Pepcidduo McNeil

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
-
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Pepcidduo er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Pepcidduo
 3. Hvordan du bruker Pepcidduo
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Pepcidduo
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Pepcidduo er og hva det brukes mot

Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 2 uker.
Dette legemidlet er reseptfritt. Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Hva Pepcidduo er
Tablettene inneholder tre virkestoffer:
Famotidin er et legemiddel som kalles H2-antagonist (blokker). Det reduserer syreproduksjonen i magesekken. Magnesiumhydroksid og kalsiumkarbonat er antacida. De nøytraliserer syren i magen.
Hva Pepcidduo brukes mot
Voksne og barn over 16 år: korttidsbehandling av halsbrann og sure oppstøt.

2. Hva du må vite før du bruker Pepcidduo

Bruk ikke Pepcidduo dersom:
 • du er allergisk overfor famotidin, magnesiumhydroksid eller kalsiumkarbonat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • du har en alvorlig nyresykdom
 • du er allergisk mot andre H2-antagonister (legemidler som kontrollerer produksjonen av magesyre)
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Pepcidduo dersom:
 • du har fordøyelsesvansker og du også har gått uventet ned i vekt
 • du har vedvarende magesmerter
 • du har fordøyelsesproblemer som opptrer for første gang eller hvis symptomene nylig har endret karakter
 • du har for mye kalsium i blodet
 • du har for mye magnesium i blodet
 • du har for lite fosfor i blodet
 • du har for mye kalsium i urinen eller hvis du tidligere har hatt nyrestein
 • du har nyre- eller leversykdom
Dersom du bruker Pepcidduo over lengre tid kan kalsiumnivået i blodet øke. Dette er mest sannsynlig dersom du også tar andre legemidler som inneholder kalsium og/eller vitamin D. Dersom dette skjer, kan nyrene påvirkes.
Slutt å bruke dette legemidlet og ta kontakt med lege dersom du har:
 • nye symptomer
 • problemer med å svelge
 • smerter når du svelger
 • alvorlig oppkast
 • svart avføring
 • kvelningsfornemmelse eller smerter i brystet
Dersom symptomene vedvarer eller forverres etter 2 ukers behandling, må du avslutte behandlingen og kontakte lege.
Barn og ungdom
Ikke gi dette legemidlet til barn under 16 år. Det finnes ingen data som viser sikkerhet og effekt av legemidlet i denne aldersgruppen.
Andre legemidler og Pepcidduo
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler:
Kalsiumkarbonat, når det brukes for å behandle høye fosfatnivåer i blodet (hyperfosfatemi) hos pasienter på dialyse.
Magnesiumhydroksid og kalsiumkarbonat (antacida) som finnes i dette legemidlet kan hindre kroppen din i å ta opp andre legemidler normalt. Som en følge av dette må du ta Pepcidduo 2 timer før eller etter de andre legemidlene nevnt under.
Disse legemidlene er:
 • antibiotika (mot bakteriell infeksjon)
 • betablokkere (for blodtrykk)
 • bisfosfonater (for benskjørhet)
 • kortikosteroider (for betennelse)
 • integrasehemmere (for HIV infeksjon)
 • fenotiazine neuroleptika og sulpirid (for psykose/schizofreni)
 • tyroideahormoner
 • salisylater og diflunisal (for feber og smerte)
 • klorokin og proguanil (for malaria)
 • digoksin (for hjertesykdommer)
 • estramustin (for prostatakreft)
 • feksofenadin (for allergi)
 • fluor
 • indometasin (for smerte/betennelse)
 • jern
 • ledipasvir (for hepatitt C)
 • rosuvastatin (et statin)
 • strontium (for benskjørhet)
 • sink
 • natrium- og kalsiumpolystyrensulfonat
 • teriflunomid (for multippel sklerose)
Famotidin i Pepcidduo kan redusere opptaket av atazanavir og rilpivirin (for HIV), cyanokobalamin (for vitamin B12 mangel) samt de fleste tyrosinkinasehemmere (mot kreft).
Kombinasjonen av famotidin og antacida kan redusere opptaket av soppmidler (ketokonazol, itrakonazol, posakonazol) og ulipristal (nødprevensjon).
Inntak av Pepcidduo sammen med mat og drikke
Effekten av Pepcidduo endres ikke ved samtidig inntak av mat og drikke.
Graviditet, amming og fertilitet
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Hvis du er gravid, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid skal du ikke bruke Pepcidduo.
Hvis du ammer bør du snakke med legen din før du tar Pepcidduo. Legen vil bestemme om du skal slutte å amme eller avslutte/ikke begynne behandlingen med Pepcidduo.
Kjøring og bruk av maskiner
Det er ikke forventet at Pepcidduo påvirker evnen din til å kjøre bil eller bruke maskiner. Dersom svimmelhet oppstår bør du ikke kjøre bil eller bruke maskiner.
Pepcidduo inneholder laktose, glukose og benzylalkohol
Laktose og glukose: Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Dette legemidlet inneholder 0,0002 mg benzylalkohol i hver tablett. Benzylalkohol kan forårsake allergiske reaksjoner. Snakk med lege eller apotek for råd før du bruker dette legemidlet dersom du har lever eller nyresykdom eller hvis du er gravid eller ammer. Dette da store mengder benzylalkohol kan hope seg opp i kroppen din og forårsake bivirkninger (kalt metabolsk acidose).

