Lodoz Merck

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Lodoz er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Lodoz
 3. Hvordan du bruker Lodoz
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Lodoz
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Lodoz er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Lodoz inneholder virkestoffene bisoprolol og hydroklortiazid.
 • Bisoprolol tilhører en gruppe legemidler som kalles betablokkere og brukes til å senke blodtrykket.
 • Hydroklortiazid tilhører en gruppe legemidler som kalles tiaziddiuretika. Det senker også blodtrykket ved å øke urinproduksjonen.
Lodoz brukes til behandling av mildt til moderat høyt blodtrykk.

2. Hva du må vite før du bruker Lodoz

Bruk ikke Lodoz hvis en av følgende tilstander gjelder deg:
 • allergi overfor bisoprolol, hydroklortiazid, andre tiazider, sulfonamider eller overfor noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • alvorlig astma
 • hjertesvikt som ikke kontrolleres med behandling eller kardiogent sjokk (en akutt, alvorlig hjertesykdom som forårsaker lavt blodtrykk og sirkulasjonssvikt)
 • visse hjerterytmesykdommer som langsom puls som spesielt forårsaker problemer, ledningsforstyrrelser og en sykdom som kalles syk-sinus-syndrom
 • ubehandlet feokromocytom (svulst i binyremargen med økt produksjon av stoffer som fremkaller alvorlig høyt blodtrykk)
 • alvorlige sirkulasjonsproblemer i lemmene (f.eks. Raynauds syndrom som kan forårsake prikking, blekhet og blåfarging av fingre eller tær)
 • økning av blodets surhetsgrad (metabolsk acidose) som et resultat av alvorlig sykdom
 • alvorlige nyre- eller leverproblemer
 • lavt nivå av kalium i blodet som ikke responderer på behandling
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Lodoz.
Du må aldri avslutte behandlingen plutselig, spesielt hvis du lider av visse hjertesykdommer (iskemisk hjertesykdom, for eksempel angina pectoris).
Før du bruker Lodoz må du kontakte lege hvis du har noen av følgende tilstander:
 • all hjertesykdom, som for eksempel hjertesvikt, forstyrrelser i hjerterytme eller Prinzmetals angina
 • mindre alvorlige sirkulasjonsproblemer i lemmene (spesielt fra Raynauds syndrom)
 • problemer med nyrer eller lever
 • feokromocytom (svulst i binyremargen)
 • kroniske lungesykdommer eller mindre alvorlig astma
 • diabetes
 • sykdom i skjoldbruskkjertelen
 • psoriasis
 • faste
 • tidligere penicillinallergi
I tillegg skal du kontakte lege:
 • dersom du noen gang har hatt urinsyregikt (podagra), da Lodoz kan øke risikoen for slike anfall.
 • dersom du skal ha anestesi (f.eks. i forbindelse med en operasjon), fordi Lodoz kan påvirke hvordan kroppen reagerer på en slik situasjon.
 • dersom du planlegger desensitiseringsbehandling, fordi Lodoz kan gjøre det mer sannsynlig at du vil få en allergisk reaksjon, eller du kan få en alvorligere allergisk reaksjon.
 • dersom du ammer eller har planer om å gjøre det.
 • dersom du vil sole deg eller ta kunstig sol, bør du beskytte huden din mens du bruker Lodoz. Enkelte pasienter får hudutslett etter at de har vært i solen.
 • dersom du har hatt hudkreft eller hvis du utvikler uventete hudforandringer under behandlingen. Behandling med hydroklorotiazid, særlig ved høye doser over en lengre periode, kan øke risikoen for enkelte typer hud- og leppekreft (ikke-melanom hudkreft). Beskytt huden din mot sollys og ultrafiolett (UV)-stråling mens du bruker Lodoz.
 • dersom du opplever nedsatt syn eller øyesmerter. Dette kan være symptomer på væskeansamling i årehinnen (koroidal effusjon) eller økt trykk i øyet som kan oppstå i løpet av timer til uker etter at du har tatt Lodoz. Koroidal effusjon eller akutt trangvinkelglaukom kan føre til permanent synstap uten behandling. Dersom du tidligere har hatt penicillin- eller sulfonamidallergi, kan du ha høyere risiko for å utvikle dette.
 • dersom du tidligere har opplevd problemer med pust eller lungene (inkludert betennelse eller væske i lungene) etter inntak av hydroklortiazid. Dersom du opplever alvorlig kortpustethet eller vanskeligheter med å puste etter inntak av Lodoz oppsøk lege umiddelbart.
Har du kronisk lungesykdom eller mindre alvorlig astma og behandles med Lodoz, må du ta kontakt med legen din umiddelbart hvis du får pusteproblemer, hoste og piping i brystet etter trening.
Ytterligere kontroll
Hydroklortiazid virker ved å påvirke likevekten av salt og vann i kroppen. Legen din vil muligens ønske å kontrollere dette fra tid til annen. Dette er spesielt viktig hvis du har andre sykdommer som kan forverres ved eventuelle forstyrrelser i elektrolyttbalansen. Legen din vil også regelmessig kontrollere nivået av fett, urinsyre og glukose i blodet.
Det er ikke anbefalt å innta Lodoz sammen med andre legemidler som litium som brukes i behandling av noen psykiatriske forstyrrelser eller legemidler som brukes i behandling av høyt blodtrykk, angina pectoris eller uregelmessig hjerte rytme (slik som verapamil, diltiazem eller bepridil) (se avsnitt ”Andre legemidler og Lodoz”).
Konkurrerende idrettsutøvere bør merke seg at dette produktet inneholder stoffer som kan slå positivt ut i en dopingtest.
Andre legemidler og Lodoz
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Lodoz skal bare brukes sammen med følgende legemidler etter anvisning fra lege, da kombinasjonene generelt ikke anbefales (se ovenfor ”Advarsler og forsiktighetsregler”):
 • visse kalsiumantagonister som brukes til behandling av høyt blodtrykk, angina pectoris eller uregelmessig hjerterytme (f.eks. verapamil, diltiazem eller bepridil), som kan øke risikoen for forstyrrelser av hjerterytmen
 • litium som brukes til behandling av visse psykiske sykdommer
Graviditet, amming og fertilitet
Bruk av dette legemidlet er ikke anbefalt under graviditet.
Bruk av dette legemidlet er ikke anbefalt ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Lodoz påvirker normalt ikke evnen til å kjøre eller bruke maskiner. Din individuelle respons kan imidlertid påvirke konsentrasjons- og reaksjonsevnen. Hvis det skulle skje må du ikke kjøre eller bruke maskiner.

