Ciprofloxacin Actavis

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Ciprofloxacin Actavis er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Ciprofloxacin Actavis
 3. Hvordan du bruker Ciprofloxacin Actavis
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Ciprofloxacin Actavis
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Ciprofloxacin Actavis er og hva det brukes mot

Ciprofloxacin Actavis er et antibiotikum tilhørende kinolongruppen. Virkestoffet er ciprofloksacin. Ciprofloksacin virker ved å drepe bakterier som forårsaker infeksjoner. Det virker bare på spesifikke bakteriestammer.
Voksne
Ciprofloxacin Actavis brukes hos voksne til å behandle følgende bakterieinfeksjoner:
 • luftveisinfeksjoner
 • langvarige eller tilbakevendende øre- eller bihulebetennelser
 • urinveisinfeksjoner
 • infeksjoner i testiklene
 • infeksjoner i kjønnsorganer hos kvinner
 • mage-tarminfeksjoner og infeksjoner i buken
 • infeksjoner i hud og bløtvev
 • infeksjoner i skjelett og ledd
 • til å behandle infeksjoner hos pasienter med svært lavt antall hvite blodceller (nøytropeni)
 • til å forebygge infeksjoner hos pasienter med svært lavt antall hvite blodceller (nøytropeni)
 • til å forebygge infeksjoner forårsaket av bakterien Neisseria meningitidis
 • eksponering for anthrax ved inhalasjon
Hvis du har en alvorlig infeksjon eller en som er forårsaket av mer enn én bakterietype, kan du få annen antibiotikabehandling i tillegg til Ciprofloxacin Actavis.
Barn og ungdom
Ciprofloxacin Actavis brukes hos barn og ungdom, under spesialisttilsyn, til å behandle følgende bakterieinfeksjoner:
 • betennelser i lunger og bronkier hos barn og ungdom med cystisk fibrose
 • kompliserte urinveisinfeksjoner, inkludert infeksjoner som har nådd nyrene (pyelonefritt)
 • eksponering for anthrax ved inhalasjon
Ciprofloxacin Actavis kan også brukes til å behandle andre spesielt alvorlige infeksjoner hos barn og ungdom dersom legen din finner dette nødvendig.

2. Hva du må vite før du bruker Ciprofloxacin Actavis

Bruk ikke Ciprofloxacin Actavis
 • dersom du er allergisk overfor ciprofloksacin, andre kinoloner eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du bruker tizanidin (se avsnitt 2: "Andre legemidler og Ciprofloxacin Actavis")
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Ciprofloxacin Actavis.
Før du bruker Ciprofloxacin Actavis
Du bør ikke ta antibiotika som inneholder fluorokinoloner/kinoloner, inkludert Ciprofloxacin Actavis, dersom du tidligere har fått alvorlige bivirkninger når du har tatt et kinolon eller fluorokinolon. I denne situasjonen bør du informere legen din så fort som mulig.
Snakk med lege før du bruker Ciprofloxacin Actavis:
 • dersom du har hjertesykdom
  Vis forsiktighet når du bruker dette legemidlet dersom du har medfødt forlenget QT-intervall eller noen i familien har det (dette sees på EKG som er elektrisk registrering av hjerteaktiviteten), har forstyrrelser i blodets saltbalanse (særlig lavt nivå av kalium eller magnesium i blodet), har en svært langsom hjerterytme (kalles bradykardi), har svakt hjerte, (hjertesvikt), har tidligere hatt hjerteinfarkt, dersom du er kvinne eller eldre eller dersom du tar andre legemidler som kan gi unormale endringer i EKG (se avsnittet "Andre legemidler og Ciprofloxacin Actavis")
 • dersom du noen gang har hatt nyreproblemer fordi behandlingen kan måtte justeres
 • dersom du har epilepsi eller andre nevrologiske tilstander
 • dersom du har hatt seneproblemer under tidligere behandling med antibiotika som Ciprofloxacin Actavis
 • dersom du har myasthenia gravis (en type muskelsvakhet)
 • dersom du har hatt unormal hjerterytme (arytmier)
 • dersom legen din har fortalt deg at en av dine store blodårer har en utvidelse eller «buler ut» (dette kalles også for aneurisme i hovedpulsåren eller perifer aneurisme)
 • dersom du tidligere har hatt episoder med brist i hovedpulsåren (dette kalles også aortadisseksjon, eller brist i pulsårens indre vegg)
 • dersom du har blitt diagnostisert med lekkasje i hjerteklaffen (hjerteklaffregurgitasjon).
