Lariam Cheplapharm

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Lariam er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Lariam
 3. Hvordan du bruker Lariam
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Lariam
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Lariam er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten. Lariam tabletter er et legemiddel mot malaria.
Preparatet virker ved å drepe malariaparasittene i blodet. Lariam brukes til behandling av malaria som er forårsaket av en malariaparasitt (P. falciparum) som ikke kan behandles med klorokin. Preparatet benyttes også for å beskytte personer som er utsatt for en betydelig risiko for å bli syke av denne malariaparasitten (forebyggende behandling). Lariam kan også brukes som egenbehandling av pasienter som ikke har benyttet preparatet som forebyggende behandling og som har problemer med raskt å komme seg til lege.

2. Hva du må vite før du bruker Lariam

Bruk ikke Lariam dersom du har eller noen gang har hatt:
 • Depresjon, selvmordstanker og selvskadende adferd, andre psykiske problemer inkludert angstlidelser, schizofreni eller psykose (mister kontakt med virkeligheten), kramper (anfall eller krampeanfall). Dette gjelder kun forebyggende behandling.
 • Allergi overfor Lariam eller lignende legemidler som inneholder kinin eller kinidin.
 • Allergi overfor noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • Alvorlige leverproblemer.
 • Blackwater fever (en komplikasjon av malaria som påvirker blodet og nyrene).
Hvis noe av dette over gjelder deg, vær sikker på at legen din er informert, slik at legen kan forskrive et annet legemiddel til forebygging eller behandling av malaria.
Du bør også kontakte lege umiddelbart dersom du allerede blir behandlet med halofantrin, eller du har fått foreskrevet en kur med halofantrin. Halofantrin (som brukes for å behandle malaria) og meflokin tatt samtidig, kan før til en for langsom hjerterytme. For å unngå muligheten for en farlig endring i hjerterytmen, må du derfor ikke ta halofantrin hvis du allerede tar, eller har tatt Lariam i løpet av de siste 15 ukene.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Lariam.
Lariam kan forårsake alvorlige psykiske problemer hos noen personer. Informer legen umiddelbart dersom du opplever noe av det følgende når du bruker Lariam:
 • selvmordstanker
 • selvskadende adferd
 • alvorlig angst
 • føler mistenksomhet overfor andre (paranoia)
 • ser eller hører ting som ikke er der (hallusinasjoner)
 • mareritt/unormale drømmer
 • søvnløshet
 • depresjon
 • føler rastløshet
 • uvanlig adferd
 • føler deg forvirret
Oppsøk lege umiddelbart dersom du opplever alvorlige psykiske problemer ved bruk av Lariam. Behandlingen med Lariam kan erstattes med et annet legemiddel for å forebygge malaria dersom du opplever noe av det som er nevnt ovenfor.
Informer også legen hvis du har:
 • Epilepsi (anfall eller krampeanfall).
 • Hjerteproblemer, spesielt endringer i hjerterytmen.
 • Lever- eller nyreproblemer.
 • Intoleranse overfor noen melkesukkerarter, slik som laktose eller galaktose. Hvis du har dette, bør du ikke ta Lariam.
 • Øyeproblemer.
 • Blod eller lymfatiske forstyrrelser (unormale blodtester som viser en nedgang eller økning i hvite blodlegemer, reduksjon i røde blodlegemer eller blodplater).
 • Nevropati med tegn på f.eks. stikking, svakhet, ny eller forverret klossethet eller ustøhet på føttene, eller risting på hender og fingre.
