Lamisil GlaxoSmithKline Consumer Healthcare krem - reseptfri pakning

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 14 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Lamisil krem er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Lamisil krem
 3. Hvordan du bruker Lamisil krem
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Lamisil krem
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Lamisil krem er og hva det brukes mot

Fotsopp
Til voksne og barn over 12 år: behandling av fotsopp.
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 14 dager.
Lamisil krem er et soppdrepende middel til bruk på huden som virker ved at det blokkerer en reaksjon i soppens stoffomsetning, slik at soppen dør og infeksjonen leges. Mindre enn 5 % av virkestoffet tas opp i kroppen gjennom huden.
Hva er tegnene på fotsopp mellom tærne?
Fotsoppen arter seg ved at det kommer et lite sår eller en sprekk med hvit og oppbløtt hud mellom tærne, særlig mellom lilletåen og nabotåen. Utslettet er ofte bare på den ene foten. I perioder, særlig når det blir varmt, kan utslettet bli mer rødt med økt flassing og eventuelt utvikling av sår og blemmer. Kløen kan da bli plagsom.
Ved mistanke om at soppinfeksjon kan ha spredd seg til andre områder av kroppen bør lege kontaktes.

2. Hva du må vite før du bruker Lamisil krem

Bruk ikke Lamisil krem:
 • dersom du er allergisk overfor terbinafin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Lamisil krem.
 • Kun beregnet til utvortes bruk. Ikke bruk kremen i munnen eller svelg den.
 • Hvis produktet påføres ansiktet, unngå øynene da den kan virke irriterende. Hvis kremen ved et uhell skulle komme i kontakt med øynene, skylles øynene grundig med rennende vann. Dersom ubehaget vedvarer kontakt din lege.
 • Spedbarn må ikke komme i kontakt med behandlede hudområder, inkludert brystet.
 • Ved mistanke om neglesopp (f.eks. misfarging eller fortykning av neglen) bør lege kontaktes. Ved denne type soppinfeksjon kan ikke Lamisil krem brukes. Sopp i neglene kan føre til at fotsoppen kommer tilbake (smittereservoar). I tvilstilfeller ved førstegangsinfeksjon bør middelet bare brukes etter legens anvisning.
 • Kontakt lege før bruk av Lamisil krem ved andre soppinfeksjoner enn fotsopp mellom tærne.
 • Vær oppmerksom på at i sjeldne tilfeller kan underliggende soppinfeksjon forverres.
Barn
Gis ikke til barn under 12 år uten etter avtale med lege.
Andre legemidler og Lamisil krem
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Ikke påfør andre legemidler (også reseptfrie) på de behandlede områdene samtidig som Lamisil krem.
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid, eller planlegger å bli gravid.
Lamisil krem skal ikke brukes under graviditet hvis ikke klart nødvendig.
Ikke bruk Lamisil krem hvis du ammer, med mindre det er helt nødvendig. Spedbarn skal ikke komme i kontakt med behandlede hudområder inkludert brystene. Kan utskilles i morsmelk.
Kjøring og bruk av maskiner
Lamisil krem påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Lamisil krem
Lamisil krem inneholder cetylalkohol og stearylalkohol som kan forårsake lokal hudirritasjon (f.eks. kontaktdermatitt), og benzylalkohol, som kan forårsake milde lokale irritasjoner.

3. Hvordan du bruker Lamisil krem

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apoteket har fortalt deg. Snakk med lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosering
Fotsopp
Voksne og barn over 12 år:
Vask føttene og tørk godt (spesielt mellom tærne) før hver behandling. Påfør kremen tynt på de områdene av huden som er angrepet av sopp 1 gang daglig i 1 uke. Uregelmessig bruk, eller for tidlig avslutning av behandlingen kan føre til tilbakefall.
Kontakt lege etter 2 uker hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre.
Dersom du tar for mye av Lamisil krem
Skulle Lamisil krem ved et uhell bli inntatt i større mengder, kan symptomer tilsvarende de som er observert ved en overdose Lamisil tabletter forventes (f.eks. hodepine, kvalme, magesmerter og svimmelhet).
Kontakt lege eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis noen har fått i seg legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell for vurdering av risiko og rådgivning.
Dersom du har glemt å ta på Lamisil krem
Hvis du glemmer en dose skal du påføre kremen så snart du husker det. Dersom det nærmer seg tiden for neste påføring skal du ikke påføre den uteglemte dosen, men vente og påføre den neste til normal tid. Du skal ikke påføre en dobbel dose som erstatning for en glemt påføring.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Stans bruk av Lamisil krem og oppsøk lege umiddelbart hvis du får noen av følgende som kan være tegn på en allergisk reaksjon:
 • Problemer med å puste eller å svelge
 • Opphovnet ansikt, lepper, tunge eller hals
 • Alvorlig kløe i huden, med rødt utslett eller opphøyde blemmer.
Noen bivirkninger er vanlige (kan forekomme hos opp til 1 av 10 personer):
Avskalling av hud, kløe
Noen bivirkninger er mindre vanlige (kan forekomme hos opp til 1 av 100 personer):
Sår i huden, skorpe, hudproblemer, misfarging av huden, rødhet, brennende følelse, smerte, smerte eller irritasjon på behandlingsstedet.
Noen bivirkninger er sjeldne (kan forekomme hos opp til 1 av 1000 personer):
Tørr hud, eksem. Kontakteksem.
Dersom Lamisil krem ved et uhell kommer i kontakt med øynene kan irritasjon forekomme.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Lamisil krem

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og på tuben. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Oppbevar tuben med korken på.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Lamisil krem
Virkestoff er terbinafin (som hydroklorid). Hvert gram av krem inneholder 8,9 mg terbinafin.
Hjelpestoffer er natriumhydroksid, benzylalkohol, sorbitanmonostearat, cetylpalmitat, cetostearylalkohol, polysorbat 60, isopropylmyristat, renset vann.
Hvordan Lamisil krem ser ut og innholdet i pakningen
Lamisil krem er en hvit blank krem. Den er fargeløs på huden. Den farger ikke klær og kan vaskes av med såpe og vann. Lamisil krem finnes i tuber á 15 g.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnhaver:
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS
Postboks 61
2610 Rødovre
Danmark
Telefon: 80058630
E-mail: scanda.consumer-relations@gsk.com
Tilvirker
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS
Postboks 61
2610 Rødovre
Danmark
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 31.05.2021
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.