 • dersom noen i familien din har en sykehistorie med utvidelser eller brist i hovedpulsåren eller medfødt hjerteklaffsykdom, eller du har andre risikofaktorer (f.eks. bindevevssykdommer som Marfans syndrom, eller Ehlers-Danlos’ syndrom, Turners syndrom, Sjögrens syndrom [en inflammatorisk autoimmun sykdom], eller karsykdommer som Takayasus arteritt, kjempecellearteritt, Behçets syndrom, høyt blodtrykk, eller kjent aterosklerose, revmatoid artritt [leddgikt] eller endokarditt [en betennelse i hjertet]).
Mens du er under behandling med Ciprofloxacin Actavis:
Informer legen din omgående hvis noe av følgende oppstår mens du bruker Ciprofloxacin Actavis. Legen din avgjør om behandling med Ciprofloxacin Actavis må avbrytes.
 • Alvorlig, umiddelbar allergisk reaksjon (en anafylaktisk reaksjon/sjokk). Selv ved første dose er det en viss sjanse for at du kan få en alvorlig allergisk reaksjon med følgende symptomer: tetthet i brystet, svimmelhet, kvalme, følelse av å besvime eller svimmelhet når du reiser deg opp. Slutt å ta Ciprofloxacin Actavis og kontakt legen din omgående hvis dette skjer.
 • Dersom du føler plutselige og kraftige smerter i magen, brystet eller ryggen, skal du kontakte legevakt umiddelbart, da dette kan være symptomer på aortaaneurisme og –disseksjon. Risikoen kan være høyere hvis du blir behandlet med kortikosteroider.
 • Dersom du opplever kortpustethet, spesielt når du ligger flatt i sengen, eller hvis du merker hevelse i anklene, føttene eller magen, eller du opplever hjertebank (følelse av rask eller uregelmessig hjerterytme) skal du informere lege umiddelbart.
 • Smerter og hevelse i leddene og senebetennelse eller sener som ryker kan forekomme i sjeldne tilfeller. Risikoen er større hvis du er eldre (over 60 år), har gjennomgått organtransplantasjon, har nyreproblemer eller blir behandlet med betennelsesdempende legemidler (kortikosteroider). Senebetennelse og avrevet sene kan forekomme de første 48 timene av behandlingen og flere måneder etter at behandling med Ciprofloxacin Actavis er avsluttet. Ved de første symptomer på smerter eller betennelse i en sene (f.eks. ankel, håndledd, albue, skulder eller kne), må du slutte å ta Ciprofloxacin Actavis. Ta kontakt med legen din og hold det smertefulle området i ro. Unngå unødvendig trening da dette kan øke risikoen for at en sene ryker.
 • Hvis du har epilepsi eller andre nevrologiske tilstander som nedsatt blodforsyning i hjernen eller slag, kan du få bivirkninger tilknyttet sentralnervesystemet. Dersom dette skjer må du slutte å ta Ciprofloxacin Actavis og kontakte legen din umiddelbart.
 • Du kan få psykiske reaksjoner første gang du bruker Ciprofloxacin Actavis. Hvis du har depresjon eller psykose, kan symptomene dine forverres under behandling med Ciprofloxacin Actavis. Dersom dette skjer må du slutte å ta Ciprofloxacin Actavis og kontakte legen din umiddelbart.
 • Antibiotika av kinolontypen kan øke blodsukkernivået i blodet ditt til over det normale (hyperglykemi), eller redusere blodsukkernivået ditt til under det normale, noe som kan gi bevissthetstap (hypoglykemisk koma) i alvorlige tilfeller (se avsnitt 4). Dette er viktig for personer som har diabetes. Nøye overvåking av blodsukkernivået anbefales dersom du har diabetes.
 • Du kan i sjeldne tilfeller oppleve symptomer på nerveskade (nevropati), f.eks. smerter, brennende følelse, prikking, nummenhet og/eller svakhet, spesielt i føtter og ben eller hender og armer. Du må slutte å ta Ciprofloxacin Actavis dersom dette skjer og informere legen din umiddelbart for å unngå at det utvikler seg en tilstand som kan bli varig.
 • Diaré kan oppstå når du bruker antibiotika, inkludert Ciprofloxacin Actavis, også flere uker etter at du har sluttet å ta det. Slutt å ta Ciprofloxacin Actavis omgående hvis dette blir alvorlig eller vedvarende eller du ser at avføringen inneholder blod eller slim, da dette kan være livstruende. Kontakt legen din, og bruk ikke legemidler som stopper eller bremser tarmaktiviteten.
