Livostin McNeil øyedråper

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Livostin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Livostin
 3. Hvordan du bruker Livostin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Livostin
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Livostin er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Hva Livostin er
Livostin er et middel mot allergi, både sesongrelatert allergi (for eksempel pollenallergi) og såkalt helårsallergi (for eksempel allergi mot husstøvmidd, dyrehår eller mat).
Virkestoffet levokabastin hemmer virkningen av histamin som er et stoff i organismen som fremkaller allergiske reaksjoner. Den antiallergiske effekten inntrer vanligvis raskt og vedvarer i flere timer.
Hva Livostin brukes mot
Øyedråpene brukes til behandling av øyeplager ved allergi, både sesongrelatert allergi (for eksempel pollenallergi) og helårsallergi.
Symptomer kan være kløe, røde og rennende øyne, svie og lysømfintlighet.
Du kan bruke Livostin øyedråper både til korttidsbehandling av akutte øyeplager og til kontinuerlig behandling, så lenge du har behov for symptomlindring.
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 2 dager.

2. Hva du må vite før du bruker Livostin

Bruk ikke Livostin dersom:
 • du er allergisk overfor levokabastin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • du har plager i bare ett øye. Ved allergi er oftest begge øyne irritert. Ved plager i bare ett øye bør derfor alltid lege kontaktes.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Livostin øyedråper:
 • ved behandling av barn under 6 år. Barn under 6 år bør bare behandles i samråd med lege.
 • hvis du bruker myke kontaktlinser. Innholdsstoffer i øyedråpene kan forårsake irritasjon. Øyedråpene bør ikke brukes samtidig med myke kontaktlinser, da konserveringsmidlet benzalkonklorid kan misfarge disse. Myke kontaktlinser bør fjernes før påføring, og påsettes igjen etter minimum 15 minutter.
Andre legemidler og Livostin
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Det er ikke kjent at Livostin øyedråper påvirker eller kan påvirkes av andre legemidler.
Graviditet, amming og fertilitet
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er begrenset erfaring ved bruk av Livostin øyedråper under graviditet og amming. Livostin øyedråper går over i morsmelk i små mengder. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Livostin øyedråper under graviditet og amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Livostin øyedråper gir ikke tretthet eller redusert oppmerksomhet. Bivirkninger som kan påvirke synet (se avsnitt 4 Mulige bivirkninger) er rapportert. Forsiktighet bør derfor utvises ved bilkjøring eller bruk av maskiner etter påføring av Livostin øyedråper.
Livostin øyedråper inneholder propylenglykol, fosfater og benzalkoniumklorid.
Dette legemidlet inneholder ca. 1,5 mg propylenglykol i hver dråpe. Dette tilsvarer 50 mg /ml.
Dette legemidlet inneholder ca. 0,28 mg fosfater i hver dråpe. Dette tilsvarer 9,50 mg / ml. Fosfater kan føre til alvorlig skade på det gjennomsiktige laget ytterst på øyet (hornhinnen). I svært sjeldne tilfeller kan det også føre til flekker i synsfeltet fordi kalsium avleires under behandlingen.
Livostin øyedråper inneholder ca. 4,5 mikrogram benzalkoniumklorid i hver dråpe. Dette tilsvarer 0,15 mg / ml. Benzalkoniumklorid kan absorberes av myke kontaktlinser og kan føre til at fargen på kontaktlinsene endres. Du bør derfor fjerne kontaktlinsene før du bruker dette legemidlet og vente i 15 minutter før linsene settes inn igjen. Benzalkoniumklorid kan forårsake øyeirritasjon, spesielt hvis du har tørre øyne eller har sykdommer på hornhinnen (det gjennomsiktige laget ytterst på øyet). Snakk med legen din dersom du har ubehag, stikkende, sviende følelse eller smerter i øyet etter at du har tatt legemidlet.

