Xylocain Dental adrenalin Dentsply

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før behandlingen med dette legemidlet begynner. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt tannlege eller apotek.
 • Kontakt tannlege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Xylocain Dental adrenalin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før Xylocain Dental adrenalin brukes
 3. Hvordan Xylocain Dental adrenalin brukes
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan Xylocain Dental adrenalin oppbevares
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Xylocain Dental adrenalin er og hva det brukes mot

Xylocain Dental adrenalin er et lokalbedøvelsesmiddel som brukes til bedøvelse ved tannbehandling og -operasjoner. Det inneholder lidokain som hemmer nervesignaler og adrenalin som trekker sammen blodårene slik at bedøvelsen holder seg i tannkjøttet. Bedøvelsen virker raskt og varer inntil 60 minutter.

2. Hva du må vite før Xylocain Dental adrenalin brukes

Bruk ikke Xylocain Dental adrenalin
 • dersom du er allergisk overfor lidokain eller adrenalin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6) eller lignende lokalbedøvelsesmidler
 • dersom du har sykdom i skjoldkjertelen eller alvorlig hjertesykdom
Advarsler og forsiktighetsregler
Informer tannlege dersom du har hjertesykdom, høyt blodtrykk, blodmangel, nyre- eller leversykdom eller nedsatt allmenntilstand da dette krever spesiell oppmerksomhet.
Andre legemidler og Xylocain Dental adrenalin
Rådfør deg med tannlege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler. Xylocain Dental adrenalin kan påvirke eller påvirkes av visse legemidler mot hjerterytmeforstyrrelser, høyt blodtrykk og depresjon samt visse narkosegasser.
Inntak av Xylocain Dental adrenalin sammen med mat og drikke
Ikke spis før bedøvelsen har gått ut pga. fare for bittskader i munn, lepper og tunge.
Graviditet og amming
Det er ingen kjent risiko ved bruk under graviditet. Lidokain går over i morsmelk. Det er ukjent om adrenalin går over i morsmelk. Det er lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes av vanlige doser av Xylocain Dental adrenalin. Rådfør deg likevel med tannlege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Kjøring og bruk av maskiner
Lidokain kan ha en liten, forbigående påvirkning på bevegelses- og koordinasjonsevnen.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med tannlege eller apotek.
Xylocain Dental adrenalin inneholder natriummetabisulfitt
Natriummetabisulfitt kan i sjeldne tilfeller forårsake overfølsomhetsreaksjoner og sammentrekninger av luftveiene.

3. Hvordan Xylocain Dental adrenalin brukes

Xylocain Dental adrenalin gis av tannlege, og dosen bestemmes av alder, vekt og allmenntilstand.
Dersom du får for mye av Xylocain Dental adrenalin
Dersom du har fått en overdose av Xylocain Dental adrenalin kan du få følgende symptomer: uro, nummenhet i lepper/tunge og i munnen, svimmelhet, tåkesyn, øresus og iblant kramper.
Informer tannlegen umiddelbart hvis du opplever noen av disse symptomene eller annet ubehag under behandlingen. Kontakt tannlege, sykehus eller Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom du får noen av disse symptomene etter hjemkomst.
Spør tannlege eller apotek dersom du har noen spørsmål om dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Sjeldne (rammer færre enn 1 av 1000 pasienter): Overfølsomhetsreaksjoner, hjertestans, bevisstløshet, kramper, vedvarende nummenhet og andre sanseforstyrrelser.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan Xylocain Dental adrenalin oppbevares

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC). Skal ikke fryses.
Oppbevar ampullene i ytterkartongen for å beskytte mot lys.
Bruk ikke Xylocain Dental adrenalin etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter ”Utl.dato”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Xylocain Dental adrenalin
 • Virkestoffer er 20 mg/ml lidokainhydroklorid og 12,5 mikrog/ml adrenalin.
 • Andre innholdsstoffer er natriumklorid, natriumhydroksid/saltsyre (til pH 3,3-5,0), natriummetabisulfitt (antioksidant) og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Xylocain Dental adrenalin ser ut og innholdet i pakningen
Xylocain Dental adrenalin er en oppløsning til injeksjon som leveres i sylinderampuller til engangsbruk. Hver sylinderampulle inneholder 1,8 ml oppløsning.
Xylocain Dental adrenalin finnes i pakningsstørrelser med 50 og 100 sylinderampuller i en kartong.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
DENTSPLY DeTrey GmbH
De-Trey-Strasse 1
78467 Konstanz,
Tyskland
Tilvirker:
Pierrel Farmaceutici S.p.A.
SS Appia
Capua
Italia
LABORATORIOS INIBSA, S.A.
Ctra de Sabadell a Granollers, km. 14,5
08185 Llica de Vall
Barcelona
Spania
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 02/2019

Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:

Lokalanestetika til dental bruk inneholder høye konsentrasjoner av virkestoff. Dette medfører at en rask injeksjon fra en sylinderampulle under trykk kan gi komplikasjoner selv etter administrasjon av små volumer. Faren er spesielt stor ved utilsiktet injeksjon i en vene, da legemidlet kan forflytte seg i retrograd retning. Injeksjon i en arterie i hode- og halsregionen har også medført at legemidlet når hjernen i høyere konsentrasjoner enn ved intravenøs injeksjon. For å redusere faren for intravaskulær injeksjon anbefales langsom injeksjon med forsiktig aspirasjon før og under injeksjon.
Når legemidlet injiseres i en nerve er det også fare for at legemidlet, på grunn av det høye trykket, forflytter seg i retrograd retning langs nerven. For å unngå injeksjon i en nerve og for å hindre nerveskader i forbindelse med nerveblokader, anbefales det at kanylen alltid dras litt tilbake dersom det oppstår parestesi under injeksjon. Dersom det har oppstått nerveskade kan adrenalin forverre den lokale nevrotoksiske effekten ved å redusere blodsirkulasjonen i nerven.
Injeksjon av lokalanestetika i infiserte områder skal unngås.
Lidokain skal brukes med forsiktighet sammen med legemidler som er strukturelt beslektede med lokalanestetika, dvs. klasse IB antiarytmika, da de toksiske effektene er additive. Samtidig bruk av Xylocain Dental adrenalin og følgende legemidler kan kreve dosejustering: Betablokkere, inhalasjonsanestetika (inkl. kloroform), ikke-selektive monoaminreopptakshemmere, maprotilin.
Ved overdosering eller tegn på systemisk toksisitet skal injeksjon av lokalanestetika avbrytes omgående. Behandlingen må tilstrebe raskt avbrudd av oppståtte kramper samt opprettholdelse av god oksygentilførsel og god sirkulasjon. Oksygen gis alltid, og ved behov gis kunstig åndedrett. Ved kramper gis diazepam. Ved asystoli gis hjertemassasje. Det er også viktig at en eventuell acidose behandles.
Injeksjonsvæsker inneholdende adrenalin skal ikke oppbevares slik at oppløsningen er i kontakt med metall, f.eks. kanyler eller sprøyter med metalldeler. Metallioner kan frisettes og gi betennelse i injeksjonsområdet samt en raskere nedbrytning av adrenalin.
Sylinderampullen skal brukes omgående etter at forseglingen er brutt. Sylinderampuller kan ikke autoklaveres. Ved desinfeksjon skal sylinderampullen ikke dyppes i desinfeksjonsmidlet da gummi- og aluminiumsdeler kan skades og oppløsningen kontamineres. Gummimembranen desinfiseres med en bomullskompress fuktet med desinfeksjonsmiddel.