Avonex Biogen ferdigfylt sprøyte

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Selv om du har brukt Avonex før, kan noe av informasjonen være endret.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

(Merknader)
Dette pakningsvedlegget endres av og til.
Sjekk om pakningsvedlegget er oppdatert hver gang du åpner en ny pakning med legemidlet.
Spør lege eller apotek hvis du er usikker på noe.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva AVONEX er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker AVONEX
 3. Hvordan du bruker AVONEX
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer AVONEX
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 7. Hvordan du injiserer AVONEX

1. Hva AVONEX er og hva det brukes motHva AVONEX er
Virkestoffet i Avonex er et protein som kalles interferon beta-1a. Interferoner er naturlige stoffer som lages i kroppen og som hjelper til med å beskytte deg mot infeksjoner og sykdom. Proteinet i Avonex er laget av nøyaktig de samme stoffene som interferon beta som finnes i menneskekroppen.
Hva AVONEX brukes mot
Avonex brukes til å behandle multippel sklerose (MS). Behandling med Avonex kan bidra til at du ikke blir verre, men det kan ikke helbrede MS.
Hver enkelt har sitt eget sett av MS-symptomer. Disse kan være:
 • problemer med balansen eller ørhet, problemer med å gå, stivhet og muskelspasmer, trøtthet, nummenhet i ansiktet, armene eller beina
 • akutt eller kronisk smerte, blære- og tarmproblemer, seksuelle problemer, problemer med å se
 • problemer med å tenke og konsentrere seg, depresjon.
MS har også en tendens til å blusse opp av og til. Dette kalles et anfall (attakk).

(Merknader)
Avonex virker best når du bruker det:
 • til samme tidspunkt
 • én gang i uken
 • regelmessig
Avbryt ikke behandlingen med Avonex uten at du har snakket med legen.

Avonex kan bidra til å redusere antall anfall du har og bremse funksjonsnedsettelsen som MS gir. Legen vil gi deg råd om hvor lenge du kan bruke Avonex eller når du skal slutte.
Hvordan AVONEX virker
Multippel sklerose har sammenheng med nerveskade (hjerne- eller ryggmargskade). Ved MS reagerer kroppens eget forsvarssystem mot sitt eget myelin, som er ”isolasjonen” som omgir nervefibrene. Når myelinet skades, forstyrres beskjedene som sendes mellom hjernen og de andre delene av kroppen. Det er dette som gir symptomene på MS. Avonex ser ut til å virke ved at det hindrer kroppens forsvarssystem i å angripe myelinet.

2. Hva du må vite før du bruker AVONEX
Bruk ikke AVONEX
 • dersom du er allergisk overfor interferon beta eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du har alvorlig depresjon eller har selvmordstanker.
Kontakt lege umiddelbart dersom noe av dette gjelder deg.

(Merknader)
Avonex og allergiske reaksjoner. Fordi Avonex er basert på et protein, er det en liten risiko for at det kan oppstå en allergisk reaksjon.
Mer om depresjon. Hvis du har en alvorlig depresjon eller selvmordstanker, må du ikke bruke Avonex.
Hvis du har en depresjon, kan det likevel hende at legen vil forskrive Avonex til deg, men det er viktig å si fra til legen dersom du har hatt en depresjon eller lignende problemer som påvirker sinnsstemningen din.

Advarsler og forsiktighetsreglerRådfør deg med lege før du bruker Avonex dersom du har eller tidligere har hatt:
 • depresjon eller problemer som påvirker sinnsstemningen
 • selvmordstanker.
Endringer i sinnsstemning, selvmordstanker, følelse av å være uvanlig trist, engstelig eller verdiløs, må rapporteres til legen umiddelbart.
 • epilepsi eller andre lidelser med anfall som ikke kontrolleres ved hjelp av medisiner
 • alvorlige nyre- eller leverproblemer
 • lavt antall hvite blodceller eller blodplater, som kan medføre økt risiko for infeksjon, blødning eller blodmangel
 • hjerteproblemer, som kan gi symptomer som brystsmerte (angina), særlig etter å ha vært i aktivitet, hovne ankler, kortpustethet (kongestiv hjertesvikt) eller uregelmessig hjerterytme (arytmi)
 • Irritasjon på injeksjonsstedet, som kan medføre hud- og vevsskade (nekrose på injeksjonsstedet). Når du er klar til å injisere, følg bruksanvisningen i avsnitt 7 ”Hvordan du injiserer AVONEX”, til slutt i dette pakningsvedlegget nøye. Dette er for å redusere risikoen for reaksjoner på injeksjonsstedet.
Rådfør deg med legen dersom du har opplevd noen av disse tilstandene, eller hvis de blir verre mens du bruker Avonex.
Det kan oppstå blodpropp i de små blodårene under behandlingen. Disse blodproppene kan påvirke nyrene dine. Dette kan skje fra noen uker til flere år etter at du begynte å bruke Avonex.
Det kan hende legen vil kontrollere blodtrykket ditt, blodet (antall blodplater) og nyrefunksjonen.
Si fra til legen om at du bruker Avonex:
 • Dersom du må ta en blodprøve. Avonex kan påvirke resultatene.

(Merknader)
Det kan hende du må minne annet helsepersonell på at du får behandling med Avonex, f.eks. hvis du får forskrevet andre legemidler eller du må ta en blodprøve. Avonex kan påvirke de andre legemidlene eller resultatet av prøvene.

Andre legemidler og AVONEX
Rådfør deg med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, spesielt legemidler som brukes til behandling av epilepsi eller depresjon. Avonex kan påvirke andre legemidler eller bli påvirket av dem. Dette gjelder alle legemidler, også reseptfrie legemidler.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det forventes ingen skadelige effekter på nyfødte/spedbarn som ammes. Avonex kan brukes under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Ikke kjør dersom du føler deg svimmel. Noen kan føle seg svimle av Avonex. Hvis dette gjelder deg, eller hvis du får noen andre bivirkninger som kan påvirke evnen din til å kjøre og bruke maskiner, må du unngå slike aktiviteter.
Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i AVONEX
Dette legemidlet kan betraktes som tilnærmet ”natriumfritt”. Det inneholder mindre enn 23 mg (1 millimol) natrium per ukentlige dose.

3. Hvordan du bruker AVONEXAnbefalt ukentlig doseÉn injeksjon med Avonex én gang i uken.
Prøv å bruke Avonex på samme tidspunkt og samme ukedag hver uke.
Ikke til barn
Avonex skal ikke brukes til barn under 12 år.
Hvis du har bestemt deg for å starte behandlingen med Avonex, kan legen din gi deg et Avostartclip titreringssett. Avostartclip festes på sprøyten og gjør det mulig å øke Avonex-dosen gradvis når du starter med behandlingen. Dette gjøres for å begrense de influensalignende symptomene som enkelte får når de begynner å bruke Avonex. Legen eller sykepleieren vil hjelpe deg med å bruke Avostartclip titreringssettet.

(Merknader)
Begynne med Avonex
Hvis du er ny bruker av Avonex, kan legen din informere deg om at du kan øke dosen gradvis slik at du kan tilpasse deg effektene av Avonex før du får full dose. Du får utlevert et Avostartclip titreringssett. Avostartclip kan festes på sprøyten og gjør det mulig å injisere en lavere dose av Avonex når du starter med behandlingen. Hver Avostartclip skal brukes én gang og deretter kastes sammen med restene av Avonex. Snakk med legen hvis du trenger mer informasjon om bruken av Avostartclip.

Injisere selv
Du kan selv injisere Avonex uten hjelp fra legen, dersom du har fått opplæring i hvordan dette skal gjøres. Bruksanvisning for hvordan du selv injiserer står til slutt i dette pakningsvedlegget (se avsnitt 7, Hvordan du injiserer AVONEX).
Spør legen om hjelp dersom du har problemer med å håndtere sprøyten.

(Merknader)
Det er mer informasjon om hvordan du injiserer Avonex til slutt i dette pakningsvedlegget.
Bytte kanyle:
Pakningen med Avonex inneholder allerede en kanyle til injeksjon. Legen kan eventuelt forskrive en kortere og tynnere kanyle, avhengig av kroppsbygningen din. Rådfør deg med legen for å finne ut om dette er aktuelt for deg.
Hvis du har problemer med å håndtere sprøyten, snakk med legen om du kan bruke et gripetak på sprøyten. Dette er en spesiallaget holder som skal hjelpe deg med å injisere Avonex.

Hvor lenge du skal bruke AVONEX
Legen din vil informere deg om hvor lenge du må fortsette å bruke Avonex. Det er viktig at du fortsetter å bruke Avonex regelmessig. Ikke gjør noen endringer uten at legen gir deg beskjed om dette.
Dersom du injiserer for mye
Du skal kun ha én injeksjon med Avonex én gang i uken. Dersom du har brukt flere injeksjoner med Avonex i løpet av tre dager, må du umiddelbart rådføre deg med lege eller apotek.
Dersom du går glipp av en injeksjon
Hvis du har hoppet over din vanlige ukentlige dose, injiserer du en dose så snart som mulig. Du må deretter vente en uke før du bruker Avonex igjen. Fortsett å injisere på denne nye dagen hver uke.
Hvis du har en bestemt ukedag du helst vil bruke Avonex, rådfør deg med legen om hvordan du skal få flyttet injeksjonen tilbake til denne dagen. Du må ikke sette to injeksjoner som erstatning for en injeksjon du har gått glipp av.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

(Merknader)
Selv om listen med mulige bivirkninger kan virke skremmende, kan du oppleve å ikke få noen av dem.

Alvorlige bivirkninger: oppsøk legeAlvorlige allergiske reaksjoner
Dersom du får noen av disse:
 • hevelse i ansiktet, leppene eller tunga
 • pustevansker
 • utslett.
Kontakt lege øyeblikkelig. Bruk ikke mer Avonex før du har vært i kontakt med lege.
Depresjon
Dersom du får symptomer på depresjon:
 • følelse av å være uvanlig trist, engstelig eller verdiløs.
Kontakt lege øyeblikkelig.
Leverproblemer
Dersom du får noen av disse symptomene:
 • gulfarging av huden eller det hvite i øynene (gulsott)
 • kløe overalt
 • kvalme og oppkast
 • huden får lett blåmerker.
Kontakt lege øyeblikkelig, fordi dette kan være tegn på leverproblemer.
Bivirkninger sett i kliniske studier

(Merknader)
Bivirkninger sett i kliniske studier. Dette er bivirkningene som personer meldte fra om da Avonex ble testet ut. Tallene er basert på hvor mange som sa at de hadde hatt disse bivirkningene. Dette gir deg et inntrykk av hvor sannsynlig det er at du får lignende bivirkninger.

Svært vanlige bivirkninger
(forekommer hos flere enn 1 av 10 personer)
 • influensalignende symptomer som hodepine, muskelverk, frysninger eller feber, se Influensalignende symptomer nedenfor
 • hodepine.
Vanlige bivirkninger
(forekommer hos opptil 1 av 10 personer)
 • nedsatt matlyst
 • følelse av å være kraftløs og trøtt
 • søvnproblemer
 • depresjon
 • rødming
 • rennende nese
 • diaré
 • kvalme og oppkast
 • nummenhet eller kribling i huden
 • utslett, blåmerker i huden
 • økt svetting, svetting om natten
 • smerter i muskler, ledd, armer, bein eller nakke
 • muskelkramper, stivhet i ledd og muskler
 • smerte, blåmerker og rødhet på injeksjonsstedet
 • endrede blodverdier. Symptomer kan være trøtthet, infeksjoner som kommer tilbake, uforklarlige blåmerker og blødninger.
Mindre vanlige bivirkninger
(forekommer hos opptil 1 av 100 personer)
 • håravfall
 • endringer i menstruasjonen
 • svie på injeksjonsstedet.
Sjeldne bivirkninger
(forekommer hos opptil 1 av 1000 personer)
 • pustevansker
 • nyreproblemer, inkludert arrdannelse som kan redusere nyrefunksjonen
  Dersom du får noen av eller alle disse symptomene:
  • skummende urin
  • utmattelse (fatigue)
  • hevelse, spesielt i ankler og øyelokk, og vektøkning.
Si fra til legen, fordi dette kan være tegn på nyreproblemer.
 • blodpropp i de små blodårene som kan påvirke nyrene dine (trombotisk trombocytopenisk purpura eller hemolytisk-uremisk syndrom). Symptomer kan være at du lettere får blåmerker, blødning, feber, ekstrem svakhet, hodepine, svimmelhet eller ørhet. Det kan hende legen finner endringer i blodet og nyrefunksjonen din.
Kontakt lege dersom noen av bivirkningene er plagsomme.Andre bivirkninger

(Merknader)
Disse bivirkningene er sett hos personer som bruker Avonex, men vi vet ikke hvor sannsynlig det er at de skal oppstå.
Ikke kjør bil dersom du føler deg svimmel.

 • en for lite aktiv eller overaktiv skjoldbruskkjertel
 • nervøsitet eller engstelse, følelsesmessig ustabilitet, irrasjonelle tanker eller hallusinasjoner (at man ser eller hører ting som ikke eksisterer), forvirring og selvmord
 • nummenhet, svimmelhet, kramper eller anfall, samt migrene
 • man blir oppmerksom på at hjertet slår (hjertebank), en rask eller uregelmessig hjerterytme eller hjerteproblemer som kan ha følgende symptomer: nedsatt evne til å trene, ikke være i stand til å ligge flatt i sengen, kortpustethet eller hovne ankler
 • leverproblemer som beskrevet ovenfor
 • elveblest eller blemmeaktig utslett, kløe, forverring av psoriasis hvis du allerede har det
 • hevelse eller blødning på injeksjonsstedet, nedbrytning av vev (nekrose) eller brystsmerter etter en injeksjon
 • vektøkning eller vekttap
 • forandringer i testresultater, som også omfatter endringer i tester av leverfunksjonen
 • pulmonal arteriell hypertensjon: En sykdom med betydelig innsnevring av blodårene i lungene, noe som fører til høyt blodtrykk i blodårene som frakter blod fra hjertet til lungene. Pulmonal arteriell hypertensjon er sett ved ulike tidspunkt under behandlingen, også flere år etter oppstart av behandlingen med interferon beta-preparater.
Kontakt lege dersom noen av bivirkningene er plagsomme.Virkninger av injeksjonen
 • Følelse av at du besvimer: Den første injeksjonen med Avonex kan gis av legen. Den kan gi deg en følelse av at du besvimer. Du kan faktisk også besvime. Det er ikke sannsynlig at dette skjer igjen.
 • Like etter en injeksjon kan musklene dine føles spente eller svært svake, som om du får et MS-anfall. Dette er sjelden. Det skjer bare når du injiserer, og denne virkningen vil snart gå over. Dette kan oppstå når som helst etter at du har begynt med Avonex.
 • Hvis du merker irritasjon eller hudproblemer etter en injeksjon, kontakt legen.
Influensalignende symptomer

(Merknader)
Tre enkle måter som kan hjelpe til å dempe de influensalignende symptomene:
 1. Injiser Avonex like før sengetid. Du kan da sove deg gjennom bivirkningene.
 2. Ta paracetamol eller ibuprofen en halvtime før Avonex-injeksjonen, og fortsett å ta dette i inntil et døgn. Rådfør deg med lege eller apotek om en passende dose.
 3. Hvis du har feber bør du drikke mye vann, slik at du har nok vann i kroppen.

