Citanest Dental Octapressin Dentsply

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før behandlingen med legemidlet begynner.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt tannlege/tannpleier eller apotek.
 • Kontakt tannlege/tannpleier eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Citanest Dental Octapressin er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må ta hensyn til før Citanest Dental Octapressin brukes
 3. Hvordan Citanest Dental Octapressin brukes
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan Citanest Dental Octapressin oppbevares
 6. Ytterligere informasjon

1. Hva Citanest Dental Octapressin er, og hva det brukes mot

Citanest Dental Octapressin er et lokalbedøvelsesmiddel som brukes til bedøvelse ved tannbehandling og tannoperasjoner. Det inneholder prilokain som hemmer nervesignaler og felypressin som trekker sammen blodårene slik at bedøvelsen holder seg i tannkjøttet. Bedøvelsen virker raskt, vanligvis innen 2-3 minutter, og varer ca 45 minutter. Bedøvelse i underkjevenerven virker etter ca 5 minutter og varer i ca 2 timer.

2. Hva du må ta hensyn til før Citanest Dental Octapressin brukes

Bruk ikke Citanest Dental Octapressin
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor prilokain eller felypressin eller et av de andre innholdsstoffene i Citanest Dental Octapressin eller lignende lokalbedøvelsesmidler av amidtypen.
 • dersom du har en tilstand kalt methemoglobinemi (en tilstand hvor de røde blodlegemene ikke kan frakte nok oksygen til kroppens vev).
Vis forsiktighet ved bruk av Citanest Dental Octapressin
Informer tannlege/tannpleier dersom du har hjertesykdom, høyt blodtrykk, blodmangel, nyre- eller leversykdom, sirkulasjonssvikt eller nedsatt allmenntilstand da dette krever spesiell oppmerksomhet.
Det skal også utvises spesiell forsiktighet ved bruk til elder og barn.
Lokalanestetika bør unngås om det er infeksjon i det området man ønsker å injisere.
Bruk av andre legemidler sammen med Citanest Dental Octapressin
Rådfør deg med tannlege/tannpleier eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Det bør utvises forsiktighet ved bruk av Citanest Dental Octapressin hos pasienter som allerede får legemidler som er stukturelt beslektet med lokalanestetika.
Citanest Dental Octapressin kan påvirke eller påvirkes av visse legemidler mot hjerterytmeforstyrrelser (visse type nitratforbindelser), infeksjoner (f.eks. sulfonamider) og malaria.
Inntak av Citanest Dental Octapressin sammen med mat og drikke
Du bør ikke spise før bedøvelsen har gått ut pga. fare for bittskader i munn, lepper og tunge.
Graviditet og amming
Rådfør deg med tannlege/ tannpleier eller apotek før du tar noen form før medisin. Citanest Dental Octapressin skal kun brukes under graviditet hvis tannlegen har anbefalt det. Det er ukjent om legemidlet går over i morsmelk. Citanest Dental Octapressin bør derfor ikke brukes under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med tannlege/tannpleier eller apotek.
Prilokain kan ha en liten, forbigående påvirkning på bevegelses- og koordinasjonsevnen.

3. Hvordan Citanest Dental Octapressin brukes

Citanest Dental Octapressin gis av tannlege eller tannpleier som tilpasser dosen til din alder, vekt og allmenntilstand.
Dersom du får for mye av Citanest Dental Octapressin
Dersom du får for mye Citanest Dental Octapressin kan du blant annet få følgende symptomer: uro, nummenhet i lepper/tunge og rundt munnen, svimmelhet, synsforstyrrelser, øresus og iblant kramper.
Informer tannlege eller tannpleier umiddelbart hvis du opplever noen av disse symptomene eller annet ubehag under behandlingen. Kontakt tannlege/tannpleier, sykehus eller Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom du får symptomene etter hjemkomst.
Spør tannlege/tannpleier eller apotek dersom du har noen spørsmål om dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan Citanest Dental Octapressin forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Sjeldne bivirkninger (rammer mindre enn 1 av 1000 pasienter): Allergiske reaksjoner (inkludert anafylaktisk sjokk), hjertestans, bevisstløshet, kramper, vedvarende nummenhet og andre sanseforstyrrelser. Methemoglobinemi (fører til nedsatt oksygenmengde i blodet) kan spesielt forekomme etter høye doser eller mange små doser.
Kontakt tannlege/tannpleier eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.

