Jodix Orion

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Jodix er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Jodix
 3. Hvordan du bruker Jodix
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Jodix
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Jodix er og hva det brukes mot

Jodix brukes til voksne og barn over 3 år: For å forebygge mot effekten av radioaktivt jod på skjoldbruskkjertelen, ved radioaktivt nedfall forårsaket av atomeksplosjon eller atomulykke.
Radioaktivt jod kommer inn i lungene når det inhaleres, og det lagres i skjoldbruskkjertelen som er utsatt for store mengder stråling. Dette kan forårsake lavt stoffskifte (hypotyreose) eller kreft i skjoldbruskkjertelen som følge av dette.
Hvis én dose tas umiddelbart etter mottatt informasjon om mulig radioaktiv nedfall, forhindrer Jodix 90-99 % av opphopningen av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen. Hvis inntak av tabletten forsinkes i 3-4 timer, er den beskyttende effekten mot eksponering bare ca. 50 %. Den forebyggende effekten av én dose varer 1-2 dager.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.”

2. Hva du må vite før du bruker Jodix

Jodix skal kun tas etter anbefaling fra myndighetene.

Bruk ikke Jodix:
 • dersom du er allergisk overfor kaliumjodid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • hvis du har betennelse i skjoldbruskkjertelen (thyreoiditt)
 • hvis du har forstyrrelser i skjoldbruskkjertelfunksjonen
 • hvis du har dermatitis herpetiformis (Duhrings sykdom)
Fortell legen din dersom du også har andre sykdommer eller allergier.
Det kan allikevel være nødvendig å ta en tablett ved tilfelle av radioaktivt nedfall. Følg media for instruksjoner fra myndighetene.
Andre legemidler og Jodix
Rådfør deg med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Litium og amiodaron (legemiddel mot uregelmessig hjerterytme) kan endre effekten jod har på skjoldbruskkjertelen.
Inntak av Jodix sammen med mat og drikke
Tablettene skal tas med rikelig mengde væske.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er ingen kjente skadelige effekter på foster eller spedbarn som følge av én dose.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Jodix har ingen påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
Jodix inneholder kalium
Jodix inneholder 30,6 mg kalium/tablett. Dette må tas i betraktning hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon eller pasienter som går på en kontrollert kaliumdiett.

3. Hvordan du bruker Jodix

Instruksjoner fra myndighetene må følges når du tar Jodix. Ta alltid dette legemidlet nøyaktig slik det er beskrevet i dette pakningsvedlegget, eller som legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt legen din eller apoteket hvis du er usikker.
For best mulig effekt skal Jodix tas så snart som mulig. Hvis inntak av tabletten forsinkes i 3-4 timer, er den beskyttende effekten mot eksponering kun ca. 50 %. Den forebyggende effekten av én dose varer 1-2 dager.
Tabletter bør alltid være tilgjengelige hjemme, på arbeidsplassen og tilfluktsrom.
Anbefalt dose:
Voksne og barn over 12 år: 1 tablett som en enkelt dose
Bruk av Jodix hos barn
 • Fra 3 til 12 år: 1/2 tablett som en enkelt dose
Tabletten kan tygges, knuses eller svelges hel. Tablettene tas med rikelig mengde væske.
Følg disse instruksjonene med mindre legen din gir deg andre råd.
Du bør ikke ta en ny dose selv. Hvis nedfall av radioaktivt materiale skjer igjen eller varer lenge nok til at en ny dose er nødvendig, vil myndighetene informere om det via media.
Dersom du tar for mye av Jodix
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Overdosering av Jodix er sjeldent farlig. Overdosering gjør vanligvis at bivirkningene blir kraftigere.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Én dose forårsaker vanligvis ikke bivirkninger.
Ved gjentatt inntak kan Jodix forårsake struma, lavt stoffskifte (hypotyreose) eller høyt stoffskifte (hypertyreose) hos personer med sykdommer i skjoldbruskkjertelen eller overfølsomhet overfor jod. Andre mulige sjeldne bivirkninger er forstyrrelser i mage-tarmkanalen, kvalme, metallsmak, økt spyttsekresjon og betennelse i parotiskjertelen (en spyttkjertel).
Personer som er overfølsomme overfor jod kan også få utslett eller mer alvorlige allergiske reaksjoner, som innsnevring av luftveiene (bronkial konstriksjon), hevelse av lymfeknuter, leddsmerter og feber.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Jodix

Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Jodix
 • Virkestoffet er kaliumjodid. Én tablett inneholder 130 mg kaliumjodid.
 • Andre innholdsstoffer er mikrokrystallinsk cellulose, kolloidal vannfri silika og magnesiumstearat.
Hvordan Jodix ser ut og innholdet i pakningen
Rund, flat, nesten hvit tablett med krysskår som inneholder fargeløse krystaller, diameter 7 mm.
Pakningsstørrelser: 10 og 100 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland
Tilvirker
Orion Corporation Orion Pharma
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland
Orion Corporation Orion Pharma
Joensuunkatu 7
FI-24100 Salo
Finland
Lokal representant
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 30.12.2021