Nicotinell Haleon sugetabletter, Mint 2 mg

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beksrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Nicotinell sugetablett er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Nicotinell sugetablett
 3. Hvordan du bruker Nicotinell sugetablett
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Nicotinell sugetablett
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Nicotinell sugetablett er og hva det brukes mot

Voksne over 18 år: Hjelpemiddel mot nikotinabstinens i røykfrie perioder og ved røykeavvenning, samt røykereduksjon hos personer som ikke kan eller vil slutte å røyke.
Nicotinell sugetablett, Mint inneholder nikotin som er en av bestanddelene i tobakk. Når du suger på tabletten skjer en langsom frigjøring av nikotin som tas opp i munnhulen. Sugetabletten virker ved å holde en passende konsentrasjon av nikotin i blodet slik at de ubehagelige abstinenssymptomene reduseres. Effekten av Nicotinell sugetablett kommer likevel ikke så raskt som ved røyking, og du kan derfor ikke forvente deg like rask stimulans. Du må være sterkt motivert for å slutte å røyke.

2. Hva du må vite før du bruker Nicotinell sugetablett

Bruk ikke Nicotinell sugetablett:
 • dersom du er allergisk overfor nikotin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du er ikke-røyker.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege før du bruker Nicotinell sugetabletter dersom du har
 • noen form for hjerteproblemer, f.eks. nylig har hatt hjerteinfarkt, har problemer med hjerterytmen, hjertesvikt eller brystsmerter (angina, inkludert Prinzmetals angina). Dersom du opplever en økning i hjerteproblemer mens du bruker dette legemidlet, bør dosen reduseres eller bruken stanses helt.
 • hatt slag.
 • høyt blodtrykk.
 • problemer med blodsirkulasjonen.
 • diabetes. Du bør måle blodsukkeret oftere enn vanlig når du begynner å bruke nikotintyggegummi. Behovet for insulin eller andre legemidler kan endre seg.
 • overaktiv skjoldbruskkjertel (hypertyreose).
 • svulst i binyrene (feokromocytom).
 • nedsatt nyre- og/eller leverfunksjon.
 • øsofagitt (betennelse i spiserøret), betennelse i munn eller svelg, magekatarr eller magesår.
 • epilepsi (anfall), eller tidligere har hatt det.
Om du har noen av disse tilstandene er det ikke sikkert at du burde bruke Nicotinell sugetabletter.
Du skal ikke røyke når du bruker Nicotinell sugetabletter, siden nikotinkonsentrasjonen kan bli så høy at du føler deg dårlig.
Nicotinell inneholder nikotin og kan være forbundet med en viss tilvenningsfare.
Sugetabletten skal ikke svelges, tygges eller knuses. Kan beveges rundt i munnen, men skal ikke bli liggende på eller under tungen.
Barn og ungdom
Selv små mengder nikotin er farlig og kan være livstruende hos barn.
Hvis det er mistanke om at barn er forgiftet, kontakt helsepersonell umiddelbart. Det er viktig at Nicotinell sugetabletter alltid oppbevares utilgjengelig for barn.
Bør ikke brukes av personer under 18 år fordi erfaring mangler.
Andre legemidler og Nicotinell sugetablett
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Røykestopp kan endre effekten av andre legemidler du tar. Snakk med lege eller apotek dersom du har noen spørsmål.
Nicotinell sugetablett sammen med mat og drikke
Samtidig inntak av syreholdige drikker, f.eks. kaffe, cola eller fruktjuice, kan redusere absorpsjon av nikotin fra munnhulen. Inntak av slike drikker bør unngås de siste 15 minuttene før sugetabletten tas fordi det kan påvirke absorpsjonen av nikotin. Sugetabletten skal ikke svelges, tygges eller knuses.
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Enhver form for nikotintilførsel i forbindelse med graviditet og amming bør unngås. Skadelige effekter av sigarettrøyking som lav fødselsvekt og økt risiko for spontanabort er kjent. Det kan være en risiko for fosterskadelige effekter ved bruk av Nicotinell sugetablett under graviditet. Enhver form for nikotin kan skade ditt ufødte barn. Nikotin går lett over i morsmelk og det er mulig at barn som ammes påvirkes. Snakk derfor med lege før bruk av Nicotinell sugetabletter dersom du er gravid eller ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Nicotinell sugetablett antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Nicotinell sugetablett inneholder aspartam, maltitol og natrium
Dette legemidlet inneholder 10 mg aspartam (E951) i hver sugetablett. Aspartam er en kilde til fenylalanin. Fenylalanin kan være skadelig hvis du har PKU (fenylketonuri/Føllings sykdom), en sjelden, arvelig sykdom hvor kroppen ikke klarer å bryte ned aminosyren fenylalanin som derfor hoper seg opp.
Nicotinell 2 mg sugetabletter inneholder maltitol (E965). Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver sugetablett, og er så godt som “natriumfritt”.

