Simplex Actavis

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget. Det inneholder informasjon som er viktig for deg. Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Simplex øyesalve er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Simplex øyesalve
 3. Hvordan du bruker Simplex øyesalve
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Simplex øyesalve
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Simplex øyesalve er og hva det brukes mot

Simplex øyesalve er en nøytral og smørende øyesalve som beskytter hornhinnen mot uttørring ved sårt eller tørt øye og ved en tilstand der øyet ikke kan lukkes (lagoftalmus).
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.

2. Hva du må vite før du bruker Simplex øyesalve

Bruk ikke Simplex øyesalve
 • dersom du er allergisk overfor flytende parafin, gul vaselin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • ved samtidig bruk av kontaktlinser.
Andre legemidler og Simplex øyesalve
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin. Simplex øyesalve kan brukes ved graviditet og amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Simplex øyesalve påvirker normalt ikke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner, men forsiktighet tilrådes dersom øyet er svært tilsløret.

3. Hvordan du bruker Simplex øyesalve

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Snakk med lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosering: Litt salve smøres på øyelokkranden og øyelokket eller i øyet.
Dersom du tar for mye Simplex øyesalve
Simplex øyesalve inneholder ikke farmakologisk aktivt stoff. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Salven slører synet.
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Simplex øyesalve

Oppbevares ved høyst 25°C. Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og tuben etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den angitte måneden.
Åpnet tube bør ikke brukes mer enn i 4 uker blant annet på grunn av fare for bakterievekst i øyesalven.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Simplex øyesalve
 • Virkestoff er: Flytende parafin 200 mg, vaselin 800 mg.
 • Andre innholdsstoffer (hjelpestoffer) er: ingen hjelpestoffer.
Hvordan Simplex øyesalve ser ut og innholdet i pakningen
Tube (aluminium) 5 ml.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Actavis Group PTC ehf.
Reykjavíkurvegur 76-78, 220 Hafnarfjörður, Island
Tilvirker:
Tubilux Pharma S.p.A. Via Costarica 20/22 0071 Pomezia (RM) Italia
For ytterligere informasjon kontakt:
Teva Norway AS Kinoveien 3A 1337 Sandvika
Tlf: 66 77 55 90
info@tevapharm.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 27.04.2020
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no