Atacand Cheplapharm

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Atacand er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Atacand
 3. Hvordan du bruker Atacand
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Atacand
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Atacand er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Navnet på legemidlet ditt er Atacand. Virkestoffet er kandesartancileksetil. Det tilhører en gruppe legemidler som kalles angiotensin II reseptorantagonister. Det virker ved at det får blodårene til å slappe av og utvide seg. Det hjelper til å senke blodtrykket ditt. Det gjør det også lettere for hjertet ditt å pumpe blod til alle deler av kroppen din.
Atacand kan brukes til:
 • behandling av høyt blodtrykk (hypertensjon) hos voksne og hos barn og ungdom i alderen 6 til < 18 år.
 • behandling av hjertesvikt hos voksne med redusert hjertemuskelfunksjon hvis angiotensinkonverterende enzym (ACE)-hemmere ikke kan brukes, eller i tillegg til ACE-hemmere ved varige symptomer til tross for behandling når mineralkortikoidreseptorantagonister (MRA) ikke kan brukes. (ACE-hemmere og MRA er legemidler som brukes ved behandling av hjertesvikt).

2. Hva du må vite før du bruker Atacand
Bruk ikke Atacand
 • dersom du er allergisk overfor kandesartancileksetil eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du er mer enn 3 måneder gravid (det er også bedre å unngå Atacand tidlig i svangerskapet – se pkt. om graviditet).
 • dersom du har alvorlig leversykdom eller gallestopp (et problem med drenering av galle fra galleblæren).
 • dersom pasienten er et barn under 1 år.
 • dersom du har diabetes eller nedsatt nyrefunksjon, og du får behandling med et legemiddel mot høyt blodtrykk som inneholder aliskiren.
Hvis du er usikker på om noen av disse gjelder for deg, snakk med lege eller apotek før du tar Atacand.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker Atacand:
 • dersom du har hjerte-, lever- eller nyreproblemer, eller går til dialyse.
 • dersom du nylig har hatt en nyretransplantasjon.
 • dersom du kaster opp eller nylig har hatt mye oppkast, eller har diaré.
 • dersom du har en sykdom i binyrene kalt Conns syndrom (også kalt primær hyperaldosteronisme).
 • dersom du har lavt blodtrykk.
 • dersom du noen gang har hatt slag.
 • vennligst snakk med legen hvis du tror du er (eller tror du kan bli) gravid. Atacand anbefales ikke tidlig i svangerskapet og skal ikke tas hvis du er mer enn 3 måneder gravid, da det kan føre til alvorlige fosterskader hvis det brukes på det tidspunktet (se pkt. om graviditet).
 • dersom du bruker noen av følgende legemidler mot høyt blodtrykk:
  • en ACE-hemmer (f.eks. enalapril, lisinopril, ramipril), særlig hvis du har diabetisk nyresykdom.
  • aliskiren
 • hvis du bruker en ACE-hemmer sammen med et legemiddel i gruppen mineralkortikoid-¨reseptorantagonister (MRA). Disse legemidlene brukes til behandling av hjertesvikt (se «Andre legemidler og Atacand»).
Legen din kan utføre regelmessige kontroller av nyrefunksjonen din, blodtrykket og nivået av elektrolytter (f.eks. kalium) i blodet ditt.
Se også informasjon i avsnittet «Bruk ikke Atacand».
Det kan hende at legen din vil se deg oftere og ta noen prøver hvis du har noen av disse lidelsene.
Fortell legen eller tannlegen din at du tar Atacand dersom du skal ha en operasjon. Dette fordi Atacand kan forårsake blodtrykksfall når det kombineres med enkelte anestetika.
Barn og ungdom
Atacand er undersøkt ved bruk til barn. Snakk med legen din for mer informasjon. Atacand må ikke gis til barn under 1 år på grunn av risikoen for nyrene som er under utvikling.
Andre legemidler og Atacand
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Atacand kan påvirke måten enkelte andre legemidler virker på, og enkelte legemidler kan påvirke Atacand. Hvis du bruker visse legemidler kan legen din av og til trenge å ta noen blodprøver.
Spesielt må du informere legen din hvis du bruker noen av de følgende legemidlene. Legen kan endre dosen din og/eller ta andre forholdsregler:
 • Andre legemidler som senker blodtrykket, inkludert betablokkere, diazoksid og ACE-hemmere som enalapril, kaptopril, lisinopril eller ramipril.
 • Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs) som ibuprofen, naproksen, diklofenak, celecoxib eller etoricoxib (smertestillende og inflammasjonsdempende medisiner).
 • Acetylsalisylsyre (hvis du tar mer enn 3 g hver dag) (smertestillende og inflammasjonsdempende medisin).
 • Kaliumtilskudd eller salterstatningstilskudd som inneholder kalium (medisiner som øker mengden kalium i blodet).
 • Heparin (et blodfortynnende legemiddel).
 • Kotrimoksazol (et antibiotikum) også kjent som trimetoprim/sulfametoksazol.
 • Vanndrivende midler (diuretika).
 • Litium (et legemiddel for mentale helseproblemer).
 • Hvis du bruker en ACE-hemmer eller aliskiren (se også informasjon i avsnittene “Bruk ikke Atacand” og “Advarsler og forsiktighetsregler”).
 • Hvis du bruker en ACE-hemmer sammen med enkelte andre legemidler mot hjertesvikt kjent som mineralkortikoidreseptorantagonister (MRA) (f.eks. spironolakton, eplerenon).
Inntak av Atacand med mat, drikke og alkohol
 • Du kan ta Atacand med eller uten mat.
 • Hvis du blir foreskrevet Atacand, snakk med legen din før du drikker alkohol. Noen personer som drikker alkohol mens de tar Atacand, kan få følelsen av å besvime eller blir svimle.
Graviditet og amming

Graviditet
Vennligst snakk med legen hvis du tror du er (eller tror du kan bli) gravid. Legen vil vanligvis råde deg til å slutte å ta Atacand før du blir gravid eller så snart du vet du er gravid, og vil råde deg til å ta et annet legemiddel i stedet for Atacand. Atacand anbefales ikke tidlig i svangerskapet og skal ikke tas hvis du er mer enn 3 måneder gravid, da det kan føre til alvorlige fosterskader hvis det brukes etter 3. svangerskapsmåned.

Amming
Gi legen beskjed dersom du ammer eller snart kommer til å amme. Atacand anbefales ikke til mødre som ammer, og legen kan velge å gi deg en annen behandling hvis du ønsker å amme, spesielt hvis barnet er nyfødt eller født for tidlig.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Enkelte personer kan bli trette eller svimle når de tar Atacand. Hvis dette skjer med deg må du ikke kjøre eller bruke maskiner.
Atacand inneholder laktose
Laktose er en type sukker. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du rådføre deg med legen din før du tar dette legemidlet.

3. Hvordan du bruker Atacand

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apoteket hvis du er usikker. Det er viktig at du tar Atacand hver dag.
Du kan ta Atacand med eller uten mat.
Svelg tabletten med vann.
Prøv å ta tabletten til samme tid hver dag. Dette hjelper deg å huske å ta den.
Høyt blodtrykk:
 • Den anbefalte dosen av Atacand er 8 mg én gang daglig. Legen din kan øke denne dosen til opptil 16 mg én gang daglig og videre opptil 32 mg én gang daglig avhengig av blodtrykksresponsen.
 • Hos enkelte pasienter kan legen forskrive en lavere startdose, f.eks. hos pasienter med leverproblemer, nyreproblemer eller hos pasienter som nylig har mistet kroppsvæske, f.eks. gjennom oppkast eller diaré eller ved bruk av vanndrivende tabletter.
 • Enkelte pasienter av afrikansk opprinnelse kan ha redusert respons overfor denne typen legemiddel når det gis som det eneste legemidlet, og disse pasientene kan trenge høyere dose.
Bruk hos barn og ungdom med høyt blodtrykk:
Barn i alderen 6 til < 18 år:
Den anbefalte startdosen er 4 mg én gang daglig.
For pasienter som veier < 50 kg: Hos enkelte pasienter hvor blodtrykk ikke er tilstrekkelig kontrollert kan legen bestemme at dosen kan økes til maksimum 8 mg én gang daglig.
For pasienter som veier ≥ 50 kg: Hos enkelte pasienter hvor blodtrykk ikke er tilstrekkelig kontrollert kan legen bestemme at dosen kan økes til 8 mg én gang daglig og til 16 mg én gang daglig.
Hjertesvikt hos voksne:
 • Den anbefalte startdosen av Atacand er 4 mg én gang daglig. Legen din kan øke dosen din ved å doble den med intervaller på minst 2 uker til opptil 32 mg én gang daglig. Atacand kan tas sammen med andre medisiner mot hjertesvikt, og legen din vil avgjøre hvilken behandling som passer for deg.
Dersom du tar for mye av Atacand
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye Atacand eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Atacand
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Ta den neste dosen som normalt.
Dersom du avbryter behandling med Atacand
Dersom du slutter å ta Atacand kan blodtrykket ditt øke igjen. Du må ikke slutte å ta Atacand uten å ha rådført deg med legen din.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Det er viktig at du er oppmerksom på hvilke bivirkninger dette kan være.
Slutt å ta Atacand og kontakt lege umiddelbart hvis du får noen av de følgende allergiske reaksjonene:
 • Pustevansker, med eller uten hevelse i ansikt, lepper, tunge og/eller hals
 • Hevelse i ansikt, lepper, tunge og/eller hals som kan føre til svelgevansker
 • Kraftig kløe i huden (med utstående utslett).
Atacand kan forårsake reduksjon i antall hvite blodceller. Din motstandsdyktighet mot infeksjon kan reduseres, og du kan bli trett, få infeksjon eller feber. Kontakt legen din dersom dette skjer. Legen din kan av og til ta blodprøver for å sjekke hvorvidt Atacand har påvirket blodet ditt (agranulocytose).
Andre mulige bivirkninger inkluderer:
Vanlige (påvirker 1 til 10 av 100 pasienter)
 • Svimmelhet/ørhet.
 • Hodepine.
 • Luftveisinfeksjon.
 • Lavt blodtrykk. Dette kan gi deg en følelse som om du besvimer eller blir svimmel.
 • Forandring i blodprøvesvar:
  • økt mengde kalium i blodet, særlig hvis du allerede har nyreproblemer eller hjertesvikt.
   Ved betydelig økning kan du merke tretthet, svakhet, uregelmessig hjerterytme eller stikking/prikking.
 • Effekt på hvordan nyrene dine virker, særlig hvis du allerede har nyreproblemer eller hjertesvikt. I svært sjeldne tilfeller kan nyresvikt oppstå.
Svært sjeldne (påvirker færre enn 1 av 10 000 pasienter)
 • Hevelse i ansikt, lepper, tunge og/eller hals.
 • En reduksjon i røde eller hvite blodceller. Du kan merke tretthet, få infeksjon eller feber.
 • Hudutslett, utstående utslett (elveblest).
 • Kløe.
 • Ryggsmerter, smerte i ledd og muskler.
 • Endring i hvordan leveren din fungerer, inkludert leverbetennelse (hepatitt). Du kan merke tretthet, gulfarging av huden og det hvite i øynene dine og få influensalignende symptomer.
 • Kvalme.
 • Forandring i blodprøvesvar:
  • redusert mengde natrium i blodet. Ved betydelig reduksjon kan du merke svakhet, mangel på energi eller muskelkramper.
 • Hoste.
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data)
 • Diaré.
Tilleggsbivirkninger hos barn
Bivirkninger hos barn behandlet for høyt blodtrykk ser ut til å være sammenlignbare med de som er sett hos voksne, men forekommer oftere. Sår hals er en svært vanlig bivirkning hos barn, men er ikke rapportert hos voksne. Rennende nese, feber og økt puls er vanlig hos barn, men ikke rapportert hos voksne.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Atacand

 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken, blisterpakningen eller flasken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
 • Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser vedrørende temperatur.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Atacand
 • Virkestoff er kandesartancileksetil. Tablettene inneholder enten 4 mg, 8 mg, 16 mg eller 32 mg kandesartancileksetil.
 • Hjelpestoffer er karmellosekalsium, hydroksypropylcellulose, laktosemonohydrat, magnesiumstearat, maisstivelse og makrogol. 8 mg, 16 mg og 32 mg tabletter inneholder også jernoksid (E 172).
Hvordan Atacand ser ut og innholdet i pakningen
 • 4 mg tabletter er hvite, runde tabletter med delestrek og preget med A/CF på den ene siden og 004 på den andre.
 • 8 mg tabletter er lys rosa, runde tabletter med delestrek og preget med A/CG på den ene siden og 008 på den andre.
 • 16 mg tabletter er rosa, runde tabletter med delestrek og preget med A/CH på den ene siden og 016 på den andre.
 • 32 mg tabletter er rosa, runde tabletter med delestrek og preget med A/CL på den ene siden og 032 på den andre.
Tablettene kan deles i like doser ved å brekke langs delestreken.
Tablettene leveres i plastbokser som inneholder 100 tabletter eller i blisterpakninger som inneholder 7, 14, 28, 30, 56, 90 eller 98 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført i hvert land.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH
Ziegelhof 24
17489 Greifswald
Tyskland
Tilvirker:
Klocke Pharma-Service GmbH
Straßburger Str. 77
77767 Appenweier
Tyskland
CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH
Ziegelhof 23-24
17489 Greifswald
Tyskland
AstraZeneca AB, Södertälje, Sverige.
AstraZeneca Dunkerque Production, AstraZeneca Reims Production, Parc industriel de la Pompelle, Chemin de Vrilly, 51100 Reims, Frankrike
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:

Medlemsland

Navn

Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kypros, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Irland, Luxembourg, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige

Atacand

Italia

Ratacand

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 15.05.2023
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Statens legemiddelverk.