Nexium Grünenthal enterotabletter

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Nexium er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Nexium
 3. Hvordan du bruker Nexium
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Nexium
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Nexium er og hva det brukes mot

Nexium inneholder virkestoffet esomeprazol. Det tilhører en gruppe legemidler som kalles "protonpumpehemmere". Slike legemidler reduserer syreproduksjonen i magen.
Nexium brukes til å behandle følgende tilstander:
Voksne
 • "Gastroøsofagal reflukssykdom" (GERD). Dette er når syre fra magesekken støtes opp i spiserøret (røret som forbinder svelget med magesekken) og forårsaker smerte, betennelse og halsbrann.
 • Sår i magesekken eller øvre del av tarmen (tynntarmen) som er infisert med en bakterie som kalles "Helicobacter pylori". Dersom du har denne tilstanden, kan legen også forskrive antibiotika for å behandle infeksjonen og gjøre det mulig for såret å leges.
 • Magesår på grunn av legemidler som kalles NSAID (ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler). Nexium kan også brukes for å forebygge dannelse av magesår hvis du tar NSAID.
 • For mye magesyre på grunn av svulst i bukspyttkjertelen (Zollinger Ellisons-syndrom).
 • Vedlikeholdsbehandling etter forebygging av nye blødninger fra magesår med intravenøs Nexium.
Barn over 12 år
 • Gastroøsofagal reflukssykdom" (GERD). Dette er når syre fra magesekken støtes opp i spiserøret (røret som forbinder svelget med magesekken) og forårsaker smerte, betennelse og halsbrann.
 • Sår i magesekken eller øvre del av tarmen (tynntarmen) som er infisert med en bakterie som kalles "Helicobacter pylori". Dersom du har denne tilstanden, kan legen også forskrive antibiotika for å behandle infeksjonen og gjøre det mulig for såret å leges.

2. Hva du må vite før du bruker Nexium

Bruk ikke Nexium
 • Dersom du er allergisk overfor esomeprazol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • Dersom du er allergisk overfor andre medisiner som inneholder protonpumpehemmere (f.eks. pantoprazol, lanzoprazol, rabeprazol, omeprazol).
 • Dersom du tar en medisin som inneholder nelfinavir (brukes mot hiv-infeksjon).
Bruk ikke Nexium hvis noe av det ovennevnte gjelder for deg. Dersom du er usikker, snakk med lege eller apotek før du tar Nexium.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Nexium:
 • Dersom du har alvorlige leverproblemer.
 • Dersom du har alvorlige nyreproblemer.
 • Dersom du noen gang har hatt en hudreaksjon etter behandling med et legemiddel som likner Nexium som reduserer magesyre.
 • Dersom det er planlagt at du skal ta en spesiell blodprøve (Kromogranin A).
Nexium kan skjule symptomer på andre sykdommer. Snakk derfor med legen straks hvis noe av det følgende skjer før du begynner å ta Nexium eller mens du tar Nexium:
 • Dersom du får uventet vekttap eller får problemer med å svelge.
 • Dersom du får magesmerter eller fordøyelsesbesvær.
 • Dersom du begynner å kaste opp mat eller blod.
 • Dersom avføringen din er svart (blodig avføring).
Dersom du har fått forskrevet Nexium ”ved behov”, bør du kontakte lege dersom symptomene vedvarer eller endrer karakter.
Inntak av en protonpumpehemmer som Nexium, spesielt over en periode på mer enn ett år, kan gi en liten økning i din risiko for brudd i hoften, håndledd eller ryggraden. Fortell legen dersom du har osteoporose eller dersom du tar kortikosteroider (som kan øke risikoen for osteoporose).
Utslett og hudsymptomer
Kontakt lege så raskt som mulig dersom du får hudutslett, spesielt på områder som utsettes for sol, siden det kan være nødvendig å stoppe behandlingen med Nexium. Husk også å nevne for legen andre bivirkninger som smerter i leddene.
Alvorlige hudutslett har forekommet hos pasienter som bruker esomeprazol (se også avsnitt 4). Utslettet kan inkludere sår i munnen, halsen, nesen, kjønnsorganer og konjunktivitt (røde og hovne øyne). Disse alvorlige hudutslettene kommer ofte i etterkant av influensalignende symptomer slik som feber, hodepine og smerter i kroppen. Utslettet kan dekke store deler av kroppen med blemmer og avskalling av huden.
Dersom du utvikler utslett eller noen av disse hudsymptomene under behandlingen (selv etter flere uker), må du slutte å ta dette legemidlet og ta kontakt med lege umiddelbart.
Barn under 12 år
Nexium enterotabletter anbefales ikke til barn under 12 år. For informasjon om dosering for barn fra 1 til 11 år, henvises det til preparatomtalen for Nexium-doseposer (spør lege eller apotek dersom du ønsker ytterligere informasjon).
Andre legemidler og Nexium
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler. Dette er fordi Nexium kan endre virkemåten for enkelte legemidler, og noen legemidler kan endre virkemåten til Nexium.
Ta ikke Nexium-tabletter hvis du tar et legemiddel som inneholder nelfinavir (brukes til å behandle hiv-infeksjon).
Informer legen eller apoteket dersom du tar noen av følgende legemidler:
 • Atazanavir (brukes til å behandle HIV-infeksjon)
 • Klopidogrel (brukes for å forhindre blodpropper)
 • Ketokonazol, itrakonazol eller vorikonazol (brukes til å behandle soppinfeksjoner)
 • Erlotinib (brukes til å behandle kreft)
 • Citalopram, imipramin eller clomipramin (brukes til å behandle depresjon)
 • Diazepam (brukes til å behandle angst, som muskelavslappende middel eller ved epilepsi)
 • Fenytoin (brukes ved epilepsi). Dersom du tar fenytoin, må legen holde tilsyn med deg når du begynner og slutter å bruke Nexium
 • Legemidler som virker blodfortynnende, som for eksempel warfarin. Legen må kanskje holde tilsyn med deg når du begynner og slutter å bruke Nexium
 • Cilostatol (brukes ved claudicatio intermittens – en smerte i bena mens du går og som er forårsaket av utilstrekkelig blodtilførsel)
 • Cisaprid (brukes ved fordøyelsesbesvær og halsbrann)
 • Digoksin (brukes til å behandle hjerteproblemer)
 • Metotreksat (et legemiddel som brukes i høyere doser til kjemoterapi av kreft). Dersom du tar en høy dose av metotreksat, kan legen midlertidig stoppe din Nexium-behandling
 • Takrolimus (organtransplantasjon)
 • Rifampicin (brukes til å behandle tuberkulose)
 • Johannesurt (Hypericum perforatum) (brukes til å behandle depresjon)
Dersom legen har forskrevet amoksicillin og klaritromycin (antibiotika) i tillegg til Nexium for å behandle sår på grunn av infeksjon med Helicobacter pylori, er det veldig viktig at du forteller legen om eventuelle andre legemidler du tar.
Inntak av Nexium sammen med mat og drikke
Du kan ta tablettene sammen med mat eller på tom mage.
Graviditet, amming og fertilitet
Snakk med legen eller apoteket før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Legen vil avgjøre om du kan ta Nexium mens du er gravid.
Det er ikke kjent om Nexium går over i morsmelk. Du skal derfor ikke ta Nexium hvis du ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Nexium antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke verktøy eller maskiner. Bivirkninger som svimmelhet og tåkesyn er imidlertid mindre vanlige eller sjeldne (se avsnitt 4). Hvis påvirkning oppstår, bør du ikke kjøre eller bruke maskiner.
Nexium inneholder sukrose
Nexium enterotabletter inneholder sukkerkuler, som inneholder sukrose, som er en type sukker. Dersom legen har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen før du tar dette legemidlet.
Nexium inneholder natrium.
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver tablett, og er så godt som ”natriumfritt”.

