Metronidazol Actavis

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Metronidazol Actavis er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Metronidazol Actavis
 3. Hvordan du bruker Metronidazol Actavis
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Metronidazol Actavis
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Metronidazol Actavis er og hva det brukes mot

Metronidazol Actavis er et antimikrobielt middel. Det virker mot forskjellige mikroorganismer, bl.a. bakterier som ikke tåler luft. Metronidazol Actavis påvirker mikroorganismens celler slik at de dør.
Brukes til behandling av skjedeinfeksjoner og andre infeksjoner der metronidazol er virksomt. Eksempler er Trichomonas skjedeinfeksjon, amøbedysenteri og giardiasis. Metronidazol Actavis benyttes dessuten forebyggende i forbindelse med operasjon i tykk- og endetarm samt mot visse former for tannkjøttbetennelse.

2. Hva du må vite før du bruker Metronidazol Actavis

Bruk ikke Metronidazol Actavis
 • dersom du er allergisk overfor metronidazol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet.
 • ved visse blodsykdommer.
 • ved visse sykdommer i nervesystemet.
Advarsler og forsiktighetsregler
Informer legen din umiddelbart og slutt å ta Metronidazol Actavis dersom du opplever:
 • Magesmerter, anoreksi, kvalme, oppkast, feber, ubehag, utmattelse, gulsott, mørk urin, blek eller kittfarget avføring eller kløe.
 • Et utstrakt, alvorlig hudutslett med hudblemmer eller -avskalling, inkludert tegn på influensa eller feber (Stevens- Johnson syndrom) eller ved generell uvelhet, feber, frysninger og muskelsmerter (toksisk epidermal nekrolyse), ettersom disse hudreaksjonene kan være livstruende.
Vis forsiktighet ved bruk av Metronidazol Actavis:
 • Bruk ikke alkohol samtidig med og minst én dag etter avsluttet behandling med Metronidazol Actavis.
 • Hvis du har nedsatt leverfunksjon, skal dosen reduseres etter avtale med legen.
 • Det advares mot langtidsbruk og hyppige behandlinger fordi preparatet har vist seg å være mutagent i bakterietester og karsinogent i enkelte dyreforsøk.
Kreftrisiko hos mennesker er ikke påvist.
Det er rapportert om tilfeller av alvorlig leverpåvirkning/akutt leversvikt, inkludert tilfeller med dødelig utgang hos pasienter med Cockaynes syndrom (en arvelig sykdom i nervesystemet) etter bruk av produkter som inneholder metronidazol.
Dersom du har Cockaynes syndrom, bør legen din overvåke leverfunksjonen din regelmessig mens du blir behandlet med Metronidazol Actavis og også etter behandlingsslutt.
Andre legemidler og Metronidazol Actavis
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler og naturmidler.
Under behandlingen skal du unngå å drikke alkohol, da det kan gi ansiktsrødme, hodepine og kvalme. Du bør dessuten ikke bruke Metronidazol Actavis sammen med legemidlet disulfiram (Antabus).
Virkningen av det blodfortynnende legemidlet warfarin kan forsterkes av Metronidazol Actavis. Effekten av behandlingen kan bli påvirket ved samtidig bruk av litium (mot depresjon), ciklosporin, fluorouracil (cytostatika), karbamazepin (mot epilepsi), cimetidin (mot magesår).
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det kan være risiko for skader på fosteret dersom du bruker Metronidazol Actavis under graviditeten. Bruk derfor ikke Metronidazol Actavis under graviditet uten at du har snakket med legen din.
Legemidlet utskilles i morsmelk. Det er mulighet for at det ammende barn kan påvirkes. Bruk ikke Metronidazol Actavis når du ammer. Du kan gjenoppta amming 12-24 timer etter at du har avsluttet behandling med Metronidazol Actavis.
Kjøring og bruk av maskiner
Legemidlet kan gi bivirkninger som kan påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Dersom du føler deg svimmel eller får synsforstyrrelser bør du ikke kjøre bil.
Metronidazol Actavis inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Metronidazol Actavis inneholder natrium:
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver filmdrasjert tablett, og er så godt som «natriumfritt».

