Ipstyl Autogel Ipsen

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Ipstyl Autogel er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Ipstyl Autogel
 3. Hvordan du bruker Ipstyl Autogel
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Ipstyl Autogel
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Ipstyl Autogel er og hva det brukes mot

Navnet på legemidlet ditt er Ipstyl Autogel.
Ipstyl Autogel injeksjonsvæske er fylt i en sprøyte, klar til injeksjon. Ipstyl Autogel finnes i tre doser, med 60 mg, 90 mg og 120 mg lanreotid.
Det er en langtidsvirkende formulering av lanreotid.
Virkestoffet lanreotid tilhører en gruppe legemidler som kalles antiveksthormoner. Det ligner på et annet stoff (et hormon) som kalles somatostatin.
Lanreotid senker hormonnivåene i kroppen slik som veksthormoner (GH) og insulinlignende vekstfaktor-1 (IGF-1) og hemmer utskillelse av enkelte fordøyelseshormoner og utskillelse i tarm. I tillegg har det effekt på noen avanserte krefttyper (som kalles nevroendokrine svulster) i tarmen og i bukspyttkjertelen ved å stoppe eller forsinke veksten.
Hva Ipstyl Autogel brukes mot:
 • langsiktig behandling av akromegali (en tilstand hvor kroppen din produserer for mye veksthormon) og når annen behandling (som kirurgi, stråling eller behandling med såkalte dopaminagonister) ikke har hatt god nok virkning.
 • lindring av symptomer assosiert med akromegali, slik som tretthet, hodepine, svetting, leddsmerter og numne hender og føtter.
 • lindring av symptomer som rødme og diaré, som noen ganger forekommer hos pasienter med nevroendokrine svulster (NET).
 • behandling og kontroll av vekst av enkelte avanserte svulster i tarm og bukspyttkjertel, kalt gastroenteropankreatiske nevroendokrine svulster eller GEP-NET. Det benyttes når disse svulstene ikke kan fjernes ved operasjon.

2. Hva du må vite før du bruker Ipstyl Autogel

Bruk ikke Ipstyl Autogel:
 • dersom du er allergisk (overfølsom) overfor lanreotid, somatostatin eller lignende stoffer (somatostatinanaloger) eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Ipstyl Autogel:
 • dersom du har diabetes. Under behandling med lanreotid kan du oppleve endringer av blodsukkeret. Blodsukkerkonsentrasjonen bør derfor kontrolleres nøye, og om nødvendig bør diabetesbehandlingen korrigeres.
 • dersom du har gallestein, fordi lanreotid kan føre til dannelse av gallestein i galleblæren. I dette tilfellet kan det hende du må undersøkes med jevne mellomrom. Legen kan velge å avbryte behandlingen med lanreotid hvis det oppstår komplikasjoner i forbindelse med gallesteiner.
 • dersom du har hjertelidelser. Hos pasienter som har hjertelidelser før start av behandling med Ipstyl Autogel kan lav puls oppstå.
 • dersom du har problemer med skjoldbruskkjertelen, da lanreotid kan redusere skjoldbruskkjertelfunksjonen din noe.
Snakk med legen eller apotek før du bruker Ipstyl Autogel, dersom noe av det ovenfor gjelder deg. Snakk med lege eller apotek under behandlingen:
 • dersom du har fettrik avføring, løs avføring, oppblåst mage eller vekttap, da lanreotid kan påvirke utskillelsen av bukspyttkjertelenzymer involvert i fordøyelsen.
Barn og ungdom
Ipstyl Autogel er ikke anbefalt til barn og ungdom.
Andre legemidler og Ipstyl Autogel
Noen legemidler påvirker hvordan andre legemidler virker. Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Spesiell forsiktighet bør utvises ved samtidig administrering med:
 • ciklosporin (et legemiddel som reduserer immunreaksjonen, tas f.eks. etter transplantasjon eller ved autoimmun sykdom).
 • behandling mot diabetes (f.eks. insulin, glitazoner, repaglinid, legemidler som inneholder sulfonurea).
 • bromokriptin (dopaminagonist (et legemiddel som virker på dopamin), brukes i behandlingen av visse typer hjernesvulster og Parkinsons sykdom, eller for å forhindre melkeproduksjon etter fødsel).
 • bradykardiinduserende legemidler (legemidler som får hjertet til å slå langsommere, slik som betablokkere).
Legen kan vurdere dosejusteringer av legemidler gitt samtidig med lanreotid.
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du er gravid eller planlegger å bli gravid. Lanreotid bør kun gis til deg hvis det er strengt nødvendig.
Kjøring og bruk av maskiner
Det er lite trolig at Ipstyl Autogel har noen påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Mulige bivirkninger, slik som svimmelhet, kan imidlertid forekomme ved bruk av Ipstyl Autogel. Hvis dette gjelder deg, skal du ikke kjøre bil eller bruke maskiner.

