Emadine Immedica endosebeholdere

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva EMADINE er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker EMADINE
 3. Hvordan du bruker EMADINE
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer EMADINE
 6. Innholdet i pakken og ytterligere informasjon

1. Hva EMADINE er og hva det brukes mot

EMADINE er et legemiddel som brukes til behandling av sesongbetinget allergisk konjunktivitt (allergiske tilstander i øyet). Det virker ved å redusere intensiteten i den allergiske reaksjonen.
Allergisk konjunktivitt. Noen partikler (allergener) som pollen, husstøv eller dyrehår, kan forårsake allergiske reaksjoner som medfører kløe, rødhet og hevelse i området rundt øyet. Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.

2. Hva du må vite før du bruker EMADINE

Bruk ikke EMADINE
 • dersom du er allergisk overfor emedastin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Spør legen din om råd.
Advarsler og forsiktighetsregler
 • Bruk ikke EMADINE til barn under 3 år.
 • EMADINE anbefales ikke til pasienter som er eldre enn 65 år, da det ikke er gjort noen kliniske studier i denne aldersgruppen.
 • EMADINE anbefales ikke til pasienter med nyre- eller leverproblemer.
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker EMADINE.
Andre legemidler og EMADINE
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Hvis du bruker andre øyedråper samtidig som du bruker EMADINE, følg rådene nederst i avsnitt 3 ”Hvordan du bruker EMADINE”.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Du kan oppleve kortvarig sløret syn etter at du har tatt EMADINE. Kjør ikke bil eller bruk maskiner før synet ditt er klart igjen.

3. Hvordan du bruker EMADINE

Bruk alltid EMADINE nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen for voksne og barn over 3 år er: Én dråpe i øyet to ganger daglig.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Dråpene skal bare brukes i øyet.
Snu arket for mer informasjon
Snu nå
3. Hvordan du bruker EMADINE (forts.)
Den anbefalte dosen er:
Se side 1.
Bruk ikke en endosebeholder som du allerede har åpnet. Bruk heller ikke en forseglet beholder fra en foliepose som ble åpnet for mer enn en uke siden.
 • Riv opp folieposen og ta ut raden med 5 endosebeholdere.
 • Bruk den ikke dersom oppløsningen er uklar eller har partikler i seg.
 • Hold raden med den flate enden opp og skill endosebeholderene fra hverandre ved å trekke en endosebeholder mot deg mens du holder de andre fast. Du må rive dem fra hverandre der de henger sammen (se bilde 1).
 • Ta tilside den løse endosebeholderen. Legg de andre tilbake i folieposen.
 • Ta frem et speil og vask hendene dine.
 • Hold den lange flate enden av endosebeholderen mellom tommel og pekefinger, og åpne den ved å vri av den andre enden av endosebeholderen (se bilde 2).
 • Bøy hodet bakover. Trekk ned øyelokket med en ren finger, inntil det dannes en “lomme” mellom øyelokket og øyet ditt. Dråpen skal plasseres her.
 • Hold endosebeholderen mellom tommel og de andre fingrene med den åpne enden nedover.
 • Hold endosebeholderen tett opp til øyet. Bruk speil om det hjelper.
 • Berør ikke øyet, øyelokket eller omgivelsene rundt øyet eller andre overflater med endosebeholderens spiss. Det kan forurense dråpene.
 • Klem forsiktig på endosebeholderen for å frigjøre en dråpe ned i lommen mellom øyelokket og øyet (bilde 3).
 • Dersom legen din har bedt deg bruke dråper i begge øynene, gjenta trinnene for det andre øyet, bruk samme endosebeholder.
 • Kast så endosebeholderen med eventuelt restinnhold umiddelbart etter bruk.
 • Kast de ubrukte endosebeholderene en uke etter åpning av folieposen-selv om endosebeholderene er uåpnet.
Dersom du skulle komme til å svelge eller injisere EMADINE, kontakt lege umiddelbart. Det kan påvirke hjerterytmen din.
Hvis en dråpe bommer på øyet, prøv igjen.
Dersom du tar for mye av EMADINE, kan det skylles ut fortrinnsvis med sterilt saltvann Dersom du ikke har det, bruk lunkent vann. Drypp ikke før neste gang du normalt skal ta din dose.
Dersom du har glemt å ta EMADINE, så ta den glemte dosen så snart som mulig og fortsett deretter med normal dosering. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du bruker andre øyedråper i tillegg, vent minst 10 minutter mellom drypping med EMADINE og andre dråper. Øyesalve skal brukes til slutt.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Med mindre bivirkningene er alvorlige, kan du fortsette å ta medisinen. Ta kontakt med legen din eller apoteket dersom du er bekymret.
Vanlige bivirkninger (Oppleves av opptil 1 av 10 personer)
 • Virkninger på øyet: smerter i øyet, kløe i øynene, rødhet på øyet.
Mindre vanlige bivirkninger (Oppleves av opptil 1 av 100 personer)
 • Virkninger på øyet: hornhinneforstyrrelser, unormalt sensitive øyne, økt tåreproduksjon, trette øyne, øyeirritasjon, sløret syn, flekker på hornhinnen, tørre øyne.
 • Generelle bivirkninger: hodepine, søvnproblemer, hodepine på grunn av tette bihuler, endret smakssans, utslett
Ikke kjent (hyppighet kan ikke anlås ut ifra tilgjengelig data)
 • Generelle bivirkninger: økt hjertefrekvens
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer EMADINE

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke EMADINE etter utløpsdatoen som er angitt på endosebeholderen og kartongen etter ”EXP”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Du må kaste endosebeholderen straks du har brukt den. Når folieposen er åpnet, må ubrukte endosebeholdere kastes innen 1 uke etter at den er åpnet.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakken og ytterligere informasjon

Sammensetning av EMADINE
 • Virkestoff er emedastin 0,5 mg/ml som difumarat.
 • Andre innholdsstoffer er trometamol, natriumklorid, hypromellose, sterilt vann. Små mengder av natriumhydroksid eller saltsyre kan være tilsatt for å holde surhetsgraden (pH-nivået) normalt.
Hvordan EMADINE ser ut og innholdet i pakningen
EMADINE er en væske (en oppløsning) levert i endosebeholdere som inneholder 0,35 ml.
Det er fem endosebeholdere i en pose. EMADINE fås i pakninger som inneholder 30 eller 60 enheter. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Immedica Pharma AB
SE-113 29 Stockholm
Sverige
Tilvirker
S.A. Alcon-Couvreur N.V.
Rijksweg 14
B-2870 Puurs
Belgia
Tilvirker
Kaysersberg Pharmaceuticals
23 Avenue Georges
Ferrenbach
Kaysersberg 68240
Frankrike
Tilvirker
Immedica Pharma AB
Norrtullsgatan 15
SE-113 29, Stockholm
Sverige
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 04.04.2022
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu