Addex-Natriumklorid Fresenius Kabi

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Addex-Natriumklorid er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Addex-Natriumklorid
 3. Hvordan du bruker Addex-Natriumklorid
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Addex-Natriumklorid
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Addex-Natriumklorid er og hva det brukes mot

Addex-Natriumklorid er en oppløsning for intravenøs infusjon. Addex-Natriumklorid brukes ved mangel på natriumklorid.

2. Hva du må vite før du bruker Addex-Natriumklorid

Bruk ikke Addex-Natriumklorid
 • hvis du har et unormalt høyt innhold av natrium eller klorid i blodet.
Advarsler og forsiktighetsregler
Legen kan trenge å ta spesielle forholdsregler, og må vurdere om du kan få Addex-Natriumklorid ved tilstander som nevnt nedenfor:
 • ved for lite kalium i kroppen
 • dersom du har fått beskjed om å begrense inntak av natrium, som ved hjertesvikt (en tilstand der hjertet ikke pumper nok blod til andre organer i kroppen), opphopning av væske i hele kroppen eller i lungene, høyt blodtrykk, krampeanfall eller alvorlig nyresvikt
 • dersom du behandles med kortikosteroider eller adrenokortikotropt hormon (ACTH)
 • ved unormal høy surhetsgrad i kroppen forårsaket av sure stoffskifterester (metabolsk acidose)
 • ved opphopning av natrium i kroppen Legemidlet må fortynnes før bruk.
Andre legemidler og Addex-Natriumklorid
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Det er kjent at dersom du behandles med kortikosteroider eller ACTH, kan tilførsel av Addex-Natriumklorid medføre opphopning av natrium og klorid i kroppen.
Inntak av Addex-Natriumklorid sammen med mat og drikke
Addex-Natriumklorid har ingen kjente negative effekter gitt samtidig med mat og drikke.
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Du kan få Addex-Natriumklorid dersom du er gravid eller ammer. Mengden du blir gitt, må kontrolleres nøye av legen din.
Dersom et annet legemiddel tilsettes denne infusjonsvæsken under graviditet eller amming, bør du imidlertid:
 • snakke med legen din.
 • lese pakningsvedlegget til legemidlet som skal tilsettes.
Kjøring og bruk av maskiner
Addex-Natriumklorid antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

3. Hvordan du bruker Addex-Natriumklorid

Addex-Natriumklorid vil bli gitt av, eller under overvåkning av, en lege som nøye vil kontrollere mengden du får av legemidlet.
Du vil vanligvis få dette legemidlet ved infusjon i en vene (intravenøs infusjon) etter at oppløsningen er fortynnet. Hastigheten av infusjonen og mengden oppløsning du får, vil avhenge av dine spesielle behov, sykdommen du behandles for og maksimal døgndose. Legen vil avgjøre hva som er den riktige dosen i ditt tilfelle.
Dersom du tar for mye av Addex-Natriumklorid
Hvis doseanbefalingen overstiges, er det en risiko for mye væske i kroppen (hyperhydrering), for høyt innhold av natrium og klorid i kroppen, for høyt innhold av oppløste stoffer i forhold til mengde væske (hyperosmolaritet) og unormal høy surhetsgrad i kroppen forårsaket av sure stoffskifterester (metabolsk acidose).
Ved for rask infusjon av en oppløsning som har større konsentrasjon av oppløste stoffer enn kroppsvæskene (hyperton oppløsning), kan dette medføre akutt overbelastning av sirkulasjonen, økt urinutskillelse på grunn av at nyrene skiller ut stoffer som ”drar” vann med seg (osmotisk diurese), unormalt høy surhetsgrad i kroppen (hyperkloremisk acidose) og diaré. For høyt innhold av natrium og klorid i blodet kan forekomme.
Det kan være en fare for å overbelaste sirkulasjonen dersom du har hjerte- og nyresvikt.
Legen din overvåker infusjonen, og en eventuell overdosering vil behandles ved tilførsel av urindrivende middel (diuretika) under kontinuerlig oppfølging.
Dersom du avbryter behandling med Addex-Natriumklorid
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Dersom en oppløsning med høyt innhold av natriumklorid gis, kan dette medføre akutt overbelastning av sirkulasjonen, økt urinutskillelse på grunn av at nyrene skiller ut stoffer som ”drar” vann med seg (osmotisk diurese), unormalt høy surhetsgrad i kroppen (hyperkloremisk acidose) og diaré. For høyt innhold av natrium og klorid i blodet kan forekomme.
Det kan være en fare for å overbelaste sirkulasjonen dersom du har hjerte- og nyresvikt.
Dersom oppløsninger med høyt innhold av natrium gis omkring en vene, kan dette medføre irritasjon og betennelse i veneveggen.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter: www.dmp.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Addex-Natriumklorid

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Bruk ikke dette legemidlet hvis du oppdager at forpakningen er skadet eller oppløsningen er uklar.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Addex-Natriumklorid
 • Virkestoff er natriumklorid.
 • Hjelpestoff er vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Addex-Natriumklorid ser ut og innholdet i pakningen
Addex-Natriumklorid er en steril, klar oppløsning. Den er pakket i ampuller eller hetteglass laget av polypropylen.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Fresenius Kabi Norge AS
Postboks 4646 Nydalen
0405 Oslo
Norge
Tilvirker
HP Halden Pharma AS
Svinesundsveien 80
1788 Halden
Norge
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 01.03.2024
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no

Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:Egenskaper ved formuleringen
Hypertont, sterilt infusjonskonsentrat.
1 ml inneholder:
Natriumklorid: 58,44 mg (1 mmol)
Elektrolyttinnhold pr. ml:

Na+

22,99 mg

1 mmol

Cl-

35,45 mg

1 mmol

pH: 5-7
Instruksjoner vedrørende bruk og håndtering
Legemidlet skal kontrolleres visuelt før bruk. Infusjonskonsentratet må bare brukes dersom oppløsningen er klar og uten utfellinger, og emballasjen er uskadet.
Gis vanligvis langsomt intravenøst etter fortynning, fortrinnsvis i karbohydratoppløsninger eller natriumklorid infusjonsvæske. Fortynning av Addex-Natriumklorid må gjøres aseptisk rett før infusjonen settes opp. Den bruksferdige infusjonsvæsken blandes godt før infusjonen starter.
Doseringen er individuell. Dersom ikke annet er foreskrevet, skal legemidlet doseres i henhold til serumionogrammet og syre-basenivået.
Mangel på natrium blir regnet ut etter følgende formel:
Na+ mangel (mmol) = (Na+ behov - Na+ målt) × kg kroppsvekt × 0,2
(Ekstracellulært volum blir regnet som kroppsvekt i kg × 0,2)
Maksimal administrasjonshastighet avhenger av den kliniske situasjonen. Den maksimale mengde som kan gis pr. dag, avhenger av elektrolyttbehovet. Hos voksne er normalverdien 3-6 mmol natrium/kg kroppsvekt, for barn 3-5 mmol natrium/kg kroppsvekt.
Infusjonen bør være avsluttet innen 24 timer etter fortynning.
Plastampullen er beregnet til engangsbruk, og eventuelle rester skal kastes.