Xanor Depot Upjohn EESV, Pfizer depottabletter

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon..
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Xanor Depot er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Xanor Depot
 3. Hvordan du bruker Xanor Depot
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Xanor Depot
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Xanor Depot er og hva det brukes mot
Xanor Depot inneholder virkestoffet alprazolam. Det tilhører en gruppe legemidler kalt benzodiazepiner (angstdempende legemidler).
Xanor Depot brukes i behandling av voksne med angstsymptomer som er alvorlige, hemmende eller forårsaker enormt ubehag. Dette legemidlet skal kun brukes i en kort periode.

2. Hva du må vite før du bruker Xanor Depot
Bruk ikke Xanor Depot
 • dersom du er allergisk overfor alprazolam eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du lider av sykdommen myastenia gravis (en form for muskelsvakhet)
 • dersom du har alvorlig nedsatt lungefunksjon
 • dersom du lider av søvnapné (forbigående opphold av åndedrett under søvn)
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Xanor Depot:
 • dersom du misbruker eller har misbrukt alkohol, opioider, benzodiazepiner eller andre reseptpliktige legemidler som virker dempende på sentralnervesystemet. Det er en risiko for å utvikle tilvenning og legemiddelavhengighet ved bruk av Xanor Depot.
 • dersom du er eldre, da benzodiazepiner som Xanor Depot kan gjøre deg trett, og øke risikoen for svakheter i muskel- og skjelettsystemet. Dette kan øke risikoen for fall, som igjen kan gi alvorlige komplikasjoner hos eldre.
 • dersom du har nedsatt lever - og nyrefunksjon, muskelsvakhet, eller nedsatt allmenntilstand.
 • dersom du har pusteproblemer.
 • dersom du har en depresjon, da det har vært sett hypomani (uvanlig oppstemthet) og mani.
Du bør unngå å bruke Xanor Depot sammen med opioider, alkohol eller andre midler som virker dempende på sentralnervesystemet, da du kan oppleve å bli veldig trett og sløv av det.
Barn og ungdom
Xanor Depot skal kun brukes av voksne.
Andre legemidler og Xanor Depot
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler og naturmidler.
Legen din bør kjenne til samtidig bruk av andre legemidler, da behandlingseffekten av Xanor Depot kan påvirkes hvis legemidlet tas sammen med visse andre legemidler, eller alkohol.
Samtidig alkoholinntak skal unngås. Mat forsinker opptaket av alprazolam, men den absorberte mengde påvirkes ikke.
Dersom benzodiazepiner, som alprazolam, kombineres med andre legemidler med effekt på sentralnervesystemet (bl.a. legemidler mot psykotiske tilstander, sovemidler, beroligende legemidler ved angst, legemidler mot depresjon og sterke smertestillende legemidler) kan dette gi forsterket dempende effekt på sentralnervesystemet. Samtidig bruk av narkotiske smertedempende medisiner kan gi økt oppstemthet og øke risikoen for psykisk avhengighet.
Risiko ved samtidig bruk av opioider
Samtidig bruk av Xanor Depot og opioider (sterke smertestillende og enkelte hostedempende legemidler) øker risikoen for tretthet, pusteproblemer (respirasjonsdepresjon), koma og død. Derfor bør samtidig bruk bare skje når det ikke er andre behandlingsalternativer. Om Xanor Depot brukes sammen med opioider, bør dosering og behandlingsvarighet begrenses. Fortell legen at du bruker opioider, og følg legens doseringsanbefalinger nøye.
Kombinasjon med dekstropropoksyfen (sterkt smertestillende middel) bør unngås, forsiktighet og eventuelt dosereduksjon anbefales ved samtidig bruk av fluvoksamin (brukes bl.a. mot depresjon), cimetidin (middel mot økt magesyre), fluoksetin (middel mot depresjon), ketokonazol og andre midler mot sopp, p-piller, diltiazem (middel mot høyt blodtrykk og hjertesvikt), eller visse antibiotika (f.eks. erytromycin). Kombinasjon med hiv-proteasehemmere (midler mot AIDS, f.eks. ritonavir) vil kreve justering av dosen av Xanor Depot eller at behandlingen med Xanor Depot stoppes. Kombinasjon av Xanor Depot med karbamazepin (middel mot epilepsi) eller imipramin (middel mot depresjon) kan påvirke effekten av behandlingen.
Virkningen av digoksin (middel mot hjertesvikt og unormal hjerterytme) kan øke når det gis sammen med Xanor Depot, spesielt hos eldre (>65 år). Pasienter som får Xanor Depot og digoksin bør derfor kontrolleres nøye.
Inntak av Xanor Depot sammen med mat og alkohol
Samtidig alkoholinntak skal unngås.
Fertilitet, graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er mulighet for at fosteret påvirkes.
Amming
Alprazolam går over i morsmelk og det er mulig at barn som ammes påvirkes. Bruk derfor ikke Xanor Depot under amming annet enn når legen har bestemt det.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Kjøring og bruk av maskiner
Xanor Depot kan nedsette reaksjonsevnen. Dette bør en tenke på i tilfeller hvor det kreves skjerpet oppmerksomhet, f.eks. ved bilkjøring eller presisjonsbetont arbeid.
Xanor Depot inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.

