Cipralex Lundbeck tabletter

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Cipralex er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Cipralex
 3. Hvordan du bruker Cipralex
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Cipralex
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Cipralex er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Cipralex inneholder virkestoffet escitalopram. Cipralex tilhører en gruppe legemidler mot depresjon som kalles selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI).
Cipralex brukes ved behandling av depresjon og angstlidelser (som panikklidelse med eller uten agorafobi, sosial fobi, generalisert angstlidelse og tvangslidelse (OCD)).
Det kan ta opp til et par uker før du begynner å føle deg bedre. Fortsett å ta Cipralex selv om det tar litt tid før du føler at du blir bedre.
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.

2. Hva du må vite før du bruker Cipralex

Bruk ikke Cipralex
 • dersom du er allergisk overfor virkestoffet eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du bruker andre legemidler som tilhører en gruppe som kalles MAO-hemmere, inkludert selegilin (brukes ved Parkinsons sykdom), moklobemid (brukes ved depresjon) og linezolid (et antibakterielt middel)
 • dersom du er født med eller har hatt en episode av unormal hjerterytme (sett på EKG; en undersøkelse som vurderer hjertets funksjon)
 • dersom du bruker legemidler for hjerterytmeforstyrrelser eller som kan påvirke hjerterytmen (se avsnitt 2 ”Andre legemidler og Cipralex”)
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Cipralex. Informer legen din hvis du har andre problemer eller sykdommer da dette kan være av betydning for legens vurdering. Spesielt må du fortelle legen:
 • dersom du har epilepsi. Behandling med Cipralex skal avsluttes hvis det oppstår krampeanfall for første gang eller det er en økt frekvens av krampeanfall (se også avsnitt 4 ”Mulige bivirkninger”)
 • dersom du har nedsatt lever- eller nyrefunksjon. Det kan være nødvendig for legen å justere dosen din
 • dersom du har diabetes. Behandling med Cipralex kan påvirke glukosekontrollen. Det kan være nødvendig å justere dosen av insulin og/eller orale antidiabetika
 • dersom du har nedsatt nivå av natrium i blodet
 • dersom du har en tendens til lett å få blødninger eller blåmerker, eller hvis du er gravid (se ‘Graviditet, amming og fertilitet’)
 • dersom du får elektrosjokkbehandling (ECT)
 • dersom du har koronar hjertesykdom
 • dersom du har eller har hatt hjertesykdom eller nylig har hatt et hjerteinfarkt
 • dersom du har lav hvilepuls og/eller du vet at du kan ha saltmangel pga. langvarig, alvorlig diare og oppkast (hatt omgangssyke) eller du har brukt diuretika (vanndrivende tabletter)
 • dersom du opplever rask eller uregelmessig hjerterytme, besvimelse, kollaps eller svimmelhet når du reiser deg opp, noe som kan indikere en unormal hjerterytmefunksjon
 • dersom du har eller tidligere har hatt øyeproblemer, som visse typer glaukom (økt trykk i øyet)
Vennligst vær oppmerksom på
Noen pasienter med manisk-depressiv lidelse kan gå inn i en manisk fase. Dette karakteriseres ved en uvanlig og hurtig endring i tankegang, upassende lykkefølelse og overdreven fysisk aktivitet. Dersom du opplever dette må du kontakte legen din.
Symptomer som uro eller vanskeligheter med å sitte eller stå stille kan også forekomme i løpet av de første behandlingsukene. Fortell legen din umiddelbart dersom du opplever disse symptomene.
Legemidler som Cipralex (såkalte SSRIer/SNRIer) kan forårsake symptomer på seksuell dysfunksjon (se avsnitt 4). I noen tilfeller har disse symptomene fortsatt etter at behandlingen er avsluttet.
