Ranitidin ratiopharm tabletter 150 mg og 300 mg

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Ranitidin ratiopharm er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker ranitidin ratiopharm
 3. Hvordan du bruker Ranitidin ratiopharm
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Ranitidin ratiopharm
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Ranitidin ratiopharm er, og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Ranitidin ratiopharm brukes for å lege sår i magesekken, i spiserøret og på tolvfingertarmen inkl. de sår som er fremkalt av andre legemidler f.eks. smertestillende og betennelsesdempende legemidler. Ranitidin ratiopharm brukes dessuten for å bedre symptomer og å lege irritasjon i spiserøret som følge av halsbrann og sure oppstøt. Ranitidin ratiopharm kan også brukes ved forhøyet produksjon av magesyre, og forebyggende mot stadig tilbakevendende sår som ikke er forårsaket av infeksjon med bakterien Helicobacter pylori, eller der bakterien ikke har latt seg utrydde. Ved behandling som skal fjerne Helicobacter pylori, brukes Ranitidin ratiopharm i kombinasjon med antibiotika.

2. Hva du må vite før du bruker ranitidin ratiopharm

Bruk ikke Ranitidin ratiopharm
 • dersom du er allergisk overfor ranitidin eller noen av de andre
  innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Ranitidin ratiopharm
 • dersom du har nedsatt nyrefunksjon
 • dersom du har porfyri (fellesbetegnelse på sykdommer hvor dannelsen av hem er forstyrret)
 • dersom du bruker betennelsesdempende midler (NSAIDs), spesielt hvis du er gammel eller hvis du har eller har hatt sår (ulcus) i mageregionen.
 • Eldre personer, pasienter med sukkersyke, nedsatt immunforsvar eller kronisk obstruktiv lungesykdom (felles betegnelse for en gruppe sykdommer som kjennetegnes ved pustevansker på grunn av innsnevrede bronkier), kan ha en økt risiko for smittsom lungebetennelse ved behandling med Ranitidin ratiopharm.
Andre legemidler og Ranitidin ratiopharm
Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Du bør også informere legen om at du bruker Ranitidin ratiopharm når du får andre legemidler utskrevet.
Effekten av enkelte legemidler kan påvirkes dersom de tas sammen med Ranitidin ratiopharm.
Rådfør deg derfor med lege før du bruker legemidler som tilhører gruppen ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler. Ranitidin ratiopharm kan også påvirke effekten til følgende legemidler:
 • prokainamid eller N-acetylprokainamid (legemidler til behandling av hjerteproblemer)
 • warfarin (blodfortynnende legemiddel)
 • triazolam (legemiddel til behandling av blant annet søvnløshet)
 • glipizid (legemiddel som senker blodsukker)
 • midazolam (et beroligende middel som blant annet gis før en operasjon)
 • ketokonazol (legemiddel til behandling av soppinfeksjoner)
 • atazanavir eller delaviridin (legemiddel til behandling av HIV)
 • gefitinib (legemiddel til behandling av lungekreft)
Kontakt lege eller apotek dersom du tar noen av disse legemidlene.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet.
Det er mulighet for at fosteret påvirkes. Rådfør deg derfor med lege før du bruker Ranitidin ratiopharm under graviditet.
Amming
Ranitidin ratiopharm går over i morsmelk. Rådfør deg derfor med lege før du bruker Ranitidin ratiopharm mens du ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Ranitidin ratiopharm antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

3. Hvordan du bruker Ranitidin ratiopharmBruk alltid dette legemidlet slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Den anbefalte dosen for voksne og ungdom fra 12 år er:
Sår i magesekken, i spiserøret og på tolvfingertarmen, halsbrann og sure oppstøt
300 mg om kvelden, alternativt 150 mg morgen og kveld.
Zollinger-Ellisons syndrom
150 mg tre ganger daglig, kan ved behov økes til 300 mg 3 ganger daglig.
Den anbefalte dosen for barn 3-11 år og over 30 kg er:
Behandling av ulcussykdom i magesekken eller duodenum (tynntarm)
Anbefalt dose er 2 mg per kg kroppsvekt, 2 ganger daglig i 4 uker. Denne dosen kan økes til 4 mg per kg kroppsvekt, 2 ganger daglig. Maksimal dose per dag er 300 mg ranitidin. Behandlingsvarigheten kan økes til 8 uker.
Behandling av halsbrann på grunn av for mye syre
Anbefalt dose er 2,5 mg per kg kroppsvekt, 2 ganger daglig. Denne dosen kan økes til 5 mg per kg kroppsvekt, 2 ganger daglig. Maksimal dose per dag er 600 mg ranitidin.
Dersom du tar for mye av Ranitidin ratiopharm
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf.: 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell.
Dersom du har glemt å ta Ranitidin ratiopharm
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos opptil 1 av 100 pasienter):
Magesmerter, forstoppelse eller kvalme (disse bivirkningene forbedres normalt ved fortsatt behandling).
Sjeldne bivirkninger (forekommer hos opptil 1 av 1000 pasienter ):
Ulike overfølsomhetsreaksjoner (elveblest, feber, hevelse i ansikt eller munnen (angioødem), krampe i luftveiene (bronkospasme), lavt blodtrykk og brystsmerter), forbigående påvirkning av leverfunksjonen, hudutslett, økning i plasmakreatinin (et stoff som sier noe om nyrefunksjonen). Plasmakreatinin normaliseres vanligvis under behandlingen.
Svært sjeldne bivirkninger (forekommer hos opptil 1 av 10 000 pasienter):
Forbigående svimmelhet og hodepine (av og til kraftig). Nedsatt antall blodplater (økt blødningstendens) eller hvite blodlegemer (nedsatt forsvar mot infeksjoner), nedsatt antall av alle typer blodceller (agranulocytose eller pancytopeni). Brystømhet/brystforstørrelse. Utskillelse av brystmelk uavhengig av amming. Forvirring, depresjon og hallusinasjoner, særlig hos eldre, alvorlig syke og hos pasienter med nyresykdom. Hudreaksjoner (erythema multiforme), muskel- og leddsmerter, betennelse i bukspyttkjertel og lever, eventuelt med gulsott. Diaré. Forbigående ufrivillige bevegelser, håravfall, forbigående impotens. Akutt nyrebetennelse. Vaskulitt (hevelse og blødning fra små årer). Alvorlig allergisk reaksjon (anafylaktisk sjokk). Tåkesyn (forbigående). Som for andre H2 reseptorantagonister, kan det forekomme takykardi (økt puls), bradykardi (langsom puls) og AV blokk (forstyrrelse i ledningsoverføringen av elektriske impulser fra øvre til nedre hjertekammer).
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
Dyspné (pustevansker).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Ranitidin ratiopharm

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevares i originalpakningen.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt etter «Utl.dato»/EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Ranitidin ratiopharm:
Virkestoff er ranitidinhydroklorid, tilsvarende ranitidin 150 mg eller 300 mg.
Andre innholdsstoffer er vannfri kolloidal silika, mikrokrystallinsk cellulose, krysskarmellosenatrium, magnesiumstearat, hypromellose, polydekstrose, makrogoler, trietylsitrat og titandioksid (fargestoff E171).
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
ratiopharm GmbH, Tyskland.
Tilvirker:
Merckle GmbH, Tyskland.
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til det lokale informasjonskontor for innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Teva Norway AS
Hagaløkkveien 13
N-1383 Asker
Tlf: 66 77 55 90
info@tevapharm.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 17.08.2016