Enkelte får en følelse av å ha influensa etter at de har injisert Avonex. Tegn på dette er:
 • hodepine
 • muskelverk
 • frysninger eller feber.
Disse symptomene er ikke egentlig influensa
Du kan ikke smitte andre. De er mer vanlige i begynnelsen når du starter med Avonex. Legen kan gi deg et Avostartclip titreringssett som gjør det mulig å øke dosen gradvis ved oppstart av behandlingen for å begrense de influensalignende symptomene. Når du fortsetter med injeksjonene vil de influensalignende symptomene gradvis avta.
For lettere å kunne spore dette legemidlet skal legen eller apoteket registrere navnet og Lot-nummeret til legemidlet du har fått, i pasientjournalen din. Det kan også være lurt at du selv noterer disse detaljene, i tilfelle du blir spurt om denne informasjonen i fremtiden.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer AVONEX

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten.
Oppbevares i originalpakningen (forseglet plastbrett) for å beskytte mot lys.
Oppbevares i kjøleskap (mellom 2ºC og 8ºC). Skal ikke fryses.
Avonex kan også oppbevares ved romtemperatur (mellom 15ºC og 30ºC) i opptil én uke.
Bruk IKKE Avonex hvis du oppdager at:
 • den ferdigfylte sprøyten er ødelagt.
 • det forseglede plastbrettet er skadet eller åpnet.
 • oppløsningen er farget eller hvis du ser partikler som flyter i den.
 • hetten har vært åpnet eller er ødelagt.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av AVONEX
Virkestoff er: Interferon beta-1a 30 mikrogram/0,5 ml
Andre innholdsstoffer er: Natriumacetattrihydrat, konsentrert eddiksyre, argininhydroklorid, polysorbat 20 og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan AVONEX ser ut og innholdet i pakningenAvonex injeksjonsvæske, oppløsning, leveres som en bruksferdig injeksjonsvæske.
I en eske med Avonex er det fire eller tolv bruksferdige (ferdigfylte) sprøyter som hver inneholder 0,5 ml klar, fargeløs oppløsning. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført. Hver sprøyte er pakket i et forseglet plastbrett. En separat kanyle til å sette injeksjonen er også inkludert i brettet.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen er:
Biogen Netherlands B.V.
Prins Mauritslaan 13
1171 LP Badhoevedorp
Nederland
Avonex lages av:
FUJIFILM Diosynth Biotechnologies Denmark ApS
Biotek Allé 1,
DK-3400 Hillerød,
Danmark.
Biogen Netherlands B.V.
Prins Mauritslaan 13
1171 LP Badhoevedorp
Nederland
Du kan få en versjon av dette pakningsvedlegget med større skrift ved å kontakte den lokale representanten.
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Biogen Norway AS
Tel. +47 23 40 01 00
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 01.09.2022
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu og på nettstedet til www.felleskatalogen.no
Dette pakningsvedlegget er tilgjengelig på alle EU/EØS-språk på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency).

Hvordan du injiserer AVONEXDu skal ha fått opplæring i hvordan du injiserer Avonex.
Dette er en repetisjon. Sjekk med legen eller apoteket hvis det er noe du er usikker på.
Hvor du skal injisere
 • Avonex skal injiseres i en muskel, for eksempel øverst på låret. Injeksjon av Avonex i setet anbefales ikke.
 • Bruk forskjellige injeksjonssteder hver uke. Dette gir mindre risiko for irritasjon i huden og muskelen.
 • Ikke bruk hudområder som har blåmerker, som er såre eller infiserte eller hvis det er åpne sår.
A. Klargjøre
1. Ta ett forseglet plastbrett ut av kjøleskapet.
 • Sjekk utløpsdatoen på lokket av brettet. Skal ikke brukes hvis det har gått ut på dato.
 • Trekk papirlokket helt av. Sjekk at blisterbrettet inneholder én ferdigfylt sprøyte og én injeksjonskanyle (se figuren “Plastbrettets innhold”).
2. La sprøyten varmes opp.
 • La sprøyten ligge i romtemperatur i en halvtime. Dette gjør injeksjonen mer behagelig enn å injisere rett etter at den er tatt ut fra kjøleskapet.
  Tips: Ikke bruk andre varmekilder, f.eks. varmt vann, til å varme opp sprøyten.
3. Vask hendene grundig med såpe og vann, og tørk dem.
4. Gjør klart desinfeksjonsservietter og plaster (ikke vedlagt) hvis du trenger dette.
Finn et rent, hardt underlag der du kan legge delene som trengs til injeksjonen. Legg brettet på underlaget.
B. Forberede injeksjonen

1

Sjekk væsken i sprøyten
Den skal være klar og fargeløs. Bruk ikke den ferdigfylte sprøyten dersom oppløsningen er uklar, farget eller inneholder flytende partikler.

2

Ta av sprøytehetten
Sprøyten har en hvit hette av en type som viser om den har vært åpnet.
Forsikre deg om at hetten er hel og ikke har vært åpnet.
Bruk ikke sprøyten hvis det ser ut som den har vært åpnet.
Hold sprøyten slik at den hvite hetten vender opp.
Bøy hetten i en rett vinkel til den knekker av.
Ikke berør koblingsporten.
Ikke skyv på stempelet.

3


Sett på kanylen
Åpne pakningen med kanylen slik at koblingsporten kommer fram. Behold kanylebeskyttelsen på.
Press kanylen på sprøyten.
Skru den med klokka til den er på plass.
Tips: Forsikre deg om at injeksjonskanylen er godt festet på sprøyten slik at det ikke blir lekkasje.
Hvis du har fått beskjed om å øke Avonex-dosen gradvis, kan det være nødvendig å bruke et Avostartclip titreringssett som du får av legen.
Snakk med legen hvis du trenger mer informasjon.
Nå kan du trekke av kanylebeskyttelsen. Ikke vri den.
Tips: Hvis du vrir kanylebeskyttelsen for å fjerne den, kan du ved et uhell komme til å fjerne kanylen også.

C. Sette injeksjonen

1

Rengjør og strekk ut injeksjonsstedet
Hvis det er nødvendig kan du bruke en desinfeksjonsserviett til å rengjøre huden på injeksjonsstedet du har valgt. La huden tørke.
Strekk ut huden rundt injeksjonsstedet med én hånd.
Slapp av i muskelen.

2

Sett injeksjonen
Sett injeksjonskanylen med et raskt og målrettet stikk vinkelrett gjennom huden og inn i muskelen.
Kanylen må trenge helt inn.
Skyv stempelet langsomt inn til sprøyten er tom.
Hvis du bruker en sprøyte med Avostartclip påmontert, får du en lavere dose av Avonex.
Sprøyten tømmes ikke.

3

Trekk kanylen ut
Hold huden stramt utstrukket eller klem sammen huden rundt injeksjonsstedet, og trekk kanylen ut.
Hold en desinfeksjonsserviett på injeksjonsstedet, dersom du bruker dette.
Sett et plaster på injeksjonsstedet hvis det er nødvendig.

 

Riktig håndtering av avfall
Etter at du er ferdig med injeksjonen kastes kanylen og sprøyten i en spesialbeholder (for skarpe gjenstander), ikke i en vanlig søppelbøtte.
Hvis du har brukt Avostartclip, må du kaste sprøyten (og Avostartclip) etterpå.
Den mengden av Avonex som ikke er injisert skal ikke brukes.
Papir og brukte servietter kan kastes i en vanlig søppelbøtte.