Enalapril Comp ratiopharm

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Enalapril Comp ratiopharm er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Enalapril Comp ratiopharm
 3. Hvordan du bruker Enalapril Comp ratiopharm
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Enalapril Comp ratiopharm
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Enalapril Comp ratiopharm er og hva det brukes mot

 • Enalapril tilhører en legemiddelgruppe som kalles ACE-hemmere (angiotensin-konverterende enzymhemmere). Disse legemidlene senker blodtrykket ved å utvide blodårene.
 • Hydroklortiazid tilhører en gruppe legemidler som kalles diuretika (vanndrivende tabletter) og senker blodtrykket ved å øke vannlatingen.
 • Enalapril Comp ratiopharm tabletter inneholder en kombinasjon av enalapril og hydroklortiazid og brukes til behandling av høyt blodtrykk når behandling med ACE-hemmer alene ikke er tilstrekkelig.
Legen kan også foreskrive Enalapril Comp ratiopharm tabletter i stedet for separate tabletter med samme dosering av enalapril og hydroklortiazid.
Denne faste kombinasjonen anbefales ikke som startbehandling.

2. Hva du må vite før du bruker Enalapril Comp ratiopharm

Bruk IKKE Enalapril Comp ratiopharm dersom du:
 • allergisk overfor enalapril, hydroklortiazid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • ved tidligere behandling med et legemiddel i denne gruppen (ACE-hemmere, f. eks. ramipril) har hatt en allergisk reaksjon med opphovnet ansikt, lepper, tunge og/eller hals med svelge- eller pustevansker. Bruk ikke dette legemidlet hvis du har hatt slike symptomer uten kjent årsak, eller har arvelig eller iboende angioødem,
 • dersom du har hatt pusteproblemer eller problemer med lungene (inkludert betennelse eller væske i lungene) etter å ha tatt hydroklortiazid tidligere. Dersom du utvikler noen form for alvorlig kortpustethet eller vanskeligheter med å puste etter å ha tatt Enalapril Comp, kontakt lege øyeblikkelig.
 • er allergisk overfor sulfonamid-deriverte legemidler (som oftest antibiotika som f.eks. sulfametoksasol).
 • ikke kan urinere (anuri)
 • har alvorlige nyreproblemer
 • har alvorlige leverproblemer eller en neurologisk lidelse forårsaket av alvorlige leverproblemer (hepatisk encefalopati)
 • er mer enn 3 måneder gravid (det er også best å unngå Enalapril Comp ratiopharm tidlig i svangerskapet – se avsnittet om graviditet)
 • har diabetes eller nedsatt nyrefunksjon og du får behandling med et legemiddel mot høyt blodtrykk som inneholder aliskiren.
 • har tatt eller for tiden tar sakubitril/valsartan, et legemiddel som brukes til behandling av en type langvarig (kronisk) hjertesvikt hos voksne, da risikoen for angioødem (akutt oppstått hevelse i huden i et område som f.eks. halsen) er økt.
Dersom du er usikker på om dette gjelder deg, snakk med legen din eller apoteket.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Enalapril Comp ratiopharm dersom du:
 • har innsnevring av blodårene (aterosklerose), cerebrovaskulære problemer som slag eller TIA (”drypp”).
 • har hjertesvikt.
 • har lavt blodtrykk, går på en saltfattig/saltfri diett eller bruker diuretika (vanndrivende tabletter).
 • har unormale væske- og mineralnivåer i kroppen (væske-/elektrolyttforstyrrelser). Symptomer er bl.a. kvalme, magekramper og/eller oppkast, hodepine, ødem, muskelsvakhet og/eller tremor.
 • har hjertemuskelsykdom (hypertrofisk kardiomyopati), en innsnevring av hovedblodåren som pumper blod bort fra hjertet, aorta (aortastenose), eller andre hjerteproblemer ved pumping av blod ut fra hjertet.
 • skal begynne LDL-aferesebehandling (fjerning av kolesterol fra blodet med en maskin).
 • skal i gang med en desensibiliseringsbehandling mot insektgift, f.eks. bie- eller vepsestikk.
 • har diabetes og tar tabletter eller insulin for dette, må du kontrollere blodet ditt for lavt blodsukkernivå, spesielt i løpet av den første behandlingsmåneden.
 • har urinsyregikt, høye nivåer med urinsyre i blodet, eller behandles med allopurinol.
 • skal ha en operasjon eller bedøvelse (selv hos tannlegen) må du opplyse legen eller tannlegen om at du bruker Enalapril Comp, siden bedøvelse kan gi et raskt fall i blodtrykket.
 • nettopp har hatt langvarig, kraftig oppkast og/eller alvorlig diare.
 • skal gjennomgå tester av paratyroidfunksjonen.
 • har eller har hatt lever- eller nyreproblemer (inkludert nyretransplantasjon), eller dersom du har smale blodårer til nyrene (renalarteriestenose), eller bare har en fungerende nyre, eller dersom du gjennomgår hemodialyse.
 • har kollagenose (unormale forandringer i bindevevet), f.eks. systemisk lupus erythematosus (SLE) eller skleroderma, som kan forbindes med hudutslett, leddsmerter og feber.
 • har allergiproblemer eller astma.
 • bruker litium som brukes til behandling av noen psykiske sykdommer.
 • bruker noen av følgende legemidler mot høyt blodtrykk:
  • en angiotensin II-reseptorhemmer (ARB) (også kalt -sartaner, f.eks. valsartan, telmisartan, irbesartan), særlig hvis du har diabetisk nyresykdom
  • aliskiren
 • har hatt hudkreft eller hvis du utvikler uventete hudforandringer under behandlingen. Behandling med hydroklortiazid, særlig ved høye doser over en lengre periode, kan øke risikoen for enkelte typer hud- og leppekreft (ikke-melanom hudkreft). Beskytt huden din mot sollys og ultrafiolett (UV)-stråling mens du bruker Enalapril Comp ratiopharm.
 • opplever nedsatt syn eller øyesmerter. Dette kan være symptomer på væskeansamling i årehinnen (koroidal effusjon) eller økt trykk i øyet, og kan oppstå i løpet av timer til uker etter at du har tatt Enalapril Comp ratiopharm. Dette kan føre til varig svekking av synet dersom det ikke behandles.
Legen kan utføre regelmessige kontroller av nyrefunksjonen din, blodtrykket og nivået av elektrolytter (f.eks. kalium) i blodet ditt.
Se også informasjon i avsnittet «Bruk ikke Enalapril Comp ratiopharm».
Du må fortelle legen din om du tror du er (eller kan bli) gravid. Det anbefales ikke å ta Enalapril Comp ratiopharm tidlig i svangerskapet, og det må ikke brukes dersom du er mer enn 3 måneder gravid, da det kan føre til alvorlige skader på barnet ditt dersom preparatet brukes på dette tidspunktet (se avsnittet om graviditet).
Enalapril Comp ratiopharm anbefales generelt ikke i følgende situasjoner, så konsulter legen før du starter behandlingen:
 • dersom du nettopp har gjennomgått en nyretransplantasjon
 • dersom du har høye nivåer med kalium i blodet
Hvis du tar noen av følgende legemidler, er det økt risiko for angioødem (akutt oppstått hevelse i hud og slimhinner, f.eks. i halsen):
 • rasekadotril, et legemiddel til behandling av diaré
 • legemidler som brukes for å forhindre avstøtning av transplanterte organer og mot kreft (f.eks temsirolimus, sirolimus, everolimus)
 • vildagliptin, et legemiddel til behandling av diabetes
Se også ”Andre legemidler og Enalapril Comp ratiopharm” under.
Snakk med legen dersom du er en idrettsutøver som tar en dopingprøve, da Enalapril Comp ratiopharm inneholder et virkestoff som kan føre til positivt utslag på en dopingprøve.
Eldre eller underernærte pasienter bør være spesielt forsiktige ved bruk av Enalapril Comp ratiopharm.
Enalapril Comp ratiopharm kan være mindre effektivt for mørkhudete mennesker (av afrikansk avstamning).
Mens du tar Enalapril Comp ratiopharm:
Kontakt straks legen dersom du utvikler noen av følgende symptomer:
 • Dersom du føler deg svimmel etter første dose. Noen få mennesker reagerer på den første dosen, eller når dosen økes, ved å føle seg svimmel, svak og syk.
 • Plutselig hovne lepper og ansikt, nakke og muligens også hender og føtter, eller pipende pust eller hes stemme. Denne tilstanden kalles angioødem. Dette kan forekomme på et hvilket som helst tidspunkt i behandlingen. ACE-hemmere forårsaker oftere angioødem hos mørkhudete pasienter (av afrikansk avstamning) enn ikke-mørkhudete pasienter.
 • Høy feber, sår hals eller munnsår (dette kan være tegn på infeksjon som skyldes en reduksjon i antallet hvite blodlegemer).
 • Dersom hud og det hvite i øynene blir gule (gulsott), da dette kan være tegn på leversykdom.
 • En langvarig, tørr hoste. Hoste rapporteres i forbindelse med bruk av ACE-hemmere, men kan også være et symptom på andre luftveissykdommer.
Barn og ungdom
Sikkerhet og effekt ved bruk hos barn er ikke fastslått.
Andre legemidler og Enalapril Comp ratiopharm
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Legen din kan endre dosen din og/eller ta andre forholdsregler.
Enalapril Comp kan vanligvis tas sammen med andre legemidler, men enkelte legemidler kan påvirke effekten av behandlingen.
For at legen skal forskrive riktig dose Enalapril Comp er det spesielt viktig å informere lege eller apotek dersom du tar noen av følgende legemidler:
 • Angiotensin II-reseptorhemmer (ARB) eller aliskiren (se også informasjon i avsnittene «Bruk ikke Enalapril Comp ratiopharm» og «Advarsler og forsiktighetsregler»).