3. Hvordan du bruker Nexium

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
 • Dersom du skal ta dette legemidlet lenge, vil legen ønske å holde tilsyn med deg (spesielt hvis du skal ta legemidlet i mer enn ett år).
 • Dersom legen har sagt at du skal ta legemidlet ved behov, gi legen beskjed dersom symptomene dine endrer seg.
Hvor mye kan du ta
 • Legen vil fortelle deg hvor mange tabletter du skal ta og hvor lenge du skal ta dem. Dette avhenger av hva som feiler deg, hvor gammel du er og hvor godt leveren din fungerer.
 • De anbefalte dosene er angitt nedenfor:
Bruk hos voksne fra 18 år og eldreBehandle halsbrann forårsaket av gastroøsofagal reflukssykdom (GERD):
 • Dersom legen har oppdaget at spiserøret ditt er lettere skadet, er den anbefalte dosen én Nexium 40 mg enterotablett daglig i 4 uker. Legen kan gi deg beskjed om å ta samme dose i enda 4 uker dersom spiserøret ikke er tilhelet.
 • Den anbefalte dosen når spiserøret er tilhelet, er én Nexium 20 mg enterotablett daglig.
 • Dersom spiserøret ditt ikke er skadet, er den anbefalte dosen én Nexium 20 mg enterotablett daglig. Så snart tilstanden er under kontroll, kan legen gi deg beskjed om å ta legemidlet ved behov, opptil maksimalt én Nexium 20 mg enterotablett daglig.
 • Dersom du har alvorlige leverproblemer, kan legen gi deg en lavere dose.
Behandle sår på grunn av infeksjon med Helicobacter pylori og hindre tilbakefall:
 • Anbefalt dose er én Nexium 20 mg enterotablett to ganger daglig i én uke.
 • Legen vil også gi deg beskjed om å ta antibiotika for eksempel amoksicillin og klaritromycin.
Behandle magesår forårsaket av NSAID (ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler):
 • Anbefalt dose er én Nexium 20 mg enterotablett én gang daglig i 4 til 8 uker.
Forebygge magesår hvis du tar NSAID (ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler):
 • Anbefalt dose er én Nexium 20 mg enterotablett én gang daglig.
Behandle for mye magesyre på grunn av svulst i bukspyttkjertelen (Zollinger Ellisons-syndrom):
 • Anbefalt dose er Nexium 40 mg to ganger daglig.
 • Legen vil justere dosen avhengig av dine behov og vil bestemme hvor lenge du skal ta legemidlet. Maksimal dose er 80 mg to ganger daglig.
Vedlikeholdsbehandling etter forebygging av nye blødninger fra magesår med intravenøs Nexium:
 • Anbefalt dose er én Nexium 40 mg tablett én gang daglig i 4 uker.
Bruk hos ungdom fra 12 årBehandle halsbrann forårsaket av gastroøsofagal reflukssykdom (GERD):
 • Dersom legen har oppdaget at spiserøret ditt er lettere skadet, er den anbefalte dosen én Nexium 40 mg enterotablett daglig i 4 uker. Legen kan gi deg beskjed om å ta samme dose i enda 4 uker dersom spiserøret ikke er tilhelet.
 • Den anbefalte dosen når spiserøret er tilhelet, er én Nexium 20 mg enterotablett daglig.
 • Dersom spiserøret ditt ikke er skadet, er den anbefalte dosen én Nexium 20 mg enterotablett daglig.
 • Dersom du har alvorlige leverproblemer, kan legen gi deg en lavere dose.
Behandle sår på grunn av infeksjon med Helicobacter pylori og hindre tilbakefall:
 • Anbefalt dose er én Nexium 20 mg enterotablett to ganger daglig i én uke.
 • Legen vil også gi deg beskjed om å ta antibiotika for eksempel amoksicillin og klaritromycin.
Hvordan du bruker dette legemidlet
 • Du kan ta tablettene når som helst på dagen.
 • Du kan ta tablettene sammen med mat eller på tom mage.
 • Svelg tablettene hele med vann. Ikke tygg eller knus tablettene. Dette er fordi tablettene inneholder drasjerte pellets, som hindrer at medisinen kan brytes ned av magesyren. Det er viktig at pelletsene forblir hele.
Hva du skal gjøre hvis du har problemer med å svelge tablettene
 • Dersom du har problemer med å svelge tablettene:
  • Ha tabletten i et glass med vann (uten kullsyre). Bruk ikke andre væsker.
  • Rør blandingen til tablettene løses opp (blandingen vil ikke være klar). Drikk så blandingen med det samme eller innen 30 minutter. Rør alltid rundt i blandingen rett før du drikker den.
  • For å sikre at du har fått i deg all medisinen, skyll glasset grundig med et halvt glass vann og drikk det. De faste partiklene inneholder legemidlet. Ikke tygg eller knus dem.
 • Dersom du ikke kan svelge i det hele tatt, kan tabletten blandes med litt vann og helles i en sprøyte. Det kan deretter gis via en slange direkte ned i magen ("magesonde").
Bruk hos barn under 12 år
Nexium enterodrasjerte tabletter er ikke anbefalt for barn under 12 år. Informasjon om dosering for barn i alderen 1 til 11 år står i produktinformasjonen for Nexium doseposer (spør lege eller farmasøyt hvis du trenger ytterligere informasjon).
Eldre
Dosejustering er ikke nødvendig hos eldre personer.
Dersom du tar for mye av Nexium
Snakk med legen eller apoteket omgående hvis du har tatt mer Nexium enn det som er forskrevet av legen.
Dersom du har glemt å ta Nexium
