Physiotens Viatris

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet fordi det inneholder viktig informasjon for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut til deg personlig og skal ikke gis videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Physiotens er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Physiotens
 3. Hvordan du bruker Physiotens
 4. Mulige bivirkninger
 5. Oppbevaring av Physiotens
 6. Innholdet i pakningen og annen informasjon

1. Hva Physiotens er, og hva det brukes mot

Physiotens inneholder et virkestoff som heter moksonidin. Dette virkestoffet tilhører en gruppe medisiner kalt ”antihypertensiva”.
Physiotens brukes for å behandle høyt blodtrykk (hypertensjon). Det virker ved å hemme nervesignaler til musklene i blodårene, dette får blodårene til å slappe av og utvide seg. Dette hjelper til å senke blodtrykket ditt.

2. Hva du må vite før du bruker Physiotens

Bruk ikke Physiotens hvis:
 • du er allergisk (overfølsom) overfor moksonidin eller et av de andre innholdsstoffene i Physiotens (listet i pkt. 6)
 • du har langsom hjerterytme som skyldes en hjertesykdom som kalles ”unormalt fungerende sinusknute” eller ”AV-blokk grad II eller III”
 • du har hjertesvikt.
Ikke ta Physiotens hvis noen av ovenstående gjelder deg. Hvis du er usikker, snakk med lege eller apotek før du tar Physiotens.
Vis forsiktighet ved bruk av Physiotens:
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar Physiotens hvis:
 • du har et hjerteproblem kalt ”AV-blokk grad I”
 • du har alvorlig hjerte-karsykdom eller ustabil hjertekrampe (angina)
 • du har problemer med nyrene. Legen din må kanskje justere dosen.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar Physiotens om noe av ovenstående gjelder deg (eller om du er usikker).
Physiotens kan gi munntørrhet med økt risiko for hull i tennene. Vær derfor nøye med munnhygienen.
Bruk av andre legemidler sammen med Physiotens:
Si fra til legen eller apoteket dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler, inkludert naturmedisiner. Physiotens kan påvirke måten andre legemidler virker og andre legemidler kan påvirke hvordan Physiotens virker.
Si spesielt fra til lege eller apotek hvis du tar noen av følgende legemidler:
 • andre legemidler mot høyt blodtrykk. Disse kan øke effekten av Physiotens.
 • legemidler mot depresjon slik som trimipramin, klomipramin nortriptylin, doksepin eller amitriptylin (trisykliske antidepressiva)
 • Beroligende midler eller sovetabletter slik som benzodiazepiner
 • Betablokkere (se også ”Hvis du slutter å ta Physiotens” i pkt. 3)
 • Physiotens fjernes fra kroppen din gjennom nyrene ved en prosess kalt ”tubulær utskillelse”. Andre legemidler som fjernes fra nyrene på samme måte kan påvirke hvordan Physiotens virker.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar Physiotens om noe av ovenstående gjelder deg (eller om du er usikker).
Inntak av Physiotens sammen med mat og drikke:
 • Tablettene kan tas med eller uten mat
 • Ikke drikk alkohol mens du bruker Physiotens ettersom Physiotens kan øke effekten av alkohol.
Graviditet og amming:
 • Si fra til legen din hvis du er gravid eller blir gravid under behandlingen. Legen din vil vanligvis foreslå å slutte med Physiotens og i stedet råde deg til å ta et annet legemiddel.
 • Si fra til legen hvis du ammer eller skal starte med amming. Physiotens anbefales ikke til ammende. Legen din vil vanligvis råde deg til å ta et annet legemiddel dersom du ønsker å amme eller be deg om å slutte å amme.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for legemiddel hvis du er gravid eller ammer.
Kjøring og bruk av maskiner:
Du kan føle deg søvnig eller svimmel når du tar Physiotens. Det er derfor viktig at du lærer å kjenne din reaksjon på preparatet før du kjører bil eller utfører presisjonsbetont arbeid.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye.  Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Innholdsstoffene i Physiotens:
Dette legemidlet inneholder laktose (en slags sukkertype). Dersom du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte lege før du tar dette legemidlet.

3. Hvordan du bruker Physiotens

Bruk alltid Physiotens slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Hvordan du tar Physiotens
 • Svelg tablettene med et glass vann
 • Prøv å ta tablettene rundt samme tid hver dag. Dette vil hjelpe deg å huske å ta dem.
Hvor mye skal jeg ta
 • Den vanlige startdosen er 0,2 mg daglig.
 • Legen kan øke denne dosen opptil 0,6 mg daglig.
 • Hvis legen har forskrevet 0,6 mg daglig, bør dette fordeles på to doser.
 • Den maksimale engangsdosen er 0,4 mg.
 • Legen din kan forskrive en lavere dose hvis du har problemer med nyrene.
Barn og ungdom
Physiotens skal ikke gis til barn og ungdom under 18 år.
Dersom du tar for mye av Physiotens:
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. Ta med deg legemiddelpakningen.
For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Følgende symptomer kan forekomme: hodepine, søvnighet, blodtrykksfall (hypotensjon), svimmelhet (vertigo), kraftløshet, langsom hjerterytme (bradykardi), munntørrhet, oppkast, tretthet og magesmerte.
Dersom du har glemt å ta Physiotens:
 • Hvis du glemmer å ta en dose av Physiotens, ta den så snart du kommer på det. Hvis det nærmer seg tiden for neste dose, skal du ikke ta den glemte dosen.
 • Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Physiotens:
 • Fortsett å ta Physiotens inntil legen bestemmer at du skal slutte.
 • Hvis du trenger å slutte behandlingen med Physiotens, vil legen redusere dosen langsomt over noen uker. Hvis du tar mer enn et legemiddel mot høyt blodtrykk (slik som betablokkere), vil legen fortelle deg hvilken av disse du skal slutte med først. Dette for at kroppen din langsomt kan venne seg til endringen.
Spør lege eller apotek dersom du har ytterligere spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Physiotens forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Følgende bivirkninger kan forekomme:
Slutt å ta Physiotens og oppsøk lege umiddelbart dersom du får noen av de følgende bivirkningene:
 • Hevelse i ansikt, tunge eller svelg
 • Svelge- eller pustevansker
 • Utslett.
Disse kan være signaler på en allergisk reaksjon kalt angioødem.
Dette er mindre vanlig (forekommer hos færre enn 1 av 100 brukere).
Andre bivirkninger inkluderer:
Svært vanlige (forekommer hos mer enn 1 av 10 brukere):
 • Munntørrhet
Vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 100 brukere, men færre enn 1 av 10 brukere):
 • Ryggsmerte
 • Hodepine
 • Kraftløshet (asteni)
 • Svimmelhet (vertigo)
 • Utslett, kløe
 • Vansker med å sovne (søvnløshet), tretthetsfølelse (søvnighet).
 • Ubehag (kvalme), diaré, oppkast, magebesvær (dyspepsi)
Mindre vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 1000 brukere, men færre enn 1 av 100 brukere):
 • Nakkesmerte
 • Nervøsitet
 • Besvimelse (synkope)
 • Opphovning (ødem)
 • Ringelyder eller ulyd i ørene (øresus)
 • Uvanlig langsom hjerterytme (bradykardi)
 • Lavt blodtrykk, inklusivt lavt blodtrykk i stående stilling (ortostatisk hypotensjon).
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Oppbevaring av Physiotens

 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • 0,2 mg tabletter: Oppbevares ved høyst 25ºC.
 • 0,4 mg tabletter: Oppbevares ved høyst 30ºC.
 • Bruk ikke Physiotens etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen og blisteret (etter Utløpsdato). Utløpsdatoen refererer til siste dagen i den måneden.
 • Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og annen informasjon

Sammensetning av Physiotens:
 • Virkestoff er moksonidin 0,2 mg eller 0,4 mg pr. tablett.
 • Hjelpestoffer er laktosemonohydrat, povidon, krysspovidon, magnesiumstearat, hypromellose, etylcellulose, makrogoler, talkum, rødt jernoksid og titandioksid.
Hvordan Physiotens ser ut og innholdet i pakningen:
Physiotens 0,2 mg: Rund, konveks, lys rosa filmdrasjert tablett merket med ”0.2” på den ene siden.
Physiotens 0,4 mg: Rund, konveks, matt rød filmdrasjert tablett merket med ”0.4” på den ene siden.
Physiotens finnes i blisterpakninger inneholdende 28 stk og 98 stk.
Ikke alle pakninger vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Viatris AS
Postboks 194
1371 Asker
Norge
Tilvirker:
Mylan Laboratories SAS,
Route de Belleville, Lieu-dit Maillard, 01400 Châtillon-sur-Chalaronne, Frankrike.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 15.09.2021