 • Kaliumtilskudd (inkludert salterstatninger), kaliumsparende diuretika og andre legemidler som kan øke mengde kalium i blodet ditt (f.eks. trimetoprim og trimetoprim/sulfametoksazol mot infeksjoner forårsaket av bakterier, ciklosporin, et immunsupprimerende legemiddel for å forhindre avstøtning av transplanterte organer og heparin, et blodfortynnende legemiddel som forebygger blodpropp)
 • Diuretika (vanndrivende tabletter) som brukes for å behandle høyt blodtrykk, inkludert kaliumsparende diuretika som spironlakton, triamteren eller amilorid
 • Andre legemidler som brukes for å behandle høyt blodtrykk
 • Anestetika (bedøvelsesmidler)
 • Legemidler som brukes for å behandle sinnslidelser eller depresjon, legemidler som brukes for å behandle psykiske lidelser, trisykliske antidepressiva eller beroligende legemidler
 • Litium (et legemiddel som brukes for å behandle sinnslidelser)
 • Ikke steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID) (legemidler mot betennelse og smerte) da de kan hindre en god kontroll av blodtrykket ditt, og kan øke kaliumnivået i blodet ditt
 • Injeksjoner med gull (natriumaurotiomalat), et legemiddel som injiseres for å behandle revmatisk artritt (leddgikt)
 • Legemidler som efedrin som brukes i enkelte hoste- og forkjølelsesmidler, eller noradrenalin og adrenalin som brukes for å behandle lavt blodtrykk, sjokk, hjertesvikt, astma eller allergi
 • Blodsukkersenkende legemidler, slik som insulin eller legemidler som tas gjennom munnen
 • Kolestyraminresin og kolestipol, virkestoffer som brukes for å redusere fettnivåene i blodet
 • Kortikosteroider, betennelsesdempende hormonlignende stoffer
 • Kortikotropin (ACTH) som vanligvis brukes for å undersøke om binyrene virker som de skal
 • Muskelavslappende legemidler (f.eks. tubokurarinklorid, legemidler som brukes for å få musklene til å slappe av under en operasjon)
 • Legemidler som brukes for å behandle kreft, slik som cyklofosfamid eller metotreksat
 • Hjerteglykosider (f.eks. digoksin, legemidler som brukes for å styrke hjertet)
 • Legemidler som gjennom en bivirkning fører til en unormal hjertestimulans, slik som legemidler som brukes for å hindre forstyrrelser av hjerterytmen (for eksempel kinidin, prokainamid, amiodaron, sotalol)
 • Legemidler som brukes for å unngå avstøtning av transplanterte organer (sirolimus, everolimus og andre legemidler som tilhører legemiddelgruppen mTOR-hemmere). Se avsnittet «Advarsler og forsiktighetsregler»
 • legemidler som inneholder en neprilysin-hemmer som sakubitril (tilgjengelig som fast dosekombinasjon med valsartan), racekadotril eller vildagliptin. Det kan være økt risiko for angioødem (hevelse i ansiktet, leppene, tungen eller halsen med vanskeligheter med å svelge eller puste). Se også informasjon under overskriften «Bruk ikke Enalapril Comp» og «Advarsler og forsiktighetsregler»
Inntak av Enalapril Comp ratiopharm sammen med mat og drikke og alkohol
Enalapril Comp ratiopharm kan tas med eller uten et måltid.
Bruk av alkohol sammen med dette legemidlet kan øke den blodtrykkssenkende effekten (og kan dermed blant annet forårsake svimmelhet når man reiser seg opp).
Graviditet, amming og fertilitet
Snakk med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Graviditet
Du må informere legen din om du tror du er (eller kan bli) gravid. Vanligvis vil legen anbefale at du slutter å bruke Enalapril Comp ratiopharm før du blir gravid eller så snart du vet at du er gravid. Legen vil vanligvis anbefale å erstatte Enalapril Comp ratiopharm med en annen medisin. Det anbefales ikke å ta Enalapril Comp ratiopharm under svangerskapet, og det må ikke brukes dersom du er mer enn 3 måneder gravid, da det kan føre til alvorlige skader på barnet ditt dersom legemidlet brukes etter 3. måned i svangerskapet.
Amming
Snakk med legen dersom du ammer eller er i ferd med å starte amming. Enalapril Comp ratiopharm er ikke anbefalt til mødre som ammer, og legen kan velge annen behandling for deg dersom du ønsker å amme.
Kjøring og bruk av maskiner
Svimmelhet og trøtthet er blitt rapportert av pasienter som tar Enalapril Comp ratiopharm. Dersom du opplever noen av disse bivirkninger skal du ikke kjøre bil eller bruke maskiner (se også pkt. 4 Mulige bivirkninger).
Enalapril Comp ratiopharm inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Enalapril Comp ratiopharm inneholder natrium.
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver tablett, og er så godt som “natriumfritt”.

