Felodipin HEXAL HEXAL depottabletter 5 mg og 10 mg

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Felodipin Hexal er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Felodipin Hexal
 3. Hvordan du bruker Felodipin Hexal
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Felodipin Hexal
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Felodipin Hexal er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Felodipin Hexal inneholder virkestoffet felodipin. Det tilhører en gruppe legemidler som kalles kalsiumantagonister.Det senker blodtrykket ved å utvide små blodårer. Det påvirker ikke hjertefunksjon negativt.
Felodipin Hexal er brukt til behandling av høyt blodtrykk (hypertensjon) og hjerte og brystsmerter forårsaket av for eksempel trening eller stress (angina pectoris).

2. Hva du må vite før du bruker Felodipin Hexal

Bruk ikke Felodipin Hexal
 • dersom du er allergisk overfor felodipin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har akutt hjerteinfarkt.
 • dersom du har nylig oppståtte brystsmerter eller angina pectoris som varer mer enn 15 minutter eller er mer alvorlig enn vanlig.
 • dersom du lider av ukontrollert hjertesvikt.
 • før du har snakket med legen din hvis du har sykdom i en hjerteklaff eller i hjertemuskelen.
 • dersom du er gravid. Du bør informere legen din så snart som mulig hvis du blir gravid mens du bruker denne medisinen.
Advarsler og forsiktighetsregler
I likhet med andre blodtrykkssenkende legemidler, kan Felodipin Hexal i sjeldne tilfeller føre til uttalt lavt blodtrykk som hos noen pasienter kan resultere i utilstrekkelig tilførsel av blod til hjertet.
Symptomer på svært lavt blodtrykk og utilstrekkelig blodtilførsel til hjertet inkluderer ofte svimmelhet og brystsmerter. Hvis du opplever disse symptomene, kontakt lege umiddelbart.
Rådfør deg med lege før du bruker Felodipin Hexal, spesielt hvis du har leverproblemer.
Inntak av Felodipin Hexal kan føre til at tannkjøttet blir hovent. God munnhygiene er viktig for å unngå hevelse av tannkjøttet (se avsnitt 4).
Barn
Felodipin Hexal er ikke anbefalt til barn.
Andre legemidler og Felodipin Hexal
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Noen legemidler/naturlegemidler kan påvirke behandlingen med Felodipin Hexal.
Eksempler er:
 • Cimetidin (et legemiddel mot magesår)
 • Erythromycin (antibiotika)
 • Itrakonazol (soppmiddel)
 • Ketokonazol (soppmiddel)
 • Anti-HIV/proteasehemmere (f.eks. ritonavir)
 • Anti-HIV-infeksjon (f.eks. efavirenz, nevirapin)
 • Fenytoin (et legemiddel ved epilepsi)
 • Karbamazepin (et legemiddel ved epilepsi)
 • Rifampicin (antibiotika)
 • Barbiturater (et legemiddel som brukes ved angst, søvnproblemer og epilepsi)
 • Takrolimus (et legemiddel som brukes etter organtransplantasjon)
Legemidler som inneholder johannesurt (Hypericum perforatum) (naturlegemiddel som brukes til behandling av depresjon) kan redusere effekten av Felodipin Hexal og bør derfor unngås.
Inntak av Felodipin Hexal sammen med mat og drikke
Du bør ikke drikke grapefruktjuice dersom du behandles med Felodipin Hexal da dette kan øke effekten av Felodipin Hexal og risikoen for bivirkninger.
Graviditet og amming Graviditet
Ikke bruk Felodipin Hexal dersom du er gravid.
Amming
Rådfør deg med lege dersom du ammer eller skal begynne å amme. Felodipin Hexal er ikke anbefalt for mødre som ammer, og legen din kan velge en annen behandling for deg dersom du ønsker å amme.
Kjøring og bruk av maskiner
Felodipin Hexal kan ha liten eller moderat påvirkning på evnen din til å kjøre bil og bruke maskiner. Dersom du opplever hodepine, kvalme, svimmelhet eller tretthet kan din evne til å reagere svekkes. Forsiktighet anbefales spesielt ved oppstart av behandlingen.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Felodipin Hexal inneholder natrium og laktose
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg ) i hver depottablett, og er så godt som “natriumfritt”.
Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.

