Movicol Norgine pulver til mikstur - reseptfri pakning

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Likevel må Movicol brukes riktig for å oppnå best mulig resultat.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 14 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Movicol er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Movicol
 3. Hvordan du bruker Movicol
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Movicol
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Movicol er og hva det brukes mot

Til voksne og barn over 12 år: behandling av forstoppelse.
Movicol er et avføringsmiddel til behandling av treg mage.
Makrogol 3350, et av innholdsstoffene i Movicol, binder vann og øker på den måten volumet av tarminnholdet samtidig som tarminnholdet mykgjøres. Det økte volumet normaliserer tarmbevegelsene og man får en avførende effekt. Movicol inneholder salter for å hindre forstyrrelser i salt og væskebalansen.

2. Hva du må vite før du bruker Movicol

Bruk ikke Movicol
 • Dersom du er allergisk overfor virkestoffene eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • Movicol skal ikke brukes dersom det er alvorlige fysiske hindringer mot tarmpassasjen, heller ikke ved lekkasje i tarmveggen, ved alvorlige inflammatoriske tarmsykdommer som f.eks. ulcerøs kolitt, Crohn’s sykdom, ved toksisk megakolon (sterk utvidelse av tykktarmen), eller ved ileus (tarmslyng).
Advarsler og forsiktighetsregler
Når du tar Movicol bør du fortsette å drikke mye vann. Væskeinnholdet i en Movicol løsning bør ikke erstatte vanlig væskeinntak.
Andre legemidler og Movicol
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Behandlingseffekten kan påvirkes dersom Movicol tas sammen med visse andre legemidler. Effekt av samtidig administrerte legemidler kan være redusert, f.eks. for antiepileptika. Du bør ikke innta andre legemidler oralt i tidsrommet en time før, i løpet av og en time etter, at du tar Movicol.
Hvis du behøver fortykningsmiddel for å hjelpe til med svelging, kan Movicol motvirke effekten av fortykningsmidlet.
Graviditet og amming
Movicol kan brukes under graviditet og amming.
Snakk med lege eller apotek før bruk av Movicol dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Movicol påvirker ikke din evne til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Movicol inneholder natrium
Snakk med legen din eller apoteket hvis du trenger 3 eller flere doseposer daglig over en lengre periode, spesielt om du går på en saltfattig (natriumfattig) diett.

3. Hvordan du bruker Movicol

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg. Snakk med lege, apotek eller sykepleier hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er
Behandling av forstoppelse:
Voksne og barn over 12 år: løs opp innholdet i doseposen i ett glass vann (125 ml) og drikk væsken. Ta 1-3 doser jevnt fordelt over dagen. Antall doser avhenger av hvor alvorlig din forstoppelse er.
Movicol skal ikke brukes sammenhengende i mer enn 2 uker.
Kontakt lege etter 2 ukers sammenhengende behandling dersom plagene har blitt verre eller ikke har blitt bedre.
Barn (under 12 år): Ikke anbefalt.
Pasienter med redusert hjertefunksjon:
Hvis du har hjerteproblemer skal du ikke drikke mer enn 2 doseposer per time.
Bruksanvisning
En dosepose åpnes og innholdet tømmes i et glass. Tilsett 125 ml vann. Rør om væsken til den er svakt tåket og drikk den. Ved bruk ved avføringsstopp kan dagsdosen, 8 poser, løses opp i 1 liter vann.
Ferdigblandet oppløsning kan oppbevares inntil 6 timer i kjøleskap. Det som ikke er drukket etter 6 timer skal kastes.
Dersom du tar for mye av Movicol
Dersom du tar for mye Movicol og får kraftig diaré eller begynner å kaste opp, skal du slutte å ta Movicol inntil det opphører. Deretter kan du starte opp igjen med en lavere dose.
Dersom du har glemt å ta Movicol
Ta dosen så snart du husker det.
Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Du kan oppleve mild diaré når du begynner behandlingen med Movicol.
Vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 100 pasienter, men færre enn 1 av 10 pasienter):
Magesmerter, diaré, kvalme, oppblåsthet, rumling og luft i magen.
Sjeldne bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 10 000 pasienter, men færre enn 1 av 1000 pasienter):
Allergiske reaksjoner.
Bivirkninger med ukjent hyppighet (kan ikke anslås uti fra tilgjengelige data):
Allergiske reaksjoner (inkludert allergisk sjokk (som omfatter hevelser i ansikt, øyne og munn (angioødem), kortpustethet (dyspné), utslett, hudrødme (erytem), elveblest og kløe), elektrolyttforstyrrelser (spesielt forstyrrelse av kaliumbalansen), hodepine, brekninger, smerte eller ubehag i øvre del av magen (dyspepsi), anorektal irritasjon, hevelser i armer og ben (perifert ødem).
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Movicol

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Ferdig blandet oppløsning oppbevares tildekket i kjøleskap (2-8ºC). Oppløsning som ikke er brukt innen 6 timer kastes.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av MovicolHver dosepose med Movicol inneholder:
Virkestoffer:
Makrogol 3350: 13,125 g
Natriumklorid: 0,3507 g
Natriumhydrogenkarbonat: 0,1785 g
Kaliumklorid: 0,0466 g
Dette legemidlet inneholder 186,87 mg (8,125 mmol) natrium (finnes i bordsalt) i hver dosepose. Dette tilsvarer 9,3 % av den anbefalte maksimale daglige dosen av natrium gjennom dietten for en voksen person. Se avsnitt 2 ‘Movicol inneholder natrium’.
Hjelpestoffer:
Acesulfamkalium (E 950) (søtningsstoff)
Lime- og sitronaroma (smaktilsetning)
Når en dosepose er klargjort for å drikke i 125 ml vann tilsvarer hver dosepose følgende:
Natrium: 65 mmol/l
Klorid: 53 mmol/l
Kalium: 5,4 mmol/l
Bikarbonat: 17 mmol/l
Hvordan Movicol ser ut og innholdet i pakningen
Movicol er tilgjengelig som både rektangulære og sylinderformete (stick-pack) doseposer.
Movicol er et hvitt pulver.
Movicol er tilgjengelig i pakninger med 8, 20, 50 eller 100 doseposer.
Hver dosepose inneholder 13,7 gram Movicol pulver.
Ikke alle doseposer og pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelse og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelse
Norgine Healthcare BV
Antonio Vivaldistraat 150
1083 HP Amsterdam
Nederland
Tilvirker
SOPHARTEX
21 Rue du Pressoir
28500 Vernouillet
Frankrike
eller
Norgine BV
Antonio Vivaldistraat 150
1083 HP Amsterdam
Nederland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 12.06.2023
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no