3. Hvordan du bruker Enalapril Comp ratiopharm

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har foreskrevet. Kontakt lege eller apotek dersom du er usikker.
Voksne
Vanlig dose er én tablett om dagen.
Eldre pasienter
Legen vil justere dosen med enalapril og hydroklortiazid individuelt.
Nedsatt nyrefunksjon
Legen vil justere dosen med enalapril og hydroklortiazid individuelt.
Administrasjonsmåte
Tablettene skal svelges med vann. Enalapril Comp ratiopharm kan tas ved et måltid eller på tom mage.
Tidligere behandling med diuretika bør stoppes 2-3 dager før behandling med dette legemidlet begynner.
Dersom du tar for mye av Enalapril Comp ratiopharm
En overdose vil sannsynligvis medføre lavt blodtrykk, svært rask eller sakte puls, palpitasjoner (en følelse av raske eller ujevne hjerteslag), sjokk, rask pust, hoste, uvelhet og oppkast, krampe, svimmelhet, trøtthet og forvirring eller angst, overdreven urinering eller manglende evne til å urinere. Ta med dette pakningsvedlegget, gjenværende tabletter og beholderen til sykehuset eller legen, slik at de kan se hvilke tabletter som ble tatt.
Dersom du har glemt å ta Enalapril Comp ratiopharm:
Du skal ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose, ta neste dose som normalt.
Dersom du avbryter behandling med Enalapril Comp ratiopharm
Behandling av hypertensjon er en langvaring behandling og behandlingsavbrudd skal diskuteres med legen. Behandlingsavbrudd eller stopp kan få blodtrykket til å stige.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkninger kan forekomme med følgende hyppighet:

Svært vanlige:

flere enn 1 av 10 brukere

Vanlige:

1 til 10 av 100 brukere

Mindre vanlige:

1 til 10 av 1000 brukere

Sjeldne:

1 til 10 av 10 000 brukere

Svært sjeldne:

færre enn 1 av 10 000 brukere

Ikke kjent:

hyppigheten kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data

Dersom du opplever noen av følgende, skal du umiddelbart slutte å bruke Enalapril Comp ratiopharm og straks kontakte lege eller akuttavdeling ved nærmeste sykehus:
 • En alvorlig reaksjon som kalles angioødem (utslett, kløe, opphovning av armer, ben, ansikt, lepper, munn eller hals som kan gi problemer med å svelge eller puste).
  Dette er en alvorlig og vanlig bivirkning. Umiddelbar medisinsk tilsyn eller sykehusinnleggelse kan være nødvendig.
 • Gulsott (hud og det hvite i øyene blir gule).
  Dette er en potensielt alvorlig, men sjelden bivirkning som indikerer leverbetennelse. Umiddelbar medisinsk tilsyn eller sykehusinnleggelse kan være nødvendig.
Enalapril Comp ratiopharm fører ofte til lavt blodtrykk, noe som kan være forbundet med en følelse av svimmelhet og svakhet. Hos noen pasienter kan dette skje etter første dose, eller når dosen økes. Dersom du opplever slike symptomer, skal du straks kontakte din lege.
Enalapril Comp ratiopharm kan føre til en reduksjon i antallet hvite blodlegemer, og din motstandsdyktighet mot infeksjon kan senkes. Dersom du får en infeksjon med symptomer som feber og alvorlig svekkelse av din allmentilstand, eller feber med lokale infeksjonssymptomer som vond hals/svelg/munn eller urineringsproblemer, bør du straks kontakte din lege. En blodprøve vil bli tatt for å måle antallet hvite blodlegemer (agranulocytose). Det er viktig at du infomerer legen om legemidler du tar.
En tørr hoste som vedvarer over lang tid er ofte blitt rapportert ved bruk av Enalapril Comp ratiopharm og andre ACE-hemmere, men kan også være et symptom på øvre luftveissykdom. Du bør kontakte legen dersom du utvikler dette symptomet.
Følgende bivirkninger er også blitt rapportert:
Svært vanlige
 • Tåkesyn
 • Svimmelhet
 • Hoste
 • Kvalme
 • Kraftløshet (asteni)
Vanlige
 • Lave nivåer av kalium i blodet, økt kolesterol- eller fettnivå i blodet, høye urinsyrenivåer i blodet
 • Depresjon
 • Hodepine, besvimelse, smaksforstyrrelser
 • Unormal hjerterytme, angina eller brystsmerter, svært rask puls (takykardi)
 • Lavt blodtrykk, inkludert lavt blodtrykk forbundet med stillingsendring (som svimmelhet eller svakhet når du reiser deg opp etter å ha ligget ned),
 • Kortpustethet
 • Diare, magesmerte,
 • Utslett, hypersensitivitet/angioneurotisk ødem: angioneurotisk ødem med hevelse i ansiktet, hender, føtter, lepper, tunge, øvre del av luftrøret ledsaget av problemer med å svelge eller puste
 • Tretthet (fatigue)
 • Muskelkramper
 • Høy mengde kalium i blodet, som kan føre til unormal hjerterytme; økning av mengden kreatinin i blodet, lave nivåer av kalium i blodet, høye nivåer av kolesterol, økte nivåer av triglyserider, økte nivåer av urinsyre i blodet
Mindre vanlige
 • Reduksjon i antallet røde blodlegemer, som kan bleke huden og føre til svakhet eller kortpustethet (anemi)
 • Hypoglykemi (lave blodsukkernivåer) (se “Advarsler og forsiktighetsregler” i avsnitt 2). Lavt magnesiumnivå i blodet, sykdom med smertefulle, hovne ledd pga. urinsyrekrystaller (urinsyregikt, podagra)
 • Forvirring, søvnløshet (insomni), nervøsitet, nedsatt kjønnsdrift (libido)
 • Kribling eller nummenhet, svimmelhet (vertigo), søvnighet
 • Øresus (tinnitus)
 • Palpitasjoner (en følelse av rask eller spesielt kraftig eller ujevn puls), hjerteinfarkt eller slag (hos høy risiko pasienter som har lavt blodtrykk)
 • Hetetokter (flushing)
 • Rennende nese, sår hals, heshet, pusteproblemer, pipende pust
 • Treg mage (ileus), betennelse i bukspyttkjertelen som fører til kraftige smerter i mage og rygg (pankreatitt), oppkast, fordøyelsesproblemer, forstoppelse, appetittap, mageirritasjon, tørr munn, magesår, luft i magen
