Natriumklorid Fresenius Kabi oppløsningsvæske til parenteral bruk

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Natriumklorid Fresenius Kabi er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Natriumklorid Fresenius Kabi
 3. Hvordan du bruker Natriumklorid Fresenius Kabi
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Natriumklorid Fresenius Kabi
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Natriumklorid Fresenius Kabi er og hva det brukes mot

Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg/ml, oppløsningsvæske til parenteral bruk er en klar oppløsning av salt i vann. Det brukes til oppløsning eller fortynning av legemidler før legemidlene gis som en injeksjon.

2. Hva du må vite før du bruker Natriumklorid Fresenius Kabi

Bruk ikke Natriumklorid Fresenius Kabi:
 • dersom du er allergisk overfor natriumklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • mulig risiko avhenger av hvilke legemidler som løses opp/fortynnes med Natriumklorid Fresenius Kabi. Les pakningsvedlegget for legemidlet som skal fortynnes eller løses opp. Legen din vil også gi deg råd om dette.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller sykepleier før du bruker Natriumklorid Fresenius Kabi.
Hvis legemidlet skal gis under huden, så skal det ikke tilsettes noe. Helsepersonellet vil passe på dette.
Generelle forsiktighetsregler
Les pakningsvedlegget for legemidlet som skal løses opp eller fortynnes for ytterligere informasjon om advarsler og forsiktighetsregler.
Barn
Hos nyfødte spedbarn kan nyrene være lite utviklet (umodne), noe som kan gi for store mengder natrium i blodet. Helsepersonell vil derfor kontrollere mengden natrium i blodet før behandlingen startes.
Andre legemidler og Natriumklorid Fresenius Kabi
Rådfør deg med lege eller sykepleier dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Før et legemiddel tilsettes må forlikelighet mellom forbindelsen som skal tilsettes og natriumklorid kontrolleres. Tilsetning av legemidler som inneholder alkohol til natriumkloridoppløsninger bør unngås. Helsepersonellet vil kontrollere dette.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller sykepleier før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Natriumklorid kan brukes hos gravide og ammende så lenge forsiktighetsregler i dette pakningsvedlegget følges.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Natriumklorid Fresenius Kabi påvirker ikke evnen til å kjøre eller bruke maskiner. Påvirkning på din evne til å kjøre bil eller bruke maskiner avhenger av hvilket legemiddel som er løst opp/fortynnet i natriumklorid. Legen din vil gi deg råd om dette.

3. Hvordan du bruker Natriumklorid Fresenius Kabi

Natriumklorid Fresenius Kabi vil bli gitt til deg av en lege eller sykepleier. Du vil få det som en injeksjon. Legen vil bestemme riktig dose for deg eller ditt barn, og når og hvordan den skal gis. Dette avhenger av hvilket legemiddel som er løst opp/fortynnet i natriumklorid.
Dersom du tar for mye av Natriumklorid Fresenius Kabi
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Natriumklorid Fresenius Kabi gis av helsepersonell, og det er derfor ikke sannsynlig at du får en for stor dose.
Hvis du utilsiktet får en for stor dose, vil behandlingen stoppes og du vil få behandling som avhenger av hva slags symptomer du har, som for eksempel kan være hodepine, kvalme, svimmelhet, oppkast og diaré.
Spør lege eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Når Natriumklorid Fresenius Kabi brukes til å løse opp eller fortynne legemidler, vil egenskapene til legemidlet som er tilsatt avgjøre sannsynligheten for bivirkninger. Les pakningsvedlegget for legemidlet som skal løses opp eller fortynnes.
Natriumklorid Fresenius Kabi kan gi betennelse i blodåren der oppløsningen er injisert (tromboflebitt).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Natriumklorid Fresenius Kabi

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
For oppbevaringsbetingelser etter anbrudd av pakningen, se avsnitt beregnet på helsepersonell.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten og esken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Bruk ikke dette legemidlet hvis du oppdager synlige partikler eller at beholderen er skadet.
Ved tilsetning av legemidler, skal det benyttes aseptiske teknikker og oppløsningen skal blandes godt.
For informasjon on håndtering av hetteglass/ampuller, se avsnitt beregnet på helsepersonell.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Natriumklorid Fresenius Kabi
 • Virkestoffet er natriumklorid.
 • Andre innholdsstoffer er vann til injeksjonsvæsker, og til pH-justering i glassflaske: natriumhydroksid og konsentrert saltsyre.
Hvordan Natriumklorid Fresenius Kabi ser ut og innholdet i pakningen
Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg/ml, oppløsningsvæske til parenteral bruk er en klar oppløsning, fargeløs, uten synlige partikler og steril. Det fås i følgende beholdere og pakningsstørrelser:
Plastampulle (Ovalia, polypropylen):
Pakningsstørrelser:
 • 20 × 10 ml
 • 20 × 20 ml
Plastampulle (polyetylen):
Pakningsstørrelser:
 • 20 × 10 ml
 • 20 × 20 ml
Plasthetteglass (Octavial, polypropylen), flerdosebeholder:
Pakningsstørrelser:
 • 10 × 10 ml
 • 10 × 20 ml
 • 10 × 50 ml
 • 10 × 100 ml
Glassflaske (type II, glass):
Pakningsstørrelser:
 • 20 × 50 ml
 • 20 × 100 ml
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Fresenius Kabi Norge AS
P.O. Box 430
NO-1753 Halden
Norge
Tilvirker
Ampuller og hetteglass (polypropylen):
Fresenius Kabi Norge AS
NO-1753 Halden
Norge
Ampuller (polyetylen):
Fresenius Kabi España S.A.U.
C/ Dr. Ferran, 12
E-08339 Vilassar de Dalt
Spania
Glassflasker:
Fresenius Kabi Italy S.r.l.
Isola della Scala, Verona
Italia
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 19.09.2019

Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonellUforlikeligheter

Før et legemiddel tilsettes Natriumklorid Fresenius Kabi, må kompatibilitet mellom substansen som skal administreres og natriumklorid sjekkes.
Natriumklorid er uforlikelig med legemidler som må ha en svært sur eller svært alkalisk pH for å være stabile eller oppløselige. Tilsetning av alkohol kan redusere løseligheten av natriumklorid og bør derfor unngås.
Dosering
Dosering og injeksjonshastighet avhenger av egenskapene til legemidlet som er tilsatt.
Administrering
Parenteral bruk.
Håndtering og destruksjon
Ampullene er til engangsbruk. Ubrukt innhold i en åpnet ampulle må kastes og bør ikke lagres for senere bruk. Ampullene har en luer åpning, som betyr at sprøyten, uten kanyle, kan kobles direkte til ampullen. Denne utformingen gir et lukket system, som er lufttett og uten lekkasje.
Plasthetteglassene har en elastomer på toppen av beholderen som gjør det mulig å trekke ut væske flere ganger.
Glassflaskene er til engangsbruk.
[Følgende avsnitt, inkludert bildene, vil kun bli trykket i pakningsvedlegget til polyetylenampullene]
For å løsne en enkeltampulle, vri én av ampullene i motsatt retning enn resten av ampullene i pakningen uten å berøre ampullenes øvre del (bilde 1). Rist ampullen med én enkelt bevegelse som vist under, slik at væske som ligger i hetten fjernes (bilde 2). For å åpne ampullen, vri nedre del og øvre del på ampullen i motsatte retninger inntil øvre del brekkes av (bilde 3). Koble ampullen til luer-sprøyten eller luer-lock-sprøyten (bilde 4).
Mangler tekstalternativ for bilde
Ved tilsetning av legemidler skal det brukes aseptiske teknikker, og oppløsningen skal blandes godt.
Fra et mikrobiologisk ståsted bør preparatet brukes umiddelbart etter anbrudd. Dersom det ikke brukes umiddelbart, er brukeren ansvarlig for videre oppbevaringstid og for oppbevaringsforhold før bruk. Oppbevaringstiden bør vanligvis ikke være lenger enn 24 timer ved 2-8ºC, med mindre rekonstituering/fortynning har forgått under kontrollerte og validerte aseptiske forhold. Ferdiglaget oppløsning skal oppbevares og brukes som beskrevet i preparatomtalen for legemidlet som er tilsatt.
Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.