3. Hvordan du bruker Pepcidduo

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Voksne og barn over 16 år
1 tablett ved behov for å lindre plager. Tygg tabletten grundig og hvis mulig skyll etter med et glass vann. Du må ikke ta mer enn 2 tabletter i løpet av 24 timer.
Pepcidduo skal ikke brukes sammenhengende i mer enn 2 uker. Ønsker du lenger bruk må dette avtales med lege.
Kontakt lege innen 2 uker dersom plagene blir verre eller ikke har blitt bedre. Kommer plagene ofte tilbake er det viktig at du kontakter lege.
Dersom du tar for mye av Pepcidduo
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) dersom du har tatt for mye legemiddel eller barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Pepcidduo
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Du må SLUTTE å bruke Pepcidduo og kontakte lege umiddelbart om du opplever symptomer på alvorlig allergisk reaksjon, slik som:
 • hovent ansikt, tunge eller svelg som kan føre til problemer med å svelge, elveblest og problemer med å puste (ikke kjent frekvens; frekvens kan ikke estimeres ut fra tilgjengelige data)
 • alvorlig allergisk reaksjon som kan medføre problemer med å puste eller svimmelhet (ikke kjent frekvens; frekvens kan ikke estimeres ut ifra tilgjengelige data)
 • alvorlig, omfattende hudskader (som kan starte med smertefulle, røde områder for deretter å bli store blemmer som slutter med avskalling av hudlag) (veldig sjeldent)
Følgende bivirkninger har også blitt rapportert for Pepcidduo;
Vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 10 personer):
 • Hodepine.
Mindre vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av100 personer):
 • Kvalme
 • Oppkast
 • Svimmelhet
 • Raping
 • Prikking i huden
 • Diaré
 • Luft i magen
 • Munntørrhet
 • Mageubehag
 • Nervøsitet
 • Fordøyelsesplager
 • Tørste
 • Magesmerter
 • Sår hals
 • Smaksforstyrrelser
 • Oppblåst mage.
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data):
 • Utslett
 • Kløe
 • Søvnighet
 • Elveblest
 • Uvanlig tretthet eller svakhet (fatigue)
 • Manglende energi.
Det har vært rapportert svært sjeldne bivirkninger (se under) hos personer som har tatt høye doser av famotidin (et av virkestoffene i Pepcidduo), se under.
Svært sjeldne (kan forekomme hos inntil 1 av 10 000 personer):
 • Leversykdom eller unormale leverfunksjonsresultater.
 • Nevrologiske sykdommer som hallusinasjoner, forvirring, søvnløshet, epileptiske anfall, søvnighet, rastløshet og depresjon.
 • Blodsykdommer som lavt antall blodplater og/eller røde eller hvite blodlegemer. En reduksjon i antall hvite blodlegemer kan minske motstandsdyktigheten for infeksjon. Hvis du får en infeksjon med symptomer som feber og alvorlig forverring av allmenntilstanden, eller feber med lokale infeksjonssymptomer som sår hals/svelg/munn eller urinveisproblemer, bør du umiddelbart kontakte lege. En blodprøve kan tas for å sjekke en mulig reduksjon i antall hvite blodlegemer.
 • Muskel- og skjelettplager som muskelkramper.
 • Impotens, minsket sexlyst og ømme bryster.
 • Hårtap (alopesi).
 • Generell følelse av uvelhet.
De to andre virkestoffene i Pepcidduo (magnesiumhydroksid og kalsiumkarbonat) kan forårsake endring i avføringshyppighet og konsistens samt oppblåsthet og metthet.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Pepcidduo

 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på blisteret og esken. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
 • Oppbevares ved høyst 30ºC.
 • Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Pepcidduo
 • Virkestoffer er famotidin (10 mg), magnesiumhydroksid (165 mg) og kalsiumkarbonat (800 mg). Andre innholdsstoffer er: glukose, sukralose (E955), laktose, krysspovidon, celluloseacetat, maltodekstrin (inneholder glukose), flytende paraffin, magnesiumstearat (E572), hypromellose (E464), hydroksypropylcellulose (E463), kjølig spearmintsmak (inneholder benzylalkohol), prosweet smak (sukkerfri), FD&C Blue No. 1. Aluminium Lake, Certified og jernoksid (gult) (E172).
Hvordan Pepcidduo ser ut og innholdet i pakningen
Pepcidduo er en grønn tyggetablett merket med ”P”. Hver pakning inneholder 2, 6, 12, 18 eller 24 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
McNeil Sweden AB,
Solna,
Sverige
Tilvirker:
Janssen Cilag S.P.A, Via C. Janssen, Latina, 04100, Italia
For ytterligere opplysninger om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
McNeil, a division of Janssen-Cilag AS, Oslo
Tlf.: 930 95 300
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 31.12.2020

Helseråd

Endringer i kosten (syreholdig eller krydret mat, alkohol m.m.) eller visse legemidler (acetylsalisylsyre, antiinflammatoriske legemidler m.m.) kan forårsake magesmerter, halsbrann og sure oppstøt. Spør lege eller apotek om råd.
Disse rådene hjelper deg til å unngå symptomer:
 • unngå store, fettrike måltider
 • unngå visse typer mat som sjokolade, krydder, pepper, sitrusjuice, brus
 • varier kosten
 • unngå overvekt
 • unngå hard trening rett etter måltid
 • ikke røyk
 • reduser alkoholinntaket
Apoteket og legen din har kunnskap om legemidler. Spør dem dersom du trenger mer informasjon eller råd.