Selvmordstanker og forverring av din depresjon eller angstlidelse
Dersom du er deprimert og/eller har angstlidelser, kan du noen ganger ha tanker om å skade deg selv eller begå selvmord. Disse tankene kan øke når du begynner å ta antidepressiva fordi det tar litt tid før denne medisinen begynner å virke. Vanligvis tar det ca to uker, men noen ganger lengre tid før medisinen virker.
Det er mer sannsynlig at du tenker på denne måten dersom:
 • du tidligere har hatt tanker om å begå selvmord eller skade deg selv
 • du er en ung voksen. Informasjon fra kliniske studier har vist en økt risiko for selvmordsrelatert oppførsel hos voksne under 25 år som led av psykiske sykdommer og som ble behandlet med antidepressiva.
Dersom du på noe tidspunkt har tanker om å skade deg selv eller begå selvmord, må du kontakte legen din eller et sykehus øyeblikkelig.
Det kan være nyttig for deg å fortelle en slektning eller en nær venn at du er deprimert eller har en angstlidelse og å be dem lese dette pakningsvedlegget. Du kan be dem fortelle deg det dersom de tror at din depresjon eller angst har blitt verre, eller om de er bekymret for endringer i oppførselen din.
Barn og ungdom
Cipralex bør normalt ikke brukes av barn og ungdom under 18 år. Du bør også vite at pasienter under 18 år har en økt risiko for bivirkninger som selvmordsforsøk, selvmordstanker og fiendtlighet (særlig aggresjon, opposisjonell atferd og sinne) når de tar denne typen legemidler. Legen kan likevel forskrive Cipralex til pasienter under 18 år dersom han/hun vurderer at dette er til deres eget beste. Dersom legen har forskrevet Cipralex til en pasient under 18 år og du ønsker å diskutere dette, ta kontakt med legen. Du bør informere legen dersom noen av symptomene ovenfor utvikler eller forverrer seg dersom en pasient under 18 år tar Cipralex. Det er ennå ikke tilgjengelig sikkerhetsdata for langtidsbehandling med Cipralex vedrørende vekst, modning samt kognitiv- og atferdsutvikling hos denne aldersgruppen.
Andre legemidler og Cipralex
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Fortell legen din hvis du bruker følgende legemidler:
 • Ikke-selektive monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere) som inneholder phenelzin, iproniazid, isokarboksazid, nialamid og tranylcypromin som virkestoff. Hvis du har brukt slike legemidler må du vente 14 dager før du begynner å bruke Cipralex. Etter avsluttet behandling med Cipralex må det gå 7 dager før du begynner å bruke noen av disse legemidlene.
 • Moklobemid, reversibel, selektiv MAO-A-hemmer (til behandling av depresjon)
 • Selegilin, irreversibel MAO-B-hemmer (til behandling av Parkinsons sykdom). Denne øker risikoen for bivirkninger.
 • Linezolid (antibakterielt middel).
 • Litium (brukes ved behandling av manisk-depressiv lidelse) og tryptofan
 • Imipramin og desipramin (brukes til behandling av depresjoner).
 • Sumatriptan og lignende legemidler (til behandling av migrene), og tramadol og lignende legemidler (opioider, brukes mot sterke smerter). Disse øker risikoen for bivirkninger.
 • Cimetidin, lansoprazol og omeprazol (til behandling av magesår), flukonazol (brukes til behandling av soppinfeksjoner), fluvoksamin (mot depresjon) og tiklopidin (reduserer risiko for hjerneslag). Disse kan gi økt konsentrasjon av escitalopram i blodet.
 • Johannesurt (Hypericum perforatum) er et naturlegemiddel som brukes mot depresjon.
 • Acetylsalicylsyre og ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (legemidler som er smertestillende eller blodfortynnende, såkalte antikoagulantia). Disse kan øke blødningstendensen.
 • Warfarin, dipyridamol og fenprokumon (blodfortynnende legemidler, såkalte antikoagulantia). Legen din vil sannsynligvis kontrollere blodets evne til å koagulere når du starter eller stopper behandlingen med Cipralex for å bekrefte at din dose med blodfortynnende legemidler fremdeles er riktig.
 • Mefloquin (mot malaria), bupropion (ved depresjon) og tramadol (til behandling av sterke smerter) pga. risiko for at terskelen for krampeanfall senkes.
 • Neuroleptika (legemidler mot schizofreni, psykose) og legemidler mot depresjon (trisykliske antidepressiva og SSRI) pga. risiko for at de senker terskelen for krampeanfall.
 • Flekainid, propafenon og metoprolol (brukt ved hjerte-karsykdommer), klomipramin og nortriptylin (legemidler mot depresjon) og risperidon, tioridazin og haloperidol (legemidler mot alvorlige sinnslidelser). Det kan bli nødvendig å justere dosen av Cipralex.
 • Legemidler som senker blodkonsentrasjonen av kalium eller magnesium da disse tilstandene kan øke risikoen for livstruende hjerterytmeforstyrrelser.
Ikke bruk Cipralex hvis du tar legemidler for hjerterytmeforstyrrelser eller legemidler som kan påvirke hjerterytmen, f.eks. klasse IA og III antiarytmika, antipsykotika (f.eks. fentiazinderivater, pimozid, haloperidol), trisykliske antidepressiva, visse antibiotika (f.eks. sparfloksacin, moksifloksacin, erytromycin IV, pentamidin, og antimalariamidler, særlig halofantrin), visse antihistaminer (astemizol, hydroksyzin, mizolastine). Har du ytterligere spørsmål om dette må du snakke med legen din.
Inntak av Cipralex sammen med mat, drikke og alkohol
Cipralex kan tas med eller uten mat (se avsnitt 3 ”Hvordan du bruker Cipralex”)
Som for mange andre legemidler anbefales det ikke å drikke alkohol mens du behandles med Cipralex selv om Cipralex ikke forventes å interagere med alkohol.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Bruk ikke Cipralex hvis du er gravid eller ammer uten at du og legen har diskutert fordeler og risiko.
Hvis du bruker Cipralex de siste 3 månedene av svangerskapet skal du være oppmerksom på at følgende effekter kan sees hos det nyfødte barnet: pustevansker, blålig hud, kramper, endringer i kroppstemperatur, vanskeligheter med amming, oppkast, lavt blodsukker, stive eller slappe muskler, økte reflekser, skjelvinger, irritabilitet, døsighet, konstant gråt, søvnighet eller søvnvansker. Hvis det nyfødte barnet har noen av disse symptomene må du kontakte lege umiddelbart.
Fortell jordmor og/eller legen din at du bruker Cipralex. Ved bruk under graviditet, særlig de 3 siste månedene av svangerskapet, kan legemidler som Cipralex øke risikoen for en alvorlig tilstand hos barnet som kalles vedvarende pulmonær hypertensjon, som får barnet til å puste raskere og bli blålig. Disse symptomene ser en vanligvis de første 24 timene etter at barnet er født. Hvis dette skjer med barnet ditt må du kontakte jordmor og/eller lege umiddelbart.
Hvis du tar Cipralex ved slutten av svangerskapet kan det være en økt risiko for kraftig vaginal blødning rett etter fødsel, spesielt hvis du tidligere har hatt blødningssykdommer. Legen din eller jordmor bør være klar over at du bruker Cipralex slik at de kan gi deg råd.
Hvis Cipralex brukes under graviditet skal behandlingen aldri avsluttes brått.
Det forventes at escitalopram utskilles i morsmelk.
Citalopram, et legemiddel som likner på escitalopram, har i dyrestudier gitt redusert sædkvalitet. Dette kan i teorien påvirke fertiliteten, men det er hittil ikke sett hos mennesker.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Du anbefales å ikke kjøre bil eller bruke maskiner før du vet hvordan Cipralex virker på deg.
Cipralex inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver tablett, og er så godt som ”natriumfritt”.

3. Hvordan du bruker Cipralex

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Voksne
Depresjon
Normal dose Cipralex er 10 mg en gang daglig. Legen din kan øke dosen til maksimalt 20 mg per dag.
Panikklidelse
Startdosen for Cipralex er 5 mg en gang daglig den første uken, økende til 10 mg daglig. Legen din kan øke dosen til maksimalt 20 mg per dag.
Sosial fobi
Normal dose Cipralex er 10 mg en gang daglig. Avhengig av hvilken effekt legemidlet har på deg kan legen enten redusere dosen til 5 mg per dag eller øke dosen til maksimalt 20 mg per dag.
Generalisert angstlidelse
Normal dose Cipralex er 10 mg en gang daglig. Legen din kan øke dosen til maksimalt 20 mg per dag.
Tvangslidelse (OCD):
Normal dose Cipralex er 10 mg en gang daglig. Legen din kan øke dosen til maksimalt 20 mg per dag.
Eldre (over 65 år)
Anbefalt startdose for Cipralex er 5 mg en gang daglig. Legen din kan øke dosen til maksimalt 10 mg per dag.
Bruk hos barn og ungdom
Cipralex bør vanligvis ikke brukes av barn eller ungdom. For mer informasjon, se avsnitt 2 ”Advarsler og forsiktighetsregler).
Nedsatt nyrefunksjon
Forsiktighet anbefales hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Legemidlet skal tas som forskrevet av legen.
Nedsatt leverfunksjon
Pasienter med leverlidelser skal ikke ta mer enn 10 mg per dag. Legemidlet skal tas som forskrevet av legen.
Pasienter med kjent nedsatt metabolisme av CYP2C19-enzymet
Pasienter med denne kjente genotypen skal ikke ta mer enn 10 mg pr. dag. Legemidlet skal tas som forskrevet av legen.
Hvordan du tar tabletterne
Cipralex kan tas med eller uten mat. Tabletten svelges med ett glass vann. Tablettene bør ikke tygges da de har en bitter smak.
Hvis nødvendig kan tablettene deles ved å legge 10, 15 og 20 mg tabletter på en flat overflate med delestreken opp. Tabletten deles ved å presse ned på hver side av tabletten. Bruk pekefingrene som vist på tegningen.
10, 15 og 20 mg tabletter kan deles i like doser.
Varighet av behandlingen
Det kan ta noen uker før du opplever bedring. Fortsett å ta Cipralex selv om det tar noe tid før du føler bedring av tilstanden din.
Du må ikke forandre dosen uten å ha snakket med legen din først.
Fortsett å ta Cipralex så lenge legen anbefaler. Hvis du stopper for tidlig kan symptomene komme tilbake. Det anbefales at behandlingen fortsettes i minst 6 måneder etter at du har begynt å føle deg frisk.
Dersom du tar for mye av Cipralex
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. Gjør dette selv om det ikke er noen tegn til ubehag. Noen av symptomene på overdose er svimmelhet, skjelving, uro, kramper, koma, kvalme, oppkast, endret hjerterytme, nedsatt blodtrykk og forandringer i kroppsvæske/saltbalanse. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Ta med deg pakningen med Cipralex når du oppsøker lege eller sykehus.
Dersom du har glemt å ta Cipralex
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Hvis du har glemt en dose og kommer på det før du går til sengs, kan du ta dosen med en gang. Fortsett som vanlig neste dag. Hvis du kommer på at du har glemt dosen om natten eller neste dag, glem dosen og fortsett som vanlig.
Dersom du avbryter behandlingen med Cipralex
Ikke avslutt behandlingen med Cipralex før legen anbefaler deg å gjøre det. Når behandlingen avsluttes anbefales det at Cipralexdosen reduseres gradvis over noen uker.
Når du avslutter behandling med Cipralex, særlig hvis det skjer brått, kan du få såkalte seponeringssymptomer. Disse symptomene er vanlige ved avslutning av behandling med Cipralex. Risikoen er høyere hvis Cipralex har vært brukt i lang tid eller i høye doser eller når dosen reduseres for raskt. De fleste opplever at symptomene er milde eller forsvinner av seg selv innen to uker. Hos noen pasienter kan de være mer intense eller vare lenger (2-3 måneder eller mer) Kontakt legen din hvis du opplever alvorlige seponeringssymptomer når du avslutter behandlingen. Legen kan be deg starte å ta tablettene igjen for deretter å trappe ned mer gradvis.
