Arimidex Orifarm

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Arimidex er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Arimidex
 3. Hvordan du bruker Arimidex
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Arimidex
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Arimidex er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Arimidex inneholder et stoff som heter anastrozol og tilhører en gruppe legemidler som kalles aromatasehemmere. Arimidex brukes til behandling av brystkreft hos kvinner som har gjennomgått menopause.
Arimidex virker ved å redusere mengden av hormonet østrogen som kroppen din produserer. Dette gjøres ved blokkering av et naturlig stoff (et enzym) i kroppen som kalles ‘aromatase’.

2. Hva du må vite før du bruker Arimidex

Bruk ikke Arimidex
 • dersom du er allergisk overfor anastrozol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du er gravid eller ammer (se avsnittet ‘Graviditet og amming’).
Bruk ikke Arimidex dersom noen av punktene over er gjeldende for deg. Rådfør deg med lege eller apotek før du tar Arimidex dersom du er usikker.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Arimidex
 • dersom du fremdeles har menstruasjon og ikke har nådd menopausen.
 • dersom du bruker et legemiddel kalt tamoxifen eller legemidler som inneholder østrogen (se avsnittet ‘Andre legemidler og Arimidex’).
 • dersom du noen gang har hatt en tilstand som påvirker benstyrken (osteoporose).
 • dersom du har problemer med lever eller nyre.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar Arimidex dersom du er usikker på om punktene over er gjeldende for deg.
Hvis du legges inn på sykehuset, må du informere om at du tar Arimidex.
Andre legemidler og Arimidex
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette inkluderer reseptfrie legemidler og urtemedisiner. Dette skyldes at Arimidex kan innvirke på hvordan visse legemidler fungerer, og noen legemidler kan ha en effekt på Arimidex.
Ikke bruk Arimidex hvis du bruker noen av de følgende legemidlene:
 • Visse legemidler som brukes til å behandle brystkreft (selektive østrogenreseptor modulatorer), f.eks. legemidler som inneholder tamoksifen. Dette er fordi disse legemidlene kan redusere virkningen av Arimidex.
 • Legemidler som inneholder østrogen, slik som hormonterapi (HRT).
Rådfør deg med lege eller apotek dersom dette er aktuelt for deg.
Informer lege eller apotek hvis du bruker følgende:
 • Et legemiddel kjent som en ‘LHRH-analog’. Dette inkluderer gonadorelin, buserelin, goserelin, leuprorelin og triptorelin. Disse legemidlene brukes til behandling av brystkreft, visse helsetilstander (gynekologiske) hos kvinner og fertilitet.
Graviditet og amming
Ikke bruk Arimidex hvis du er gravid eller ammer. Stopp bruken av Arimidex dersom du blir gravid og rådfør deg med legen din.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre
risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Det er liten sannsynlighet for at Arimidex vil påvirke evnen til å kjøre eller betjene verktøy eller maskiner. Noen personer kan imidlertid
en sjelden gang føle seg slappe eller søvnige ved bruk av Arimidex. Rådfør deg med lege eller apotek dersom dette skjer deg.
Arimidex inneholder laktose
Arimidex inneholder laktose som er en sukkertype. Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet hvis legen din har informert deg om at du har intoleranse mot visse sukkertyper.
Arimidex inneholder natrium.
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver tablett, og er så godt som “natriumfritt”.