 • Informer lege eller laboratoriepersonell om at du bruker Ciprofloxacin Actavis hvis du skal ta en blod- eller urinprøve.
 • Rådfør deg med legen dersom du har nyreproblemer, da det kan være nødvendig å justere dosen.
 • Ciprofloxacin Actavis kan gi leverskade. Slutt å ta Ciprofloxacin Actavis og kontakt lege omgående hvis du merker symptomer som nedsatt matlyst, gulsott (gulning av huden), mørk urin, kløe eller ømhet i magen.
 • Ciprofloxacin Actavis kan gi en reduksjon i antallet hvite blodceller og din motstandskraft overfor infeksjoner kan bli nedsatt. Hvis du får en infeksjon med symptomer som feber og alvorlig forverring av allmenntilstanden, eller feber med lokale infeksjonssymptomer som sår hals/svelg/munn eller urinproblemer, skal du omgående kontakte legen din. En blodprøve vil bli tatt for å kontrollere en mulig reduksjon i antallet hvite blodceller (agranulocytose). Det er viktig å informere legen din om hvilke legemidler du bruker.
 • Informer legen din hvis du eller noen familiemedlemmer har mangel på glukose-6-fosfatdehydrogenase (G6PD), da bruk av ciprofloksacin vil kunne gi en risiko for anemi.
 • Hvis huden din blir mer følsom for sollys eller ultrafiolett (UV) lys mens du bruker Ciprofloxacin Actavis. Unngå eksponering for sterkt sollys eller kunstig UV-lys som solsenger.
 • Dersom synet ditt blir dårligere eller det virker som om øynene dine på en annen måte er blitt påvirket mens du tar Ciprofloxacin Actavis, kontakt en øyespesialist omgående.
Langvarige, invalidiserende og potensielt permanente alvorlige bivirkninger
Antibiotikasom inneholder fluorokinoloner/kinoloner, inkludert Ciprofloxacin Actavis, er assosiert med svært sjeldne, men alvorlige bivirkninger der noen av dem er langvarige (varer i måneder eller år), invalidiserende eller potensielt permanente. Dette inkluderer smerter i sener, muskler og ledd i armer og ben, vanskeligheter med å gå, unormale sanseopplevelser som stikkende følelse, prikking, kribling, kiling, nummenhet eller brennende følelse (parestesi), sanseforstyrrelser som nedsatt syn, smak- og luktesans og hørsel, depresjon, svekket hukommelse, kraftig utmattelse (fatigue) og alvorlige søvnforstyrrelser.
Hvis du opplever noen av disse bivirkningene etter at du har tatt Ciprofloxacin Actavis, må du kontakte legen din umiddelbart før du fortsetter behandlingen. Du og legen din vil avgjøre om du skal fortsette behandlingen og også vurdere bruk av et antibiotikum fra en annen klasse.
Andre legemidler og Ciprofloxacin Actavis
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler. Du bør spesielt informere legen din dersom du bruker andre legemidler som kan endre din hjerterytme. Dette gjelder legemidler som hører til disse gruppene:
 • antiarytmika (f.eks. legemidler som inneholder kinidin, hydrokinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid)
 • trisykliske antidepressiva
 • noen antibiotika (som hører til gruppen makrolider)
 • noen antipsykotika
Bruk ikke Ciprofloxacin Actavis sammen med tizanidin, da dette kan gi bivirkninger som lavt blodtrykk og søvnighet (se avsnitt 2: "Bruk ikke Ciprofloxacin Actavis").
Det er kjent at følgende legemidler reagerer med Ciprofloxacin Actavis i kroppen din. Inntak av Ciprofloxacin Actavis sammen med disse legemidlene kan påvirke effekten av disse legemidlene. Det kan også øke faren for bivirkninger.
