Arcoxia Organon

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Arcoxia er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Arcoxia
 3. Hvordan du bruker Arcoxia
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Arcoxia
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Arcoxia er og hva det brukes motHva er Arcoxia?

 • Arcoxia inneholder virkestoffet etorikoksib. Arcoxia tilhører en gruppe legemidler kalt selektive hemmere av cyklooksygenase-2 (COX-2-hemmere). Disse tilhører en familie med legemidler kalt ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs).
Hva brukes Arcoxia mot?
 • Arcoxia lindrer smerte og hevelse (betennelse) i ledd og muskler hos pasienter fra 16 år og eldre med artrose (slitasjegikt), revmatoid artritt (leddgikt), Bekhterevs sykdom og urinsyregikt.
 • Arcoxia brukes også til korttidsbehandling ved moderate smerter etter tannkirurgi hos pasienter fra 16 år og eldre.
Hva er artrose?
Artrose er en leddsykdom som skyldes den gradvise nedbrytningen av brusken som ligger som beskyttelse mellom beinendene. Dette medfører hevelse (betennelse), smerte, ømhet, stivhet og uførhet.
Hva er revmatoid artritt?
Revmatoid artritt er en kronisk (langtids-) betennelsessykdom i leddene. Den medfører smerte, stivhet, hevelse og økende funksjonstap i de påvirkede leddene. Den kan også forårsake betennelse i andre deler av kroppen.
Hva er urinsyregikt?
Urinsyregikt er en lidelse som kjennetegnes ved plutselig, tilbakevendende anfall av smertefull betennelse og rødhet i leddene. Urinsyregikt er forårsaket av mineralkrystallavleiringer i leddet.
Hva er Bekhterevs sykdom?
Bekhterevs sykdom er en betennelsessykdom i ryggraden og store ledd.

2. Hva du må vite før du bruker Arcoxia

Bruk ikke Arcoxia
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor etorikoksib eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6),
 • hvis du er allergisk overfor ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs), inkludert acetylsalisylsyre og COX-2-hemmere (se Mulige bivirkninger, avsnitt 4),
 • hvis du har et aktivt magesår eller blødninger i magen eller tarmen,
 • hvis du har en alvorlig leversykdom,
 • hvis du har en alvorlig nyresykdom,
 • hvis du er eller har mistanke om at du er gravid, eller dersom du ammer (se Graviditet, amming og fertilitet),
 • hvis du er under 16 år,
 • hvis du har en inflammatorisk tarmsykdom, som Crohns sykdom, ulcerøs kolitt eller kolitt,
 • hvis du har høyt blodtrykk som ikke er kontrollert ved behandling (undersøk med legen eller sykepleieren din hvis du er usikker på om blodtrykket ditt er tilstrekkelig kontrollert),
 • hvis legen din har diagnostisert deg med hjerteproblemer inkludert hjertesvikt (moderat eller alvorlig), angina (brystkrampe),
 • hvis du har hatt hjerteanfall, bypassoperasjon, perifer arteriesykdom (dårlig blodomløp i legger og føtter forårsaket av trange eller blokkerte blodårer),
 • hvis du har hatt noen form for slag (inkludert «drypp» eller forbigående anfall med blodmangel i hjernen (TIA)). Risikoen for hjerteinfarkt og slag kan øke litt ved bruk av etorikoksib, og legemidlet skal derfor ikke brukes av pasienter som allerede har hatt hjerteinfarkt eller slag.
Dersom du tror noen av disse punktene gjelder deg, skal du ikke ta tablettene uten å ha rådført deg med lege.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller farmasøyt før du tar Arcoxia dersom:
 • Du har eller har hatt blødning fra magen eller magesår.
 • Du er dehydrert (uttørket), for eksempel etter langvarig oppkast eller diaré.
 • Du har eller har hatt hevelser som følge av opphopning av væske i kroppen (væskeretensjon).
 • Du har hatt hjertesvikt eller andre former for hjertesykdom.
 • Du har eller har hatt høyt blodtrykk. Arcoxia kan øke blodtrykket hos noen pasienter, spesielt ved høye doser, og legen vil kontrollere blodtrykket ditt med jevne mellomrom.
 • Du har eller har hatt lever- eller nyresykdom.
 • Du er under behandling på grunn av en infeksjon. Arcoxia kan maskere feber, som er et tegn på betennelse.
 • Dersom du har diabetes (sukkersyke), forhøyet kolesterol eller røyker. Disse tilstandene kan øke risikoen for hjertesykdom.
 • Du er kvinne og forsøker å bli gravid.
 • Du er eldre enn 65 år.
Hvis du er usikker på om noen av punktene ovenfor gjelder for deg, snakk med legen din før du bruker Arcoxia for å sjekke om dette legemidlet er riktig for deg.
Arcoxia virker like bra hos gamle og unge voksne pasienter. Dersom du er eldre enn 65 år vil legen undersøke deg regelmessig. Ingen dosejusteringer er nødvendig for pasienter som er eldre enn 65 år.
Barn og ungdom
Ikke gi dette legemidlet til barn eller ungdom under 16 år.
Andre legemidler og Arcoxia
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Når du begynner å ta Arcoxia, vil legen følge deg opp for å påse at medisinene virker som de skal, spesielt dersom du tar noen av de følgende legemidlene:
 • blodfortynnende (antikoagulerende) stoffer som warfarin
 • rifampicin (et antibiotikum)
 • metotreksat (et legemiddel brukt for å svekke immunsystemet, og ofte brukt ved revmatoid artritt (leddgikt))
 • ciklosporin eller takrolimus (legemidler brukt for å svekke immunsystemet)
 • litium (legemiddel brukt for å behandle enkelte typer depresjoner)
 • legemidler som kontrollerer høyt blodtrykk og hjertesvikt kalt ACE-hemmere og angiotensin reseptorblokkere, f.eks. enalapril og ramipril, og losartan og valsartan
 • diuretika (vanndrivende tabletter)
 • digoksin (legemiddel mot hjertesvikt og uregelmessig hjerterytme)
 • minoksidil (legemiddel mot hårtap. Kan også brukes som legemiddel mot høyt blodtrykk i andre land i Europa)
 • salbutamol, tabletter eller mikstur (astmamedisin)
 • p-piller (kombinasjonen kan øke risikoen for bivirkninger)
 • hormonsubstitusjonsbehandling (HRT). Kombinasjonen kan øke risikoen for bivirkninger.
 • acetylsalisylsyre (ASA), risikoen for å få magesår er større dersom du tar Arcoxia sammen med acetylsalisylsyre.
  • ASA for å forebygge hjerteinfarkt eller slag:
   Arcoxia kan tas samtidig med lavdose acetylsalisylsyre. Dersom du for tiden tar lavdose acetylsalisylsyre for å hindre hjerteinfarkt eller slag, bør du ikke avbryte denne medisineringen uten å snakke med legen din først.
  • ASA og andre ikke-steroide betennelseshemmende legemidler (NSAIDs):
   Ikke ta høydose acetylsalisylsyre eller andre betennelseshemmende legemidler samtidig med Arcoxia.
Inntak av Arcoxia sammen med mat og drikke
Effekten av legemidlet kan inntre raskere hvis Arcoxia tas uten mat.
Graviditet, amming og fertilitet
Graviditet
Arcoxia skal ikke tas ved graviditet. Ikke ta tablettene dersom du er gravid eller har mistanke om at du kan være gravid, eller dersom du planlegger å bli gravid. Dersom du blir gravid, avslutt behandlingen og snakk med legen. Kontakt legen eller apoteket dersom du er usikker eller trenger mer informasjon.
Amming
Det er ikke kjent om Arcoxia utskilles i morsmelk. Dersom du ammer eller planlegger å amme, skal du kontakte lege før du tar Arcoxia. Dersom du tar Arcoxia, må du ikke amme.
Fertilitet
Arcoxia er ikke anbefalt til kvinner som forsøker å bli gravide.
Kjøring og bruk av maskiner
Svimmelhet og søvnighet har blitt rapportert hos enkelte pasienter som tar Arcoxia. Ikke kjør bil hvis du føler deg svimmel eller søvnig.
Ikke bruk verktøy eller maskiner hvis du føler deg svimmel eller søvnig.
Arcoxia inneholder laktose
Arcoxia inneholder laktose. Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Arcoxia inneholder natrium.
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver filmdrasjerte tablett, og er så godt som «natriumfritt».