3. Hvordan du bruker Xanor Depot
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg.
Vanlig startdose: 1 mg daglig i én eller to doser.
Normalt doseringsområde: 0,5 mg til 4 mg i én eller to doser.
Det er vanlig å ta legemidlet 1-2 ganger om dagen når en passende vedlikeholdsdose har blitt etablert.
Depottabletten skal svelges hel, og skal ikke tygges, knuses eller deles.
Avslutning av behandling skal skje over tid med gradvis reduksjon av dosen, og etter avtale med lege.
Varighet av behandlingen:
Risiko for avhengighet og misbruk kan øke med dose og varighet av behandlingen. Legen vil derfor forskrive lavest mulig effektive dose i kortest mulig tid, og jevnlig revurdere behovet for å fortsette behandlingen (se avsnitt 2 «Advarsler og forsiktighetsregler»).
Maksimal varighet av behandling bør ikke overstige mer enn 2-4 uker. Langtidsbehandling er ikke anbefalt.
Dersom du tar for mye av Xanor Depot
Xanor Depot er et benzodiazepin. En overdose med Xanor Depot arter seg vanligvis som hemming av aktiviteten i sentralnervesystemet. Symptomene på overdose varierer fra døsighet til koma. I milde tilfeller av overdose består symptomene av tretthet, forvirring og sløvhet. I mer alvorlige tilfeller: nedsatte koordinerte bevegelser (ataksi), slapp muskulatur (hypotoni), lavt blodtrykk, nedsatt pusteevne, i sjeldne tilfeller koma og i meget sjeldne tilfeller død.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
Dersom du har glemt å ta Xanor Depot
Du skal ikke ta dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Xanor Depot
Dersom du plutselig slutter med Xanor Depot etter langtidsbruk kan du få symptomer som hodepine, muskelsmerter, angst, spenninger, uro, søvnforstyrrelser, forvirring og irritabilitet. Disse symptomene uteblir eller blir mindre plagsomme dersom man gradvis trapper ned bruken av legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Xanor Depot forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkninger kan forekomme i startfasen og ved doseøkning, men forsvinner vanligvis etter noen dager eller ved dosereduksjon.
Svært vanlige (flere enn 1 av 10 personer):
Depresjon, tretthet, døsighet, koordinasjonsvansker, svekket hukommelse, utydelig tale, ørhet/svimmelhet, hodepine, forstoppelse, munntørrhet, utmattelse, irritabilitet.
Vanlige (flere enn 1 av 100 personer, men færre enn 1 av 10 personer):
Anoreksi, nedsatt eller økt appetitt, desorientering, forvirring, endringer i seksuallyst*, nervøsitet/angst, søvnløshet, konsentrasjonsproblemer, balanseforstyrrelse, økt søvntrang, apati, skjelving, tåkesyn, kvalme, hudbetennelse*, seksuell dysfunksjon*, vektforandringer.
Mindre vanlige (flere enn 1 av 1.000 personer, men færre enn 1 av 100 personer):
Mani*, hallusinasjon*, sinne*, uro*, legemiddelavhengighet*, stimulering, humørendringer, hukommelsestap, intellektuell påvirkning, muskulær svakhet, ufrivillig vannlating*, menstruasjonsforstyrrelser*, seponeringssyndrom*.
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
Overskudd av hormonet prolaktin (kan gi melkeproduksjon i brystene) *, hypomani (uvanlig oppstemthet) *, aggresjon*, fiendtlighet*, unormal tankegang*, psykomotorisk hyperaktivitet* (ekstrem rastløshet), legemiddelmisbruk*, økt spyttsekresjon, tett nese og hurtig hjertefrekvens, muskelspenningsforstyrrelse*, uheldig påvirkning av adferd slik som irritabilitet, agitasjon, raseri, aggressiv eller fiendtlig oppførsel, symptomer i mage-tarmkanal*, unormal leverfunksjon*, leverbetennelse (hepatitt) *, gulsott*, lokale hevelser* (i hud, slimhinner og muskulatur) særlig i ansiktet som følge av nevrotiske forstyrrelser eller allergi, lysfølsomhetsreaksjon*, vannlatingsproblemer*, perifert ødem (hevelser i armer og ben)* og økt trykk i øyet*.
*Bivirkninger rapportert etter markedsføring
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Xanor Depot
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Bruk ikke Xanor Depot etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter «EXP». Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Xanor Depot
 • Virkestoff er henholdsvis 0,5 mg og 3 mg alprazolam.
 • Andre innholdsstoffer er laktose, hypromellose, vannfri kolloidal silika, magnesiumstearat, indigotin E 132 (i depottabletter 0,5 mg).
Hvordan Xanor Depot ser ut og innholdet i pakningen
0,5 mg: Blå, rund tablett merket “P&U 57”
3 mg: Hvit, trekantet tablett merket “P&U 68”
Pakningene inneholder 100 tabletter.
Ikke alle pakninger vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Upjohn EESV,
Capelle aan den IJssel,
Nederland
Tilvirker
Pfizer Italia S.r.l.
Ascoli Piceno
Italia
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representanten for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Pfizer AS, Postboks 3, 1324 Lysaker, Norge
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 20.01.2022
Andre informasjonskilder
Detaljert og oppdatert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig ved å skanne QR-koden med en smarttelefon. Samme informasjon er også tilgjengelig på følgende URL: https://www.felleskatalogen.no/medisin/pasienter/pil-xanor-xanor-depot-upjohn-eesv-pfizer-565510?markering=1