3. Hvordan du bruker Lodoz

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Den vanlige startdosen er én tablett Lodoz 2,5 mg/6,25 mg daglig.
Hvis denne dosen ikke gir tilstrekkelig nedsettende effekt på blodtrykket, vil dosen økes til én tablett Lodoz 5 mg/6,25 mg daglig.
Lodoz skal tas om morgenen med eller uten mat. Tabletten skal svelges sammen med litt væske og den skal ikke tygges.
Du må aldri plutselig avslutte behandlingen (se avsnitt ”Dersom du avbryter behandling med Lodoz”).
Bruk hos barn
Erfaring med bruk av Lodoz hos barn er begrenset. Derfor kan ikke bruk anbefales i denne populasjonen.
Inntak av Lodoz sammen med mat og drikke
Lodoz kan tas med eller uten mat, men må tas om morgenen.
Dersom du tar for mye av Lodoz
Kontakt lege, sykehus eller giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet kontakt lege eller apotek.
Dersom du tar flere tabletter av Lodoz enn du skal, må du øyeblikkelig kontakte lege. Legen kan avgjøre hvilke tiltak som er nødvendig, avhengig av graden av overdosering.
Symptomer på overdosering kan være lavt blodtrykk, langsom puls, plutselige hjerteproblemer, svimmelhet, kvalme, søvnighet, plutselige pusteproblemer og lavt blodsukker.
Dersom du har glemt å ta Lodoz
Hvis du glemmer å ta dette legemidlet skal du ta det så snart du kommer på det. Ta så den neste dosen til normal tid. Hvis det imidlertid snart er tid for den neste dosen, skal du hoppe over den dosen du glemte. Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt tablett.
Dersom du avbryter behandling med Lodoz
Du må aldri avbryte behandlingen med dette legemidlet med mindre legen din har gitt beskjed om dette, det kan forverre tilstanden din. Hvis du må avbryte behandlingen vil legen din vanligvis anbefale deg å redusere dosen gradvis.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkningene under er listet opp etter hvor hyppig de kan forekomme.
Vanlige bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 10 personer):
 • følelse av kulde eller nummenhet i hender og føtter
 • tretthet, svimmelhet, hodepine. Disse symptomene forekommer hovedsakelig i starten av behandlingen. De er vanligvis milde, og går normalt over etter 1-2 uker etter at behandlingen startet
 • problemer med mage eller tarm som f.eks. kvalme, oppkast, diaré eller forstoppelse
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 100 personer):
 • muskelsvakhet, muskelkramper, følelse av svakhet
 • langsom puls, svekket hjerterytme, forverring av hjertesvikt, fall i blodtrykket etter å ha reist seg eller satt seg opp
 • søvnforstyrrelser, depresjon, tap av appetitt
 • pusteproblemer hos pasienter med astma eller kronisk sykdom i bronkiene
 • økning av kreatinin eller urinstoff i blodet
 • mage-tarm plager
 • økte nivåer av amylase (enzymer involvert i fordøyelsen)
 • forstyrrelser i væske- og elektrolyttbalansen
 • økte nivåer av fett, kolesterol, urinsyre eller sukker i blodet, økte nivåer av sukker i urin
Sjeldne bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 1000 personer):
 • mareritt, hallusinasjoner
 • allergilignende reaksjoner, f.eks. kløe, plutselig ansiktsrødme eller hudutslett, også etter soleksponering, elveblest, små fiolettrøde flekker på huden forårsaket av bloduttredelser under huden (purpura). Du må kontakte lege straks hvis du opplever mer alvorlige allergiske reaksjoner som involverer hevelse i ansikt, hals, tunge, munn eller svelg eller vanskeligheter med å puste.
 • økning av visse leverenzymer, betennelse i leveren, gul pigmentering av hud og øyne (gulsott)
 • ereksjonsforstyrrelser
 • hørselsproblemer
 • allergisk rennende nese, nedsatt tåreproduksjon, synsforstyrrelser
 • nedsatt antall hvite blodceller (leukocytopeni) eller blodplater (trombocytopeni)
 • besvimelse
Svært sjeldne bivirkninger (forekommer hos færre en 1 av 10 000 personer):
 • irritasjon og rødhet i øynene (konjunktivitt), håravfall
 • førstegangsutbrudd eller forverring av allerede eksisterende flassende hudutslett (psoriasis) førstegangsutbrudd av flekker med skjelliknende utslett som flasser (kutan lupus erythematosus)
 • smerter i brystet
 • alvorlig reduksjon i antallet hvite blodceller (agranulocytose)
 • betennelse i bukspyttkjertelen
 • tilstand med for lite syre i blodet (metabolsk alkalose)
 • allergiske (anafylaktiske) reaksjoner, alvorlig betennelse i huden med dannelse av blærer (Lyells syndrom)
 • akutt lungesvikt (tegn inkluderer alvorlig kortpustethet, feber, svakhet og forvirring)
Frekvens ikke kjent (forekommer hos et ukjent antall personer):
 • hud- og leppekreft (ikke-melanom hudkreft)
 • interstitiell lungesykdom
 • nærsynthet
 • nedsatt syn eller øyesmerter på grunn av høyt trykk (mulig tegn på væskeansamling i årehinnen (koroidal effusjon) eller akutt trangvinkelglaukom
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Lodoz

 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Bruk ikke Lodoz etter utløpsdatoen som er angitt på esken.
Oppbevaringsbetingelser for polypropylen/aluminium og polyvinylklorid/aluminium blister
 • Oppbevares ved høyst 30ºC.
Oppbevaringsbetingelser for aluminium/aluminium blister
 • Dette legemidlet trenger ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Lodoz
Lodoz 2,5 mg/6,25 mg:
 • Virkestoffene er bisoprololfumarat og hydroklortiazid. Hver filmdrasjerte tablett inneholder 2,5 mg bisoprololfumarat og 6,25 mg hydroklortiazid.
 • Hjelpestoffer er
  Tablettkjerne: Magnesiumstearat, krysspovidon, maisstivelse, pregelatinisert maisstivelse, mikrokrystallinsk cellulose, vannfritt kalsiumhydrogenfosfat.
  Drasjering: Polysorbat 80, gult jernoksid (E 172), makrogol 400, titandioksid (E 171), hypromellose.
Lodoz 5 mg/6,25 mg:
 • Virkestoffene er bisoprololfumarat og hydroklortiazid. Hver filmdrasjerte tablett inneholder 5 mg bisoprololfumarat og 6,25 mg hydroklortiazid.
 • Hjelpestoffer er
  Tablettkjerne: Silika, kolloidal vannfri, magnesiumstearat, mikrokrystallinsk cellulose, maisstivelse, vannfritt kalsiumhydrogenfosfat.
  Drasjering: Gult jernoksid (E 172), rødt jernoksid (E 172), polysorbat 80, makrogol 400, titandioksid (E 171), hypromellose.
Hvordan Lodoz ser ut og innholdet i pakningen
Lodoz 2,5 mg/6,25 mg: Gul, rund, bikonveks filmdrasjert tablett preget på den ene siden med et hjerte, på den andre siden med tallet “2,5”.
Lodoz 5 mg/6,25 mg: Lys rosa, rund, bikonveks filmdrasjert tablett preget på den ene siden med et hjerte, på den andre siden med tallet “5”.
Hver pakning inneholder: 30, 50, 60, 90, eller 100 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen:
Merck AB, Postboks 3033, 169 03 Solna, Sverige
Tilvirkere:
Merck Healthcare KGaA, Darmstadt, Tyskland
Merck Santé s.a.s., Semoy, France
P&G Health Austria GmbH & Co. OG, Spittal An Der Drau, Østerrike
Merck, S.L., Polígono Merck, Mollet del Vallès, Spania
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 07.03.2022.
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no