3. Hvordan du bruker Arcoxia

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Ikke ta mer enn den dosen som er anbefalt for din sykdom. Legen din vil kunne ønske å diskutere behandlingen din med deg med jevne mellomrom. Det et viktig at du bruker lavest mulig dose for å kontrollere smertene dine, og at du ikke bruker Arcoxia lenger enn nødvendig. Dette er fordi risikoen for hjertesykdom og slag kan øke ved lengre tids behandling, spesielt ved høye doser.
Det finnes forskjellige styrker av dette legemidlet og avhengig av hva slags sykdom du har, vil legen din forskrive den tablettstyrken som passer for deg.
Anbefalt dose er:
Artrose
Den anbefalte dosen er 30 mg én gang daglig, økes til maksimum 60 mg én gang daglig hvis nødvendig.
Revmatoid artritt
Den anbefalte dosen er 60 mg én gang daglig, økes til maksimum 90 mg én gang daglig hvis nødvendig.
Bekhterevs sykdom
Den anbefalte dosen er 60 mg én gang daglig, økes til maksimum 90 mg én gang daglig hvis nødvendig.
Akutte smertetilstander
Etorikoksib bør kun brukes i perioden med akutte smerter.
Urinsyregikt
Den anbefalte dosen er 120 mg én gang daglig. Bør kun tas i perioder med akutte smerter og ikke i mer enn 8 dager.
Smerter etter tannkirurgi
Den anbefalte dosen er 90 mg én gang daglig. Bør ikke brukes i mer enn 3 dager.
Pasienter med nedsatt leverfunksjon
 • Dersom du har mildt nedsatt leverfunksjon, bør du ikke ta mer enn 60 mg daglig.
 • Dersom du har moderat nedsatt leverfunksjon, bør du ikke ta mer enn 30 mg daglig.
Bruk hos barn og ungdom
Arcoxia skal ikke brukes av barn eller ungdom under 16 år.
Eldre
Ingen dosejustering er nødvendig for eldre pasienter. Som med andre legemidler, bør det utvises forsiktighet hos eldre pasienter.
Administrasjonsmåte
Arcoxia tas én gang daglig gjennom munnen. Arcoxia kan tas uavhengig av mat og drikke.
Dersom du tar for mye av Arcoxia
Du bør aldri ta flere tabletter enn det legen anbefaler. Hvis du tar for mange tabletter, bør du søke medisinsk hjelp så raskt som mulig.
Dersom du har glemt å ta Arcoxia
Det er viktig å ta Arcoxia slik legen har forskrevet. Dersom du glemmer en dose så forsetter du bare med den forskrevne dosen neste dag. Du skal ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Kontakt lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet ha bivirkninger, men ikke alle får det.
Dersom du utvikler noen av disse symptomene må du stoppe behandlingen med Arcoxia og rådføre deg med legen din så fort som mulig (se avsnitt 2, Hva du må vite før du bruker Arcoxia)
 • kortpustethet, smerter i brystet eller hovne ankler oppstår eller forverres,
 • gul hud og gule øyne (gulsott) - symptomer som kan tyde på leverproblemer,
 • kraftig eller vedvarende magesmerter eller du har svart avføring,
 • en allergisk reaksjon - slik som hudreaksjoner som sår eller blemmer, eller hevelse i ansiktet, lepper, tunge eller hals som kan føre til pustevansker.
Bivirkninger kan forekomme med en bestemt hyppighet som er beskrevet som følger:
Svært vanlige (forekommer hos mer enn 1 av 10 brukere)
Vanlige (forekommer hos 1 til 10 av 100 brukere)
Mindre vanlige (forekommer hos 1 til 10 av 1000 brukere)
Sjeldne (forekommer hos 1 til 10 av 10 000 brukere)
Svært sjeldne (forekommer hos færre enn 1 av 10 000 brukere)
Følgende bivirkninger kan forekomme ved behandling med Arcoxia:
Svært vanlige:
 • magesmerte
Vanlige:
 • "dry socket" (betennelse og smerter etter en tanntrekking)
 • hevelse i bein og/eller føtter som følge av væskeretensjon (ødem)
 • svimmelhet, hodepine
 • hjertebank (rask eller ujevn hjerterytme), ujevn hjerterytme (arytmi)
 • økt blodtrykk
 • hvesing eller tungpustethet (bronkospasme)
 • forstoppelse, rikelig avgang av tarmgass, gastritt (betennelse i mageslimhinnen), halsbrann, diaré, fordøyelsesplager (dyspepsi)/mageubehag, kvalme, oppkast, betennelse i spiserøret, sår i munnen
 • endringer i blodprøveverdier relatert til leveren
 • blåmerker
 • svakhet og utmattelse, influensalignende sykdom
Mindre vanlige:
 • gastroenteritt (betennelse i mage-tarmkanalen som involverer både mage og tynntarm/magesyke), øvre luftveisinfeksjon, urinveisinfeksjon
 • endring i laboratorieverdier (redusert antall røde blodlegemer, redusert antall hvite blodlegemer, redusert antall blodplater)
 • hypersensitivitet (en allergisk reaksjon med elveblest som kan være alvorlig nok til å kreve øyeblikkelig medisinsk behandling)
 • økt eller redusert appetitt, vektøkning
 • angst, depresjon, nedsatt årvåkenhet, se, føle eller høre ting som ikke er der (hallusinasjoner)
 • smaksforandringer, søvnproblemer, nummenhet eller prikking, søvnighet
 • tåkesyn, røde og irriterte øyne
 • øresus, vertigo (svimmelhet)
 • unormal hjerterytme (atrieflimmer), rask hjerterytme, hjertesvikt, følelse av tetthet, trykk eller tunghet i brystet (angina pectoris), hjerteinfarkt
 • rødme, slag, ”drypp” eller forbigående anfall med blodmangel i hjernen (TIA = transitorisk iskemisk attakk), alvorlig økning i blodtrykk, betennelse i blodkarene
 • hoste, kortpustethet, neseblod
 • oppblåst mage eller tarm, endrede avføringsvaner, munntørrhet, magesår, betennelse i mageslimhinnen som kan bli alvorlig og som kan blø, irritabel tykktarm, inflammasjon (betennelse) i bukspyttkjertelen
 • hevelse i ansikt, hudutslett eller kløende hud, rødhet i huden
 • muskelkramper/-spasmer, muskelsmerter/-stivhet
 • høye nivåer av kalium i blodet, endringer i blodprøve- eller urinprøveverdier relatert til nyrene, alvorlige nyreproblemer
 • brystsmerte
Sjeldne:
 • angioødem (en allergisk reaksjon med hevelse i ansikt, lepper, tunge og/eller svelg som kan føre til vanskeligheter med å puste eller svelge, og som kan være alvorlig nok til å kreve øyeblikkelig medisinsk behandling)/anafylaktisk/anafylaktoid reaksjon inkludert sjokk (en alvorlig allergisk reaksjon som krever øyeblikkelig medisinsk behandling)
 • forvirring, rastløshet
 • leverproblemer (hepatitt)
 • lavt natriumnivå i blodet
 • leversvikt, gulfarging av huden og øynene (gulsott)
 • alvorlige hudreaksjoner
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter: www.dmp.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Arcoxia