Dersom du glemmer å ta en dose, så ta den så snart du kan. Men dersom det snart er tid for neste dose, ta ikke den dosen du glemte, men ta den neste dosen til riktig tid.
Du skal ikke ta en dobbelt dose (to doser samtidig) som erstatning for en glemt dose.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Dersom du får noen av følgende alvorlige bivirkninger, slutt å ta Nexium og kontakt lege straks:
 • Gulfarging av huden, mørk urin og tretthet som kan være symptomer på leverproblemer. Disse bivirkningene er sjeldne, og kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer.
 • Plutselig hvesing/pipende pust, hevelser i lepper, tunge, hals eller kropp, utslett, besvimelse eller svelgeproblemer (alvorlig allergisk reaksjon).
  Disse bivirkningene er sjeldne, og kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer.
 • Plutselig alvorlig utslett eller rødhet i huden med blemmer eller flassing kan forekomme selv etter flere ukers behandling. Det kan også forekomme kraftige blemmer og blødninger i lepper, øyne, munn, nese og kjønnsorganer. Hudutslettene kan utvikle seg til alvorlig utbredte hudskader (avskalling av epidermis (overhuden) og overfladiske slimhinner) som kan være livstruende. Dette kan være «erythema multiforme», «Stevens-Johnsons syndrom», «toksisk epidermal nekrolyse» eller «legemiddelreaksjon med eosinofili og systemiske symptomer». Disse bivirkningene er svært sjeldne, og kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer.
Andre bivirkninger omfatter:
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)
 • Hodepine.
 • Bivirkninger i mage eller tarm: diaré, magesmerter, forstoppelse, luft i magen (flatulens).
 • Kvalme eller oppkast.
 • Godartede polypper i magesekken.
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)
 • Hevelser i føtter og ankler.
 • Søvnbesvær (søvnløshet).
 • Svimmelhet, prikking/stikking i kroppen, søvnighet.
 • Svimmelhet (vertigo).
 • Munntørrhet.
 • Endringer i blodprøveverdier ved kontroll av leverfunksjon.
 • Hudutslett, vablete utslett (elveblest) og kløe.
 • Brudd i hofte, vrist eller ryggrad (dersom Nexium benyttes i høye doser og over lange perioder).
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer)
 • Blodproblemer som redusert antall hvite blodlegemer eller blodplater. Dette kan føre til svakhet, blåmerker eller økt sannsynlighet for infeksjoner
 • Lave natriumnivåer i blodet. Dette kan føre til svakhet, oppkast og kramper.
 • Uro, forvirring eller depresjon.
 • Smaksforstyrrelser.
 • Synsproblemer som uklart syn.
 • Plutselig pipende pust eller åndenød (bronkospasme).
 • Inflammasjon i munnen.
 • En infeksjon som kalles "trøske", som kan påvirke tarmene og forårsakes av en sopp.
 • Leverproblemer, inkludert gulsott, som kan gi gulfarging av huden, mørk urin og tretthet.
 • Hårtap (alopesi).
 • Hudutslett ved eksponering for sollys.
 • Leddsmerter (artralgi) eller muskelsmerter (myalgi).
 • Generell følelse av ubehag og manglende energi.
 • Økt svetting
Svært sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer)
 • Endringer i blodverdiene blant annet med agranulocytose (mangel på hvite blodlegemer)
 • Aggresjon.
 • Se, føle eller høre ting som ikke er virkelige (hallusinasjoner).
 • Alvorlige leverproblemer, som kan føre til leversvikt og hjernebetennelse.
 • Plutselig alvorlig utslett, blemmer eller flassing. Dette kan være forbundet med høy feber og leddsmerter (erytema multiforma, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, legemiddelreaksjon med eosinofili og systemiske symptomer)
 • Muskelsvekkelse.
 • Alvorlige nyreproblemer.
 • Brystutvikling hos menn.
Ikke kjent (kan ikke anslås ut i fra tilgjengelige data)
 • Dersom du tar Nexium i mer enn tre måneder er det mulig at nivåene av magnesium i blodet ditt går ned. Lave nivåer av magnesium kan sees som utmattelse, ufrivillige muskeltrekninger, desorientering, kramper, svimmelhet og økt hjertefrekvens. Dersom du får noen av disse symptomene, må du fortelle dette straks til legen. Lave nivåer av magnesium kan også lede til en reduksjon av kalium- eller kalsiumnivåer i blodet. Legen kan avgjøre at det tas regelmessige blodprøver for å kontrollere nivåene av magnesium.
 • Betennelse i tarmen (kan forårsake diaré)
 • Utslett, muligens med smerter i leddene.
Nexium kan i svært sjeldne tilfeller påvirke de hvite blodlegemene og føre til immunsvikt. Dersom du har infeksjon med symptomer som feber med svært svekket allmenntilstand eller feber med symptomer på lokal infeksjon, som smerter i nakken, svelget eller munnen eller problemer med å urinere, må du kontakte lege så fort som mulig for å utelukke mangel på hvite blodlegemer (agranulocytose) med en blodprøve. Det er viktig at du på dette tidspunktet forteller hvilke legemidler du tar.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Nexium

