Bio-C-vitamin Pharma Nord

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Bio-C-Vitamin brukes på riktig måte for å oppnå best mulig resultat. Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Du må kontakte lege dersom symptomene dine forverres eller ikke bedres.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Bio-C-Vitamin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Bio-C-Vitamin
 3. Hvordan du bruker Bio-C-Vitamin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Bio-C-Vitamin
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Bio-C-Vitamin er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Vitamin C er et vannløselig vitamin og en antioksidant som bidrar til å beskytte cellene mot påvirkning av oksidative emner.
Dets egentlige virkningsmekanisme er ikke kjent. Kroppen trenger vitamin C til dannelse av bindevev.

2. Hva du må vite før du bruker Bio-C-Vitamin

Bruk ikke Bio-C-Vitamin
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor kalsiumaskorbat eller noen av innholdsstoffene i Bio-C-Vitamin.
 • hvis du har jernakkumuleringssykdom. Vitamin C øker opptak av visse former av jern.
 • hvis du har tendens til nyresten.
 • hvis du har nedsatt nyrefunksjon.
 • hvis du har glukose 6-fosfatdehydrogenase-mangel.
Bruk av andre legemidler sammen med Bio-C-Vitamin
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie
legemidler.
Deferoxamin
Vitamin C kan forsterke effekten av deferoxamin og gi økt jernutskillelse.
Antikoagulasjonslegemidler (legemidler som motvirker blodets levring)
Større doser av vitamin C kan påvirke antikoagulasjonsbehandling.
Inntak av Bio-C-Vitamin sammen med mat og drikke
Bio-C-Vitamin kan tas sammen med mat og drikke.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege før bruk av Bio-C-Vitamin dersom du er gravid.
Det er lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes.
Rådfør deg allikevel med lege før bruk av Bio-C-Vitamin ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Bio-C-Vitamin påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Bio-C-Vitamin
Ingen kjente.

3. Hvordan du bruker Bio-C-Vitamin

Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Den vanlige dosen til voksne er:
1 tablett daglig, eller 1 tablett hver annen eller tredje dag, etter behov.
Dersom du tar for mye av Bio-C-Vitamin
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonssentralen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis
barn har fått i seg legemiddel ved uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Bio-C-Vitamin
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Bio-C-Vitamin
Ingen kjent.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Bio-C-Vitamin forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Ved den anbefalte dosering er bivirkninger meget sjeldne. Høye doser kan gi fordøyelsesproblemer, blæreirritasjon og diaré, samt risiko for stendannelse i urinveiene.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Bio-C-Vitamin

Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Bio-C-Vitamin etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste
legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Bio-C-Vitamin
 • Virkestoff er kalsiumaskorbat 907 mg som tilsvarer 750 mg vitamin C.
 • Andre innholdsstoffer er mikrokrystallinsk cellulose, kolloidal vannfri silika, talkum, hypromellose,magnesiumstearat,
  titandioksid.
Hvordan Bio-C-Vitamin ser ut og innholdet i pakningen
Hvit oval filmdrasjert tablett. Blisterpakning med 60 eller 120 tabletter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Pharma Nord ApS
Sadelmagervej 30-32
DK-7100 Vejle
Danmark
Tilvirker
Pharma Nord ApS
Tinglykke 4-6
DK-6500 Vojens
Danmark
Norsk representasjon
Pharma Nord Norge AS
Syretårnet 25
3048 Drammen
Norge
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av
markedsføringstillatelsen.
Pharma Nord Norge Syretårnet 25
N-3048 Drammen
Tlf.: +47 32 82 70 00
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 04.2015