Atacand Plus, Atacand Plus Mite Cheplapharm

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Atacand Plus er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Atacand Plus
 3. Hvordan du bruker Atacand Plus
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Atacand Plus
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Atacand Plus er og hva det brukes mot

Navnet på legemidlet ditt er Atacand Plus. Det brukes til behandling av høyt blodtrykk (hypertensjon) hos voksne. Det inneholder to virkestoffer: kandesartancileksetil og hydroklortiazid. Disse fungerer sammen og senker blodtrykket ditt.
 • Kandesartancileksetil tilhører en gruppe legemidler som kalles angiotensin II reseptorantagonister. Det får blodårene til å slappe av og utvide seg. Dette bidrar til å senke blodtrykket ditt.
 • Hydroklortiazid tilhører en gruppe legemidler som kalles "diuretika" (vanndrivende tabletter). De hjelper kroppen å skille ut vann og salter, som natrium, gjennom urinen. Dette bidrar til å senke blodtrykket ditt.
Legen kan forskrive Atacand Plus hvis blodtrykket ditt ikke er blitt tilstrekkelig kontrollert med kandesartancileksetil eller hydroklortiazid alene.

2. Hva du må vite før du bruker Atacand Plus
Bruk ikke Atacand Plus dersom:
 • du er allergisk overfor kandesartancileksetil eller hydroklortiazid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • du er allergisk overfor legemidler som inneholder sulfonamid. Snakk med lege hvis du er usikker på om dette gjelder for deg.
 • du er mer enn 3 måneder gravid (det er også bedre å unngå Atacand Plus tidlig i svangerskapet – se avsnitt om graviditet).
 • du har alvorlige nyreproblemer.
 • du har alvorlig leversykdom eller gallestopp (et problem med drenering av galle fra galleblæren).
 • du har vedvarende lave nivåer av kalium i blodet.
 • du har vedvarende høye nivåer av kalsium i blodet.
 • du noen gang har hatt podagra/urinsyregikt.
 • du har diabetes eller nedsatt nyrefunksjon, og du får behandling med et legemiddel mot høyt blodtrykk som inneholder aliskiren.
Hvis du er usikker på om noe av dette gjelder for deg, snakk med lege eller apotek før du tar Atacand Plus.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Atacand Plus dersom:
 • du har diabetes
 • du har problemer med hjerte, lever eller nyrer
 • du nylig har hatt en nyretransplantasjon
 • du kaster opp eller nylig har hatt mye oppkast, eller har diaré
 • dersom du har en sykdom i binyrene kalt Conns syndrom (også kalt primær hyperaldosteronisme)
 • du noensinne har hatt en sykdom som kalles systemisk lupus erythematose (SLE)
 • du har lavt blodtrykk
 • du noen gang har hatt slag
 • du noen gang har hatt allergi eller astma
 • du tror du er (eller kan bli) gravid. Atacand Plus anbefales ikke tidlig i svangerskapet og skal ikke tas hvis du er mer enn 3 måneder gravid, da det kan føre til alvorlige fosterskader hvis det brukes på det tidspunktet (se avsnitt om graviditet)
 • du bruker noen av følgende legemidler mot høyt blodtrykk:
  • en ACE-hemmer (f.eks. enalapril, lisinopril, ramipril), særlig hvis du har diabetisk nyresykdom
  • aliskiren
 • dersom du har hatt hudkreft eller hvis du utvikler uventede hudforandringer under behandlingen. Behandling med hydroklortiazid, særlig ved høye doser over en lengre periode, kan øke risikoen for enkelte typer hud- og leppekreft (ikke-melanom hudkreft). Beskytt huden din mot sollys og ultrafiolett (UV)-stråling mens du tar Atacand Plus.
 • du opplever nedsatt syn eller øyesmerter. Dette kan være symptomer på væskeansamling i årehinnen (koroidal effusjon) eller økt trykk i øyet, og kan oppstå i løpet av timer til uker etter at du har tatt Atacand Plus. Dette kan føre til permanent synstap hvis det ikke blir behandlet. Hvis du tidligere har vært allergisk mot penicillin eller sulfonamid kan du ha en større risiko for å utvikle dette.
 • dersom du har hatt pusteproblemer eller problemer med lungene (inkludert betennelse eller væske i lungene) etter å ta tatt hydroklortiazid tidligere. Dersom du utvikler noen form for alvorlig kortpustethet eller vanskeligheter med å puste etter å ha tatt Atacand Plus, kontakt lege øyeblikkelig.
