Petidin Takeda injeksjonsvæske

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Petidin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Petidin
 3. Hvordan du bruker Petidin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Petidin
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Petidin er og hva det brukes mot

Petidin er et opioid med smertestillende effekt. Petidin virker hovedsakelig på sentralnervesystemet og brukes ved sterke smerter.

2. Hva du må vite før du bruker Petidin

Bruk ikke Petidin dersom:
 • du er allergisk overfor petidin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • du har alvorlig pustebesvær (respirasjonsvansker)
 • du er i koma
 • du bruker, eller har brukt såkalte MAO-hemmere i løpet av de siste 14 dagene (se avsnitt "Andre legemidler og Petidin")
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Petidin. Legen din må vite om du:
 • har pustebesvær (respirasjonsvansker)
 • har hjerterytmeforstyrrelser
 • har hodeskader eller forhøyet trykk i hjernen
 • har hatt krampetilstander
 • har nedsatt lever- eller nyrefunksjon
 • har forstørret prostata og forsnevring i urinrøret
Informer legen din om du tror noe av dette gjelder deg.
Legen vil utvise spesiell aktsomhet ved bruk av Petidin til nyfødte, små barn, eldre og svekkede pasienter.
Petidin er et vanedannende narkotikum. Brukes vanligvis bare i korte perioder. Pasienter kan utvikle redusert smertelindring (toleranse), fysisk eller psykologisk avhengighet dersom Petidin brukes over lengre tid. Langtidsbehandling øker også risikoen for kramper.
Andre legemidler og Petidin
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Du må informere legen din hvis du bruker noen av følgende legemidler:
 • monoaminoksidasehemmere (MAO hemmere), en type legemidler som brukes til behandling av depresjon eller Parkinsons sykdom. Du må ikke bruke Petidin dersom du bruker eller har brukt slike legemidler de siste 2 ukene
 • smertestillende medisiner av typen opiater, sovemedisin, beroligende midler og andre legemidler som virker dempende på sentralnervesystemet
 • selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI), en gruppe legemidler som brukes mot depresjoner og angstlidelser (antidepressiva)
 • ritonavir (til behandling av virusinfeksjoner)
 • cimetidin (mot for mye magesyre og magesår)
 • klorpromazin (mot psykotiske lidelser)
 • fenytoin (til behandling av epilepsi)
 • opioid antagonister, inkl. naltrekson (legemidler mot visse typer avhengighet og overdoser)
Samtidig bruk av Petidin og beroligende legemidler som benzodiazepiner eller lignende legemidler øker risikoen for døsighet, pusteproblemer (respirasjonsdepresjon) og koma og kan være livstruende. Derfor skal samtidig bruk kun vurderes når andre behandlingsalternativer ikke er mulig.
Hvis legen din likevel forskriver Petidin sammen med beroligende legemidler, skal doseringen og varigheten av samtidig behandling begrenses av legen din.
Vennligst informer legen din om alle beroligende legemidler du tar, og følg legens doseringsanbefaling nøye. Det kan være nyttig å informere venner eller pårørende slik at de er oppmerksomme på tegnene og symptomene som er beskrevet ovenfor. Kontakt legen din når du opplever slike symptomer.
Enkelte legemidler som brukes til å behandle blodpropp (f.eks. klopidogrel, prasugrel, tikagrelor), kan ha forsinket og nedsatt effekt når de tas sammen med petidin.
Inntak av Petidin sammen med alkohol
Kombinasjon med alkohol skal unngås fordi pustefunksjonen kan bli dårligere.
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er mulighet for at fosteret påvirkes. Petidin skal derfor ikke brukes under graviditet med mindre legen har bestemt det.
Petidin skilles ut i små mengder i morsmelk. Det er mulig at barn som ammes blir påvirket, og petidin skal derfor ikke brukes under amming. Legen vil avgjøre om ammingen skal opphøre eller om behandlingen med Petidin skal avsluttes.
Kjøring og bruk av maskiner
Petidin nedsetter reaksjonsevnen din og antas å ha stor påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

3. Hvordan du bruker Petidin

Bruk alltid Petidin slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Doseringen er individuell og bestemmes av legen som tilpasser den for deg.
Anbefalt dosering:
Voksne
Intramuskulært, subkutant eller langsomt intravenøst: 75-100 mg. Dosen kan om nødvendig gjentas med 3-4 timers intervall inntil 6 ganger i døgnet.
Ved fødselssmerter gis 50-100 mg intramuskulært eller subkutant. Kan om nødvendig gjentas 3-4 ganger med 1-3 timers intervall. Bør fortrinnsvis ikke gis siste 1 1/2 time før fødselen.
Bruk av Petidin hos barn
Intramuskulært eller subkutant: 1-1,5 mg/kg. Dosen kan om nødvendig gjentas med 3-4 timers intervall inntil 6 ganger i døgnet. Nyfødte og små spedbarn har nedsatt evne til å bryte ned og skille ut petidin og/eller er mer utsatt for å få pusteproblemer (respirasjonsdepresjon). Det kan være nødvendig å redusere dosen.
Eldre
På grunn av at det tar lenger tid å bryte ned og skille ut petidin hos eldre (redusert eliminasjonshastighet) kan det være nødvendig å redusere den totale daglige dosen hos eldre som får gjentatte doser petidin.
Nedsatt lever- eller nyrefunksjon
Petidin må brukes med forsiktighet hos pasienter som har nedsatt lever- eller nyrefunksjon, og døgndosen bør reduseres. Legen din vil tilpasse doseringen til deg.
Dersom du tar for mye av Petidin
Symptomer på overdose kan være kvalme, forstoppelse, blek og fuktig hud, nedsatt kroppstemperatur, pustebesvær, små sammentrukne pupiller, døsighet, kramper, nedsatt blodsirkulasjon, oppjaget sinnstilstand, hallusinasjoner, utvidede pupiller, munntørrhet og problemer med å late vannet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opp til 1 av 10 personer):
Kvalme, brekninger.
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opp til 1 av 100 personer):
Besvimelsesanfall, døsighet, svimmelhet, pustebesvær, smertefulle kramper i galleveiene, elveblest.
Ikke kjent frekvens (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data)
Overfølsomhetsreaksjoner, oppstemthet, døsighet/søvnighet (sedasjon), unormalt rask eller langsom puls, hjertebank, lavt blodtrykk, ansiktsrødme, munntørrhet, forstoppelse, kløe, problemer med å late vannet (urinretensjon), hevelse og rødhet ved injeksjonsstedet, svetting, fysisk og psykisk avhengighet.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Petidin

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Petidin
 • Virkestoff er petidinhydroklorid.
 • Andre innholdsstoffer er vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Petidin ser ut og innholdet i pakningen
Petidin injeksjonsvæske, oppløsning, leveres i plastampuller: 10 × 1 ml.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Takeda AS, Asker
Tilvirker
Takeda GmbH, Singen, Tyskland
Curida AS, Elverum
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen
Takeda AS
Postboks 205
1372 Asker
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 28.02.2021
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no

Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:Hvordan åpne Petidin plastampuller