Xylocain Aspen salve

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Xylocain salve 5% brukes som anbefalt for å oppnå best mulig resultat.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Du må kontakte lege dersom symptomene dine forverres eller ikke bedres.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Xylocain salve er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Xylocain salve
 3. Hvordan du bruker Xylocain salve
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Xylocain salve
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Xylocain salve er, og hva det brukes mot

Xylocain salve inneholder virkestoffet lidokain som er et lokalbedøvende middel.
Xylocain salve virker ved å forårsake midlertidig bedøvelse av det området den påføres.
Xylocain salve gir vanligvis lokalbedøvelse og smertelindring innen 30 sekunder - 5 minutter etter påføring.
Xylocain salve kan brukes av voksne og barn i alle aldre.
Xylocain salve kan brukes ved følgende bruksområder:
 • Smertelindring i forbindelse med mindre brannskader og overflateskader på hud (f.eks. solbrenthet, insektsstikk, helvetesild (herpes zoster), forkjølelsessår (herpes labialis), såre brystvorter.
 • Lindring av hemoroider og smertefulle rifter i endetarmen.
Du kan også ha fått Xylocain salve forskrevet av lege eller tannlege til andre bruksområder.

2. Hva du må vite før du bruker Xylocain salve

Bruk ikke Xylocain salve
 • hvis du er allergisk overfor virkestoffet lidokain, andre lokalbedøvende stoffer som ligner lidokain, eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Det er viktig å nøye følge anbefalt dosering i dette pakningsvedlegget.
Rådfør deg alltid med lege ved behandling av større hudoverflater som er alvorlig skadet. Slik behandling kan føre til høyere opptak av lidokain i kroppen og føre til alvorlige bivirkninger. Dette gjelder også ved for høye doser og ved hyppige påsmøringer.
Av hygieniske årsaker bør man ikke anvende samme tube ved endetarmsplager som ved annen sårbehandling.
Dersom tannlege har forskrevet Xylocain salve til bruk etter kirurgiske inngrep i munnen, må du være oppmerksom på at nummenhet i munn og svelg kan påvirke svelgeevnen og øke faren for bittskader.
Andre legemidler og Xylocain salve
Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Om du bruker medisiner for rytmeforstyrrelser i hjerte (antiarytmika), bør du avklare med legen før du starter behandling med Xylocain salve. Bruk av andre medisiner på samme tid kan påvirke risikoen for overdosering (se ”Dersom du ta for mye Xylocain salve”).
Inntak av Xylocain salve sammen med mat og drikke
Dersom tannlege har forskrevet Xylocain salve til bruk etter kirurgiske inngrep i munnen, må du unngå mat og drikke med ekstremt høy temperatur inntil du har fått følelsen tilbake.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin. Xylocain salve har ikke vist seg å ha skadelig effekt for barnet. Rådfør deg likevel med lege før bruk av Xylocain salve dersom du er gravid. Xylocain salve kan brukes under amming etter legens anvisning.
Kjøring og bruk av maskiner
Brukt i anbefalte doser har ikke Xylocain salve vist noen påvirkning på bilkjøring eller bruk av maskiner.
Xylocain salve inneholder propylenglycol
1 g Xylocain salve inneholder 250 mg propylenglykol.
Propylenglykol kan forårsake hudirritasjon.
Ikke bruk dette legemidlet til babyer under 4 uker med åpne sår og store områder med hudskader (som brannsår) uten at du rådfører deg med legen din eller apoteket.

3. Hvordan du bruker Xylocain salve

Bruk alltid Xylocain salve som anbefalt i dette pakningsvedlegget. Kontakt legen eller apoteket hvis du er usikker.
Tuben åpnes ved å perforere membranen ved å sette på korken.
Dosering for voksne:
Vanlig dosering på et skadet hudområde som er 10 × 10 cm, er 0,2-0,5 g salve.
Bruk minste mengde salve som er nødvendig for å oppnå smertelindring.
Påfør et tynt lag for å dekke det aktuelle området. Gjenta påføringen ved behov med lengst mulig intervall.
Det anbefales å bruke steril gas for påføring av skadet eller forbrent hud.
Mindre brannsår avkjøles først i vann i minst et kvarter.
For såre brystvorter: Om du ammer og ønsker å bruke Xylocain salve mot såre brystvorter er det viktig at du rengjør området rundt brystvortene før hver amming.
For å lindre smerte og ubehag ved hemoroider kan 1-5 g salve benyttes. Påfør salven med en egnet applikator. Rens applikatoren godt etter bruk. Utvendig bruk: Påfør salven i et tynt lag på det aktuelle området ved behov.
Bruk aldri mer enn 10 g salve på en gang, og ikke mer enn 20 g salve over en 24 timers periode.
Dosering til barn under 12 år:
Bruk aldri mer enn 0,1 g salve/kg kroppsvekt på en gang, og ikke mer enn tre doser i løpet av 24 timer. Vent minst 8 timer før en ny dose gis.
Om du synes effekten av Xylocain salve er for sterk eller for svak, kontakt legen/tannlegen eller apotek.
Salven kan lett fjernes med vann fra appliseringsstedet og eventuelt fra klær.
Skal ikke brukes på åpne sår eller ved alvorlige forbrenninger. Unngå kontakt med øynene.
Dersom lege/tannlege har forskrevet Xylocain salve til deg, må du alltid bruke det slik som legen/tannlegen har bestemt.
Dersom du tar for mye av Xylocain salve
Tidlige tegn på overdose er nummenhet av lepper og rundt munnen, ørhet, svimmelhet og noen ganger synsforstyrrelser. Ved bruk av anbefalte doser av Xylocain salve er det ikke rapportert toksiske effekter.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har brukt for mye/fått i seg legemiddel ved uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Xylocain ha bivirkninger, men ikke alle får det. I sjeldne tilfeller (færre enn 1 av 1000), kan lokalbedøvelse med lidokain gi allergiske reaksjoner, vanligvis en kontaktreaksjon. I mer alvorlige tilfeller kan det utvikle seg til anafylaktisk sjokk med symptomer som hudutslett, hevelser, feber, vanskeligheter med å puste og besvimelse. Om du opplever slike allergiske symptomer, bør du omgående oppsøke legevakt.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter: www.dmp.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Xylocain salve

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Må ikke fryses.
Bruk ikke Xylocain salve etter utløpsdatoen som er angitt på esken.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Xylocain salve 5%
 • Virkestoff er lidokain 5%
 • Hjelpestoffer er makrogol 300, makrogol 1500, makrogol 3350, polyetylenglykol og renset vann
Xylocain salve er hvit til gråhvit av farge.
Innehaver av markedsføringstillatelse og tilvirker
Aspen Pharma Trading Limited,
3016 Lake Drive,
Citywest Business Campus,
Dublin 24, Irland
Tel: + 47 21984376
Tilvirker:
AstraZeneca AB, Södertälje, Sverige
eller
Recipharm Karlskoga AB, Karlskoga, Sverige
eller
Aspen Bad Oldesloe GmbH, Industriestrasse 32-36, 23843 Bad Oldesloe, Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 02.02.2024
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no