3. Hvordan du bruker Ipstyl Autogel

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Anbefalt dose
Behandling av akromegali
Den anbefalte dosen er én injeksjon hver 28. dag. Legen kan tilpasse injeksjonsdosen ved å bruke en av de tre tilgjengelige styrkene av Ipstyl Autogel (60, 90 eller 120 mg).
Dersom behandlingen din er velkontrollert, kan legen anbefale en endring i hyppigheten av dine injeksjoner med Ipstyl Autogel 120 mg til én injeksjon hver 42. eller 56. dag.
Legen vil også avgjøre hvor lenge du skal få behandling.
Lindring av symptomer (som rødme og diaré) forbundet med nevroendokrine svulster
Den anbefalte dosen er én injeksjon hver 28. dag. Legen kan tilpasse injeksjonsdosen ved å bruke en av de tre tilgjengelige styrkene av Ipstyl Autogel (60, 90 eller 120 mg).
Dersom behandlingen din er velkontrollert, kan legen anbefale en endring i hyppigheten av dine injeksjoner med Ipstyl Autogel 120 mg til én injeksjon hver 42. eller 56. dag.
Legen vil også avgjøre hvor lenge du skal behandles.
Behandling av avanserte svulster i innvoller og bukspyttkjertel, kalt gastroenteropankreatiske nevroendokrine svulster eller GEP-NET. Det benyttes når disse svulstene ikke kan fjernes ved kirurgi.
Den anbefalte dosen er 120 mg hver 28. dag. Legen vil avgjøre hvor lenge du skal behandles med Ipstyl Autogel for kontroll av svulsten.
Administrasjonsmåte
Ipstyl Autogel skal injiseres dypt under huden.
Injeksjonen bør settes av helsepersonell eller en person som har fått opplæring (familiemedlem eller venn) eller av deg selv etter tilstrekkelig opplæring fra helsepersonell.
Legen avgjør om du skal sette injeksjonen selv eller om en annen opplært person skal gjøre det. Snakk med lege eller helsepersonell for råd eller ytterligere opplæring hvis du er usikker på hvordan injeksjonen skal settes.
Dersom injeksjonen settes av helsepersonell eller en annen opplært person (familiemedlem eller venn), settes injeksjonen i øvre, ytre kvadrant av setet eller øverst på utsiden av låret (se fig. 5a og 5b nedenfor).
Dersom du skal sette injeksjonen selv etter å ha fått opplæring, settes injeksjonen øverst, på utsiden av låret (se fig. 5b nedenfor).
Bruksanvisning:MERK: LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR INJEKSJONEN SETTES.
Injeksjonen er en dyp subkutan injeksjon og krever en spesifikk teknikk som skiller seg fra vanlige subkutane injeksjoner.
Bruksanvisningen viser hvordan Ipstyl Autogel skal injiseres.
Ipstyl Autogel leveres i en ferdigfylt sprøyte med automatisk sikkerhetsanordning. Kanylen vil trekke seg tilbake automatisk etter at en fullstendig injeksjon er gitt, dette for å forebygge stikkskader.
1. Ta Ipstyl Autogel ut av kjøleskapet 30 minutter før injeksjonen skal settes. Injisering av kaldt legemiddel kan være smertefullt. La den laminerte posen være forseglet inntil rett før injeksjonen settes.
2. Merk: Før posen åpnes, kontroller at posen er intakt og at legemidlets holdbarhetstid ikke har utløpt.
Bruk ikke den ferdigfylte sprøyten:
 • Hvis du har mistet eller skadet den ferdigfylte sprøyten eller hvis den ferdigfylte sprøyten eller posen er skadet på noen måte.
 • Hvis legemidlet har passert utløpsdatoen: Utløpsdatoen står merket på ytterkartongen og posen.
Kontakt lege eller apotek hvis noen av punktene over gjelder.
3. Vask hendene med såpe.
4. Åpne den laminerte folieposen langs den prikkede linjen og ta ut den ferdigfylte sprøyten. Innholdet i den ferdigfylte sprøyten er tyktflytende med et gel-lignende utseende, har viskøse trekk og fargen varierer fra hvit til blek gul. Den overmettede løsningen kan også inneholde mikrobobler som klarnes opp under injisering. Disse forskjellene er normale og påvirker ikke kvaliteten til produktet.

