Ibux gel Karo Pharma

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 7 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Ibux gel er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Ibux gel
 3. Hvordan du bruker Ibux gel
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Ibux gel
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Ibux gel er og hva det brukes mot

Ibux gel inneholder virkestoffet ibuprofen som har en smertestillende og betennelsesdempende effekt som trolig skyldes at dannelsen av smertefremkallende stoffer (prostaglandiner) hemmes.
Voksne og barn over 12 år: korttidsbehandling av milde til moderate smerter ved forstuing eller forstrekning.
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 7 dager.

2. Hva du må vite før du bruker Ibux gel

Bruk ikke Ibux gel:
 • dersom du er allergisk overfor ibuprofen eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du er allergisk overfor acetylsalisylsyre eller andre betennelsesdempende legemidler.
 • på områder der huden er skadet, for eksempel ved eksem, akne eller åpne sår.
 • hvis du er mer enn 6 måneder gravid.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Ibux gel dersom:
 • du har nedsatt nyrefunksjon.
 • du har astma.
 • du får utslett skal behandlingen avsluttes.
Unngå å få gelen på slimhinner eller i øynene.
Barn
Ibux gel skal ikke brukes av barn under 12 år pga. manglende data.
Andre legemidler og Ibux gel
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet, amming og fertilitet
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Som for andre legemidler som inneholder acetylsalisylsyre eller andre ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs), må du dersom du er gravid informere legen din før du bruker Ibux. Bruk ikke Ibux dersom du er kommet lenger enn 6. måned av graviditeten.
Det er lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes. Spør likevel legen før du bruker Ibux gel ved amming.
Ibuprofen kan gjøre det vanskeligere å bli gravid. Fortell legen din om du planlegger å bli gravid eller om du har vanskeligheter med å bli det.
Kjøring og bruk av maskiner
Ibux gel antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Ibux gel inneholder benzylalkohol (E1519)
Dette legemidlet inneholder 500 mg benzylalkohol i hver 50 g tube. Dette tilsvarer 1 % (w/w). Benzylalkohol kan forårsake allergiske reaksjoner og milde lokale irritasjoner.

3. Hvordan du bruker Ibux gel

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er:
Voksne og barn over 12 år:
Mengden gel som trengs er avhengig av størrelsen på området du skal behandle. Masser gelen inn i det smertefulle området i noen minutter. Gelen påføres inntil 3 ganger daglig. Bruk ikke mer enn 15 gram gel per 24 timer. Det tilsvarer ca. 30 cm gelstrek. Vask hendene etter påsmøring. Kun til utvortes bruk.
Gelen skal ikke brukes sammenhengende i mer enn 7 dager. Kontakt lege hvis plagene ikke blir bedre eller hvis det blir verre etter 7 dager. Ved langvarig smerte bør lege kontaktes.
Dersom du tar for mye av Ibux gel
Overdosering er lite sannsynlig ved bruk på huden. Hvis gel ved et uhell skulle bli svelget, bør lege eller legevakt kontaktes.
Dersom du har glemt å ta Ibux gel
Du skal ikke påføre en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer): Rødhet, irritasjon og kløe på huden der gelen er påført. Elveblest (urtikaria).
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer): Magesmerter*.
Bivirkninger med ikke kjent frekvens (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data): Huden blir ømfintlig mot lys. Betennelse i nyrene (tubulointerstitiell nefritt)*.
*Bivirkninger av Ibux gel ved opptak i blodbanen avhenger av mengde gel som påføres, området som behandles, hudens tilstand, behandlingens varighet og eventuelt bruk av dekkende bandasje (okklusjon).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Ibux gel

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Ibux gel:
 • Virkestoff i 1 g gel: Ibuprofen 50 mg.
 • Andre hjelpestoffer er: Hydroksyetylcellulose, benzylalkohol (E1519), isopropanol, natriumhydroksid (E524) og renset vann.
Hvordan Ibux gel ser ut og innholdet i pakningen
Tube med gjennomsiktig gel.
Pakningsstørrelser: 30 g, 50 g og 100 g.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Karo Pharma AS
Østensjøveien 27
Postboks 6733 Etterstad
0609 Oslo
Norge
Tlf: 22 99 86 00
e-post: sales@karopharma.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 26.10.2023
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no