Klorhexidin Fresenius Kabi Fresenius Kabi 1 mg/ml

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Klorhexidin Fresenius Kabi er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Klorhexidin Fresenius Kabi
 3. Hvordan du bruker Klorhexidin Fresenius Kabi
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Klorhexidin Fresenius Kabi
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Klorhexidin Fresenius Kabi er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Klorhexidin Fresenius Kabi brukes til sårdesinfeksjon, slimhinnedesinfeksjon i forbindelse med fødsler og desinfeksjon av urinrørsåpning før innlegging av kateter.
Klorheksdin dreper eller hemmer tilveksten av ulike type bakterier.

2. Hva du må vite før du bruker Klorhexidin Fresenius Kabi

Bruk ikke Klorhexidin Fresenius Kabi
 • Dersom du er allergisk overfor klorheksidindiacetat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • i øret, i ledd, på sener, hjerne eller hjernehinner.
Advarsler og forsiktighetsregler
Bruk av klorheksidin på bukhinnen kan øke dannelsen av bukhinnesammenvoksninger (peritoneale adherenser).
Unngå å bruke større mengde oppløsning enn nødvendig. Unngå at oppløsningen samler seg i hudfolder, under pasienten eller drypper på laken eller annet materiale som er i direkte kontakt med huden. Hvis okklusjonsbandasje skal påføres områder som tidligere har vært eksponert for Klorhexidin Fresenius Kabi, må det før påføring av bandasjen utvises forsiktighet for å forsikre seg om at det ikke er overflødig oppløsning på huden.
Barn
Brukes med forsiktighet hos nyfødte, spesielt hos barn som er født for tidlig. Klorhexidin Fresenius Kabi kan forårsake kjemiske brannsår.
Graviditet og amming
Ingen kjent risiko.
Kjøring og bruk av maskiner
Ingen kjent påvirkning.

3. Hvordan du bruker Klorhexidin Fresenius Kabi

Til utvortes vask. Effekten kan reduseres av såpe, blod, puss og andre organiske stoffer.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Dersom du får i deg Klorhexidin Fresenius Kabi
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) umiddelbart hvis du har fått i deg eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Klorhexidin Fresenius Kabi forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Sjeldne (kan påvirke opptil 1 av 1000 brukere): alvorlig allergisk reaksjon (overfølsomhet), hudirritasjon, som kontakteksem og elveblest.
Ikke kjent (frekvensen kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data): kjemiske brannsår hos nyfødte kan oppstå.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter: www.dmp.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Klorhexidin Fresenius Kabi

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Klorhexidin Fresenius Kabi etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Det er ingen spesielle forholdsregler for oppbevaring. Dersom kroppsvarm oppløsning er ønskelig, kan beholderne oppbevares i varmeskap (+40ºC) i opptil en uke.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Klorhexidin Fresenius Kabi
 • Virkestoffet er klorheksidindiacetat.
 • Andre innholdsstoffer er natriumacetattrihydrat, eddiksyre og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Klorhexidin Fresenius Kabi ser ut og innholdet i pakningen
Plastflaske av polyetylen: 125 ml, 250 ml og 1000 ml
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
Fresenius Kabi Norge AS
Postboks 4646 Nydalen
0405 Oslo
Norge
Tilvirker
HP Halden Pharma AS
Svinesundsveien 80
1788 Halden
Norge
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 01.03.2024.