3. Hvordan du bruker Metronidazol Actavis

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg. Dosering er avhengig av infeksjonstypen. Ved skjedeinfeksjoner bør din seksualpartner behandles samtidig.
Hvis du mener at virkningen av Metronidazol Actavis er for kraftig eller for svak, bør du snakke med legen eller apoteket om dette.
Bruk hos barn
Dosen vil bli tilpasset av legen ut fra barnets kroppsvekt.
Dersom du tar for mye av Metronidazol Actavis
Symptomer på overdosering kan være kvalme og nedsatt vannlating. Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Metronidazol Actavis
Du skal ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Metronidazol Actavis kan gi symptomer som kvalme, oppkast, diaré, sort belegg på tungen, metallsmak og magesmerter.
I noen tilfeller faller antallet av hvite blodlegemer som øker risikoen for infeksjon. Disse symptomene er forbigående.
Sjeldne tilfeller kan gi krampeanfall, hodepine, døsighet, vanskelighet med å samordne muskelbevegelser, svimmelhet, synsforstyrrelser, prikkende eller stikkende fornemmelser på kroppens overflate, unormalt antall røde og hvite blodlegemer, betennelse i bukspyttkjertelen, leverbetennelse, anoreksi, betennelse i munnens slimhinner, elveblest, hudutslett, kløe, forvirring, hallusinasjoner, gulsott, muskelsmerter, leddsmerter, mørk farge på urinen og hypersensitivitetsreaksjoner.
Dessuten kan det etter langvarig bruk forekomme forstyrrelse av følelsessansen i armer og ben. Svært sjeldne tilfeller av hjernesykdom har forekommet som kan gi vanskeligheter med å uttale ord, unormal gange, ufrivillige øyebevegelser og skjelvinger. Hjerneskade (toksisk encefalopati) og alvorlig hudutslett med hudblemmer eller –avskalling og influensasymptomer (Stevens-Johnson syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse) kan forekomme, men frekvensen av dette er ikke kjent.
Akutt leversvikt kan oppstå hos pasienter med Cockaynes syndrom, men det er heller ikke kjent hvor ofte denne bivirkningen forekommer (se «Advarsler og forsiktighetsregler» under avsnitt 2).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Metronidazol Actavis

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter "EXP". Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Metronidazol Actavis
 • Virkestoff er metronidazol.
 • Andre innholdsstoffer er laktose 50 mg, mikrokrystallinsk cellulose (E 460), povidon (E 1201), magnesiumstearat, maisstivelse og krysskarmellosenatrium (E 466).
  Filmovertrekk: Hypromellose (E 464) og makrogoler. Farge: Titandioksid (E 171).
Hvordan Metronidazol Actavis ser ut og innholdet i pakningen
Hvite, runde, konvekse, filmdrasjerte tabletter. Inngravert med CLJ.
Med delestrek. Diameter 12,5 mm.
Følgende pakningsstørrelser finnes:
Tablettboks: 8, 14, 30 tabletter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Actavis Group PTC ehf.
Dalshraun 1, 220 Hafnarfjörður, Island
Tilvirker:
Teva Czech Industries s.r.o.
Ostravská 305/29, Komárov, 747 70, Opava, Tsjekkia
Actavis Ltd.
BLB 015-016 Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN 3000, Malta
Balkanpharma – Dupnitsa AD
3 Samokovsko Shosse Str., Dupnitsa 2600, Bulgaria
For ytterligere informasjon om dette legemidlet, ta kontakt med:
Teva Norway AS
Kinoveien 3A
1337 Sandvika
Tlf: 66 77 55 90
info@tevapharm.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 07.06.2023
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no