Legen kan utføre regelmessige kontroller av nyrefunksjonen din, blodtrykket og nivået av elektrolytter (f.eks. kalium) i blodet ditt.
Se også informasjon i avsnittet "Bruk ikke Atacand Plus".
Det kan hende at legen vil se deg oftere og ta noen prøver hvis du har noen av disse lidelsene.
Fortell lege eller tannlege at du tar Atacand Plus dersom du skal ha en operasjon. Dette fordi Atacand Plus kan forårsake et kraftig blodtrykksfall når det kombineres med enkelte bedøvelsesmidler.
Atacand Plus kan føre til at huden blir mer følsom for sollys.
Barn
Det er ingen erfaring om bruk av Atacand Plus på barn (under 18 år). Atacand Plus skal derfor ikke gis til barn.
Andre legemidler og Atacand Plus
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Atacand Plus kan påvirke måten enkelte andre legemidler virker på, og enkelte legemidler kan påvirke måten Atacand Plus virker på. Hvis du bruker visse legemidler, kan legen av og til trenge å ta noen blodprøver.
Spesielt må du informere legen hvis du bruker noen av de følgende legemidlene, ettersom legen kan endre dosen din og/eller ta andre forholdsregler:
 • andre legemidler som senker blodtrykket, inkludert betablokkere, legemidler som inneholder aliskiren, diazoksid og ACE-hemmere som enalapril, kaptopril, lisinopril eller ramipril
 • ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs) som ibuprofen, naproksen, diklofenak, celecoxib eller etoricoxib (smertestillende og inflammasjonsdempende legemidler)
 • acetylsalisylsyre (hvis du tar mer enn 3 g hver dag) (smertestillende og inflammasjonsdempende legemiddel)
 • kaliumtilskudd eller salterstatningstilskudd som inneholder kalium (legemidler som øker mengden kalium i blodet)
 • kalsium- eller D-vitamintilskudd
 • legemidler som senker kolesterolet, som kolestipol eller kolestyramin
 • legemidler mot diabetes (tabletter eller insulin)
 • legemidler som kontrollerer hjerteslagene (antiarytmistoffer), som digoksin og betablokkere
 • legemidler som kan påvirkes av kaliumnivået i blodet, som enkelte antipsykotika
 • heparin (et blodfortynnende legemiddel)
 • vanndrivende tabletter (diuretika)
 • avføringsmidler
 • penicillin eller ko-trimoksazol også kjent som trimetoprim/sulfametoksazol (antibiotika)
 • amfotericin (for behandling av soppinfeksjoner)
 • litium (et legemiddel mot psykiske helseproblemer)
 • steroider, som prednisolon
 • hypofysehormon (ACTH)
 • legemidler mot kreft
 • amantadine (for behandling av Parkinsons sykdom eller alvorlige infeksjoner forårsaket av virus)
 • barbiturater (en type bedøvelsesmiddel som også brukes for å behandle epilepsi)
 • karbenoksolon (for behandling av sykdom i spiserøret, eller munnsår)
 • antikolinerge stoffer som atropin og biperiden
 • cyclosporin, et legemiddel som brukes ved organtransplantasjoner for å unngå organavvisning
 • andre legemidler som kan føre til økning av den blodtrykksenkende effekten, som baklofen (et legemiddel for symptomlette ved spastisitet), amifostin (brukes ved kreftbehandling) og enkelte antipsykotika
 • hvis du bruker en ACE-hemmer eller aliskiren (se også informasjon i avsnittene "Bruk ikke Atacand Plus" og "Advarsler og forsiktighetsregler"
Inntak av Atacand Plus sammen med mat, drikke og alkohol
 • Du kan ta Atacand Plus med eller uten mat
 • Hvis du blir forskrevet Atacand Plus, snakk med legen før du drikker alkohol. Noen personer som drikker alkohol mens de tar Atacand Plus, kan føle at de besvimer, eller bli svimle
Graviditet og amming

Graviditet
Snakk med legen hvis du tror du er (eller kan bli) gravid. Legen vil sannsynligvis råde deg til å slutte å ta Atacand Plus før du blir gravid eller så snart du vet du er gravid, og vil råde deg til å ta et annet legemiddel i stedet for Atacand Plus. Atacand Plus anbefales ikke tidlig i svangerskapet og skal ikke tas hvis du er mer enn tre måneder gravid, da det kan føre til alvorlige fosterskader hvis det brukes etter tredje svangerskapsmåned.