Informer legen din hvis du bruker:
 • agomelatin (mot depresjon)
 • zolpidem (sovemiddel)
 • warfarin eller andre orale koagulasjonshemmende midler (til å fortynne blodet)
 • probenecid (mot urinsyregikt)
 • metotreksat (mot visse krefttyper, psoriasis, leddgikt)
 • teofyllin (mot pustevansker)
 • tizanidin (mot muskelspastisitet ved multippel sklerose)
 • klozapin (et middel mot psykose)
 • ropinirol (mot Parkinsons sykdom)
 • fenytoin (mot epilepsi)
 • ciklosporin (brukes ved organtransplantasjon)
 • glibenklamid (mot sukkersyke)
 • duloksetin (mot angst og depresjon)
 • lidokain (bedøvelsesmiddel)
 • sildenafil (mot potensproblemer)
Ciprofloxacin Actavis kan øke nivået av følgende substanser i blodet:
 • pentoksifyllin (mot sirkulasjonsforstyrrelser)
 • koffein
Enkelte legemidler reduserer effekten av Ciprofloxacin Actavis. Informer legen din hvis du bruker eller ønsker å bruke:
 • syrenøytraliserende midler
 • mineraltilskudd
 • sukralfat
 • en fosfatbindende polymer (f.eks. sevelamer)
 • omeprazol (mot magesår)
 • legemidler eller kosttilskudd inneholdende kalsium, magnesium, aluminium eller jern
Hvis disse preparatene er nødvendige for deg, skal du ta Ciprofloxacin Actavis minst to timer før eller fire timer etter inntak av disse.
Inntak av Ciprofloxacin Actavis sammen med mat og drikke
Ciprofloxacin Actavis kan tas med eller uten mat. Hvis du tar legemidlet utenom et måltid, skal du ikke spise eller drikke meieriprodukter (som melk eller yoghurt) eller innta drikke tilsatt kalsium sammen med tablettene, da det kan påvirke opptaket av virkestoffet.
Graviditet og amming
Det er ønskelig å unngå bruk av Ciprofloxacin Actavis under graviditet. Informer legen din dersom du planlegger å bli gravid.
Bruk ikke Ciprofloxacin Actavis under amming fordi ciprofloksacin utskilles i morsmelk og kan være skadelig for barnet ditt.
Kjøring og bruk av maskiner
Ciprofloxacin Actavis kan gjøre deg mindre oppmerksom. Noen nevrologiske bivirkninger kan forekomme. Sørg derfor for at du vet hvordan du reagerer på Ciprofloxacin Actavis før du kjører eller bruker maskiner.

3. Hvordan du bruker Ciprofloxacin Actavis

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Legen din forklarer deg nøyaktig hvor mye Ciprofloxacin Actavis du skal ta, hvor ofte og hvor lenge. Dette vil avhenge av infeksjonstypen du har og hvor alvorlig den er.
Informer legen din hvis du har nyreproblemer da det kan være nødvendig å justere dosen din.
Behandlingen varer vanligvis fra 5 til 21 dager, men kan ta lengre tid ved alvorlige infeksjoner. Ta tablettene nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Spør legen din hvis du er usikker på hvor mange tabletter du skal ta og hvordan du skal ta dem.
a. Svelg tablettene med rikelig mengde væske. Ikke tygg tablettene, de smaker ikke godt.
b. Forsøk å ta tablettene til omtrent samme tid hver dag.
c. Du kan ta tablettene til måltider eller mellom måltider. Kalsium du tar som del av et måltid vil ikke påvirke opptaket i vesentlig grad. Du skal imidlertid ikke ta Ciprofloxacin Actavis tabletter sammen med kun meieriprodukter som melk eller yoghurt eller anriket fruktjuice (f.eks. appelsinjuice tilsatt kalsium).
Husk å drikke rikelig med væske når du tar Ciprofloxacin Actavis.
Dersom du tar for mye av Ciprofloxacin Actavis
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek. Ta med deg tablettene eller esken for å vise legen hvis mulig.
Dersom du har glemt å ta Ciprofloxacin Actavis
Ta normal dose snarest mulig og fortsett deretter som forskrevet. Hvis det imidlertid er rett før tiden for neste dose, skal du ikke ta den glemte dosen, bare fortsette som vanlig. Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose. Sørg for å fullføre behandlingskuren din.