3. Hvordan du bruker Felodipin Hexal

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Felodipin Hexal depottabletter bør tas om morgenen og svelges med vann. Tabletten skal ikke deles, knuses eller tygges. Denne medisinen kan tas uten mat eller etter et lett måltid med lite fett eller karbohydrater.
Hypertensjon
Behandlingen bør startes med 5 mg én gang daglig. Om nødvendig, kan legen din øke dosen eller legge til en annen blodtrykkssenkende medisin. Den vanlige dosen ved langtidsbehandling av denne sykdommen er 5–10 mg én gang daglig. Hos eldre pasienter, kan en oppstartdose på 2,5 mg daglig vurderes.
For doser på 2,5 mg skal det brukes et legemiddel med passende styrke.
Stabil angina pectoris
Behandlingen bør startes med 5 mg én gang daglig, og om nødvendig, kan legen din øke dosen til 10 mg én gang daglig.
Dersom du har leverproblemer
Mengden av felodipin i blodet ditt kan økes. Legen din kan redusere dosen.
Eldre mennesker
Legen din kan starte behandling med laveste tilgjengelige dose.
Dersom du tar for mye av Felodipin Hexal
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Hvis du tar mer enn anbefalt dose av Felodipin Hexal, kan du få svært lavt blodtrykk og noen ganger hjertebank, høy eller, sjeldent, langsom hjerterytme. Derfor er det veldig viktig at du tar den dosen som legen din har foreskrevet. Hvis du opplever symptomer som følelse av å besvime, ørhet eller svimmelhet, kontakt lege umiddelbart.
Dersom du har glemt å ta Felodipin Hexal
Dersom du glemmer å ta en tablett, hopp over denne dosen. Ta neste dose til rett tid. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Felodipin Hexal
Dersom du slutter å ta dette legemidlet kan sykdomstilstanden din komme tilbake. Ta kontakt med legen din og be om råd før du slutter å ta Felodipin Hexal. Legen din vil fortelle deg hvor lenge du skal ta legemidlet.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Hvis noe av følgende skulle skje med deg, slutt å ta Felodipin Hexal og fortell en lege øyeblikkelig:
 • Hypersensitivitet og allergiske reaksjoner. Tegnene kan være klumper på huden din (vabler) eller hevelse i ansiktet, lepper, munn, tunge eller svelg.
Følgende bivirkninger har blitt identifisert. De fleste av disse reaksjonene opptrer ved oppstart av behandlingen eller etter en økning av dosen. Dersom slike reaksjoner forekommer, er de vanligvis av kort varighet, og vil avta i intensitet med tiden. Informer legen din hvis du opplever noen av følgende symptomer, og de vedvarer.
Mild hevelse i tannkjøttet har blitt rapportert hos pasienter med en betennelse i munnen (gingivitt/periodontitt). Denne hevelsen kan unngås eller reverseres ved god munnhygiene.
Svært vanlige: kan forekomme hos mer enn 1 av 10 personer
 • Ankelhevelse
Vanlige: kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer
 • Hodepine
 • Rødming
Mindre vanlige: kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer
 • Unormalt rask hjerterytme
 • Hjertebank
 • For lavt blodtrykk (hypotensjon)
 • Kvalme
 • Magesmerter
 • Brenning/prikking/nummenhet
 • Utslett eller kløe
 • Tretthet
 • Svimmelhet
Sjeldne: kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer
 • Besvimelse
 • Oppkast
 • Elveblest
 • Smerter i ledd
 • Muskelsmerter
 • Impotens/seksuell dysfunksjon
Svært sjeldne: kan forekomme hos opptil 1 av 10.000 personer
 • Gingivitt (hovent tannkjøtt)
 • Økte leverenzymer
 • Hudreaksjoner på grunn av økt følsomhet for sollys
 • Betennelse i små blodårer i huden
 • Hyppig vannlating
 • Hypersensitivitetsreaksjoner som feber eller hevelse i lepper og tunge
Andre bivirkninger kan forekomme. Hvis du har noen plagsomme eller uvanlige reaksjoner mens du tar Felodipin Hexal kontakt lege omgående.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Felodipin Hexal

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på blisterpakning, beholder eller eske etter Utl.dato eller EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Felodipin Hexal
 • Virkestoffet er felodipin.
  Felodipin Hexal 5 mg depottabletter
  Hver depottablett inneholder 5 mg felodipin.
Felodipin Hexal 10 mg depottabletter
Hver depottablett inneholder 10 mg felodipin.
 • Hjelpestoffer er mikrokrystallinsk cellulose, laktosemonohydrat, natriumlaurylsulfat, hypromellose, magnesiumstearat i tablettkjernen; laktosemonohydrat, hypromellose, makrogol 4000, rødt jernoksid (E 172), gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171) i filmdrasjeringen.
Hvordan Felodipin Hexal ser ut og innholdet i pakningen
Felodipin Hexal 5 mg depottabletter
Blek-rød til grå-rød, rund bikonveks depottablett, omtrent 7 mm i diameter, som er merket F5 på den ene siden.
Felodipin Hexal 10 mg depottabletter
Blek-rød til grå-rød, rund bikonveks depottablett, omtrent 9 mm i diameter, som er merket F10 på den ene siden.
Depottablettene er pakket i blisterpakning av PVC/Alu eller en HDPE-beholder med lokk i en eske. Pakningsstørrelser:
7, 14, 20, 28, 30, 50, 50x1, 98, 100, 100x1, 250 depottabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
HEXAL A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark
Tilvirker
Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland eller
LEK S. A., Ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Warszawa, Polen
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 13.02.2020