Etter at den beskyttende laminerte posen er åpnet, skal legemidlet administreres umiddelbart.
5. Velg et injeksjonssted:
 • Dersom injeksjonen settes av helsepersonell eller en annen opplært person, som et familiemedlem eller venn: Bruk øvre, ytre kvadrant av setet (figur 5a) eller øverst på utsiden av låret (figur 5b) til injeksjon.
 • Dersom du skal sette injeksjonen selv: Bruk øverste, ytre del av låret (figur 5b).
 • Varier injeksjonssted mellom høyre og venstre side for hver gang du får injeksjon med Ipstyl Autogel. Unngå områder med føflekker, arrvev, rødlig hud eller hud som føles ujevn.
6. Vask injeksjonsstedet.
7. Før injeksjon tas den ferdigfylte sprøyten av brettet. Kast brettet.
8. Fjern kanylehetten ved å dra den av og kast den.
9. Strekk ut huden på injeksjonsområdet med tommelen og pekefingeren på den ledige hånden som ikke holder den ferdigfylte sprøyten. Ikke knip huden. Bruk en bestemt dart-liknende bevegelse til å hurtig stikke kanylen vinkelrett i huden (90 graders vinkel), helt inn i huden. Det er veldig viktig at kanylen stikkes inn fullstendig. Kanylen skal ikke være synlig når den er ført inn fullstendig.
Ikke aspirer (ikke trekk tilbake stempelet).
10. Slipp injeksjonsområdet som ble strukket med hånden din. Press stempelet ned med et jevnt og bestemt trykk. Legemidlet er tykkere og vanskeligere å injisere enn muligens forventet. Vanligvis er 20 sekunder nødvendig. Injiser hele dosen og gi et siste press for å sørge for at stempelet ikke kan trykkes lengre inn.
NB: oppretthold presset på stempelet med tommelen for å unngå aktivering av den automatiske sikkerhetsanordningen.
11. Uten å slippe presset på stempelet, fjernes kanylen fra injeksjonsstedet.
12. Deretter slippes presset på stempelet. Kanylen vil automatisk trekkes tilbake i skjoldet hvor den vil bli permanent innelukket.
13. Trykk lett på injeksjonsstedet med en bomullsdott eller sterilt gasbind for å unngå eventuell blødning. Injeksjonsstedet skal ikke gnis eller masseres etter at injeksjonen er gitt.
14. Kast den brukte sprøyten i henhold til instruksjoner fra lege eller helsepersonell. Sprøyten skal ikke kastes i vanlig husholdningsavfall.
Dersom du tar for mye av Ipstyl Autogel
Snakk med lege dersom du har injisert for mye Ipstyl Autogel. Hvis du har injisert eller fått for mye Ipstyl Autogel, kan du oppleve ytterligere eller mer alvorlige bivirkninger (se avsnitt 4 «Mulige bivirkninger»).
Dersom du har glemt å ta Ipstyl Autogel
Så snart du oppdager at du har glemt en injeksjon, kontakt lege som da vil gi deg råd om når du skal få neste injeksjon. Ikke gi deg selv ekstra injeksjoner for å gjøre opp for glemte injeksjoner uten å ha snakket med en lege.
Dersom du avbryter behandling med Ipstyl Autogel
Opphold av mer enn én dose eller tidlig avslutning av behandling med Ipstyl Autogel kan påvirke hvor vellykket behandlingen blir. Snakk med lege før du slutter med behandlingen.
Spør lege eller apotek dersom du har spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Informer lege umiddelbart hvis du merker noen av følgende bivirkninger:
 • føler deg mer tørst eller trøtt enn vanlig, og er tørr i munnen - dette kan være tegn på at du har høye blodsukkernivåer eller utvikler diabetes
 • føler deg sulten, er skjelven, svetter mer enn vanlig eller føler deg forvirret. Dette kan være tegn på lave blodsukkernivåer.
Hyppigheten av disse bivirkningene er vanlig, kan påvirke opptil 1 av 10 personer.
Informer lege umiddelbart hvis du merker at:
 • ansiktet ditt blir rødt eller hovner opp eller du utvikler flekker eller et utslett
 • brystet ditt føles stramt, du blir kortpustet eller pipende
 • du føler deg svimmel, muligens som følge av blodtrykksfall
  Dette kan være et resultat av en allergisk reaksjon.
  Hyppigheten av disse bivirkningene er ikke kjent, det kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data.
Andre bivirkninger
Informer lege eller apotek dersom du merker noen av følgende bivirkninger.
De vanligst forventede bivirkningene er forstyrrelser i mage-tarm-kanalen, galleblæreproblemer og reaksjoner på injeksjonsstedet. De bivirkningene som kan oppstå med Ipstyl Autogel er oppført nedenfor i henhold til hyppighet.
Svært vanlige (kan påvirke flere enn 1 av 10 personer):
 • diaré, løs avføring, magesmerter,
 • gallestein og andre galleblæreproblemer. Du kan ha symptomer som alvorlige og plutselige magesmerter, høy feber, gulsott (gulfarging av hud og det hvite i øynene), frysninger, tap av matlyst, kløende hud.
Vanlige (kan påvirke opptil 1 av 10 personer):
 • vekttap
 • mangel på energi
 • langsom hjerterytme
 • følelse av å være veldig sliten
 • nedsatt appetitt
 • følelse av å være generelt svak
 • overflødig fett i avføringen
 • svimmelhet, hodepine
 • hårtap eller mindre hårvekst på kroppen
 • smerter som påvirker muskler, leddbånd, sener og bein
 • reaksjoner på stedet der injeksjonen er gitt, slik som smerte, hard hud eller kløe
 • unormale prøveresultater fra lever og bukspyttkjertel og endringer i blodsukkernivået
 • kvalme, oppkast, forstoppelse, luft i magen, oppblåst mage eller ubehag, fordøyelsesbesvær
 • utvidelse av gallegangene mellom leveren og galleblæren og tarmen. Du kan da ha symptomer som magesmerter, kvalme, gulsott og feber
Mindre vanlige (kan påvirke opptil 1 av 100 personer):
 • hetetokter
 • søvnvansker
 • endring i fargen på avføringen
 • endringer i nivåer av natrium og alkalisk fosfatase, påvist i blodprøver
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data)
 • plutselige, sterke smerter i nedre del av mage - dette kan være et tegn på en betent bukspyttkjertel (pankreatitt)
 • rødhet, smerte, varme og hevelse på injeksjonsstedet, som kan kjennes væskefylt ut ved trykk, og feber. Dette kan være tegn på byll (abscess)
 • plutselige, sterke smerter i øvre høyre eller midtre del av magen, som kan spre seg til skulderen eller ryggen, mageømhet, kvalme, oppkast og høy feber. Dette kan være tegn på betennelse i galleblæren (kolecystitt)
 • smerter i øvre høyre del av magen (abdomen), feber, frysninger, gulfarging av hud og øyne (gulsott), kvalme, oppkast, leirefarget avføring, mørk urin, tretthet. Dette kan være tegn på betennelse i gallegangene (kolangitt)
 • reduksjon av mengden bukspyttkjertelenzymer. Da lanreotid kan påvirke utskillelsen av bukspyttkjertelenzymer involvert i fordøyelsen, kan du oppleve symptomer som fettrik avføring, løs avføring, oppblåst mage eller vekttap.
Da lanreotid kan forandre blodsukkernivået, kan det være legen vil overvåke blodsukkernivået, spesielt ved oppstart av behandlingen.
Ettersom andre legemidler av denne typen kan forårsake galleblæreproblemer, kan legen vurdere å overvåke galleblæren din ved oppstart med Ipstyl Autogel og senere fra tid til annen.
Kontakt lege eller apotek dersom du opplever noen av bivirkningene nevnt ovenfor.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Ipstyl Autogel