3. Hvordan du bruker Livostin

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Snakk med lege eller apotek hvis du er usikker.
Livostin doseres likt til barn og voksne. Den anbefalte dosen er 1 dråpe i hvert øye 2 ganger daglig. Ryst flasken godt før bruk. Ved behov kan du øke dosen inntil 4 ganger daglig. Behandlingen skal fortsette så lenge som du har behov for symptomlindring. Hvis du ikke får lindring av øyedråpene i løpet av et par dagers behandling, må lege kontaktes.
Hvis du mener at virkningen av Livostin er for kraftig eller for svak, bør du snakke med lege eller apotek om dette.
Bruksanvisning:
 1. Ryst flasken og ta av beskyttelseshetten.
 2. Bøy hodet bakover.
 3. Klem på flasken og legg forsiktig 1 dråpe i den innerste øyekroken. Dra det nedre øyelokket nedover mens hodet fortsatt holdes bakoverbøyd. Nå vil du automatisk blunke, slik at dråpen fordeles over hele øyet.
 4. Gjenta med det andre øyet.
Unngå at flasken kommer i direkte kontakt med øynene for å hindre at innholdet blir forurenset.
Dersom du tar for mye av Livostin
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Livostin
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Fortsett behandling med vanlig dose som angitt i pakningsvedlegget eller forskrevet av legen din.
Dersom du avbryter behandlingen med Livostin
Allergiplagene dine kan komme tilbake. Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende bivirkninger er rapportert for Livostin øyedråper:
Vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 100, men færre enn 1 av 10 brukere): hodepine, øyesmerte og tåkesyn samt reaksjoner på applikasjonsstedet som sviende følelse og øyeirritasjon.
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 1000, men færre enn 1 av 100): hovne øyelokk.
Svært sjeldne (forekommer hos færre enn 1 av 10.000 brukere): Reaksjoner på applikasjonsstedet slik som rødhet og kløe i øyet.
Ukjent (forekomst kan ikke angis basert på tilgjengelig informasjon): øyekatarr (konjunktivitt), hevelse i øyet, sti på øyet og ansamling av blod i øyet, samt rennende øyne. Overømfintlighet, kontaktdermatitt, elveblest, hjerteklapp og alvorlig allergisk reaksjon (anafylaksi).
Angionevrotisk ødem (en spesiell allergisk reaksjon karakterisert ved hovne lepper, tunge, øyelokk og svelg, elveblest og kortpustethet) er også rapportert. Kontakt lege umiddelbart dersom du merker slike symptomer.
I svært sjeldne tilfeller har noen pasienter med alvorlig skade på det gjennomsiktige laget ytterst på øyet (hornhinnen),utviklet flekker i synsfeltet på grunn av at kalsium avleires under behandlingen.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Livostin

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Skal ikke fryses.
Innholdet i flasken skal brukes innen 1 måned etter at pakningen er åpnet.
Bruk ikke Livostin hvis du oppdager at væsken er misfarget.
Bruk ikke Livostin etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Livostin
 • Virkestoff er levokabastin. 1 ml øyedråper inneholder 0,5 mg levokabastin. En dråpe inneholder ca. 15 mikrogram levokabastin.
 • Hjelpestoffer er propylenglykol, dinatriumfosfat vannfritt, natriumdihydrogenfosfatmonohydrat, hypromellose, polysorbat 80, benzalkoniumklorid 0,15 mg (konserveringsmiddel), natriumedetat 0,15 mg, sterilt vann til 1 ml, pH 6-8.
Hvordan Livostin ser ut og innholdet i pakningen
Etter omrysting er Livostin øyedråper en hvit, homogen suspensjon (væske).
Plastflasken inneholder 4 ml øyedråper.
Pakningsstørrelse: 3 x 4 ml
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
McNeil Sweden AB, Solna, Sverige
Tilvirker:
Famar S.A., Athen, Hellas
Ta kontakt med den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen for ytterligere informasjon om dette legemidlet:
JNTL Consumer Health (Norway) AS
C/O Spaces
Kristian Augusts gt. 13
0164 Oslo
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 06.09.2023
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no