Selukos Mylan Healthcare Norge AS

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Selukos er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Selukos
 3. Hvordan du bruker Selukos
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Selukos
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Selukos er og hva det brukes mot

Til behandling av vanlig flass og seboré. Preparatet er også effektivt mot visse hudsoppsykdommer som f.eks. pityriasis versicolor.
Virkestoffet i Selukos sjampo er finfordelt i sjampobasen med gunstig surhetsgrad for huden. Sjampobasen har egenskaper som gjør at virkestoffet lettere trenger ned i hårbunnen. Selukos sjampo er tyntflytende og skummer godt. Da behandling med Selukos innebærer samtidig sjamponering, utgjør ikke behandlingen ekstra belastning utover det vanlige hårstellet.
Produktets farge kan variere mellom orange, rødbrunt eller brunfarget.

2. Hva du må vite før du bruker Selukos

Bruk ikke Selukos
 • dersom du er allergisk overfor selendisulfid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Selukos.
Kun til utvortes bruk. Unngå at midlet kommer i kontakt med øynene eller munnens slimhinner under sjamponering og skylling. Etter behandling skylles hender og hodebunn nøye. Langvarig bruk på betent hodebunn bør unngås. Før bruk av Selukos bør smykker tas av da misfarging kan forekomme. Unngå å ta permanent eller farge håret samtidig med Selukosbehandling. Ved utilstrekkelig skylling kan hvitt eller grått hår anta en gul fargetone
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Ingen kjent risiko foreligger.
Kjøring og bruk av maskiner
Ikke relevant.
Selukos inneholder natriumlauryletersulfat, alkohol (etanol), parahydroksybenzoater og natriumbenzoat.
Selukos inneholder 70 mg natriumlauryletersulfat per ml. Kan forårsake lokale hudreaksjoner (f.eks. stikkende eller brennende følelse) eller forsterke hudreaksjoner forårsaket av andre produkter ved påføring på samme område.
Selukos inneholder 11,4 mg alkohol (etanol) per ml. Legemidlet kan gi en brennende følelse på skadet hud.
Selukos inneholder parahydroksybenzoater (E 216, E 214, E 218, butylparahydroksybenzoat og isobutylparahydroksybenzoat). Kan forårsake allergiske reaksjoner (mulig først etter en stund)
Dette legemidlet inneholder 0,4 mg natriumbenzoat per ml. Natriumbenzoat kan forårsake lokal irritasjon. Kan føre til økt hyppighet av gulsott (gulfarging av hud og øyne) hos nyfødte babyer (opptil 4 ukers alder).

3. Hvordan du bruker Selukos

Følgende behandlingsskjema bør følges nøye:
Seboré og flass:
 1. Fukt håret grundig med varmt vann.
 2. Sjamponer håret med en mindre mengde Selukos og skyll nøye.
 3. Gni deretter inn så mye Selukos at det dannes rikelig skum.
 4. Massér hårbunnen grundig i ca. 2 minutter.
 5. Skyll håret nøye.
Pass på at du ikke får skum i øynene og at sjampoen fjernes omhyggelig fra hårbunn og hender. Ved rikelig flassdannelse eller langvarig seboré anbefales behandling 2 ganger i uken de første 2 ukene, deretter ved behov.
Pityriasis versicolor:
Fukt huden med vann og massér inn sjampoen på hele kroppen. Unngå at preparatet kommer i kontakt med kroppens slimhinner. La sjampoen virke i 10 minutter, og skyll så kroppen godt. Behandlingen gjentas hver dag i 1-2 uker. Alternativt smøres sjampo på angrepet hud og skylles av etter 12 timer.
Behandlingen gjentas etter 1 uke. Ved behov gjentas behandlingen hver 3. måned.
Dersom du tar for mye av Selukos
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har mistanke om forgiftningsreaksjoner eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Mindre vanlige (færre enn 1 tilfelle per 100 behandlede pasienter):
Hud: Kløe, irritasjon, utslett
Sjeldne (færre enn 1 tilfelle per 1000 behandlede pasienter):
Hud: Kontaktdermatitt
Det er rapportert tilfeller med misfarging av hår.
Kontakt med øyene eller munnens slimhinne kan forårsake forbigående irritasjon. I enkelte tilfeller kan hårbunnen vise tegn til noe større fettutskillelse enn vanlig.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Selukos

Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på flasken.
Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Selukos
 • Virkestoff er: Selendisulfid 25 mg/ml.
 • Andre innholdsstoffer er:
  Alkylamidopropylbetain, monoetanolaminlaurylsulfat, natriumlauryletersulfat, Xanthan-gummi, parabener (konserveringsmiddel E 216, E 214, E 218, butylparahydroksybenzoat og isobutylparahydroksybenzoat), natriumbenzoat, fenoksyetanol, etanol, vannfri sitronsyre, parfyme og renset vann. Etanolinnhold ca 1%
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Mylan Healthcare Norge AS
Postboks 194
1371 Asker
Tilvirker
Farmaclair
440 avenue du Général de Gaulle
14200 Hérouville Saint Clair
Frankrike
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 08.10.2020
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.