Seponeringssymptomer inkluderer: Svimmelhet (ustøhet eller ubalanse), prikking/stikking, brennende følelse og (mindre vanlig) følelse av elektrisk støt, søvnforstyrrelser (livlige drømmer, mareritt, søvnløshet), angst, hodepine, kvalme, økt svette (inkludert nattesvette), rastløshet og uro, skjelving, følelse av forvirring og desorientering, emosjonell og irritabel, diare, synsforstyrrelser, hjertebank.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet ha bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkningene forsvinner vanligvis innen noen få uker med behandling. Vær oppmerksom på at mange av effektene også kan være symptomer på sykdommen og derfor vil avta når du begynner å bli bedre.
Dersom du får noen av de følgende symptomene må du kontakte lege eller dra til sykehus umiddelbart:
Mindre vanlige (kan oppleves av inntil 1 av 100 personer):
 • Uvanlige blødninger, inkludert mage-tarmblødninger
Sjeldne (kan oppleves av inntil 1 av 1000 personer):
 • Oppsvulming i hud, tunge, lepper, svelg eller ansikt, elveblest eller pustevansker eller problemer med å svelge (alvorlig allergisk reaksjon)
 • Høy feber, uro, forvirring, skjelving eller akutte muskelsammentrekninger da disse kan være tegn på en sjelden tilstand kalt serotonergt syndrom
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
 • Vannlatingsbesvær
 • Krampeanfall (se også ”Advarsler og forsiktighetsregler”)
 • Gul hud og gul farge i det hvite i øyet er tegn på nedsatt leverfunksjon /gulsott
 • Rask, uregelmessig hjerterytme, besvimelse, som kan være symptomer på en livstruende tilstand kjent som Torsade de pointes
 • Selvmordstanker og selvmordsrelatert atferd, se også ”Advarsler og forsiktighetsregler”
 • Rask oppsvulming av hud og slimhinner (angioødem)
I tillegg til det som er nevnt over er følgende bivirkninger rapportert:
Svært vanlige (kan oppleves av flere enn 1 av 10 personer)
 • Kvalme
 • Hodepine
Vanlige (kan oppleves av inntil 1 av 10 personer):
 • Tett eller rennende nese (sinusitt)
 • Nedsatt eller økt appetitt
 • Angst, rastløshet, unormale drømmer, vanskeligheter med å sovne, søvnighet, svimmelhet, gjesping, skjelving, prikkende følelse i huden
 • Diaré, forstoppelse, oppkast, munntørrhet
 • Økt svette
 • Smerter i muskler og ledd (artralgi og myalgi)
 • Endret seksualfunksjon (forsinket ejakulasjon, problemer med ereksjon, nedsatt lyst, kvinner kan oppleve problemer med å oppnå orgasme)
 • Tretthet, feber
 • Vektøkning
Mindre vanlige (kan oppleves av inntil 1 av 100 personer):
 • Elveblest (urtikaria), utslett, kløe
 • Skjære tenner, uro, nervøsitet, panikkanfall, forvirring
 • Søvnforstyrrelser, smaksforandringer, besvimelse (synkope)
 • Utvidelse av pupiller (mydriasis), synsforstyrrelser, øresus (tinnitus)
 • Håravfall
 • Sterk menstruasjonsblødning
 • Uregelmessig menstruasjon
 • Redusert vekt
 • Rask hjerterytme
 • Opphovning av armer og ben
 • Neseblødning
Sjeldne (kan oppleves av inntil 1 av 1000 personer):
 • Aggresjon, depersonalisering (uvirkelighetsfølelse), hallusinasjoner
 • Langsom hjerterytme
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
 • Redusert natriumnivå i blodet (symptomer er følelse av å være syk og uvel, med muskelsvakhet og forvirring)
 • Svimmelhet når du reiser deg opp (ortostatisk hypotensjon)
 • Unormale leverfunksjonstester (økt mengde leverenzymer i blodet)
 • Bevegelsesproblemer (ufrivillige muskelbevegelser)
 • Smertefulle ereksjoner (priapisme)
 • Unormal blødningstendens, for eksempel fra hud eller slimhinner (ekkymose) og lavt nivå av blodplater (trombocytopeni)
 • Økt sekresjon av hormonet ADH, slik at kroppen holder på vannet og fortynner blodet, og derved reduserer natriumkonsentrasjonen (økt ADH sekresjon)
 • Økt nivå av hormonet prolaktin i blod
 • Melkeproduksjon hos menn og hos kvinner som ikke ammer
 • Mani
 • En økt risiko for benbrudd er sett hos pasienter som bruker denne typen legemidler
 • Endring i hjerterytmen (kalt forlengelse av QT-intervallet, sees på EKG, elektrisk aktivitet i hjertet)
 • Kraftig vaginal blødning rett etter fødsel (postpartumblødning), se Graviditet, amming og fertilitet i avsnitt 2 for mer informasjon.
I tillegg er det noen bivirkninger som er sett for legemidler som virker på samme måte som escitalopram (virkestoffet i Cipralex). Disse er:
 • Motorisk uro (akatisi)
 • Nedsatt appetitt
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter: www.dmp.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Cipralex

