Lamisil GlaxoSmithKline Consumer Healthcare hudspray

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg. Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som apotek har fortalt deg.
Dette legemidlet er reseptfritt, likevel må Lamisil brukes riktig for å oppnå best mulig resultat.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre innen 14 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Lamisil er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Lamisil
 3. Hvordan du bruker Lamisil
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Lamisil
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Lamisil er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til annen bruk og/ eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskriving som er angitt på apoteketiketten.
Lamisil er et soppdrepende middel som virker ved at det blokkerer en reaksjon i soppens stoffomsetning, slik at soppen dør og infeksjonen leges. Mindre enn 5 % av virkestoffet tas opp i kroppen gjennom huden.
Lamisil brukes til behandling av fotsopp mellom tærne. Til barn bare når fotsopp er påvist i samråd med lege. Lamisil kan også forskrives av legen til andre bruksområder.
Hva er tegnene på fotsopp mellom tærne?
Fotsoppen arter seg ved at det kommer et lite sår eller en sprekk med hvit og oppbløtt hud mellom tærne, særlig mellom lilletåen og nabotåen. Utslettet er ofte bare på den ene foten.
I perioder, særlig når det blir varmt, kan utslettet bli mer rødt med økt flassing og eventuelt utvikling av sår og blemmer. Kløen kan da bli plagsom.
Ved mistanke om at soppinfeksjon kan ha spredd seg til andre områder av kroppen bør lege kontaktes.

2. Hva du må vite før du bruker Lamisil

Bruk ikke Lamisil:
 • dersom du er allergisk overfor terbinafin eller noen av de andre innholdsstoffene i Lamisil (listet opp i avsnitt 6).
Fortell din lege eller apotek hvis dette gjelder for deg, og bruk ikke Lamisil.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Lamisil.
 • Lamisil er kun beregnet til utvortes bruk. Ikke bruk i munnen eller svelg den.
 • Hudspray bør ikke brukes i ansiktet.
 • Unngå at preparatet kommer i kontakt med ansikt, øyne eller skadet hud da alkohol kan virke irriterende. Hvis Lamisil ved et uhell skulle komme i kontakt med øynene, skylles øynene grundig med rennende vann. Dersom ubehag vedvarer kontakt din lege.
 • Ved mistanke om neglesopp (f.eks. misfarging eller fortykning av neglen) bør lege kontaktes. Ved denne type soppinfeksjon kan ikke Lamisil hudspray brukes. Sopp i neglene kan føre til at fotsoppen kommer tilbake (smittereservoar).
 • I tvilstilfeller ved førstegangsinfeksjon bør middelet bare brukes etter legens anvisning.
 • Kontakt lege før bruk av Lamisil ved andre soppinfeksjoner enn fotsopp mellom tærne.
Barn og ungdom
Barn og ungdom under 18 år skal ikke bruke Lamisil.
Andre legemidler og Lamisil
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Ikke appliser andre legemidler (også reseptfrie) på de behandlede områdene samtidig som Lamisil.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker dette legemidlet hvis du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid, eller planlegger å bli gravid.
Lamisil skal ikke brukes under graviditet hvis ikke klart nødvendig.
Ikke bruk Lamisil hvis du ammer. Spedbarn skal ikke komme i kontakt med behandlede hudområder inkludert bryst.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Lamisil påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

3. Hvordan du bruker Lamisil

Bruk alltid Lamisil nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosering
Til voksne over 18 år.
Påføres 1 gang daglig i én uke. Symptomene vil vanligvis bedres i løpet av få dager, men det er viktig å fortsette behandlingen ut hele uken for å oppnå et vellykket resultat. Hvis det ikke er tegn til forbedring 1 uke etter avsluttet behandlingsuke, bør lege kontaktes, siden det kan bety at plagene kan ha en annen årsak enn soppinfeksjon.
 • Før hver behandling vaskes og tørkes føttene godt, spesielt mellom tærne. Tørk forsiktig, unngå å skrubbe eller skrape på det angrepne området.
 • Sprayflasken til Lamisil skal holdes loddrett når den brukes.
 • Før førstegangsbruk trykk pumpen ned noen ganger for å oppnå en jevn spray.
 • Sprayes på og umiddelbart utenfor det angrepne området.
 • Vask hendene godt etter å ha tatt på det angrepne området for å unngå å spre infeksjonen på deg selv eller til andre.
 • Du kan dekke området med gasbind, særlig om natten. Hvis du gjør dette, bruk nytt gasbind hver gang du påfører Lamisil.
I løpet av få dager etter behandlingsstart vil huden se bedre ut. Når behandlingen er avsluttet etter en uke, vil middelet fortsette å virke i huden ennå noen dager. Etter avsluttet behandling kan det gå noen uker før huden blir helt bra igjen. Uregelmessig bruk, eller for tidlig avslutning av behandlingen kan føre til tilbakefall.
Gode råd under og etter behandling: Vask føttene og bytt sokker ofte. Bruk mest mulig luftig fottøy. Føttene tørkes godt etter vask.
Dersom du tar for mye av Lamisil
Skulle Lamisil ved et uhell bli inntatt i større mengder, kan symptomer tilsvarende de som er observert ved en overdose Lamisil tabletter forventes (f.eks. hodepine, kvalme, magesmerter og svimmelhet).
Det må tas hensyn til alkoholinnholdet.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis noen har fått i seg legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta på Lamisil
Hvis du glemmer en dose skal du påføre sprayen så snart du husker det. Dersom det nærmer seg tiden for neste påføring skal du ikke påføre den uteglemte dosen, men vente og påføre den neste til normal tid. Du må ikke påføre en dobbel dose som erstatning for en glemt påføring.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Lamisil forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Stans bruk av Lamisil og oppsøk lege umiddelbart hvis du får noen av følgende bivirkninger som kan være tegn på en allergisk reaksjon:
 • Problemer med å puste eller å svelge
 • Opphovnet ansikt, lepper, tunge eller hals
 • Alvorlig kløe i huden, med rødt utslett eller opphøyede blemmer.
Noen bivirkninger er vanlige (kan forekomme hos opp til 1 av 10 personer): Avskalling av hud, kløe
Noen bivirkninger er mindre vanlige (kan forekomme hos opp til 1 av 100 personer): Sår i huden, skorpe, hudproblemer, misfarging av huden, rødhet, brennende følelse, smerte eller irritasjon på behandlingsstedet.
Noen bivirkninger er sjeldne (kan forekomme hos opp til 1 av 1000 personer): Tørr hud, eksem.
Dersom Lamisil ved et uhell kommer i kontakt med øynene kan irritasjon forekomme.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Lamisil

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Lamisil etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i måneden.
Kan anvendes høyst i 12 uker etter at den er åpnet.
Oppbevares ved høyst 30ºC. Må ikke oppbevares i kjøleskap.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Lamisil
Virkestoff er terbinafin (som hydroklorid). Hvert gram av hudspray inneholder 8,9 mg terbinafin.
Andre innholdsstoffer er renset vann, etanol (96 %) 250 mg/g, propylenglykol, makrogolcetostearyleter.
Preparatet inneholder etanol 28,87 % v/v.
Hvordan Lamisil ser ut og innholdet i pakningen
Lamisil er en klar, fargeløs til svakt gul væske og finnes i 15 ml sprayflasker.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker:Innehaver:
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS
Postboks 61
2610 Rødovre Danmark
Telefon: 80058630
E-mail: scanda.consumer-relations@gsk.com
Tilvirker
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS
Postboks 61
2610 Rødovre Danmark
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 16.04.2020
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.