Cilox Novartis øyesalve

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Cilox er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Cilox
 3. Hvordan du bruker Cilox
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Cilox
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Cilox er og hva det brukes mot

Cilox brukes til behandling av øyebetennelse forårsaket av ciprofloksacinfølsomme bakterier. Cilox kan brukes av voksne og barn over 1 år.

2. Hva du må vite før du bruker Cilox

Bruk ikke Cilox
 • dersom du er allergisk overfor ciprofloksacin, andre antibiotika som kalles kinoloner, nalidiksinsyre, eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Cilox.
Bruk kun Cilox i øyet (øynene).
Snakk med lege:
 • Dersom du merker de første tegnene på hudutslett eller får andre overfølsomhetsreaksjoner, inklusiv elveblest, kløe eller pusteproblemer, må du avslutte behandlingen med ciprofloksacin og umiddelbart ta kontakt med legen din. Hvis du har en alvorlig allergisk reaksjon, kan det hende at du trenger akutt behandling.
 • Kontakt lege dersom symptomene dine forverres eller plutselig kommer tilbake. Som med andre antibakterielle preparater, kan langvarig bruk føre til økt vekst av resistente mikroorganismer eller sopp. Legen din vil da sette i gang passende behandling.
 • Hvis du er eldre eller hvis du tar medisiner som kalles ”kortikosteroider” for å behandle tilstander som smerte og betennelse, astma eller hudproblemer, har du en høyere risiko for å få problemer med senene under behandling med Cilox. Hvis du opplever betennelse eller en betennelsestilstand, må du avslutte behandlingen og straks oppsøke lege.
 • Hvis du føler smerte, hevelse eller betennelse i senene mens du tar legemidlet eller kort tid etter at du har tatt dette legemidlet, må du avslutte behandlingen og oppsøke lege.
 • Hos pasienter med sår på øyet og hyppig bruk av Cilox, har det blitt observert hvite rester av legemiddel på øyet, men disse legemiddelrestene forsvant etter fortsatt drypping av Cilox på øyet. Hvis du oppdager slike hvite legemiddelrester på øyet, betyr ikke det at du skal slutte å bruke Cilox, og det påvirker ikke virkningen av legemidlet.
 • Ikke bruk kontaktlinser (harde eller myke) under behandling med Cilox.
Barn
Cilox skal bare brukes hos barn som er yngre enn 1 år dersom dette er eksplisitt foreskrevet av legen.
Andre legemidler og Cilox
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Det forventes ingen interaksjoner mellom Cilox og andre legemidler.
Graviditet og amming
Snakk med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Ikke bruk Cilox under graviditet eller amming, med mindre legen anser det som helt nødvendig.
Kjøring og bruk av maskiner
Cilox påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Du kan oppleve at synet ditt blir midlertidig uklart etter at du har brukt Cilox. Det er derfor viktig at du ikke kjører bil eller bruker maskiner før synet ditt er klart.

3. Hvordan du bruker Cilox

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er
Voksne og barn over 1 år:
Betennelse på hornhinnen (keratitt): En salvestreng på ca 1,25 cm påføres som beskrevet nedenfor hver 2. time døgnet rundt de første 2 dagene og deretter hver 4. time i de neste 12 dagene. Doseringen kan ved behov forlenges av din lege. Bruk kun Cilox i øyet (øynene).
Slik bruker du Cilox riktig
 1. Hent Cilox-tuben.
 2. Vask hendene, og sett deg foran et speil.
 3. Skru av korken på tuben.
 4. Bøy hodet bakover og trekk ned i det nedre øyelokket.
 5. Før tubespissen inn mot øyet. Bruk et speil dersom det hjelper.
 6. Ikke berør øyet eller øyelokket, områdene omkring eller andre overflater med tubespissen. Det kan forurense øyesalven i tuben.
 7. Trykk forsiktig på tuben og legg en ca. 1,25 cm lang streng med Cilox øyesalve på innsiden av nedre øyelokk.
 8. Etter å ha tatt Cilox, lukker du øyelokket og trykker med en finger i øyekroken ved nesen i 2 minutter. Dette reduserer sjansene for at Cilox kommer ut i resten av kroppen.
 9. Dersom du bruker Cilox i begge øynene, må du gjenta trinn 4 til 8 for det andre øyet.
 10. Lukk korken på tuben godt rett etter bruk.
Dersom du bruker andre øyedråper eller øyesalver, må du vente minst 5 minutter mellom hvert legemiddel. Øyesalve skal brukes sist.
Dersom du tar for mye av Cilox
Ved overdosering i øyet skylles øyet med rennende, lunkent vann.
Dersom du har glemt å ta Cilox
Dersom du glemmer en dose, tar du den så snart du husker det. Dersom det er kort tid igjen til den tiden du normalt skulle ta neste dose, hopper du over den glemte dosen.
Du skal ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Cilox
Ikke stopp behandlingen med dette legemidlet for tidlig, selv om symptomene dine har forsvunnet. Dersom du slutter å bruke denne medisinen for tidlig, kan symptomene komme tilbake.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer):
Virkninger på øyet: Hvite utfellinger på øyets overflate (hornhinnen), ubehag i øyet, røde øyne, legemiddelrester.
Generelle bivirkninger: Vond smak
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer):
Virkninger på øyet: Skade på eller farging av øyets overflate (hornhinnen), øyebetennelse, forstyrrelser i øyets overflate (hornhinnen), lysfølsomhet, redusert syn eller tåkesyn, hevelser i øyet eller øyelokket, øyesmerter, tørre øyne, kløende øyne, økt tåreproduksjon, rennende øyne, skorpedannelser på øyelokket, hudavskalling fra øyelokket, røde øyelokk.
Generelle bivirkninger: Hodepine, kvalme.
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer):
Virkninger på øyet: Skade på øyet, dobbeltsyn, redusert følelse i øyet, trette øyne, sti på øyet, øyeirritasjon.
Generelle bivirkninger: Overfølsomhet, svimmelhet, øreverk, utflod fra bihulene gjennom nesen, betennelse i nesen, diaré, magesmerter, betennelse i huden.
Frekvens ikke kjent (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data):
Generell bivirkning: Sykdom i sener.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Cilox

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Tuben kastes 4 uker etter åpning.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Cilox 3 mg/g øyesalve:
 • Virkestoff er ciprofloksacin. Hvert gram øyesalve inneholder ciprofloksacinhydroklorid tilsvarende 3 mg ciprofloksacin.
 • Andre hjelpestoffer er flytende parafin og hvit vaselin.
Hvordan Cilox ser ut og innholdet i pakningen
Cilox er en offwhite øyesalve som fås i en tube (aluminium) som inneholder 3,5 g.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Novartis Norge AS
Postboks 4284 Nydalen
0401 Oslo
Tilvirker
S.A. Alcon-Couvreur N.V.
Rijksweg 14
2870 Puurs
Belgia
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 09.12.2020
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.