Panodil Zapp Haleon

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 3 dager med feber eller 5 dager med smerte.
 • Du må kontakte lege etter 3 dager dersom barnet ditt ikke blir bedre eller hvis barnet blir verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Panodil Zapp er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Panodil Zapp
 3. Hvordan du bruker Panodil Zapp
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Panodil Zapp
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Panodil Zapp er og hva det brukes mot

Panodil Zapp inneholder virkestoffet paracetamol som virker smertestillende og febernedsettende. Panodil Zapp virker kun hurtigere enn alminnelige paracetamol tabletter ved inntak av 2 tabletter.
Til voksne og barn over 40 kg (over 12 år): Korttidsbehandling av
 • feber for eksempel ved forkjølelse og influensa
 • milde til moderate smerter, som for eksempel hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, muskelsmerter og leddsmerter.
Ved høy feber må du ta kontakt med lege.
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 3 dager med feber eller 5 dager med smerter.
For barn under 18 år: Kontakt lege etter 3 dager dersom feber eller smerte blir verre eller ikke blir bedre.

2. Hva du må vite før du bruker Panodil Zapp

Bruk ikke Panodil Zapp:
 • Dersom du er allergisk overfor paracetamol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • Dersom du har alvorlig leversvikt
Advarsler og forsiktighetsregler
Panodil Zapp inneholder paracetamol. Å ta for mye paracetamol kan forårsake alvorlig skade på leveren. Ikke bruk dette legemidlet hvis du tar andre smertestillende legemidler som også inneholder paracetamol uten å først snakke med lege eller apotek.
Snakk med lege eller apotek før du bruker Panodil Zapp hvis du:
 • Har nedsatt lever- og nyrefunksjon.
 • Er svært undervektig eller underernært.
 • Regelmessig drikker alkohol.
 • Har en alvorlig infeksjon.
Dersom du har svekket ernæringstilstand, for eksempel på grunn av spisevegring (anoreksi), feilernæring eller alkoholmisbruk, kan du være mer utsatt for leverskade og bør bruke lavere doser. Du bør også bruke lavere doser dersom du har et høyt alkoholforbruk eller er dehydrert.
Behandling av febertilstander hos barn bør være kortvarig.
Hvis du har en alvorlig infeksjon, er svært feilernært, meget undervektig eller er alkoholmisbruker økes risikoen for en tilstand som kalles metabolsk acidose (en tilstand hvor du har for mye syre i blodet). Tegn på metabolsk acidose inkluderer: dype, raske åndedrag, vanskelig for å puste, kvalme, oppkast og appetittmangel. Ta kontakt med en lege umiddelbart hvis du får en kombinasjon av disse symptomene.
Ved langtidsbruk (mer enn 3 mnd.) av Panodil Zapp med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres og bør ikke behandles med økning av dosen. Ved mistanke om hodepine fremkalt av Panodil Zapp bør lege kontaktes.
Andre legemidler og Panodil Zapp
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Visse andre legemidler kan påvirke eller påvirkes av Panodil Zapp:
 • Legemidler mot epilepsi (fenytoin, fenobarbital, karbamazepin).
 • Dikumaroler (blodfortynnende legemiddel), f.eks. warfarin.
 • Legemidler til behandling av tuberkulose (rifampicin, isoniazid).
 • Johannesurt (plantebasert legemiddel).
 • Probenecid (giktmedisin).
Ikke bruk Panodil Zapp samtidig med andre legemidler som også inneholder paracetamol uten å først snakke med lege eller apotek.
Inntak av Panodil Zapp sammen med alkohol
Panodil Zapp bør brukes med forsiktighet og i lavere doser av personer som har et høyt alkoholforbruk, da det er fare for leverskade. Se avsnitt 3 «Hvordan du bruker Panodil Zapp».
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Hvis nødvendig kan Panodil Zapp brukes under graviditet. Du bør bruke den lavest mulige dosen som reduserer smerten og/eller feberen din, og behandlingen bør være så kort som mulig. Snakk med lege eller jordmor hvis smerten og/eller feberen ikke går over eller hvis du har behov for å ta medisinen oftere.
Går over i morsmelk, men virkning på barn som ammes er ikke sannsynlig. Panodil Zapp kan brukes under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Panodil Zapp
Dette legemidlet inneholder 176 mg natrium (finnes i bordsalt) i hver tablett. Dette tilsvarer 8,8 % av den anbefalte maksimale daglige dosen av natrium gjennom dietten for en voksen person.