3. Hvordan du bruker Nicotinell sugetablett

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Nicotinell sugetablett er tilgjengelig i to styrker: 1 mg og 2 mg. Riktig dose er avhengig av dine tidligere røykevaner.
Du bør bruke 2 mg Nicotinell sugetablett dersom:
 • du har sterk eller svært sterk nikotinavhengighet.
 • du tidligere har forsøkt å slutte å røyke ved hjelp av 1 mg sugetabletter.
 • dine abstinenssymptomer fortsetter å være så sterke at tilbakefall kan forekomme.
Ellers bør du bruke 1 mg Nicotinell sugetabletter.
Dosering for voksne over 18 år:
Se tabell for optimal dosering:
Hvis du opplever bivirkninger når du bruker den høyeste dosen (2 mg sugetablett) bør du bruke den lave dosen (1 mg sugetablett).
Bruksanvisning:
Start behandlingen med Nicotinell sugetabletter den dagen du slutter å røyke. Du bør slutte helt å røyke for å lykkes med denne behandlingen.
Ta én sugetablett når du får trang til å røyke. Ikke ta mer enn én sugetablett om gangen. Ikke ta mer enn én sugetablett per time.
Ikke svelg sugetabletten.
 1. Én sugetablett suges inntil en kraftig smak kjennes. Ikke spis eller drikk mens du har en sugetablett i munnen.
 2. La deretter sugetabletten hvile mellom kinn og tannkjøtt.
 3. Når smaken avtar bør det igjen suges på sugetabletten.
 4. Gjenta denne rutinen til sugetabletten er helt oppløst (ca. 30 minutter).
Sug på én sugetablett når du kjenner behov for å røyke. I begynnelsen tas én sugetablett hver 1.-2. time. I de fleste tilfeller er 8-12 sugetabletter per dag tilstrekkelig. Hvis du fremdeles kjenner røykesug, kan du ta flere sugetabletter. Du må ikke ta mer enn 15 sugetabletter per dag av 2 mg (gjelder ved både røykeavvenning og røykereduksjon). For røykere med sterk nikotinavhengighet kan det i enkelte tilfeller, og for en begrenset periode, brukes en maksimaldose på 20 sugetabletter.
Nicotinell sugetabletter skal primært brukes til røykeavvenning.
Røykeavvenning:
Du skal slutte å røyke helt når du begynner å bruke sugetablettene, og heller ikke røyke under hele behandlingsperioden. Dette for å øke sjansen for å lykkes med å slutte å røyke.
Behandlingsvarigheten er individuell. I de fleste tilfeller bør behandlingen fortsette i minst 3 måneder. Etter 3 måneder bør du gradvis redusere det daglige antallet sugetabletter. Behandlingen bør avsluttes når du har redusert bruken til 1-2 sugetabletter per dag. Bruk av Nicotinell sugetablett i mer enn
6 måneder anbefales generelt ikke. Enkelte tidligere røykere kan imidlertid ha behov for lengre behandling med sugetablettene for å unngå å begynne å røyke igjen.
Hvis du fremdeles bruker sugetablettene etter 9 måneder, bør du snakke med legen eller apoteket.
Rådgivning øker sjansen for å lykkes med røykeslutt.
Røykereduksjon:
Nicotinell sugetabletter brukes mellom røykeperioder for å forlenge de røykfrie intervallene. Hensikten er å redusere røykingen så mye som mulig. Sigarettene bør gradvis erstattes med Nicotinell sugetabletter. Dersom du ikke har klart å redusere antallet sigaretter per dag til minst halvparten etter 6 uker, bør du søke profesjonell hjelp. Du bør prøve å slutte å røyke så snart du føler deg motivert, men ikke senere enn 4 måneder etter at du begynte å bruke Nicotinell. Etter det bør antallet sugetabletter gradvis reduseres, for eksempel ved å kutte ut én sugetablett hver 2.-5. dag.
Hvis du ikke lykkes med et alvorlig forsøk på å slutte å røyke innen 6 måneder, bør du oppsøke profesjonell hjelp. Regelmessig bruk av Nicotinell sugetablett utover 6 måneder anbefales generelt ikke. Enkelte tidligere røykere kan ha behov for lengre behandling med sugetablettene for å unngå å begynne å røyke igjen.
Rådgivning øker sjansen for å lykkes med røykeslutt