Amming
Gi legen beskjed dersom du ammer eller snart kommer til å amme. Atacand Plus anbefales ikke til mødre som ammer, og legen kan velge å gi deg en annen behandling hvis du ønsker å amme, spesielt hvis barnet er nyfødt eller født for tidlig.
Kjøring og bruk av maskiner
Enkelte personer kan bli trette eller svimle når de tar Atacand Plus. Hvis dette skjer med deg, må du ikke kjøre bil eller bruke maskiner.
Atacand Plus inneholder laktose
Atacand Plus inneholder laktose, som er en type sukker. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.

3. Hvordan du bruker Atacand Plus

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Det er viktig at du tar Atacand Plus hver dag.
Den anbefalte dosen med Atacand Plus er én tablett daglig.
Svelg tabletten med vann.
Prøv å ta tabletten til samme tid hver dag. Dette hjelper deg å huske å ta den.
Dersom du tar for mye av Atacand Plus
Kontakt lege eller apotek umiddelbart for råd hvis du tar mer Atacand Plus enn det legen har skrevet ut til deg.
Dersom du har glemt å ta Atacand Plus
Du skal ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett. Ta den neste dosen som normalt.
Dersom du avbryter behandling med Atacand Plus
Dersom du slutter å ta Atacand Plus, kan blodtrykket ditt øke igjen. Derfor må du ikke slutte å ta Atacand Plus uten først å ha snakket med legen.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Det er viktig at du er oppmerksom på disse bivirkningene. Enkelte bivirkninger med Atacand Plus er forårsaket av kandesartancileksetil, og noen er forårsaket av hydroklortiazid.
Slutt å ta Atacand Plus og kontakt lege umiddelbart hvis du får noen av de følgende allergiske reaksjoner:
 • pustevansker, med eller uten hevelse i ansikt, lepper, tunge og/eller hals
 • hevelse i ansiktet, lepper, tunge og/eller hals, som kan føre til svelgevansker
 • kraftig kløe i huden (med utstående hevelser)
Atacand Plus kan forårsake reduksjon i antall hvite blodlegemer. Din motstandsdyktighet mot infeksjon kan reduseres, og du kan bli trett, få infeksjon eller feber. Kontakt lege dersom dette skjer. Legen kan av og til ta blodprøver for å sjekke hvorvidt Atacand har påvirket blodet ditt (agranulocytose).
Andre mulige bivirkninger inkluderer:
Vanlige (berører 1 til 10 av 100 pasienter)
 • forandring i blodprøveresultater:
  • redusert mengde natrium i blodet. Ved betydelig reduksjon kan du merke svakhet, mangel på energi eller muskelkramper
  • økt eller redusert mengde kalium i blodet, særlig hvis du allerede har nyreproblemer eller hjertesvikt. Ved betydelig økning kan du merke tretthet, svakhet, uregelmessig hjerterytme eller stikking/prikking
  • økt mengde kolesterol, sukker eller urinsyre i blodet
 • sukker i urinen
 • svimmelhet/ørhet eller svakhet
 • hodepine
 • luftveisinfeksjon
Mindre vanlige (berører færre enn 1 av 100 pasienter)
 • lavt blodtrykk. Dette kan få deg til å føle at du besvimer eller blir svimmel
 • tap av appetitt, diaré, forstoppelse, mageirritasjon
 • hudutslett, blemmer (elveblest), utslett på grunn av lysfølsomhet
Sjeldne (berører færre enn 1 av 1000 pasienter)
 • gulsott (gulfarging av huden eller det hvite i øynene). Kontakt lege straks dersom dette skjer med deg
 • effekt på hvordan nyrene dine virker, særlig hvis du har nyreproblemer eller hjertesvikt
 • søvnproblemer, depresjon, uro
 • stikking eller prikking i armer eller bein
 • kortvarig tåkesyn
 • unormal hjerterytme
 • pustevansker (inkludert lungeinflammasjon og væske i lungene)
 • høy kroppstemperatur (feber)
 • inflammasjon i bukspyttkjertelen. Dette gir moderate til kraftige magesmerter
 • muskelkramper
 • skade på blodkar, som fører til røde eller lilla prikker i huden
 • en reduksjon i røde eller hvite blodceller eller blodplater. Du kan merke tretthet, få infeksjon eller feber eller lett få blåmerker
 • kraftig utslett som utvikler seg raskt, med blemmer eller hudavflassing og muligens blemmer i munnen
Svært sjeldne (berører færre enn 1 av 10 000 pasienter)
 • akutt lungesviktsyndrom (symptomer inkluderer alvorlig kortpustethet, feber, svakhet og forvirring)
 • hevelse i ansikt, lepper, tunge og/eller hals
 • kløe
 • ryggsmerter, smerte i ledd og muskler
 • endring i leverfunksjonen, inkludert leverinflammasjon (hepatitt). Du kan merke tretthet, gulfarging av huden og det hvite i øynene dine og få influensalignende symptomer
 • hoste
 • kvalme
Ikke kjent (hyppigheten kan ikke anslås ut fra tilgjengelige data)
 • hud- og leppekreft (ikke-melanom hudkreft)
 • plutselig nærsynthet
 • nedsatt syn eller øyesmerter på grunn av høyt trykk (mulige tegn på væskeansamling i årehinnen (koroidal effusjon) eller akutt trangvinkelglaukom)
 • systemisk og kutan lupus erythematosus (en allergisk tilstand som fører til feber, leddsmerter, hudutslett som kan omfatte rødhet, blemmedannelse, flassing og klumper)
 • diaré
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Atacand Plus