5. Hvordan Citanest Dental Octapressin oppbevares

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses.
Bruk ikke Citanest Dental Octapressin etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Ytterligere informasjon

Sammensetning av Citanest Dental Octapressin
 • Virkestoffer er prilokainhydroklorid 30 mg/ml og felypressin 0,03 IE/ml.
 • Hjelpestoffer er natriumklorid, saltsyre (til pH 3,5-5,2) og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Citanest Dental Octapressin ser ut og innholdet i pakningen
Citanest Dental Octapressin er en oppløsning til injeksjon som leveres i sylinderampuller til engangsbruk. Hver sylinderampulle inneholder 1,8 ml oppløsning.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
DENTSPL DeTrey GmbH
De-Trey-Strasse 1
78467 Konstanz,
Tyskland
Tilvirker:
Pierrel Farmaceutici S.p.A.
SS Appia
Capua
Italia
LABORATORIOS INIBSA, S.A.
Ctra de Sabadell a Granollers, km. 14,5
08185 Llica de Vall
Barcelona
Spania
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 08.02.2019.

Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:

Lokalanestetika til dental bruk inneholder høye konsentrasjoner av virkestoff. Dette medfører at en rask injeksjon under høyt trykk med sylinderampulle kan gi komplikasjoner selv etter administrasjon av små volumer. Faren er spesielt stor ved utilsiktet intravaskulær injeksjon, da legemidlet kan forflytte seg i retrograd retning. Intraarteriell injeksjon i hode- og halsregionen medfører dessuten at legemidlet når hjernen i høyere konsentrasjoner enn ved intravenøs injeksjon. For å redusere faren for intravaskulær injeksjon anbefales langsom injeksjon med forsiktig aspirasjon før og under injeksjon.
Ved intranevral injeksjon er det også fare for at legemidlet, på grunn av det høye trykket, forflytter seg i retrograd retning langs nerven. For å unngå intranevral injeksjon og for å hindre nerveskader i forbindelse med nerveblokader, skal kanylen alltid dras litt tilbake dersom det oppstår parestesi under injeksjon.
Injeksjon av lokalanestetika i infiserte områder skal unngås.
Prilokain skal brukes med forsiktighet sammen med legemidler som er strukturelt beslektede med lokalanestetika, dvs. klasse IB antiarytmika, da de toksiske effektene er additive. Dersom prilokain gis i kombinasjon med andre legemidler som kan forårsake methemoglobindannelse, f.eks. sulfonamider og antimalariamidler, kan faren for methemoglobinemi øke.
Ved overdosering og tegn på akutt systemisk toksisitet skal administrasjon av lokalanestetika avbrytes omgående. Behandlingen må tilstrebe raskt avbrudd av oppståtte kramper samt opprettholdelse av god oksygentilførsel og sirkulasjon. Oksygen gis alltid, og ved behov gis kunstig åndedrett. Dersom krampene ikke opphører spontant innen 15-20 sekunder, gis tiopentalnatrium 1-3 mg/kg i.v. (avbryter vanligvis krampene raskt) eller diazepam 0,1 mg/kg i.v. (virker noe langsommere). Suksameton avbryter krampene raskt men krever trakeal intubasjon og kontrollert respirasjon. Ved blodtrykksfall/bradykardi gis væske og eventuelt et karkontraherende middel som efedrin 5-10 mg intravenøst (kan gjentas etter 2-3 minutter). Ved asystoli gis hjertemassasje. Det er også viktig at en eventuell acidose behandles. Methemoglobinemi behandles med metyltionin.
Sylinderampullen skal brukes omgående etter at forseglingen er brutt. Sylinderampuller skal ikke autoklaveres. Ved desinfeksjon skal sylinderampullen ikke dyppes i desinfeksjonsmidlet da gummi- og aluminiumsdeler kan skades og oppløsningen kontamineres. Gummimembranen desinfiseres med en bomullskompress fuktet med desinfeksjonsmiddel.