 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Oppbevares ved høyst 30ºC.
 • Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken, lommepakningen eller blisterpakningen etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
 • Oppbevar dette legemidlet i originalpakningen (blisterpakningen), eller hold beholderen godt lukket for å beskytte mot fuktighet.
 • Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Nexium
 • Virkestoff er esomeprazol. Nexium enterotabletter finnes i to styrker og inneholder enten 20 mg eller 40 mg esomeprazol (som magnesiumtrihydrat).
 • Andre innholdsstoffer er: Glycerolmonostearat 40-55, hyprolose, hypromellose, jernoksid (20 mg: rød- brun og gul; 40 mg: rød-brun) (E172), magnesiumstearat, metakrylsyre-etylakrylatkopolymer (1:1) 30 % løsning, mikrokrystallinsk cellulose, syntetisk parafin, makrogol, polysorbat 80, krysspovidon, natriumstearylfumarat, sukkerkuler (sukrose og maisstivelse), talkum, titandioksid (E171), trietylsitrat.
Hvordan Nexium ser ut og innholdet i pakningen
 • Nexium 20 mg enterotabletter er lys rosa med på den ene siden og 20 mg på den andre siden.
 • Nexium 40 mg enterotabletter er rosa med på den ene siden og 40 mg på den andre siden.
 • Tablettene finnes i blisterpakning i lommepakning og/eller esker som inneholder
  20 mg, 40 mg: Bokser med 2, 5, 7, 14, 15, 28, 30, 56, 60, 100, 140 (5×28) tabletter.
  20 mg, 40 mg: Blisterpakninger i lommepakning og/eller eske med 3, 7, 7×1, 14, 15, 25×1, 28, 30, 50×1, 56, 60, 90, 98, 100×1, 140 tabletter.
 • Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelse og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelse
Grünenthal GmbH, Zieglerstraße 6, 52078 Aachen, Tyskland
Tilvirker
AstraZeneca AB, Gärtunavägen, 152 57 Södertälje, Sverige
Grünenthal GmbH, Zieglerstraße 6, 52078 Aachen, Tyskland
Fullmektig
Grünenthal Norway AS, C.J. Hambros Plass 2C, 0164 Oslo, Norge
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 08.08.2023
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Statens legemiddelverk http://www.legemiddelverket.no og på nettstedet til www.felleskatalogen.no

Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:

Administrering via magesonde
 1. Legg tabletten i en passende sprøyte og fyll sprøyten med ca. 25 ml vann og ca. 5 ml luft. For noen typer sonder er det nødvendig å bruke 50 ml vann for å hindre at pelletene tetter igjen sonden.
 2. Rist umiddelbart sprøyten i ca. 2 minutter for å løse opp tabletten.
 3. Hold sprøyten med spissen opp og sjekk at spissen ikke er tettet igjen.
 4. Fest sprøyten til sonden mens spissen på sprøyten står opp.
 5. Rist sprøyten og rett den med spissen ned. Injiser umiddelbart 5-10 ml i sonden. Snu sprøyten etter injeksjon og rist (sprøyten må holdes med spissen opp under risting for å unngå at spissen tettes).
 6. Snu sprøyten med spissen ned og injiser umiddelbart ytterligere 5-10 ml i sonden. Gjenta denne prosedyren til sprøyten er tom.
 7. Fyll sprøyten med 25 ml vann og 5 ml luft og gjenta trinn 5 dersom det er nødvendig å skylle ned sedimenterte rester i sprøyten. For enkelte typer sonder kan det være nødvendig å benytte 50 ml vann.