 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser vedrørende temperatur.
 • Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen, blisterpakningen eller boksen etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Atacand Plus
Virkestoffer i Atacand Plus er kandesartancileksetil og hydroklortiazid. Tablettene inneholder 8, 16 eller 32 mg kandesartancileksetil og inneholder enten 12,5 eller 25 mg hydroklortiazid.
Andre innholdsstoffer er karmellosekalsium, hydroksypropylcellulose, laktosemonohydrat, magnesiumstearat, maisstivelse og makrogol. Atacand Plus 16 mg/12,5 mg og Atacand Plus 32 mg/25 mg tabletter inneholder også rødt jernoksid (E172). Atacand Plus 16 mg/12,5 mg, Atacand Plus 32 mg/12,5 mg og Atacand Plus 32 mg/25 mg inneholder også gult jernoksid (E172).
Hvordan Atacand Plus ser ut og innholdet i pakningen
Atacand Plus Mite 8 mg/12,5 mg tabletter er hvite, 4,5 mm × 9,5 mm ovale tabletter med delestrek på begge sider, og preget med
Atacand Plus 16 mg/12,5 mg tabletter er ferskenfarget, 4,5 mm × 9,5 mm ovale tabletter med delestrek på begge sider, og preget med
Atacand Plus 32 mg/12,5 mg tabletter er gule, 6,5 mm × 11 mm ovale med delestrek på begge sider og preget på den ene siden. Tabletten kan deles i like halvdeler ved å knekke den langs delestreken.
Atacand Plus 32 mg/25 mg tabletter er rosa, 6,5 mm × 11 mm ovale med delestrek på begge sider og preget med på den ene siden. Tabletten kan deles i like halvdeler ved å knekke den langs delestreken.
Atacand Plus Mite 8 mg/12,5 mg tablettene finnes i blisterpakninger som inneholder 28, 30, 56, 90 eller 98 tabletter.
Atacand Plus 16 mg/12,5 mg tablettene finnes i en plastboks som inneholder 100 tabletter eller i blisterpakninger som inneholder 14, 28, 30, 56, 90 eller 98 tabletter.
Atacand Plus 32 mg/12,5 mg tablettene finnes i blisterpakning som inneholder 28, eller 98 tabletter.
Atacand Plus 32 mg/25 mg tablettene finnes i blisterpakning som inneholder 28, 56 eller 98 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser markedsføres i hvert land.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker:
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH
Ziegelhof 24
17489 Greifswald
Tyskland
Tilvirker:
Klocke Pharma-Service GmbH
Straßburger Str. 77
77767 Appenweier
Tyskland
CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH
Ziegelhof 23-24
17489 Greifswald
Tyskland
AstraZeneca AB, Södertälje, Sverige.
AstraZeneca Dunkerque Production, AstraZeneca Reims Production, Parc industriel de la Pompelle, Chemin de Vrilly, 51100 Reims, Frankrike
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:

Navn

Medlemsland

Atacand Plus

Østerrike, Belgia, Kypros, Estland, Tyskland, Hellas, Finland, Irland, Latvia, Luxembourg, Nederland, Norge, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige

Hytacand

Frankrike, Portugal

Atacand Zid

Danmark

Ratacand Plus

Italia

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 15.05.2023
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no