Nootropil UCB

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Nootropil er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Nootropil
 3. Hvordan du bruker Nootropil
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Nootropil
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Nootropil er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrift som er angitt på apoteketiketten.
Nootropil tilhører en gruppe legemidler som kalles GABA-analoger. Nootropil inneholder virkestoffet piracetam.
Nootropil brukes for å dempe symptomene ved muskelrykninger (kortikal myoklonus).
Den nøyaktige virkemåten for Nootropil er ikke kjent, men det antas at stoffet virker på viktige funksjoner i cellene i sentralnervesystemet.

2. Hva du må vite før du bruker Nootropil

Bruk ikke Nootropil
 • dersom du er allergisk overfor piracetam eller andre pyrrolidinderivater eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har hjerneblødning.
 • dersom du har terminal nyresvikt (alvorlig nedsatt nyrefunksjon som krever dialyse eller nyretransplantasjon).
 • dersom du har Huntingtons korea (nervesykdom med blant annet brå, ufrivillige bevegelser).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Nootropil
 • dersom du har høy alder.
 • dersom du har nedsatt nyrefunksjon.
 • dersom du har en alvorlig blødning.
 • dersom du er spesielt utsatt for blødning, f.eks. på grunn av magesår.
 • dersom du har blødningsforstyrrelser.
 • dersom du har hatt en hjerneblødning.
 • dersom du skal gjennomgå en stor operasjon (gjelder også omfattende tanninngrep).
 • dersom du bruker blodfortynnende legemidler (gjelder også lave doser av legemidler som inneholder acetylsalisylsyre).
Barn
Nootropil anbefales ikke brukt til barn.
Andre legemidler og Nootropil
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Informer legen din dersom du:
 • bruker legemiddel som inneholder tyreoideaekstrakt (middel mot lavt stoffskifte).
 • bruker legemiddel som inneholder acenokumarol (et såkalt blodfortynnende middel).
Dersom du også får behandling med andre legemidler mot myoklonus bør du fortsette med samme dosering av disse, hvis legen ikke har bestemt noe annet.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er begrenset erfaring ved bruk under graviditet. Nootropil skal ikke brukes under graviditet uten at legen mener det er nødvendig.
Virkestoffet piracetam skilles ut i morsmelk. Nootropil skal derfor ikke brukes under amming, eller ammingen skal avbrytes under behandlingen.
Kjøring og bruk av maskiner
Nootropil kan føre til søvnighet hos enkelte pasienter. Dette bør en tenke på i tilfeller hvor det kreves skjerpet oppmerksomhet, for eksempel ved bilkjøring eller bruk av maskiner.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Nootropil inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder 46 mg natrium (finnes i bordsalt) per 24 gram piracetam. Dette tilsvarer 2,3 % av den anbefalte maksimale daglige dosen av natrium gjennom dietten for en voksen person. Dette må tas hensyn til dersom du er på en kontrollert natriumdiett.

3. Hvordan du bruker Nootropil

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg. Den anbefalte startdosen er 7,2 gram daglig (6 tabletter), fordelt på to eller tre doser. Dosen kan økes med 4,8 gram (4 tabletter) hver tredje eller hver fjerde dag. Maksimal dose er 24 gram (20 tabletter) daglig.
Tablettene svelges med væske. De kan tas med eller uten mat. Den daglige dosen bør fordeles på to til tre doser.
Dersom du har nedsatt nyrefunksjon eller har høy alder kan det være nødvendig å justere dosen. Ved langvarig behandling hos eldre vil det regelmessig bli gjort nødvendige undersøkelser for å bestemme om dosen bør justeres.
Hvor lenge behandlingen skal vare avhenger av tilstanden din. Behandlingen bør fortsette så lenge du har den opprinnelige sykdommen. Hver 6. måned vil legen din vurdere om behandlingen skal reduseres eller avsluttes. En reduksjon av dosen vil vanligvis skje gradvis og skal bestemmes av legen din.
Dersom du tar for mye av Nootropil
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du avbryter behandling med Nootropil
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
Behandlingen bør ikke stoppes brått, fordi det kan forårsake kramper. Behandlingen bør trappes ned gradvis slik legen har bestemt.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (forekommer hos 1-10 av 100 pasienter):
Nervøsitet, unormalt stor bevegelsesaktivitet (hyperkinesi), vektøkning.
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos 1-10 av 1000 pasienter):
Depresjon, søvnighet, kraftløshet.
Andre bivirkninger som kan forekomme (ukjent hyppighet):
Blødningsforstyrrelser, alvorlige allergilignende reaksjoner, overfølsomhet, uro, angst, forvirring, hallusinasjoner, problemer med samordning av bevegelser, nedsatt balanse, forverring av epilepsi, hodepine, søvnløshet, svimmelhet, magesmerter, smerter i øvre del av magen, diaré, kvalme, oppkast, hevelser i hud eller slimhinner, betennelsesreaksjoner i huden, kløe, elveblest.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Nootropil

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Nootropil
 • Virkestoff er piracetam. Hver tablett inneholder 1200 milligram piracetam.
 • Andre innholdsstoffer er makrogol 6000, kolloidal vannfri silika, magnesiumstearat og krysskarmellosenatrium.
  Tablettene er drasjert med hypromellose (E 464), titandioksid (E 171), makrogol 400 og makrogol 6000.
Hvordan Nootropil ser ut og innholdet i pakningen
Nootropil er hvite, avlange tabletter med delestrek, merket med N/N. Tablettene er pakket i blisterbrett i en eske. Hver eske inneholder 100 tabletter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
UCB Nordic A/S
Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Danmark
Tilvirker:
UCB Pharma SA Chemin du Foriest
B-1420 Braine-l'Alleud Belgia
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 24.02.2020