Movicol Norgine pulver til mikstur

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Movicol er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Movicol
 3. Hvordan du bruker Movicol
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Movicol
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Movicol er og hva det brukes mot

Movicol er et avføringsmiddel og brukes ved behandling av treg mage og for behandling av alvorlig forstoppelse (avføringsblokkering) der endetarm og/eller tykktarm er fylt av fast avføring.
Makrogol 3350, et av innholdsstoffene i Movicol, binder vann og øker på den måten volumet av tarminnholdet samtidig som tarminnholdet mykgjøres. Det økte volumet normaliserer tarmbevegelsene og man får en avførende effekt. Movicol inneholder salter for å hindre forstyrrelser i salt og væskebalansen.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.

2. Hva du må vite før du bruker Movicol

Bruk ikke Movicol
 • Dersom du er allergisk overfor virkestoffene eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • Movicol skal ikke brukes dersom det er alvorlige fysiske hindringer mot tarmpassasjen, heller ikke ved lekkasje i tarmveggen, ved alvorlige inflammatoriske tarmsykdommer som f.eks. ulcerøs kolitt, Crohn’s sykdom, ved toksisk megakolon (sterk utvidelse av tykktarmen), eller ved ileus (tarmslyng).
Advarsler og forsiktighetsregler
Når du tar Movicol bør du fortsette å drikke mye vann. Væskeinnholdet i en Movicol løsning bør ikke erstatte vanlig væskeinntak.
Andre legemidler og Movicol
Behandlingseffekten kan påvirkes dersom Movicol tas sammen med visse andre legemidler. Effekt av samtidig administrerte legemidler kan være redusert, f.eks for antiepileptika. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Hvis du behøver fortykningsmiddel for å hjelpe til med svelging, kan Movicol motvirke effekten av fortykningsmidlet.
Graviditet og amming
Movicol kan brukes under graviditet og amming.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Movicol har ingen påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Movicol inneholder natrium
Snakk med legen din eller apoteket hvis du trenger 3 eller flere doseposer daglig over en lengre periode, spesielt om du går på en saltfattig (natriumfattig) diett.

3. Hvordan du bruker Movicol

Bruk alltid dette legemidlet slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er
Ved treg mage (forstoppelse):
Voksne og barn over 12 år: 1 dosepose 1-3 ganger daglig, jevnt fordelt over dagen. Dosen avhenger av hvor alvorlig din forstoppelse er.
Movicol skal ikke brukes sammenhengende i mer enn 2 uker.
Kontakt lege etter 2 ukers sammenhengende behandling dersom plagene har blitt verre eller ikke har blitt bedre.
Hvis forstoppelsen din skyldes en sykdom som Parkinsons sykdom eller multippel sklerose (MS), eller hvis du bruker legemidler som gir forstoppelse kan legen din anbefale at du skal bruke Movicol lengre enn 2 uker. Ved langvarig behandling kan vanligvis dosen reduseres til 1 eller 2 doseposer per dag.
Barn (under 12 år): Ikke anbefalt.
Ved avføringsstopp hvor endetarm og/eller tykktarm er fylt med fast avføring (skal bekreftes av lege):
Voksne, eldre og barn over 12 år: Vanlig dose er 8 doseposer per dag. Dagsdosen skal tas innenfor en periode på 6 timer.
Din lege kan instruere deg til å gjenta denne behandlingen i opptil 3 dager. En behandlingskur ved avføringsstopp varer vanligvis ikke mer enn 3 dager.
Barn (under 12 år): Ikke anbefalt.
Pasienter med redusert hjertefunksjon:
Hvis du har hjerteproblemer skal du ikke drikke mer enn 2 doseposer per time.
Bruksanvisning
En dosepose åpnes og innholdet tømmes i et glass. Tilsett 125 ml vann. Rør om væsken til den er svakt tåket og drikk den. Ved bruk ved avføringsstopp kan dagsdosen, 8 poser, løses opp i 1 liter vann.
Ferdigblandet oppløsning kan oppbevares inntil 6 timer i kjøleskap. Det som ikke er drukket etter 6 timer skal kastes.
Dersom du tar for mye av Movicol
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) dersom du har fått i deg for mye legemiddel, eller dersom barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du tar for mye Movicol og får kraftig diaré eller begynner å kaste opp, skal du slutte å ta Movicol inntil det opphører. Deretter kan du starte opp igjen med en lavere dose.
Dersom du har glemt å ta Movicol
Ta dosen så snart du husker det.
Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Kontakt lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Du kan oppleve mild diaré når du begynner behandlingen med Movicol.
Vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 100 pasienter, men færre enn 1 av 10 pasienter):
Magesmerter, diaré, kvalme, oppblåsthet, romling og luft i magen.
Sjeldne bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 10 000 pasienter, men færre enn 1 av 1000 pasienter):
Allergiske reaksjoner.
Bivirkninger med ukjent hyppighet (kan ikke anslås uti fra tilgjengelige data):
Allergiske reaksjoner (inkludert allergisk sjokk (som omfatter hevelser i ansikt, øyne og munn (angioødem), kortpustethet (dyspné), utslett, hudrødme (erytem), elveblest og kløe), elektrolyttforstyrrelser (spesielt forstyrrelse av kaliumbalansen), hodepine, brekninger, smerte eller ubehag i øvre del av magen (dyspepsi), anorektal irritasjon, hevelser i armer og ben (perifert ødem).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Movicol

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Ferdig blandet oppløsning oppbevares tildekket i kjøleskap (2-8ºC). Oppløsning som ikke er brukt innen 6 timer kastes.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Movicol
Virkestoffer:
Makrogol 3350 13,125 g
Natriumklorid 0,3507 g
Natriumhydrogenkarbonat 0,1785 g
Kaliumklorid 0,0466 g
Dette legemidlet 186,87 mg (8,125 mmol) natrium (finnes i bordsalt) i hver dosepose. Dette tilsvarer 9,3 % av den anbefalte maksimale daglige dosen av natrium gjennom dietten for en voksen person. Se avsnitt 2 ‘Movicol inneholder natrium’.
Hjelpestoffer:
Acesulfamkalium (E 950) (søtningsstoff)
Lime- og sitronaroma (smaktilsetning)
Når en dosepose er klargjort for å drikke i 125 ml vann tilsvarer hver dosepose følgende:
Natrium 65 mmol/l
Klorid 53 mmol/l
Kalium 5,4 mmol/l
Bikarbonat 17 mmol/l
Hvordan Movicol ser ut og innholdet i pakningen
Movicol er tilgjengelig i pakninger med 8, 20, 50 eller 100 doseposer.
Ikke alle pakningsstørrelser er pålagt markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelse og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelse
Norgine BV
Antonio Vivaldistraat 150
1083 HP Amsterdam
Nederland
Tilvirker
Norgine Ltd
New Road, Hengoed,
Mid Glamorgan CF82 8SJ
Storbritannia
eller
SOPHARTEX
21 Rue du Pressoir
28500 Vernouillet
Frankrike
eller
Norgine BV
Antonio Vivaldistraat 150
1083 HP Amsterdam
Nederland
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 29.12.2020
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.