Dersom du avbryter behandling med Ciprofloxacin Actavis
Det er viktig at du fullfører behandlingskuren selv om du begynner å føle deg bedre etter noen få dager. Hvis du avbryter behandlingen med dette legemidlet for tidlig er det mulig at infeksjonen ikke kureres fullstendig og at infeksjonssymptomene kan komme tilbake eller forverres. Du kan også utvikle motstand mot dette antibiotikumet.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (det er sannsynlig at mellom 1 og 10 av 100 personer får disse):
 • kvalme, diaré
 • leddsmerter hos barn
Mindre vanlige bivirkninger (det er sannsynlig at mellom 1 og 10 av 1000 personer får disse):
 • soppinfeksjoner
 • høy konsentrasjon av eosinofiler, en type hvite blodceller
 • tap av appetitt (anoreksi)
 • hyperaktivitet eller uro
 • hodepine, svimmelhet, søvnproblemer eller smaksforstyrrelser
 • oppkast, magesmerter, fordøyelsesproblemer / halsbrann eller luftplager
 • økt mengde av visse substanser i blodet (transaminaser og/eller bilirubin)
 • utslett, kløe eller elveblest
 • leddsmerter hos voksne
 • dårlig nyrefunksjon
 • smerte i muskler og skjelett, diffust ubehag / kraftløshet eller feber
 • økt mengde alkalisk fosfatase (en substans i blodet)
Sjeldne bivirkninger (det er sannsynlig at mellom 1 og 10 av 10 000 personer får disse):
 • betennelse i tykktarmen (kolitt) knyttet til antibiotikabruk (kan være dødelig i svært sjeldne tilfeller) (se avsnitt 2: "Advarsler og forsiktighetsregler")
 • endret antall blodceller (leukopeni, leukocytose, nøytropeni, anemi), økt eller redusert antall blodplater (trombocytter)
 • allergisk reaksjon, hevelse (ødem) eller umiddelbar hevelse i hud og slimhinner (angioødem)
 • økt blodsukker (hyperglykemi)
 • redusert blodsukker (hypoglykemi) (se avsnitt 2: "Advarsler og forsiktighetsregler")
 • forvirring, desorientering, angstreaksjoner, rare drømmer, depresjon, som kan føre til selvmordstanker eller selvmordsforsøk, hallusinasjoner
 • nummenhet og prikking, uvanlig følsomhet overfor sanseinntrykk, nedsatt følsomhet i huden, skjelving, kramper (se avsnitt 2: "Advarsler og forsiktighetsregler") eller ørhet
 • synsproblemer (f.eks. dobbeltsyn)
 • øresus, hørselstap, hørselsforstyrrelser
 • rask puls (takykardi)
 • utvidelse av blodårer (vasodilatasjon), lavt blodtrykk eller besvimelse
 • kortpustethet, inkludert astmatiske symptomer
 • leverforstyrrelser, gulsott, hepatitt
 • lysfølsomhet (se avsnitt 2: "Advarsler og forsiktighetsregler")
 • muskelsmerter, leddbetennelse, økt muskelspenning eller kramper
 • nyresvikt, blod eller krystaller i urinen (se avsnitt 2: "Advarsler og forsiktighetsregler"), urinveisinfeksjon
 • væskeansamling eller kraftig svetting
 • unormalt nivå av en koagulasjonsfaktor (protrombin) eller økt nivå av enzymet amylase
Svært sjeldne bivirkninger (det er sannsynlig at færre enn 1 av 10 000 personer får disse):
 • en spesiell type av redusert antall røde blodceller (hemolytisk anemi), et farlig fall i antall av en type hvite blodceller (agranulocytose), et fall i antall røde og hvite blodceller og blodplater (pancytopeni) som kan være dødelig, og benmargshemming som også kan være dødelig (se avsnitt 2: "Advarsler og forsiktighetsregler")
 • alvorlig allergisk reaksjon (anafylaktisk reaksjon eller anafylaktisk sjokk som kan være dødelig)
 • serumsyke (se avsnitt 2: "Advarsler og forsiktighetsregler")
 • sinnsforstyrrelser (psykiske reaksjoner, som kan føre til selvmordstanker eller selvmordsforsøk) (se avsnitt 2: "Advarsler og forsiktighetsregler")
 • migrene, forstyrret koordinasjon, ustødig gange, endret luktoppfattelse, trykk i hjernen (intrakranielt trykk og idiopatisk intrakraniell hypertensjon)
 • forstyrrelser i fargesynet
 • betennelse i blodårevegger (vaskulitt)
 • betennelse i bukspyttkjertelen
 • levercelledød (levernekrose) som i svært sjeldne tilfeller medfører livstruende leversvikt
 • små punktblødninger under huden (petekkier), forskjellige hudutbrudd eller utslett (f.eks. det potensielt dødelige Stevens-Johnsons syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse)
