Adriamycin Pfizer pulver til injeksjonsvæske 50 mg

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege, apotek eller sykepleier hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Adriamycin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Adriamycin
 3. Hvordan du bruker Adriamycin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Adriamycin
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Adriamycin er og hva det brukes mot

Adriamycin er en cellegift (et cytostatikum av tetracyklintype) som brukes mot en rekke kreftformer, blant annet brystkreft, en type lungekreft kalt småcellet anaplastisk lungekarsinom, kreft i underlivet (eggstokker, livmorhals, vagina), blærekreft, testikkelkreft, lymfekreft og akutt blodkreft.

2. Hva du må vite før du bruker Adriamycin

Bruk ikke Adriamycin:
 • Dersom du er allergisk overfor doksorubicin eller noen av de andre innholdsstoffene i Adriamycin (listet opp i avsnitt 6) eller liknende stoffer (antracykliner)
 • dersom benmargen din kan være hemmet eller du har alvorlig betennelse i munnslimhinnen på grunn av tidligere behandling med andre cellegifter (cytostatika) eller strålebehandling
 • dersom du har alvorlig leversvikt eller du er behandlet med så store doser antracykliner tidligere at du ikke kan få mer.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Adriamycin dersom du:
 • tidligere har hatt hjertesykdom
 • bruker legemidler som påvirker hjertet
 • tidligere har fått behandling med denne typen legemidler (antracykliner)
 • tar eller nylig har tatt trastuzumab (et legemiddel som brukes i behandlingen av enkelte krefttyper). Trastuzumab kan forbli i kroppen opptil 7 måneder. Siden trastuzumab kan påvirke hjertet, skal du ikke ta Adriamycin i løpet av de første 7 månedene etter du har avsluttet bruk av trastuzumab. Hvis du tar Adriamycin før dette, må hjertefunksjonen din overvåkes nøye.
 • har fått strålebehandling mot brystregionen.
Det kan være at legen din vil kontrollere hjertet ditt under behandlingen.
Andre legemidler og Adriamycin
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Hjertefunksjonen vil bli overvåket nøye hos personer som behandles med Adriamycin i kombinasjon med andre midler som kan påvirke hjertet.
Noen legemidler kan påvirke konsentrasjonen av Adriamycin i kroppen din. Virkningen kan bli påvirket dersom du tar legemidler som inneholder følgende virkestoffer: verapamil, fenobarbital, fenytoin, Johannesurt og ciklosporin.
Hvis noe av dette gjelder deg må du informere legen før behandlingen starter.
Graviditet, amming og fertilitet
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Doksorubicin passerer livmoren og kan forårsake skade på fosteret. Adriamycin skal ikke brukes under graviditet.
Prevensjon hos kvinner som kan bli gravide
Du må alltid bruke sikker prevensjon mens du får Adriamycin, og i minst 6,5 måneder etter den siste dosen. Snakk med legen din om prevensjonsmetoder som passer for deg og din partner.
Prevensjon hos menn
Menn må alltid bruke sikker prevensjon mens de får Adriamycin, og i minst 3,5 måneder etter den siste dosen.
Amming
Amming skal opphøre ved behandling med Adriamycin og i minst 10 dager etter den siste dosen, da det er mulig at barn som ammes, kan skades.
Fertilitet
Adriamycin kan skade arvestoffet i spermiene.
Adriamycin kan føre til infertilitet hos kvinner under behandlingen. Manglende menstruasjon og prematur menopause kan forekomme.
Både menn og kvinner bør rådføre seg om bevaring av fertilitet før behandling.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Kjøring og bruk av maskiner
Legemidlet påvirker vanligvis ikke evnen til å kjøre bil eller betjene maskiner.

3. Hvordan du bruker Adriamycin

Bruk alltid Adriamycin slik legen har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den til deg. Det er vanlig at man får en engangsdose intravenøst med 21 dagers intervall. Noen får også behandling i 3 dager med 4 ukers mellomrom.
Pulver til injeksjonsvæske, oppløsning, 10 og 50 mg oppløses i henholdsvis 5 og 25 ml sterilt vann eller natriumklorid injeksjonsvæske 9 mg/ml. Kan blandes med glukose infusjonsvæske 50 mg/ml.
Dersom du tar for mye av Adriamycin
Overdosering med doksorubicin vil kunne føre til alvorlig hemming av benmargen, effekter på mage- tarmsystemet og akutte forandringer i hjertet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Adriamycin forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkningene er listet opp etter hvor ofte de forekommer.
Svært vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 10 pasienter)
 • Infeksjon
 • Endrede blodverdier
 • Redusert appetitt
 • Forstyrrelser i mage-tarmsystemet
 • Hånd-fot-syndrom (rødhet, hevelse og sår i håndflater og fotsåler)
 • Håravfall
 • Feber
 • Svakhet (asteni)
 • Frysninger
 • Redusert mengde blod som presses ut av hjertet når hjertet slår (redusert ejeksjonsfraksjon)
 • Unormal EKG-avlesning
 • Unormale leververdier
 • Vektøkning.
Vanlige bivirkninger (forekommer hos 1 til 10 av 100 pasienter)
 • Blodforgiftning (sepsis)
 • Øyekatarr
 • Hjertemuskelsykdommer (kongestiv hjertesvikt, sinus takykardi)
 • Betennelse i spiserøret
 • Magesmerter
 • Elveblest
 • Utslett
 • Endret farge i hud og negler (hyperpigmentering)
 • Reaksjoner på injeksjonsstedet.
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos 1 til 10 av 1000 pasienter)
 • Embolisme (sykdomstilstand som skyldes at en arterie blokkeres).
Ikke kjent hyppighet (hyppighet kan ikke anslås utifra tilgjengelige data)
 • Akutt blodkreft
 • Uvanlig sterk allergisk reaksjon (anafylaktisk reaksjon)
 • Dehydrering
 • Økt urinsyre i blodet
 • Hornhinnebetennelse
 • Framkalling av tårer
 • Hjerterytmeforstyrrelser
 • Sjokk
 • Blødninger
 • Betennelse i venen eller samtidig betennelse og propp i en overflatevene
 • Hetetokter
 • Magesår og mageblødning
 • Betennelse i tykktarmen (kolitt)
 • Misfarging av slimhinnene
 • Hudlidelser
 • Kløe
 • Misfarging av urinen
 • Uteblivelse av menstruasjon
 • Fullstendig fravær eller manglende sædceller i sæden
 • Illebefinnende.
Det vil bli tatt blodprøver under behandlingen og i de første ukene etter. Hjertefunksjonen overvåkes ved langtidsbehandling.
Urinen kan bli farget rød.
Kontakt lege eller apotek om noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter: www.dmp.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Adriamycin