3. Hvordan du bruker Arimidex

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
 • Den anbefalte dosen er én tablett daglig.
 • Prøv å ta tabletten ved samme tidspunkt hver dag.
 • Svelg tabletten sammen med vann.
 • Du kan ta Arimidex før du spiser, sammen med mat eller etter å ha spist.
Fortsett å ta Arimidex så lenge legen din eller apoteket ber deg om det. Det er en langvarig behandling, og det kan være nødvendig å bruke legemidlet i flere år. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Bruk av Arimidex hos barn og ungdom
Arimidex skal ikke gis til barn og ungdom.
Dersom du tar for mye av Arimidex
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Kontakt straks lege dersom du tar mer Arimidex enn du skal.
Dersom du har glemt å ta Arimidex
Hvis du glemmer å ta en dose, ta neste dose som normalt.
Du må ikke ta en dobbelt dose (to doser samtidig) som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Arimidex
Ikke slutt å ta tablettene med mindre legen din informerer deg om å slutte.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Slutt å ta Arimidex og oppsøk akutt medisinsk behandling, dersom du opplever noen av følgende alvorlige men sjeldne bivirkninger (kan påvirke opptil 1 av 10000 personer):
 • En ekstremt alvorlig hudreaksjon med sår og blemmer i huden. Dette er kjent som ”Stevens-Johnsons syndrom”.
 • Allergiske reaksjoner (overfølsomhet) med hoven hals som kan medføre vanskeligheter med å svelge eller puste. Dette er kjent som ”angioødem”.
Svært vanlige bivirkninger (kan påvirke flere enn 1 av 10 personer)
 • Hodepine.
 • Hetetokter.
 • Kvalme.
 • Utslett.
 • Smerte eller stivhet i leddene.
 • Betennelse i leddene (artritt).
 • Slapphet.
 • Tap av benvev (osteoporose).
 • Depresjon.
Vanlige bivirkninger (kan påvirke opptil 1 av 10 personer)
 • Manglende matlyst.
 • Økte eller høye nivåer av et fettstoff som heter kolesterol i blodet ditt. Dette kan påvises i en blodprøve.
 • Søvnighet.
 • Karpaltunnelsyndrom (kribling, smerte, nummenhet, svakhet i deler av hånden).
 • Kiling, prikking eller nummen hud, smakstap eller mangel på smak.
 • Diaré.
 • Oppkast.
 • Forandringer i blodprøver som viser hvor godt leveren fungerer.
 • Tynnere hår (hårtap).
 • Allergiske reaksjoner (overfølsomhet), inkludert ansikt, lepper eller tunge.
 • Bensmerte.
 • Vaginal tørrhet.
 • Vaginal blødning (forekommer vanligvis de første ukene av behandlingen. Kontakt lege dersom blødningen vedvarer).
 • Muskelsmerter.
Mindre vanlige bivirkninger (kan påvirke opptil 1 av 100 personer)
 • Forandringer i spesielle blodprøver som viser hvor godt leveren din fungerer (gamma-GT og bilirubin).
 • Leverbetennelse (hepatitt).
 • Elveblest eller neslefeber.
 • Triggerfinger (en tilstand hvor fingeren eller tommelen "henger seg opp" bøyd stilling).
 • Økt mengde kalsium i blodet. Kontakt legen din, eller apotek eller sykepleier dersom du opplever kvalme, oppkast og tørste da du kan ha behov for å få tatt blodprøver.
Sjeldne bivirkninger (kan påvirke opptil 1 av 1000 personer)
 • Sjeldne hudinflammasjoner som kan omfatte røde flekker eller blemmer.
 • Hudutslett som forårsakes av overfølsomhet (dette kan komme av allergiske eller anafylaktiske reaksjoner).
 • Betennelser i de små blodårene som kan forårsake rødlig eller fiolettfarget hud. Det kan forekomme svært sjeldne symptomer på smerter i ledd, mage og nyrer. Dette er kjent som ”Henoch- Schönleins purpura”.
Beneffekter
Arimidex senker mengden av hormonet østrogen som kroppen din produserer. Dette kan redusere innholdet av mineraler i skjelettet (knoklene). Skjelettet kan bli svakere og ha en større risiko for brudd. Legen din vil håndtere disse risikoene i henhold til behandlingsretningslinjer for benhelse hos kvinner som har gjennomgått menopausen. Rådfør deg med legen din angående risiko og behandlingsalternativene.
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme, eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Arimidex

Oppbevares ved høyst 30ºC.
Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevar tablettene på et sikkert sted, hvor barn ikke kan se dem eller har tilgang til dem. Tablettene kan være skadelige for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og blisteret. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevar tablettene i pakningen du fikk dem i.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Arimidex
 • Virkestoff er anastrozol. Hver filmdrasjert tablett inneholder 1 mg anastrozol.
 • Andre innholdsstoffer er laktosemonohydrat, povidon, natriumstivelseglykolat, magnesiumstearat, hypromellose, makrogol 300, titandioksid.
Hvordan Arimidex ser ut og innholdet i pakningen
Hvite, runde, bikonvekse, filmdrasjerte tabletter på ca 6,1 mm merket med ’A’ på en side og ’Adx1’ på den andre siden.
Pakningsstørrelser
Kalenderpakning av aluminium/PVC-folie i kartonger à 28 og 98 tabletter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orifarm AS, Sandakerveien 138, NO-0484 Oslo
Importør
Orifarm A/S, Postboks 69, 5260 Odense S, Danmark
Ompakker
Orifarm supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, Tsjekkia
Tilvirker
Haupt Pharma Muenster GmbH Schleebrueggenkamp 15, Muenster
Nordrhein-Westfalen, 48 159 Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 22.12.2022
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no