 • muskelsvakhet, senebetennelse, seneskade - spesielt i den store senen bak på hælen (akillessenen) (se avsnitt 2: "Advarsler og forsiktighetsregler"), forverring av symptomer på myasthenia gravis (se avsnitt 2: "Advarsler og forsiktighetsregler")
Ukjent frekvens (kan ikke beregnes ut fra tilgjengelige data)
 • unormal oppstemthet (mani/hypomani)
 • problemer forbundet med nervesystemet som smerte, svie, kribling, nummenhet og/eller svekkelse i bein og armer (nevropati)
 • unormal rask hjerterytme, livstruende uregelmessig hjerterytme, endret hjerterytme (kalt ”forlenget QT- intervall” som kan sees på EKG (elektrisk registrering av hjerteaktiviteten))
 • legemiddelutslett (akutt generalisert eksantematøs pustulose, AGEP, eller reaksjon med eosinofili og systemiske symptomer, DRESS )
 • økt blødningsfare hos pasienter som bruker legemidler som fortynner blodet
 • syndrom forbundet med nedsatt utskillelse av vann og lave nivåer av natrium (SIADH)
 • bevissthetstap på grunn av sterkt redusert blodsukkernivå (hypoglykemisk koma) (se avsnitt 2: "Advarsler og forsiktighetsregler")
Svært sjeldne tilfeller av langvarige (som varer i måneder eller år) eller permanente bivirkninger, f.eks. senebetennelser, sene som ryker, leddsmerter, smerter i armer og ben, vanskeligheter med å gå, unormale sanseopplevelser, f.eks. stikkende følelse, prikking, kribling, kiling, brennende følelse, nummenhet eller smerter (nevropati), depresjon, utmattelse (fatigue), søvnforstyrrelser, svekket hukommelse samt nedsatt hørsel, syn, smak- og luktesans er assosiert med bruk av antibiotika med kinoloner og fluorokinoloner, i noen tilfeller uavhengig av allerede eksisterende risikofaktorer.
Det er rapportert tilfeller av utvidelse og svekkelse av hovedpulsåren eller en rift i hovedpulsåren (aneurisme og disseksjoner), som kan sprekke og være dødelig, og hjerteklafflekkasje hos pasienter som har brukt fluorokinoloner. Se også avsnitt 2.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Ciprofloxacin Actavis

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på blisterpakningen eller esken etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Ciprofloxacin Actavis
Virkestoffet er ciprofloksacin.
Andre innholdsstoffer er mikrokrystallinsk cellulose, krysspovidon, vannfri kolloidal silika, magnesiumstearat. Tablettene er filmovertrukket med hypromellose, makrogol og titandioksid (E 171).
Hvordan Ciprofloxacin Actavis tabletter ser ut og innholdet i pakningen
Ciprofloxacin Actavis 250 mg er en hvit eller gulaktig rund filmdrasjert tablett med delestrek.
Ciprofloxacin Actavis 500 mg er en hvit eller gulaktig avlang filmdrasjert tablett med delestrek.
Tablettene er pakket i blister.
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Actavis Group PTC ehf.
Dalshraun 1
220 Hafnarfjörður
Island
Tilvirker:
Actavis Ltd.
BLB015-016 Bulebel Industrial Estate
Zejtun ZTN 3000
Malta
For ytterligere informasjon kontakt:
Teva Norway AS
Kinoveien 3A 1337
Sandvika Tlf: 66 77 55 90
info@tevapharm.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 07.06.2023
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no

Råd/medisinsk informasjon

Antibiotika brukes til å kurere bakterieinfeksjoner. De er ikke effektive mot virusinfeksjoner. Hvis legen din har forskrevet antibiotika, vil du trenge akkurat denne medisinen for din nåværende sykdom. Selv med antibiotika kan noen bakterier overleve eller vokse. Dette fenomenet kalles resistens, og det vil si at noen antibiotikabehandlinger mister effekt.
Feil bruk av antibiotika øker resistensutvikling. Du kan til og med hjelpe bakterier til å bli resistente og dermed forsinke din helbred eller nedsette antibiotikaeffekten dersom du ikke respekterer:
 • dosen
 • doseringsregimet
 • behandlingslengden
Derfor, for å bevare effekten til dette legemidlet:
1. Bruk antibiotika kun når det er forskrevet.
2. Følg bruksanvisningen nøye.
3. Bruk ikke antibiotikarester uten å få en ny resept, selv om du ønsker å behandle en lignende sykdom.
4. Gi aldri ditt antibiotikum til en annen person, det kan være at det ikke passer til hennes/hans sykdom.
5. Levér alt ubrukt legemiddel til apoteket etter avsluttet behandling for å sikre at det blir kastet på en forsvarlig måte.