fortelle legen dersom du bruker følgende legemiddel:
 • antihypertensiva (brukes for å behandle høyt blodtrykk)
 • sympatomimetikum (brukes mot lunge- og hjertesykdom)
 • vasodilaterende middel (legemidler som utvider blodkarene)
 • antikoagulanter (blodfortynnende midler)
 • annen behandling mot erektil dysfunksjon (for eksempel sildenafil eller papaverin)
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet og amming
Caverject Dual kan brukes av par som ønsker å bli gravid, og med en partner som er gravid eller ammer. Den beskytter ikke din partner mot graviditet, så du bør bruke sikker prevensjon, hvis dette ønskes.
Kjøring og bruk av maskiner
Caverject Dual skal ikke påvirke evnen din til å kjøre eller bruke maskiner.
Caverject Dual inneholder benzylalkohol og natrium
Dette legemidlet inneholder benzylalkohol 8,9 mg/ml.
Benzylalkohol kan forårsake allergiske reaksjoner.
Bruk av store mengder Caverject Dual kan føre til en opphopning av benzylalkohol i kroppen, noe som fører til en økt mengde syre i blodet (kalt metabolsk acidose). Pasienter med lever- eller nyresykdom må være spesielt forsiktige og rådføre seg med lege.
Benzylalkohol har vært forbundet med risiko for alvorlige bivirkninger som inkluderer pusteproblemer («gasping syndrom») hos yngre barn. Caverject Dual skal ikke brukes på barn.
Dette legemiddelet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per dose, dvs. det er så godt som ”natriumfritt”.

3. Hvordan du bruker Caverject Dual

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den første injeksjonen skal foretas av lege. Ikke forsøk å sette injeksjonen selv, før du har fått grundig trening og instruksjon av lege eller sykepleier. Hvis du ikke husker hvordan du skal gjøre det, må du snakke med legen igjen. Disse instruksjonene er kun ment som en tilleggsveiledning.
Dosering
Doseringen er individuell. Legen vil gi deg råd om hvilken dose som er den riktige dosen for deg, og kontrollere deg regelmessig.
Startdosen er 1,25 til 2,5 mikrogram, selv om det ikke er mulig å gi doser lavere enn 2,5 mikrogram med Caverject Dual. De fleste menn bruker 5 til 20 mikrogram, men noen trenger høyere doser. Legen vil velge den laveste dosen som gir virkning, for å redusere faren for langvarige, smertefulle ereksjoner. Du må aldri bruke mer enn 40 mikrogram.
Hvis Caverject Dual brukes for å finne årsaken til dine ereksjonsproblemer, vil dosen være 5 til 20 mikrogram.
Hvis den dosen du har fått forskrevet ikke virker godt nok, skal du snakke med legen. Du må ikke endre dosen, med mindre legen ordinerer dette. Hvis du glemmer hvor stor dose du skal bruke, les apoteketiketten eller snakk med legen.
Hvordan du bruker Caverject Dual?
Anvisningen nedenfor er retningsgivende. Hvis du har fått en annen anvisning av legen, skal du følge denne.
