Mycostatin Orifarm

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Mycostatin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Mycostatin
 3. Hvordan du bruker Mycostatin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Mycostatin
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Mycostatin er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen/tannlegen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrift som er angitt på apoteketiketten.
Mycostatin er et middel mot soppinfeksjoner. Det har god effekt på flere sopparter. Mycostatin gis ved soppinfeksjoner i munnhule og tarm. Det virksomme stoffet nystatin tas ikke opp i kroppen, men virker lokalt på munnhulens og tarmens slimhinne.

2. Hva du må vite før du bruker Mycostatin

Bruk ikke Mycostatin
 • dersom du er allergisk overfor virkestoffet eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • hvis du har en soppinfeksjon i blodet (systemisk).
Andre legemidler og Mycostatin
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Inntak av Mycostatin sammen med mat og drikke
Miksturen skal tas etter mat og drikke.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet: Ingen uheldige effekter på fosteret er vist. Amming: Går ikke over i morsmelk.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek .
Dette legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Mycostatin inneholder konserveringsmidlet parahydroksybenzoat (E218)
som kan gi allergiske reaksjoner, som også kan oppstå etter at behandlingen er avsluttet.

3. Hvordan du bruker Mycostatin

Bruk alltid Mycostatin nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Dosen bestemmes av legen/tannlegen som tilpasser den for deg.
Flasken omrystes før bruk. Mål opp 1 ml eller 5 ml ved hjelp av en engangssprøyte eller den medfølgende pipetten. Den gjennomsiktige beskyttelseshetten på pipetten skal fjernes før bruk.
Soppinfeksjon i munnhulen: Normaldosering til voksne, barn (over 2 år), spedbarn (fra 1 måned til 2 år) og nyfødte (fra fødsel til 1 måned) er 1 ml 4 ganger daglig etter mat. Den normale behandlingstid for soppinfeksjon i munnhulen er 1-2 uker. Miksturen holdes i munnen så
lenge som mulig før den svelges. Til spedbarn kan miksturen gis dråpevis eller spes med litt vann og pensles i munnen.
Soppinfeksjon i tarmen: Normaldosering til voksne er 5 ml 3 ganger daglig. Normaldosering til barn (over 2 år), spedbarn (fra 1 måned til 2 år) og nyfødte (fra fødsel til 1 måned) er 1 ml 4 ganger daglig. Miksturen svelges umiddelbart. For at ikke infeksjonen skal komme tilbake, skal behandlingen fortsette 2-3 dager etter at alle tegn på infeksjon er borte.
Dersom du tar for mye av Mycostatin
Symptomer på overdosering er kvalme og ubehag i mage-tarm kanalen. Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonssentralen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel, eller hvis barn har fått i seg legemidlet ved et uhell.
For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Mycostatin
Ta den glemte dosen så snart du husker på det. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos mellom 1 av 100 og 1 av 1000 pasienter):
Mage/tarm: kvalme, brekninger, plager med fordøyelsen og diaré, spesielt ved høye doser.
Hud: utslett, elveblest
Sjeldne bivirkninger (forekommer hos mellom 1 av 1.000 og 1 av
10.000 pasienter):
Hud: Stevens-Johnson syndrom
Bivirkninger med ukjent frekvens (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
Generelle lidelser: Overfølsomhet (hypersensitivitet) og hevelser i hud og slimhinner (angioødem), inkludert hevelse i ansiktet.
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Mycostatin

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Holdbarhet etter anbrudd: 14 dager.
Bruk ikke Mycostatin etter utløpsdatoen som er angitt på flasken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Mycostatin
 • Virkestoff er nystatin 100.000 IE.
 • Hjelpestoffer er: sakkarose, glycerol, sakkarinnatrium, natriumkarboksymetylcellulose, dinatriumhydrogenfosfat, metylparahydroksybenzoat (E 218), propylparahydroksybenzoat (E 216), etanol (96 %), kirsebæraroma, peppermynteolje, kanelaroma og renset vann.
Hvordan Mycostatin mikstur ser ut og innholdet i pakningen
Miksturen er gul, indeholder sukker, har kirsebær og peppermyntesmak og finnes i plasstflasker på 100 ml.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orifarm AS, Sandakerveien 138, NO-0484 Oslo
Importør
Orifarm A/S, Postboks 69, 5260 Odense S, Danmark
Ompakker
Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, Tsjekkia
Tilvirker
Haupt Pharma Wolfratshausen GmbH, Pfaffenrieder strasse 5, Wolfratshausen, Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 11.10.2019.