 • Svetting, kløe, elveblest, hårtap
 • Nedsatt nyrefunksjon, nyresvikt, protein i urinen
 • Leddsmerter
 • Impotens
 • Uvelhet (malaise), feber
 • Lave natriumnivåer i blodet, som kan føre til trøtthet og forvirring, muskelspasmer, kramper eller koma, og som også kan føre til dehydrering og lavt blodtrykk med svimmelhet når du reiser deg; økning i ureamengden i blod.
Sjeldne
 • Reduksjon i antallet hvite blodlegemer, som gjør infeksjon mer sannsynlig, reduksjon i antallet andre blodlegemer, endringer i blodsammensetning, dårlig benmargsproduksjon, sykdom i lymfeknutene, autoimmunsykdommer, hvor kroppen angriper seg selv.
 • Økt blodsukker
 • Unormale drømmer, søvnforstyrrelser
 • Raynauds syndrom, en blodkarssykdom som kan få fingre og tær til å krible, bli bleke, blå og deretter røde.
 • Lungeproblemer inkludert lungebetennelse, betennelse i nesens slimhinner, slik at nesen renner (rhinitt)
 • Munnsår, tungebetennelse
 • Betennelse i leveren, gulsott (gulning av hud eller øyer), leversvikt (som kan være fatal), galleblæreforstyrrelser
 • Hudutslett, alvorlige blemmer, rødme, Stevens Johnson syndrom (blemmedannelse på hud, rundt munn, øyne og kjønnsdeler), Lyell syndrom (hud som ser brent og flassende ut), pemfigus (en tilstand som fører til blemmer og sår som normalt starter i munnen, elveblest, hårtap og kløe), huden er overfølsomhet for lys, hudtilstander med røde skjellende flekker over nesen og kinnene (lupus erythematosus)-denne tilstanden kan bli forverret hos pasienter som allerede har den, alvorlige allergiske reaksjoner. Av og til følges hudproblemer av feber, alvorlig betennelse, betennelse i blodårene, muskelsmerter og/eller leddsmerter, endringer i blodsammensetning og en økning i sedimentasjonsfrekvens (en blodprøve kan avdekke betennelse).
 • Redusert urinproduksjon, nyrebetennelse (interstitiell nefritt)
 • Brystforstørrelser, også hos menn
 • Økning i antallet enzymer og avfallsprodukter produsert av leveren
 • Muskelsvakhet, noen ganger p.g.a. lavt kalium
Svært sjeldne
 • Hevelser i tarmen (intestinalt angioødem)
 • Forhøyede kalsiumnivåer i blodet
 • Akutt lungesviktsyndrom (symptomer inkluderer alvorlig kortpustethet, feber, svakhet og forvirring)
Ikke kjent
 • Syndrom av upassende sekresjon av diuretisk hormon (SIADH): forårsaker bl. a. generelle lidelser som forvirring, kvalme, hodepine, kramper, og tap av bevissthet.
 • Hud- og leppekreft (ikke-melanom hudkreft)
 • Nedsatt syn eller øyesmerter på grunn av høyt trykk (mulige tegn på væskeansamling i årehinnen (koroidal effusjon) eller akutt trangvinkelglaukom)
Et symptomkompleks er rapportert som kan inkludere noen eller alle av de følgende symptomene: feber, betennelse i blodårene (serosititt/vaskulitt), muskelsmerter (myalgi/myosititt), leddsmerter (artralgi/artritt). Utslett, fotosensitivitet eller andre hudsymptomer kan oppstå.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Enalapril Comp ratiopharm

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Enalapril Comp ratiopharm
Virkestoffene er enalapril maleat 20 mg og hydroklortiazid 12,5 mg.
Hjelpestoffer er laktosemonohydrat 122,16 mg, maisstivelse, pregelatinisert stivelse, natriumhydrogenkarbonat, talkum og magnesiumstearat.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
ratiopharm GmbH, Ulm, Tyskland
Tilvirker
Merckle GmbH,
Blaubeuren,
Tyskland.
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Teva Norway AS
Kinoveien 3A
1337 Sandvika
Tlf: 66 77 55 90
info@tevapharm.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 21.02.2022
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no