Tears Naturale Uten konserveringsmiddel Alcon

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Tears Naturale uten konserveringsmiddel brukes riktig for å oppnå best mulig resultat.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer infomasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Tears Naturale uten konserveringsmiddel er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Tears Naturale uten konserveringsmiddel
 3. Hvordan du bruker Tears Naturale uten konserveringsmiddel
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Tears Naturale uten konserveringsmiddel
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Hva Tears Naturale uten konserveringsmiddel er og hva det brukes mot

Tears Naturale uten konserveringsmiddel inneholder virkestoffene dekstran 70 og hypromellose.
Dekstran 70 og hypromellose gir tilsammen en svak viskøs oppløsning som virker som en kunstig tåre.
Tears Naturale uten konserveringsmiddel brukes til behandling av tørre øyne. Det fukter og smører øynene og lindrer irritasjon hos voksne og barn.
Legen din kan også forskrive Tears Naturale til behandling av andre sykdommer som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Rådfør deg med lege, apotek eller annet helsepersonell dersom du har spørsmål, og følg instruksjonene du får.

Hva du må vite før du bruker Tears Naturale uten konserveringsmiddel

Bruk ikke Tears Naturale uten konserveringsmiddel:
 • dersom du er allergisk overfor dekstran 70, hypromellose eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med apoteket før du bruker Tears Naturale uten konserveringsmiddel.
Dersom du får hodepine, smerter i øyet, synsendringer, øyeirritasjon, vedvarende rødhet i øyet eller hvis tilstanden ikke bedres må du avslutte behandlingen og ta kontakt med din lege.
Hvis oppløsningen forandrer farge eller blir ”grumsete” skal den ikke brukes.
Andre legemidler og Tears Naturale uten konserveringsmiddel
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet, amming og fertilitet
Tears Naturale uten konserveringsmiddel kan brukes under graviditet og amming og forventes ikke ha noen effekt på fertilitet.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil og utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil, må du snakke med lege eller apotek.
Hvis synet ditt er midlertidig sløret etter bruk av Tears Naturale uten konserveringsmiddel, må du ikke kjøre bil eller bruke maskiner før synet ditt er helt klart.

Hvordan du bruker Tears Naturale uten konserveringsmiddel

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er
Barn og voksne:
1-2 dråper flere ganger daglig ved behov eller etter legens anvisninger for å behandle tørre øyne. Bruk bare Tears Naturale uten konserveringsmiddel til å dryppe i øynene.
Produktet inneholder ikke konserveringsmidler. Sørg derfor for at alle endosebeholderne er intakte før bruk.
Øyedråpene kan brukes med kontaktlinser.
Hvordan du bruker Tears Naturale uten konserveringsmiddel på riktig måte
Mangler tekstalternativ for bilde
1
Mangler tekstalternativ for bilde
2
Mangler tekstalternativ for bilde
3
 1. Vask hendene dine, og sett deg ned foran et speil.
 2. Åpne folieposen og ta ut en strimmel med 4 beholdere.
 3. Hold remsen med den lange, flate enden opp, og løsne en beholder ved å trekke den mot deg mens du holder de andre godt fast. Du må rive den løs der den er festet til de andre beholderne (bilde 1).
 4. Ta vare på den beholderen du skal bruke, og legg de andre tilbake i folieposen.
 5. Hold den lange flate enden av beholderen mellom tommel og langfinger, og åpne den ved å vri av toppen (bilde 2).
 6. Bøy hodet bakover, dra ned nedre øyelokk med en ren finger, slik at en "lomme" dannes mellom det nedre øyelokket og øyet ditt. Det er her dråpen skal dryppes.
 7. Hold flasken opp-ned mellom tommelen og de andre fingrene.
 8. Før spissen på flasken tett inntil øyet. Bruk et speil hvis det er lettere.
 9. Ikke la spissen på flasken komme i kontakt med øyet, øyelokket, området rundt øyet eller andre overflater. Det kan forurense øyedråpene i flasken.
 10. Trykk forsiktig på flasken for å frigjøre en dråpe av Tears Naturale uten konserveringsmiddel (bilde 3).
 11. Dersom du drypper Tears Naturale uten konserveringsmiddel i begge øynene, må du gjenta trinn 6-10 for det andre øyet. Bruk samme flaske.
 12. Kast flasken og eventuelle rester av oppløsningen umiddelbart etter bruk.
Hvis dråpen ikke treffer øyet må du prøve igjen.
Dersom du bruker andre øyedråper eller øyesalver, må du vente i minst 5 minutter mellom hvert legemiddel. Øyesalver skal brukes sist.
Dersom du tar for mye av Tears Naturale uten konserveringsmiddel:
Skyll ut alt med lunkent vann. Ikke ta flere dråper før du opprinnelig skulle ta neste dose.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek. Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
Dersom du har glemt å ta Tears Naturale uten konserveringsmiddel
Dersom du har glemt en dose, må du ta den så fort du husker det. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopper du over den glemte dosen.
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende bivirkninger er observert med Tears Naturale uten konserveringsmiddel:
Svært vanlige (kan forekomme hos mer enn 1 av 10 personer):
Bivirkninger i øyet: uklart syn.
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer):
Bivirkninger i øyet: tørt øye, øyelokksykdom, unormal følelse i øyet, følelse av fremmedlegeme i øyet, ubehag i øyet.
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer):
Bivirkninger i øyet: kløe i øyet, irritasjon i øyet, rødhet i øyet.
Generelle bivirkninger: hodepine.
Ikke kjent: (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data)
Bivirkninger i øyet: erytem (rødhet) i øyelokket, smerter i øyet, hevelser i øyet, rennende øyne, skorpedannelser på øyelokket, økt tåreproduksjon.
Generelle bivirkninger: allergi (overfølsomhet).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

Hvordan du oppbevarer Tears Naturale uten konserveringsmiddel

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter "EXP". Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Kast endosebeholderen umiddelbart etter bruk.
Ubrukte endosebeholdere skal kastes 4 dager etter åpning av folieposen.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Skal ikke fryses.
Oppbevares i originalemballasjen og folieposen for å beskytte mot fordampning.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Tears Naturale uten konserveringsmiddel
 • Virkestoffer er dextran 70 og hypromellose. 1 ml oppløsning inneholder 1 mg dekstran 70 og 3 mg hypromellose.
 • Andre innholdsstoffer er natriumklorid, kaliumklorid, kalsiumkloriddihydrat, magnesiumkloridhexahydrat, sinkklorid, natriumhydrogenkarbonat, karbondioksid (til pH-justering) og renset vann.
Hvordan Tears Naturale uten konserveringsmiddel ser ut og innholdet i pakningen
Tears Naturale uten konserveringsmiddel er en klar, fargeløs oppløsning som leveres i en 0,4 ml endosebeholder. 4 endosebeholdere er pakket i en foliepose.
Pakningsstørrelse: 28 × 0,4 ml.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Alcon Nordic A/S
Edvard Thomsens Vej 14
2300 København S
Danmark
Tlf: +47 2325 2555
Tilvirker
Alcon Laboratories Belgium
Lichterveld 32870 Puurs-Sint-Amands
Belgia
Eller
S.A. Alcon-Couvreur N.V.
Rijksweg 14
2870 Puurs
Belgia
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 17.06.2020