Cetirizin Mylan

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Cetirizin Mylan er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Cetirizin Mylan
 3. Hvordan du bruker Cetirizin Mylan
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Cetirizin Mylan
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Cetirizin Mylan er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Cetirizindihydroklorid er virkestoffet i Cetirizin Mylan.
Cetirizin Mylan er et legemiddel som brukes til behandling av allergi.
Cetirizin Mylan brukes til voksne og barn fra og med 6 år:
 • for å lindre symptomer i nesen og øynene ved sesongrelatert allergi eller helårsallergi.
 • for å lindre kronisk elveblest (kronisk idiopatisk urtikaria).

2. Hva du må vite før du bruker Cetirizin Mylan

Bruk ikke Cetirizin Mylan
 • dersom du har en alvorlig nyresykdom (kreatininclearance under 10 ml/minutt).
 • hvis du er allergisk overfor cetirizindihydroklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6), overfor hydroksyzin eller overfor piperazinderivater (nært beslektede virkestoffer i andre legemidler).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Cetirizin Mylan
 • dersom du har nyreproblemer. Det kan hende du må ta en lavere dose. Legen din vil bestemme den nye dosen.
 • dersom du har problemer med å late vannet (ved ryggmargsproblemer eller problemer med prostata eller blæren).
 • dersom du har epilepsi eller har risiko for å få kramper.
Hudtester
Informer legen om at du bruker disse tablettene dersom du skal ta en hudtest (allergitest), da dette legemidlet kan påvirke resultatene av hudtester. Du må stoppe behandlingen tre dager før testen skal tas.
Barn
Dette legemidlet er ikke anbefalt til barn under 6 år.
Andre legemidler og Cetirizin Mylan
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Inntak av Cetirizin Mylan sammen med alkohol
Det anbefales å unngå å drikke alkohol mens du bruker dette legemidlet.
Graviditet og amming
Bruk av Cetirizin Mylan bør unngås hos gravide kvinner da erfaring med bruk hos gravide er begrenset.
Du bør ikke bruke Cetirizin Mylan under amming fordi cetirizin går over i morsmelk.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
I kliniske studier er det ikke sett tegn til nedsatt oppmerksomhet, årvåkenhet eller kjøreferdigheter etter inntak av anbefalte doser av Cetirizin Mylan.
Dersom du har tenkt å kjøre, utføre potensielt farlige aktiviteter eller betjene maskiner, bør du ikke ta mer enn anbefalt dose. Du bør følge nøye med på hvordan du reagerer på legemidlet.
Cetirizin Mylan inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen før du tar dette legemidlet.

