Colazid Almirall

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulig bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Colazid er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Colazid
 3. Hvordan du bruker Colazid
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Colazid
 6. Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon

Hva Colazid er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Colazid brukes ved behandling av ulcerøs kolitt (sårdannelse i tykktarmen). Colazid kan også brukes til å holde sykdommen under kontroll ved å forhindre flere episoder. Legemidlet er et antiinflammatorisk (betennelsesdempende) middel.
Dette legemidlet inneholder virkestoffet balsalaziddinatrium.

Hva du må vite før du bruker Colazid

Bruk ikke Colazid dersom:
 • du er allergisk overfor balsalazid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • du er allergisk overfor mesalazin, acetylsalisylsyre eller andre salisylater
 • du har en alvorlig leversykdom
 • du har moderat til alvorlig nedsatt nyrefunksjon
 • du er gravid eller ammer
Advarsler og forsiktighetsregler
 • Astma
 • En blodsykdom
 • Lett nedsatt nyrefunksjon
 • Påvist leversykdom
 • Aktivt magesår
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Colazid dersom noe av dette gjelder deg.
Lever-, nyre- og blodprøver
Før du begynner med Colazid skal du ta en blodprøve og en urinprøve for å sjekke hvor godt nyrene dine fungerer og tilstanden til blodet ditt.
Under behandlingen kommer legen til å sjekke hvor godt leveren, nyrene og blodet fungerer ved å ta regelmessige blod- og urinprøver.
Barn
Colazid anbefales ikke til barn.
Andre legemidler og Colazid
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Spesielt digoksin (brukes til behandling av hjerteproblemer), metotreksat (brukes bl.a. til behandling av enkelte autoimmune sykdommer, inkludert revmatoid artritt (leddgikt), psoriasis, psoriasisartritt (leddgikt forbundet med psoriasis), lupus (hudsykdommer), enkelte betennelsestilstander i tarmen (Crohns sykdom) og enkelte typer kreft), azatioprin (brukes bl.a. til å forhindre avstøtning etter organtransplantasjon, og til behandling av revmatoid artritt (leddgikt), enkelte betennelsestilstander i tarmen (Crohns sykdom og ulcerøs kolitt) og multippel sklerose) og 6-merkaptopurin (brukes til behandling av leukemi (blodkreft) og betennelsestilstander i tarmen slik som Crohns sykdom og ulcerøs kolitt).
Inntak av Colazid sammen med mat
Colazid skal helst tas sammen med eller etter mat.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Du skal ikke bruke Colazid dersom du er gravid eller ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Colazid påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller betjene maskiner.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.

Hvordan du bruker Colazid

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Voksne og eldre pasienter:
Behandling av ulcerøs kolitt:
Den anbefalte dosen er 3 kapsler tre ganger daglig, som skal tas sammen med eller etter mat. Svelg kapslene hele, om nødvendig med et glass vann.
Behandling kan gis i maksimalt 12 uker.
Legen din kan også gi deg steroider samtidig med Colazid.
Vedlikeholdsbehandling for å forhindre flere episoder:
Startdosen er 2 kapsler to ganger daglig (3 g daglig), som skal tas med eller etter mat. Svelg kapslene hele, om nødvendig med et glass vann. Legen kan justere dosen ut ifra hvilken effekt legemidlet har på deg.
Det kan oppnås ytterligere effekt med en dose på opptil 6 g daglig.
Sørg for å drikke rikelig med væske mens du tar dette legemidlet for å opprettholde god væskebalanse, spesielt etter kraftige eller langvarige episoder med oppkast og/eller diaré, høy feber eller kraftig svetting. Dette for å unngå nyreproblemer.
Under behandling med Colazid vil legen ta blod- og urinprøver.
Barn:
Colazid anbefales ikke til barn.
Dersom du tar for mye av Colazid
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel, eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. Ta med deg pakningen og resten av tablettene. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Colazid
Hvis du glemmer å ta en dose til rett tid, ta den så snart som mulig etter mat.
Hvis du helt glemmer en dose, må du ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose. Ta neste dose som normalt.

Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Ta kontakt med lege umiddelbart dersom du opplever:
 • en alvorlig allergisk reaksjon som omfatter hevelse i ansikt, tunge, svelg og lepper
 • uvanlige blødninger, blåmerker, utslett, sår hals, feber eller usedvanlig tretthet.
En blodprøve vil bli tatt og behandlingen avbrutt umiddelbart ved mistanke om en blodsykdom.
Andre bivirkninger som kan oppstå ved bruk av Colazid er:
 • utslett
 • diaré, magesmerter, kvalme, oppkast, hodepine
 • gallestein, forverring av ulcerøs kolitt
 • blodforstyrrelser
 • pustevansker, hoste, feber
 • unormal følelse eller funksjon (slik som svakhet eller nummenhet), leddsmerter, muskelsmerter
 • hårtap
 • overfølsomhet
Problemer med nyrene inklusiv svekket nyrefunksjon er rapportert. Symptomer omfatter:
 • blod eller andre endringer i urinen
 • utslett, feber
 • lende- eller leddsmerter
 • hevelse i kroppen
 • redusert urinproduksjon
Betennelse i hjertet, leveren og bukspyttkjertelen er rapportert. Symptomer på dette er:
 • Betennelse i hjertet: brystsmerter, hjertebank, åndenød og utmattethet.
 • Betennelse i leveren: influensalignende symptomer, gulsott (gulfarging av huden og det hvite i øynene) og magesmerter.
 • Betennelse i bukspyttkjertelen: magesmerter, kvalme og oppkast.
Systemisk lupus erythematosus (SLE)-lignende syndrom er rapportert. Symptomer er:
 • Betennelse i ledd, bindevev, sener og organer som hjerte, lunger, nyrer eller hud.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

Hvordan du oppbevarer Colazid

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon

Sammensetning av Colazid
 • Virkestoff er balsalazid. Hver kapsel inneholder 750 mg balsalazid (som balsalaziddinatrium).
 • Andre innholdsstoffer (hjelpestoffer) er magnesiumstearat, vannfri kolloidal silika, gelatin, skjellakk, titandioksid (E171) og gult, svart og rødt jernoksid (E172).
Hvordan Colazid ser ut og innholdet i pakningen
Colazid er en hard, beige kapsel.
Colazid finnes i bokser med barnesikret skrukork, som inneholder 260 og 780 kapsler.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Almirall, S.A., Ronda General Mitre, 151, 08022 Barcelona, Spania
Tilvirker:
Catalent Germany Schorndorf GmbH, Steinbeisstrasse 2, D-73614 Schorndorf, Tyskland
Lokal representant er Almirall ApS, Østerfælled Torv 3, 2100 København Ø, Danmark
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 31.07.2020