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten eller esken, efter Utl.dato. Utløpsdato henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Cipralex
Virkestoff er escitalopram. Hver Cipralex tablett inneholder 5 mg, 10 mg, 15 mg eller 20 mg escitalopram (som oksalat).
Andre innholdsstoffer er:
Kjerne: Mikrokrystallinsk silisert cellulose, talkum, krysskarmellose- natrium og magnesiumstearat. Drasjelag: Hypromellose, makrogol 400 og titandioksid (E 171).
Hvordan Cipralex ser ut og innholdet i pakningen
Cipralex finnes som 5 mg, 10 mg, 15 mg og 20 mg filmdrasjerte tabletter. Tablettene er beskrevet under:
5 mg: Rund, hvit, bikonveks filmdrasjert tablett 6 mm merket med “EK” på den ene siden.
10 mg: Oval, hvit, filmdrasjert tablett 8 × 5,5 mm. Tablettene har delestrek og er merket med “E" og "L” på hver side av delestreken på den ene siden av tabletten.
15 mg: Oval, hvit, filmdrasjert tablett 9,8 × 6,3 mm. Tablettene har delestrek og er merket med “E" og "M” på hver side av delestreken på den ene siden av tabletten.
20 mg: Oval, hvit, filmdrasjert tablett 11,5 × 7 mm. Tablettene har delestrek og er merket med “E" og "N” på hver side av delestreken på den ene siden av tabletten.
10, 15 og 20 mg tabletter kan deles i like doser.
Cipralex er tilgjengelig i følgende pakningsstørrelser:
Blister (gjennomsiktig) i pappkartong:
5, 10, 15 og 20 mg: 14, 28, 56 og 98 tabletter
Blister (hvite) i pappkartong:
5, 10, 15 og 20 mg: 14, 20, 28, 50, 100 og 200 tabletter
Polyetylenboks:
15 og 20 mg: 100 tabletter
5 og 10 mg: 100 og 200 tabletter
Endose:
5, 10, 15 og 20 mg: 49×1, 56×1, 98×1, 100×1 og 500×1.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker:
H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9
2500 Valby
Danmark
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaver av markedsføringstillatelsen
H. Lundbeck AS
Strandveien 15
1366 Lysaker
Tlf +47 91 300 800
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:

Østerrike:

Cipralex

Belgia:

Sipralexa

Bulgaria:

Cipralex

Kypros:

Cipralex

Tsjekkia:

Cipralex

Estland:

Cipralex

Danmark:

Cipralex

Finland:

Cipralex

Frankrike:

Seroplex

Tyskland:

Cipralex

Hellas:

Cipralex

Ungarn:

Cipralex

Island:

Cipralex

Irland:

Lexapro

Italia:

Cipralex

Latvia:

Cipralex 10 mg filmdrasjerte tabletter
Cipralex 20 mg filmdrasjerte tabletter

Litauen:

Cipralex

Luxembourg:

Sipralexa

Malta:

Cipralex

Nederland:

Lexapro

Norge:

Cipralex

Polen:

Cipralex

Portugal:

Cipralex

Romania:

Cipralex

Slovakia:

Cipralex

Slovenia:

Cipralex

Spania:

Cipralex

Sverige:

Cipralex

Storbritannia:

Cipralex

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 11.01.2024
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no