3. Hvordan du bruker Cetirizin Mylan

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Hvordan og når skal du bruke Cetirizin Mylan?
Denne veiledningen gjelder bare hvis legen ikke har gitt andre instruksjoner om hvordan du skal bruke Cetirizin Mylan.
Vennligst følg denne veiledningen for å oppnå best mulig effekt av Cetirizin Mylan.
Tablettene må svelges med et glass væske.
Voksne og ungdom over 12 år:
Den anbefalte dosen er 10 mg én gang daglig, i form av én tablett.
Barn i alderen 6-12 år:
Den anbefalte dosen er 5 mg to ganger daglig, i form av en halv tablett to ganger daglig.
Pasienter med nedsatt nyrefunksjon
Til pasienter med nedsatt nyrefunksjon vil legen bestemme dosen basert på din nyrefunksjon.
Hvis du mener at virkningen av Cetirizin Mylan er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen om dette.
Varighet av behandlingen:
Hvor lenge behandlingen skal vare avhenger av type, varighet og forløp av plagene dine. Varigheten bestemmes av legen eller apoteket.
Dersom du tar for mye av Cetirizin Mylan
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel, eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Kontakt lege hvis du tror du har fått i deg for mye legemiddel. Legen vil bestemme hva som eventuelt skal gjøres.
Bivirkningene som er angitt nedenfor kan forekomme med økt intensitet etter en overdose. Det er sett bivirkninger som forvirring, diaré, svimmelhet, trøtthet, hodepine, sykdomsfølelse, utvidete pupiller, kløe, rastløshet, nedsatt bevissthet, søvnighet, bevisstløshet, unormalt raske hjerteslag, skjelvinger og problemer med å tømme blæren.
Dersom du har glemt å ta Cetirizin Mylan
Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Noen bivirkninger kan være alvorlige:
Svært sjeldne (forekommer hos opptil 1 av 10 000 personer)
 • Plutselige tegn på allergi slik som utslett, kløe eller elveblest i huden, hevelser i ansikt, lepper, tunge eller andre deler av kroppen, kortpustethet, hvesende pust eller pustevansker
Ikke kjent (hyppighet kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data)
 • Selvmordstanker
 • Manglende evne til å urinere
Kontakt lege umiddelbart dersom du opplever noen av tilstandene over. Andre mulige bivirkninger
Vanlige (forekommer hos opptil 1 av 10 personer)
 • Tretthet
 • Munntørrhet
 • Kvalme
 • Svimmelhet
 • Hodepine
 • Søvnighet
 • Sår hals og ubehag ved svelging
 • Rennende eller tett nese, nysing, trykk eller smerter i ansiktet
Mindre vanlige (forekommer hos opptil 1 av 100 personer)
 • Svakhet
 • Generell følelse av uvelhet
 • Prikking eller nummenhet i hender og føtter
 • Opphisselse/uro
 • Kløe
 • Utslett
 • Diaré
 • Magesmerter
Sjeldne (forekommer hos opptil 1 av 1000 personer)
 • Rask hjerterytme
 • Unormale verdier i leverfunksjonstester
 • Vektøkning
 • Kramper
 • Aggresjon
 • Forvirring
 • Depresjon
 • Se, føle eller høre ting som ikke er der
 • Søvnløshet
 • Overfølsomhet (vanligvis med hudreaksjoner som utslett og kløende, rød hud)
 • Hevelser (ødem)
Svært sjeldne (forekommer hos opptil 1 av 10 000 personer)
 • Blødninger eller blåmerker oppstår lettere enn vanlig
 • Uklart syn, ukontrollerte, sirkulære øyebevegelser
 • Besvimelse
 • Skjelving
 • Smaksforstyrrelser eller manglende smakssans
 • Ukontrollerte kroppsbevegelser
 • Vanskelig, smertefull eller ufrivillig urinering
Ikke kjent (hyppighet kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data)
 • Hukommelsestap
 • Økt appetitt
 • Følelse av at en selv eller omgivelsene går rundt (vertigo)
Bivirkninger som kan forekomme hos barn og ungdom
Følgende bivirkninger oppstår hyppigere hos barn og ungdom (forekommer hos opptil 1 av 10 personer)
 • Tett/rennende nese (rhinitt)
 • Diaré
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Cetirizin Mylan

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Cetirizin Mylan etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten og esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdsningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Cetirizin Mylan
 • Virkestoffet i Cetirizin Mylan er cetirizindihydroklorid. Hver filmdrasjerte tablett inneholder 10 mg cetirizindihydroklorid.
 • Andre inneholdsstoffer er laktosemonohydrat (se avsnitt 2 ”Cetirizin Mylan inneholder laktose”), pregelatinisert maisstivelse, povidon, magnesiumstearat, hypromellose (E 464), makrogol, titandioksid (E 171) og talkum.
Hvordan Cetirizin Mylan ser ut og innholdet i pakningen
Tablettene er hvite og kapselformede, og merket med ”CZ 10” på den ene siden og ”G” på den andre. Alle tablettene har delestrek.
Pakninger:
Boks: 30, 100 og 250 tabletter.
Blisterpakning: 2, 7, 10, 14, 15, 20, 30, 50, 60, 90 og 100 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Mylan AB
Box 23033
104 35 Stockholm
Sverige
Tilvirker:
Mc Dermott Laboratories Limited (t/a Gerard Laboratories)
35-36 Baldoyle Industrial Estate
Grange Road
Dublin 13
Irland
Mylan B.V.
Dieselweg 25
3752 LB Bunschoten
Nederland
Mylan Hungary Ltd.
Mylan utca 1.,
Komarom, 2900,
Hungary
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 21.06.2021