3. Hvordan du bruker Panodil Zapp

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Snakk med lege eller apotek hvis du er usikker.
Bruk den laveste dosen som er nødvendig for å lindre symptomene dine og bruk dette legemidlet over kortest mulig tid.
Ikke ta/gi høyere doser enn det som er anbefalt. Da øker risikoen for alvorlig leverskade.
Den anbefalte dosen er:
Voksne og barn over 50 kg (over 12 år):
1-2 tabletter inntil 4 ganger i døgnet, men ikke ta mer enn 8 tabletter i løpet av et døgn. Det bør gå minst 4-6 timer mellom hver dose.
Voksne og barn 40-50 kg (over 12 år):
1-2 tabletter inntil 4 ganger i døgnet, men ikke ta mer enn 6 tabletter i løpet av et døgn. Det bør gå minst 4-6 timer mellom hver dose.
For voksne over 18 år: Kontakt lege etter 3 dager med feber eller 5 dager med smerter dersom plagene blir verre eller ikke blir bedre.
For barn: Kontakt lege etter 3 dager dersom feber eller smerte blir verre eller ikke blir bedre.
Nedsatt leverfunksjon
Snakk med lege dersom du har nedsatt leverfunksjon. Det kan være du ikke skal bruke Panodil Zapp eller at du skal bruke en lavere dose.
Nedsatt nyrefunksjon
Snakk med lege dersom du har nedsatt nyrefunksjon. Har du alvorlig nyresvikt kan det være legen vil tilpasse dosen din.
Høyt alkoholforbruk
Et langvarig høyt alkoholforbruk kan gjøre deg mer utsatt for leverskade. Ikke ta mer enn 4 tabletter i løpet av et døgn.
Svekket ernæringstilstand eller dehydrering
Har du svekket ernæringstilstand (se avsnitt 2 «Advarsler og forsiktighetsregler») eller om du er dehydrert, bør du ikke ta mer enn 4 tabletter i løpet av et døgn uten å ha snakket med lege.
Tabletten tas via munnen.
Hurtig virkning av Panodil Zapp tabletter oppnås kun ved inntak av 2 tabletter om gangen. Panodil Zapp kan tas både på tom mage og til maten. Hurtigst opptak oppnås når man tar tablettene på tom mage.
Bruk hos barn
Anbefales ikke for barn under 12 år.
Dersom du tar for mye av Panodil Zapp
Symptomer på overdosering kommer etter 2-3 døgn. Symptomer er appetittløshet, kvalme, oppkast, smerter i magen, gulsott (gulfarging av hud eller øyne) og misfarging av urin og avføring. I alvorlige tilfeller livstruende leverskade. Det er derfor av største betydning at motgift gis så tidlig som mulig hvis leverskade skal kunne forhindres.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) med det samme hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved uhell. På grunn av faren for leversvikt skal du gjøre dette umiddelbart, selv om du eller barnet ikke har noen symptomer på overdosering.
Dersom du har glemt å ta Panodil Zapp
Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt tablett.
Dersom du avbryter behandling med Panodil Zapp
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer): Allergiske reaksjoner.
Svært sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer): Alvorlig allergisk reaksjon (anafylaksi), kløe, hevelser i hud og slimhinner, reduksjon i antall hvite blodlegemer og blodplater samt en form for blodmangel (anemi), krampe i bronkienes muskulatur som fører til pustebesvær, nedsatt leverfunksjon.
Det har blitt rapportert om svært sjeldne tilfeller av alvorlige hudreaksjoner.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Panodil Zapp

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen (EXP) som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Panodil Zapp
 • Virkestoff er paracetamol.
 • Andre innholdsstoffer er maisstivelse, pregelatinisert stivelse, povidon (K-25), natriumstivelseglykolat type A og natriumhydrogenkarbonat tilsvarende natrium 176 mg, kolloidal vannfri silika, mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat, karnaubavoks.
Filmdrasjering: titandioksid (E171), polyglukose, hypromellose, glyseroltriacetat, makrogol 8000.
Hvordan Panodil Zapp ser ut og innholdet i pakningen
Hvit, filmdrasjert oval tablett med flate kanter. Merket med ”P” på den ene siden og ”--” på den andre siden.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Haleon Denmark ApS
Delta Park 37
2665 Vallensbæk Strand
Danmark
Telefon: 800 58 630
E-mail: mystory.nd@haleon.com
Tilvirker:
GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd., Irland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 07.06.2023
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no