Barn og unge
Nicotinell sugetablett skal ikke brukes av personer under 18 år uten at legen har anbefalt det.
Dersom du tar for mye Nicotinell sugetablett
Hvis du har fått i deg for mye legemidddel eller et barn har fått i seg legemiddel ved et uhell, kontakt lontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) for vurdering av risikoen og rådgivning.
Hvis du har brukt for mange nikotin sugetabletter, kan du begynne å føle deg syk, svimmel og uvel. Stopp å bruke sugetabletter og kontakt helsepersonell umiddelbart. Generelle symptomer på overdosering av nikotin er svakhetsfølelse, blek hud, svetting, økt spyttproduksjon, halsbrann, kvalme, oppkast, diaré, magesmerter, syns- og hørselsforstyrrelser, hodepine, rask hjerterytme eller andre forstyrrelser i hjerterytmen, kortpustethet, svimmelhet, skjelving og forvirring.
Ved større overdoser kan disse symptomene etterfølges av utmattelse, lavt blodtrykk, sirkulasjonssvikt, koma, pustevansker og anfall.
Barn er mer følsomme for nikotin (pga lav kroppsvekt) og blir lettere forgiftet. Selv små mengder nikotin er farlig og kan være livstruende hos barn.. Kontakt derfor lege umiddelbart ved mistanke om forgiftning hos et barn.
Dersom du har glemt å ta Nicotinell sugetablett
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Noen av bivirkningene som du kan oppleve de første dagene du bruker Nicotinell er svimmelhet, hodepine og søvnforstyrrelser. Disse bivirkningene kan være abstinenssymptomer som du kan oppleve i forbindelse med røykeslutt og kan skyldes at du får mindre nikotin enn du er vant til.
Svært vanlige (kan forekomme hos mer enn 1 av 10 personer):
 • kvalme
Vanlige: (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)
 • betennelse i slimhinnen i munnen, ubehag i munnen
 • sår hals
 • oppkast
 • ubehag i magen, magesmerter
 • diaré
 • fordøyelsesbesvær/halsbrann
 • luft i magen
 • hikke
 • forstoppelse
 • svimmelhet og hodepine
 • søvnløshet
 • hoste
 • munntørrhet
Mindre vanlige: (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)
 • hjertebank (palpitsajon)
 • rødhet i huden (erytem)
 • kløende hudutslett (elveblest)
Sjeldne: (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer):
 • forstyrrelser i hjerterytmen
 • overfølsomhetsreaksjoner
Ikke kjent frekvens (Forekommer hos et ukjent antall personer)
 • økt spyttproduksjon
 • svelgevansker
 • raping
 • skjelving
 • kortpustethet
 • utslett (urtikaria)
 • sår i munnen
 • svakhetsfølelse
 • tretthet
 • sykdomsfølelse
 • influensalignende symptomer
Sår i munnen kan forekomme når du forsøker å slutte å røyke, men sammenhengen med behandling med nikotinerstatningsmidler er ikke kjent.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Nicotinell sugetablett

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på ytterpakningen. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Bruk ikke Nicotinell sugetablett hvis du oppdager synlige tegn på forringelse.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Nicotinell sugetablett
Virkestoff er: Nikotinhydrogentartratdihydrat tilsvarende nikotin 2 mg.
Hjelpestoffer er: Maltitol, natriumkarbonat vannfritt, natriumhydrogenkarbonat, polyakrylatdispersjon, xantangummi, kolloidal vannfri silika, levomentol, peppermynteolje, aspartam, magnesiumstearat.
Hvordan Nicotinell sugetablett ser ut og innholdet i pakningen
Sugetabletten er hvit og rund. Den er pakket i blisterpakninger med 36, 96 og 204 sugetabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker:
Haleon Denmark ApS
Delta Park 37
2665 Vallensbæk Strand
Danmark
Telefon: 80058630
E-mail: mystory.nd@haleon.com
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 14.04.2023