 • Lungebetennelse, også kalt pneumoni. Dette er en alvorlig, potensielt livstruende allergisk reaksjon i lungene som kan gi feber eller frysninger, hoste og fordøyelsesbesvær.
 • Opplevd en mild til alvorlig mulig livstruende allergisk reaksjon av Lariam eller noen av innholdsstoffene.
 • Normalt eller permanent lave nivåer av glukose i blodet forårsaket av en pre-eksisterende tilstand kalt medfødt hypoglykemisk hyperinsulinisme.
Noen bivirkninger (uønskede effekter) kan oppstå etter at du har sluttet å ta Lariam. Hos et lite antall pasienter er det vist at depresjon, svimmelhet eller vertigo og balanseforstyrrelser kan vedvare i flere måneder eller lengre, selv etter at du har sluttet å ta Lariam.
Risikofylte aktiviteter som krever spesiell oppmerksomhet og motorisk koordinering, f.eks. dykking og fjellklatring, frarådes.
Andre legemidler og Lariam
Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Det er svært viktig at du ber legen om råd dersom du bruker:
 • Halofantrin, eller du har fått forskrevet en kur med halofantrin. Se ytterligere informasjon ovenfor i dette avsnittet under "Bruk ikke Lariam dersom du har eller noen gang har hatt".
 • Legemidler som kinin, kinidin, eller klorokin, som brukes til å behandle eller forebygge malaria.
 • Legemidler mot hjerteproblemer eller høyt blodtrykk, for eksempel β-blokkere, kalsiumblokkere.
 • Antihistaminer mot allergi.
 • Legemidler for psykiske problemer (psykiske lidelser) som trisykliske antidepressiva eller fentiaziner.
 • Legemidler som brukes til å behandle epilepsi, for eksempel natriumvalproat, karbamazepin, fenobarbital, fenytoin.
 • Ketokonazol (brukes til behandling av soppinfeksjoner). Du bør også spørre legen din om råd før du tar ketokonazol innen 15 uker etter å ha tatt Lariam.
 • Rifampicin (til behandling av bakterielle infeksjoner) og efavirenz (legemiddel mot HIV-infeksjon).
 • Legemidler mot blodpropp sykdom eller diabetes, da legen din kan ønske å følge deg opp før du reiser.
Hvis du trenger en vaksine for å forebygge tyfus, som tas oralt (i form av kapsler som svelges), bør du sørge for å få det minst tre dager før du må begynne å ta Lariam. Ellers kan Lariam hindre at vaksinen virker som den skal.
Inntak av Lariam sammen med mat og drikke
Lariam tabletter bør tas sammen med mat og rikelig drikke.
Graviditet og amming
Det er ikke anbefalt å reise til malariaområder dersom du er gravid, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid, da han eller hun kan avgjøre at du ikke skal bruke dette legemidlet.
Det er ikke anbefalt at du ammer mens du bruker Lariam.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid eller aktiviteter når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid eller andre aktiviteter som krever årvåkenhet og koordinering. Er du i tvil kontakt apotek eller lege.
Preparatet kan nedsette reaksjonsevnen på grunn av bivirkninger (søvnighet, svimmelhet, balanseforstyrrelser) som kan oppstå. Dette må du ta hensyn til i tilfeller hvor det kreves skjerpet oppmerksomhet, for eksempel ved bilkjøring, presisjonsbetont arbeid, å være pilot i fly og dykking. Hos noen få brukere er det sett at svimmelhet, vertigo og balanseforstyrrelser kan vedvare i måneder eller lengre etter at du har avsluttet behandlingen med Lariam.
Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Lariam
Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.

3. Hvordan du bruker Lariam
Dosen og behandlingslengden bestemmes av legen som tilpasser den for deg. Bruk alltid Lariam slik legen din har forskrevet. Kontakt legen eller apoteket hvis du er usikker.
Tablettene bør tas sammen med mat og rikelig væske. Tablettene bør fortrinnsvis svelges hele, fordi meflokin har en bitter og svakt brennende smak. Tablettene kan knuses og blandes i litt vann eller annen drikke til små barn eller andre med svelgeproblemer.
Behandling av malaria:
Anbefalt total dose er 20-25 mg/kg (max 1500 mg). Den totale dosen kan deles opp på 2-3 enkeltdoser (dvs. 3+2+1, 3+2 eller 3+1 tabletter) (se tabell), med 6-8 timer mellom dosene. Dette kan minske forekomsten og alvorlighetsgraden av bivirkninger (uønskede effekter).

Kroppsvekt (kg)

Total dose (antall tabletter)

Doseringsfordeling

5 - 10

1/2 - 1

 

> 10 - 20

1 - 2

 

> 20 - 30

2 - 3

2 + 1

> 30 - 45

3 - 4

2 + 2

> 45 - 60

5

3 + 2

> 60

6

3 + 2 + 1

Hvis du kaster opp innen 30 minutter etter at du har tatt dosen, skal du ta ytterligere en full dose (max 1500 mg). Hvis du kaster opp mellom 30-60 minutter etter dosering, skal du ta halve dosen på nytt.
Barn under 3 måneder, og som veier mindre enn 5 kg skal ikke behandles med Lariam.
Beskyttelse mot malaria, forebyggende behandling:
Anbefalt dose er 5 mg/kg (maks 250 mg) som skal tas én gang i uken, alltid på samme ukedag (se tabell). Det anbefales å ta den første dosen 10 dager før avreise til områder der malaria forekommer (risikoområder). Dette er for å sikre at du tåler Lariam. Den andre dosen tas 3 dager før avreise. Fortsett å ta tablettene under hele oppholdet og i 4 uker etter hjemkomst.
OBS! Ukedosen tas alltid på samme ukedag.

Kroppsvekt (kg)

Dose (antall tabletter)

5 - 20

1/4

> 20 - 30

1/2

> 30 - 45

3/4

> 45

1

Barn under 3 måneder, og som veier mindre enn 5 kg skal ikke behandles med Lariam.
Egenbehandling:
(For personer som på forhånd har fått Lariam av legen for å kunne behandle seg selv hvis de blir smittet av malaria.)
Egenbehandling bør startes med en dose på ca. 15 mg/kg; for pasienter med vekt over 45 kg, bør startdosen derfor være 3 tabletter Lariam. Hvis det ikke er mulig å få legetilsyn innen 24 timer, og ingen alvorlige bivirkninger oppstår, kan du 6-8 timer senere ta andre del av dosen (2 tabletter for pasienter med vekt over 45 kg). Pasienter med vekt over 60 kg bør ta ytterligere 1 tablett 6-8 timer etter den andre dosen (se anbefalte doser for Behandling av malaria ovenfor). Du bør kontakte lege ved første anledning, selv om du føler deg helt frisk.
Hvis du mener at virkningen av Lariam er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.
Dersom du tar for mye av Lariam
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel, eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta en dose Lariam ved forebyggende behandling
Ta dosen så snart du husker og fortsett deretter som før.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Lariam forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Lariam kan forårsake alvorlige psykiske problemer hos enkelte personer. Fortell legen din umiddelbart dersom du opplever noe av følgende mens du tar Lariam:
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)
 • alvorlig angst
 • depresjon
Ikke kjent (frekvensen kan ikke anslås)
 • selvmordstanker
 • selvskadende adferd
 • følelser av mistillit overfor andre
 • ser eller hører ting som ikke er der (hallusinasjoner)
 • følelse av uro
 • uvanlig oppførsel
 • forvirring
 • uvanlige endringer i humøret
 • agitasjon
 • panikkanfall
 • ny eller forverret følelse av sinne (aggresjon)
 • miste kontakten med virkeligheten (psykose)
 • nedsatt oppmerksomhet
Oppsøk lege umiddelbart dersom du opplever alvorlige psykiske problemer ved bruk av Lariam. Behandlingen med Lariam kan erstattes med et annet legemiddel for å forebygge malaria dersom du opplever noe av det som er nevnt ovenfor.Hvis du får noen av de følgende potensielt alvorlige symptomer, bør du også kontakte lege umiddelbart:
Ikke kjent (frekvensen kan ikke anslås):
 • mild til alvorlig potensiell livstruende allergisk reaksjon (anafylaksi) med symptomer som pustevansker, hoven tunge, kløe og alvorlig utslett, samt alvorlig utslett, sår og blemmedannelse på huden, hovedsakelig slimhinner (tegn på Stevens Johnson syndrom)
 • kramper (anfall eller krampeanfall)
 • hjerteproblemer f.eks. alvorlige endringer i hjerterytme, inkludert hjertebank, raske eller ujevne hjerteslag
 • lungebetennelse. Dette er en alvorlig, potensielt livstruende allergisk reaksjon i lungene som kan føre til feber eller frysninger, hoste og fordøyelsesbesvær
 • alvorlige leverproblemer som kan påvises ved en forbigående økning i leverenzymer vist ved blodprøver eller andre symptomer som en øm, fast eller mulig forstørret lever, gulsott (gulfarging av hud / øyne), mørk urin, lysfarget avføring og kløe
Andre mulige bivirkninger
Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer)
 • søvnproblemer (søvnighet, ute av stand til å sove, vonde drømmer)
Vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 100 personer, men færre enn 1 av 10 personer)•
 • svimmelhet
 • hodepine
 • problemer med synet
 • tap av balanse (vertigo)
 • kvalme
 • diaré
 • vondt i magen (buksmerter)
 • oppkast
 • kløe
Ikke kjent (frekvensen kan ikke anslås)
 • unormale blodprøvesvar som viser en nedgang eller økning i hvite blodlegemer, en nedgang i røde blodlegemer eller blodplater. Symptomer kan inkludere smertefull munn eller sår hals, feber, frysninger, blåmerker på huden, neseblødning, blødning i magen eller vaginalt
 • funksjonsfeil i nyrene, nyresvikt eller infeksjon i nyrene som kan forårsaker svekkelse eller opphør av urindannelse, urinveisinfeksjon og blod i urinen - Symptomer kan inkludere unormale blodprøveresultater som viser forhøyede nivåer av kreatinin, følelsen av å være dehydrert, tretthetsfølelse (fatigue), hevelse (ødem), kortpustethet, kvalme eller oppkast, tap av matlyst og hodepine
 • redusert appetitt
 • besvimelse
 • glemsel
 • nevropati med tegn på f.eks. stikking, svakhet, ny eller forverret klossethet eller ustøhet på føttene, eller risting av hender og fingre
 • forstyrrelser i ganglag
 • vanskeligheter med å snakke
 • tåkesyn, lysfølsom om kvelden eller andre synsforstyrrelser
 • endringer i hørsel inkludert ringing i ørene eller problemer med å høre
 • endringer i blodtrykk eller hjertefrekvens
 • hetetokter
 • andpustenhet
 • hoste
 • fordøyelsesbesvær
 • utslett
 • håravfall
 • svetting
 • muskelsvakhet
 • muskelkramper
 • leddsmerter
 • muskelsmerter
 • ødem
 • brystsmerter
 • tretthet
 • feber eller frysninger.
Noen bivirkninger (uønskede effekter) kan oppstå etter at du har sluttet å ta Lariam. Hos et lite antall pasienter er det vist at depresjon, svimmelhet eller vertigo og balanseforstyrrelser kan vedvare i flere måneder eller lengre, selv etter at du har sluttet å ta Lariam.
Forekomsten av bivirkninger er mer sjelden når Lariam brukes som beskyttelse mot malaria enn ved behandling av malaria. Ved behandling av akutt malaria kan det være vanskelig å skille mellom bivirkninger og sykdommens symptomer.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Lariam

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 30ºC. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet. Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Lariam
 • Virkestoff er meflokinhydroklorid tilsvarende meflokin 250 mg.
 • Andre innholdsstoffer er poloksamer 3800, mikrokrystallinsk cellulose, laktosemonohydrat (melkesukker), maisstivelse, krysspovidon, ammoniumkalsiumalginat, talkum og magnesiumsterarat.
Hvordan Lariam ser ut og innholdet i pakningen
Blisterpakning á 8 tabletter. Tablettene har delekors.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen:
CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH
Ziegelhof 24
17489 Greifswald Tyskland
Tilvirker
CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH
Ziegelhof 23-24
17489 Greifswald
Tyskland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
ProPharma Group Sweden AB
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm Sverige
E-post: pharmacovigilance.SE@propharmagroup.com
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 22.06.2020