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og etiketter etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Oppbevar Ipstyl Autogel i kjøleskap (2-8ºC). Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Etter uttak fra kjøleskap kan legemiddel oppbevart i den laminerte posen legges tilbake i kjøleskap (antallet temperaturavvik må ikke overskride tre ganger) for videre oppbevaring og brukes ved et senere tidspunkt, forutsatt at legemidlet ikke har vært oppbevart lenger enn totalt 72 timer ved høyst 40ºC.
Hver ferdigfylte sprøyte er pakket individuelt.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Ipstyl Autogel
 • Virkestoff er lanreotid (60 mg, 90 mg eller 120 mg)
 • Andre innholdsstoffer er vann til injeksjonsvæsker, konsentrert eddiksyre (til pH-justering).
Hvordan Ipstyl Autogel ser ut og innholdet i pakningen
Ipstyl Autogel er en tyktflytende injeksjonsvæske, oppløsning i en ferdigfylt sprøyte klar til bruk, med automatisk sikkerhetsanordning. Det er en hvit til lysegul, tyktflytende og overmettet oppløsning.
Hver bruksklare ferdigfylte sprøyte er pakket i en laminert pose og i en eske.
Pakning med en ferdigfylt sprøyte med automatisk sikkerhetsanordning og påmontert kanyle.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Institut Produits Synthèse (IPSEN) AB
Kista Science Tower
Färögatan 33
SE-164 51 Kista
Sverige
Tlf: +46 8 451 60 00
info.se@ipsen.com
Tilvirker
Ipsen Pharma Biotech SAS
Parc d’Activités du Plateau de Signes
Chemin Départemental 402
FR-83870 Signes
Frankrike
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 13.10.2023
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no