Lamisil GlaxoSmithKline Consumer Healthcare hudspray

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør apotek hvis du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 14 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Lamisil er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Lamisil
 3. Hvordan du bruker Lamisil
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Lamisil
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Lamisil er og hva det brukes mot

Fotsopp
Til voksne over 18 år: behandling av fotsopp.
Lamisil er et soppdrepende middel til bruk på huden. som virker ved at det blokkerer en reaksjon i soppens stoffomsetning, slik at soppen dør og infeksjonen leges. Mindre enn 5 % av virkestoffet tas opp i kroppen gjennom huden.
Hva er tegnene på fotsopp mellom tærne?
Fotsoppen arter seg ved at det kommer et lite sår eller en sprekk med hvit og oppbløtt hud mellom tærne, særlig mellom lilletåen og nabotåen. Utslettet er ofte bare på den ene foten.
I perioder, særlig når det blir varmt, kan utslettet bli mer rødt med økt flassing og eventuelt utvikling av sår og blemmer. Kløen kan da bli plagsom.
Ved mistanke om at soppinfeksjon kan ha spredd seg til andre områder av kroppen bør lege kontaktes.

2. Hva du må vite før du bruker Lamisil

Bruk ikke Lamisil:
 • dersom du er allergisk overfor terbinafin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Lamisil.
 • Kun beregnet til utvortes bruk. Ikke bruk i munnen eller svelg den.
 • Hudspray bør ikke brukes i ansiktet.
 • Unngå at preparatet kommer i kontakt med ansikt, øyne eller skadet hud (sår som er synlig hovne) da alkohol kan virke irriterende.
 • Hvis preparatet ved et uhell skulle komme i kontakt med øynene, skylles øynene grundig med rennende vann. Dersom ubehag vedvarer kontakt lege.
 • Ikke pust inn sprayen. Hvis noe ubehag vedvarer, kontakt lege.
 • Ved mistanke om neglesopp (f.eks. misfarging eller fortykning av neglen) bør lege kontaktes. Ved denne type soppinfeksjon kan ikke Lamisil hudspray brukes. Sopp i neglene kan føre til at fotsoppen kommer tilbake (smittereservoar).
 • I tvilstilfeller ved førstegangsinfeksjon bør middelet bare brukes etter legens anvisning.
 • Kontakt lege før bruk av Lamisil ved andre soppinfeksjoner enn fotsopp mellom tærne.
 • Spedbarn må ikke komme i kontakt med behandlede hudområder, inkludert brystene.
 • Vær oppmerksom på at i sjeldne tilfeller kan underliggende soppinfeksjon forverres.
Barn og ungdom
Barn og ungdom under 18 år skal ikke bruke Lamisil.
Andre legemidler og Lamisil
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Ikke påfør andre legemidler (også reseptfrie) på de behandlede områdene samtidig som Lamisil.
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du bruker dette legemidlet hvis du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid, eller planlegger å bli gravid.
Lamisil skal ikke brukes under graviditet hvis ikke klart nødvendig.
Ikke bruk Lamisil hvis du ammer, med mindre det er helt nødvendig. Spedbarn skal ikke komme i kontakt med behandlede hudområder inkludert brystene. Kan utskilles i morsmelk.
Kjøring og bruk av maskiner
Lamisil påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Lamisil hudspray
Lamisil hudspray, oppløsning, inneholder proylenglykol som kan forårsake lokal hudirritasjon, og alkohol (etanol), 250 mg i hvert gram. Legemidlet kan gi en brennende følelse på skadet hud.

3. Hvordan du bruker Lamisil

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apoteket har fortalt deg. Snakk med lege eller apotek hvis du er usikker.
Fotsopp
Voksne over 18 år:
Vask føttene og tørk godt (spesielt mellom tærne) før hver behandling. Påfør hudsprayen tynt på de områdene av huden som er angrepet av sopp 1 gang daglig i 1 uke. Uregelmessig bruk, eller for tidlig avslutning av behandlingen kan føre til tilbakefall.
Kontakt lege etter 2 uker hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre.
Dersom du tar for mye av Lamisil
Skulle Lamisil ved et uhell bli inntatt i større mengder, kan symptomer tilsvarende de som er observert ved en overdose Lamisil tabletter forventes (f.eks. hodepine, kvalme, magesmerter og svimmelhet).
Det må tas hensyn til alkoholinnholdet.
Kontakt lege eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis noen har fått i seg legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell for vurdering av risiko og rådgivning.
Dersom du har glemt å ta på Lamisil
Hvis du glemmer en dose skal du påføre sprayen så snart du husker det. Dersom det nærmer seg tiden for neste påføring skal du ikke påføre den uteglemte dosen, men vente og påføre den neste til normal tid. Du skal ikke påføre en dobbel dose som erstatning for en glemt påføring.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Stans bruk av Lamisil og oppsøk lege umiddelbart hvis du får noen av følgende bivirkninger som kan være tegn på en allergisk reaksjon:
 • Problemer med å puste eller å svelge
 • Opphovnet ansikt, lepper, tunge eller hals
 • Alvorlig kløe i huden, med rødt utslett eller opphøyede blemmer.
Noen bivirkninger er vanlige (kan forekomme hos opp til 1 av 10 personer):
Avskalling av hud, kløe
Noen bivirkninger er mindre vanlige (kan forekomme hos opp til 1 av 100 personer):
Sår i huden, skorpe, hudproblemer, misfarging av huden, rødhet, brennende følelse, smerte eller irritasjon på behandlingsstedet.
Noen bivirkninger er sjeldne (kan forekomme hos opp til 1 av 1000 personer):
Tørr hud, eksem, kontakteksem..
Dersom Lamisil ved et uhell kommer i kontakt med øynene kan irritasjon forekomme.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Lamisil

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Lamisil etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Kan anvendes høyst i 12 uker etter at den er åpnet.
Oppbevares ved høyst 30ºC. Må ikke oppbevares i kjøleskap.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Lamisil
Virkestoff er terbinafin (som hydroklorid). Hvert gram av hudspray inneholder 8,9 mg terbinafin.
Andre innholdsstoffer er renset vann, etanol (96 %) 250 mg/g, propylenglykol, makrogolcetostearyleter.
Preparatet inneholder etanol 28,87 % v/v.
Hvordan Lamisil ser ut og innholdet i pakningen
Lamisil er en klar, fargeløs til svakt gul væske og finnes i 15 ml sprayflasker.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker:Innehaver:
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS
Postboks 61
2610 Rødovre
Danmark
Telefon: 80058630
E-mail: scanda.consumer-relations@gsk.com
Tilvirker
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS
Postboks 61
2610 Rødovre
Danmark
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 31.05.2021
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.