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Boks: Hold boksen tett lukket for å beskytte mot fuktighet.
Blister: Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Arcoxia
 • Virkestoffet er etorikoksib. Hver filmdrasjerte tablett inneholder 30, 60, 90 eller 120 mg etorikoksib.
 • Andre hjelpestoffer er:
  Kjernen: kalsiumhydrogenfosfat (vannfritt), krysskarmellosenatrium, magnesiumstearat, mikrokrystallinsk cellulose.
  Filmdrasjeringen: karnaubavoks, laktosemonohydrat, hypromellose, titandioksid (E171), triacetin. 30, 60 og 120 mg tabletter inneholder også gult jernoksid (E172, fargestoff) og indigotin (E132, fargestoff).
Hvordan Arcoxia ser ut og innholdet i pakningen
Arcoxia tabletter finnes i fire styrker:
30 mg er blågrønne, epleformede, bikonvekse, filmdrasjerte tabletter preget med "ACX30" på den ene siden og "101" på den andre siden.
60 mg er mørkegrønne, epleformede, bikonvekse, filmdrasjerte tabletter preget med "ARCOXIA 60" på den ene siden og "200" på den andre siden.
90 mg er hvite, epleformede, bikonvekse, filmdrasjerte tabletter preget med "ARCOXIA 90" på den ene siden og "202" på den andre siden.
120 mg er blekgrønne, epleformede, bikonvekse, filmdrasjerte tabletter preget med "ARCOXIA 120" på den ene siden og "204" på den andre siden.
Pakningsstørrelser:
30 mg:
Pakningsstørrelse på 2, 7, 14, 20, 28, 49, 98 tabletter eller flerpakning med 98 tabletter (2 pakninger med 49) i blistere.
60 mg:
Pakningsstørrelse på 2, 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 84, 98, 100 tabletter eller flerpakning med 98 tabletter (2 pakninger med 49) i blistere, eller 30 og 90 tabletter i bokser som også inneholder beholdere med tørremiddel. Tørremiddelet (en eller to beholdere) i boksen holder tablettene tørre og må ikke svelges.
90 mg:
Pakningsstørrelse på 2, 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 84, 98, 100 tabletter eller flerpakning med 98 tabletter (2 pakninger med 49) i blistere, eller 30 og 90 tabletter i bokser som også inneholder beholdere med tørremiddel. Tørremiddelet (en eller to beholdere) i boksen holder tablettene tørre og må ikke svelges.
120 mg:
Pakningsstørrelse på 2, 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 84, 100 tabletter eller flerpakning med 98 tabletter (2 pakninger med 49) i blistere, eller 30 og 90 tabletter i bokser som også inneholder beholdere med tørremiddel. Tørremiddelet (en eller to beholdere) i boksen holder tablettene tørre og må ikke svelges.
60, 90 og 120 mg:
Aluminium/aluminiumsblistere (endoser) i pakninger som inneholder 5, 50 eller 100 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
N.V. Organon
Kloosterstraat 6
5349 AB Oss
Nederland
Tilvirker
Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39
2031 BN Haarlem
Nederland
Organon Heist bv
Industriepark 30
2220 Heist-op-den-Berg, Belgia
Representant i Norge
Organon Norway AS
Tlf: +47 24 14 56 60
info.norway@organon.com
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 30.11.2023
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no