Du og din partner
Hvis du ønsker at din partner skal være med på å forberede eller sette injeksjonen, kan du snakke med legen, slik at din partner kan få opplæring til dette.
Caverject Dual-sprøyten
Forberedelse til injeksjonen
Vask hendene og tørk dem i et rent håndkle. Dersom din partner ønsker å hjelpe til med å forberede eller sette injeksjonen, bør partneren også vaske hendene sine.
1. Ta en sprøyte og en nål fra esken. Fjern folien på nålen.
2. Sett nålen på sprøyten ved å trykke fast nålen på enden av sprøyten. Vri med klokken til den sitter fast. Nålen har to beskyttelseshetter. Ta den ytre beskyttelseshetten av nålen.
3. Hold sprøyten med nålen pekende oppover. Stempelet skal være trukket helt ut.
4. Skru stempelet med klokken til det stopper. Nå blandes pulver og oppløsningsmiddel. Snu sprøyten opp ned et par ganger for å være sikker på at løsningen er jevnt blandet, og at pulveret har løst seg opp. Bruk ikke oppløsningen hvis den forblir uklar eller inneholder partikler.
5. Hold sprøyten med nålen pekende oppover. Fjern forsiktig den indre beskyttelseshetten fra nålen. Sørg for at nålen ikke er bøyd. Hvis den er bøyd, skal den ikke brukes. Kast den, og ikke prøv å rette den.
6. For å fjerne eventuelle store bobler fra oppløsningen, knips med fingeren på ampullen til boblene forsvinner. Deretter, mens sprøyten holdes med nålen pekende oppover, se etter at stempelet står i stopp-posisjon ved å skru stempelet mot høyre (med klokken). Trykk deretter straks stempelet så langt inn som mulig. Noen dråper kommer fram gjennom nålespissen. Det er normalt med små bobler på innsiden av glassbeholderen.
7. Vri langsomt stempelet med klokken for å velge dose. Det er fire dosevalg. Hvert valg utgjør en firedel av sprøytens fulle dose. Legen vil ha fortalt deg hva din dose skal være. Tallet i vinduet viser den valgte dosen. Hvis innstillingen blir feil, fortsetter du å vri stempelet med klokken til du får den rette dosen.
Du kan forberede injeksjonen opp til 24 timer før den skal brukes, hvis du oppbevarer oppløsningen ved romtemperatur.
Hvordan injeksjonen foretas
 • Ta av deg klærne, og finn en behagelig stilling. Ta dere tid til å finne roen, både du og partneren din. Hvis legen har anbefalt at du skal bruke spritserviett, bruker du den nå.
 • Pass på at nålen ikke er bøyd. En bøyd nål som er rettet ut, kan lettere brekke. Det har vært rapportert tilfeller hvor nålen har brukket og en del av den blitt stående igjen i penis, og i enkelte tilfeller har det vært behov for innleggelse på sykehus og kirurgisk fjerning. Hvis nålen er bøyd, må du ikke bruke den. Kast den, og ikke prøv å rette den. Sett en ny, ubrukt og steril nål på sprøyten.
Figur A:

Injeksjonssteder (skravert område)
 • Hold penis forfra med peke- og langfinger på undersiden nær pungen og tommelfingeren på oversiden. Klem penis forsiktig slik at injeksjonsstedet buler ut. Hvis det er forhud der, strekkes den ut. Injeksjonen foretas i det området av penis som er skravert på figur A.
Figur B:

Figur C:
 • Rengjør injeksjonsstedet med vaskeservietten og la det tørke. Sjekk dosevinduet og juster dersom nødvendig slik at riktig dose vises.
 • Hold penis med et fast grep, grip sprøyten med den ledige hånden og stikk nålen helt inn i delen som buler ut. Unngå vener og andre synlige blodkar. Vinkelen sees på figur B og C. Trykk stempelet ned med en fast bevegelse. Hvis du har problemer med å få sprøytet inn oppløsningen, beveg nålen noe og prøv igjen. Ikke bruk stor kraft for å få injisert oppløsningen.
 • Trekk nålen ut. Massér penis slik at oppløsningen blir fordelt.
 • Eventuell oppløsning i ampullen skal ikke spares til senere bruk. Kast nålen etter bruk slik legen har anvist, slik at ingen kan få tak i den eller komme til å stikke seg på den.
Hvor ofte du kan bruke Caverject Dual
Du kan bruke Caverject Dual maksimalt én gang i døgnet og ikke mer enn 3 ganger i uken. Skift injeksjonssted og injeksjonsside fra gang til gang.
Ereksjon etter bruk av Caverject Dual
Det vil ta litt tid før du får ereksjon etter injeksjonen. Med den rette dosering vil ereksjonen være tilstrekkelig til at du og din partner kan gjennomføre et samleie. Ereksjonen bør vanligvis ikke vare mer enn en time. Hvis du ønsker at den skal vare lenger, bør du snakke med legen. Hvis ereksjonen varer mer enn 4 timer, bør du søke legehjelp øyeblikkelig (se Advarsler og forsiktighetsregler ovenfor).
Dersom du tar for mye av Caverject Dual
Kontakt lege umiddelbart for du kan trenge behandling, spesielt hvis du får en ereksjon som varer i mer enn 4 timer.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Kontakt lege øyeblikkelig hvis du har ereksjon som varer mer enn 4 timer. Hvis du ikke får kontakt med legen, må du dra til legevakten øyeblikkelig, da behandlingen bør starte innen 6 timer.
Andre bivirkninger kan inkludere følgende
Svært vanlige bivirkninger (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer):
 • Smerter i penis.
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer):
 • blåmerker, arrvev eller krumming av penis, særlig etter lang tids bruk. Snakk med lege dersom dette skjer, da du kanskje må slutte å bruke Caverject Dual
 • forlenget varighet av ereksjonen
 • andre problemer med penis
 • hevelse, fargeforandringer eller blodutredninger på injeksjonsstedet. Dette kan skje første gangen du bruker Caverject Dual, men skal skje sjeldnere når du får øvelse
 • muskelkramper
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer):
 • lokale reaksjoner på injeksjonsstedet, som betennelse, hevelse, kløe, utslett eller blødning, eller en følelse av nummenhet, varme, ømhet eller smerter.
 • testiklene eller pungen kan bli rød, få hevelse eller gjøre vondt, og det kan danne seg klumper som kalles spermatoceler, som er cyster som inneholder sæd. Penis kan føles nummen.
 • ereksjonene kan være ubehagelige, smertefulle, langvarige eller kan utebli. Sæduttømmingen kan endre seg, forhuden kan bli stram eller hovne opp sammen med penishodet.
 • økt vannlatningstrang eller vannlatningsproblemer. Blødning fra urinrøret eller blod i urinen, særlig hvis injeksjonen utilsiktet treffer urinrøret.
 • bekkensmerter, matthet, svetting, kvalme eller hevelser i ben eller armer, forkjølelse eller munntørrhet. Du kan få soppinfeksjon (trøske).
 • endret blodtrykk eller hjerterytme, svimmelhet, overflatisk pust eller kollaps kan oppstå pga. selve injeksjonen.
 • hudkløe, rødhet på stikkstedet, utslett eller hudfortykning, økt tendens til svetting, lysfølsomhet i øynene, forstørrede pupiller, økt eller nedsatt følsomhet ved berøring, kalde hender og føtter, problemer med blodårer inkludert blødninger.
 • når du tar blodprøver, kan disse vise at du har forhøyede nivåer av kreatinin (et stoff som finnes i muskler).
Frekvens ikke kjent (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data):
 • Redusert blodtilførsel gjennom blodårene til hjertemuskelen
 • Hjerneslag
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Caverject Dual

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Ferdigblandet oppløsning er holdbar i 24 timer ved 25ºC eller lavere temperatur.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Caverject Dual
 • Virkestoff er: 10 eller 20 mikrogram alprostadil i 0,5 ml ferdigblandet injeksjonsvæske.
 • Andre innholdsstoffer er:
Pulver: Laktosemonohydrat, alfadex, natriumsitrat og saltsyre/natriumhydroksid.
Oppløsningsmiddel: Vann til injeksjonsvæsker og 0,9 % benzylalkohol som konserveringsmiddel. Vaskeserviettene inneholder isopropylalkohol.
Hvordan Caverject Dual ser ut og innholdet i pakningen
Caverject Dual er en tokammerampulle av glass i en engangssprøyte. Ampullen inneholder pulver i den fremste delen og oppløsningsmiddel i den bakerste delen.
Hver eske gir to eller ti injeksjoner med Caverject Dual. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
I esken med Caverject Dual finner du:
 1. To eller ti engangssprøyter som hver inneholder en Caverject Dual-ampulle
 2. To eller ti 29 G injeksjonsnåler
 3. Spritservietter
Innehaver av markedsføringstillatelse og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelse:
Pfizer AS
Lysaker
Norge
Tilvirker:
Pfizer Manufacturing Belgium NV, Puurs, Belgia
Injeksjonsnålene er produsert av Becton Dickinson Consumer Products, Dublin, Irland.
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 29.09.2022
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no