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Beskyttes mot direkte sollys.
Bruk ikke Adriamycin etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Adriamycin 10 mg og 50 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning
 • Virkestoff er doksorubicinhydroklorid.
 • Andre innholdsstoffer er: Laktose og metylparahydroksybenzoat (E218).
Hvordan Adriamycin ser ut og innholdet i pakningen
Adriamycin leveres i fargeløse hetteglass av glass, lukket med grå propper av klorbutylgummi, forseglet med aluminiumshette med innsatt skive av polypropylen.
Pakningsstørrelser: 1× 10 mg og 1× 50 mg
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Pfizer AS, Postboks 3, 1324 Lysaker, Norge
Tlf: + 47 67 52 61 00
Tilvirker:
Latina Pharma S.p.A., 04013 Sermoneta (LT), Italia
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 18.03.2024.
Andre informasjonskilder
Detaljert og oppdatert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig ved å skanne QR-koden med en smarttelefon. Samme informasjon er også tilgjengelig på følgende adresse: www.felleskatalogen.no/medisin/pasienter/pil-adriamycin-pfizer-545766

Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:

Inkompatibilitet med andre legemidler og intravenøse væsker:
Skal ikke blandes med heparin eller fluorouracil (for eksempel i samme IV-infusjonspose eller ved Y- setet til samme infusjonslinje), da dette medfører utfelling. Inntil ytterligere data foreligger, anbefales det ikke å gi doksorubicin i samme oppløsning som andre legemidler. Dersom behandling med doksorubicin og fluorouracil er nødvendig, er det anbefalt å skylle IV-linjen mellom de to administrasjonene.
Kontakt med basisk oppløsning bør unngås da det kan medføre hydrolyse av legemidlet.
Håndtering:
 • Cytostatika bør om mulig tilberedes i avtrekksskap. Operasjonshansker og beskyttelsesfrakk skal anvendes. Finnes det ikke tilgjengelig avtrekk, kompletteres beskyttelsesutrustningen med munnbind og ansiktsmaske eller vernebriller.
 • Hver injeksjonssprøyte påsettes en etikett der preparatnavn og mengde angis.
 • Hvis luft og overskuddsoppløsning må trykkes ut av sprøyten før injeksjonen, kan dette lettest gjøres mot en steril kompress.
 • Må ikke komme i kontakt med huden. Bruk beskyttelseshansker!
 • Hvis løsningen kommer i kontakt med huden – skyll rikelig med vann.
 • Hvis løsningen kommer i øynene – skyll med vann eller steril natriumkloridoppløsning. Deretter kontaktes ansvarlig lege. Hvis irritasjonen ikke har gitt seg etter 30 minutter skal øyelege foreta undersøkelse.
 • Søl tørkes opp med et absorberende materiale. Dette behandles som risikoavfall. Kontaminerte flater skylles grundig med vann og tørkes nøye. Tørkematerialet behandles som risikoavfall.
 • Avfall som har vært i kontakt med cytostatikakonsentrat (ampuller o.l.) skal håndteres i henhold til gjeldende rutiner for risikoavfall (gjelder således ikke glassvarer o.l. som har inneholdt fortynnede cytostatikaoppløsninger i minst 500 ml volum).
Pulver til injeksjonsvæske, oppløsning, 10 og 50 mg oppløses i henholdsvis 5 og 25 ml sterilt vann eller natriumklorid injeksjonsvæske 9 mg/ml. Kan blandes med glukose infusjonsvæske 50 mg/ml.
Ferdig oppløsning skal brukes innen 12 timer ved oppbevaring i romtemperatur og innen 24 timer ved oppbevaring i kjøleskap.
Oppløsningen skal beskyttes mot direkte sollys.
Bruk ikke Adriamycin etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten.