Berocca Bayer AS

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Berocca er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Berocca
 3. Hvordan du bruker Berocca
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Berocca
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Berocca er og hva det brukes mot

Berocca brusetabletter inneholder alle de 8 B-vitaminene, vitamin C, samt kalsium, magnesium og sink.
Berocca brukes til behandling av mangel og ved økt behov for B-vitaminer, vitamin C og sink.
Generelt
Vitaminer og mineraler er viktige næringsstoffer for alle levende organismer. Menneskekroppen kan ikke selv produsere de vitaminene og mineralene den behøver. For å holde kroppen sunn og velfungerende må disse stoffene tilføres daglig i tilstrekkelig mengde gjennom maten. Vannløselige vitaminer som B-vitaminer og vitamin C lagres ikke i kroppen i tilstrekkelig grad, og tilførselen av disse kan være utilstrekkelig hos eldre, hos kvinner under graviditet og amming, hos personer på diett, pasienter med visse kroniske sykdommer, ved ekstrem fysisk anstrengelse, ved langvarig stress og ved kronisk alkoholmisbruk. Behovet for askorbinsyre (vitamin C) har vist seg å være høyere hos røykere og hos kvinner som bruker p-piller.
B-vitaminer
B-vitaminene inngår i mange forskjellige stoffskiftereaksjoner i cellene, blant annet i oppbyggingen av stoffer som formidler nerveimpulser (nervetransmittorer).
Vitamin C
Vitamin C (askorbinsyre) er en antioksidant som spiller en viktig rolle ved inaktivering av frie radikaler. Vitamin C er også nødvendig for mange enzymfunksjoner og f.eks. stoffskifte av kolesterol, gallesyrer og legemidler. Vitamin C bedrer opptaket av jern fra tarmen, påvirker folsyrestoffskiftet og funksjonen til de hvite blodcellene. Det fremmer dessuten dannelsen av bindevev og er viktig for utvikling og funksjon av tenner, skjelett og små blodårer (kapillærer).
Kalsium
Sammen med magnesium og vitamin B₆ er kalsium nødvendig ved en rekke kompliserte fysiologiske prosesser, enzymfunksjoner og formidling av nerveimpulser.
Magnesium
Magnesium deltar i en rekke prosesser i kroppen, f.eks. oppbyggingen av proteiner, fettsyrestoffskifte, forbrenning av sukker og cellenes oksygenopptak.
Sink
Sink er et viktig sporstoff. Sink er en naturlig bestanddel i mange hormoner, proteiner, nevropeptider og hormonreseptorer og er nødvendig for mange enzymfunksjoner.
Berocca brusetabletter inneholder ingen fettløselige vitaminer.

2. Hva du må vite før du bruker Berocca

Bruk ikke Berocca:
 • hvis du er allergisk overfor virkestoffene eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • hvis du har kjent hyperkalsemi eller hyperkalsiuri (for høyt innhold av kalsium i kroppen eller i urin), steindannelse i nyrer eller urinveier.
 • hvis du har forhøyede verdier av oksalsyre i urinen eller nedsatt nyrefunksjon
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Berocca.
 • Personer med mangel på et bestemt enzym (glukose-6-fosfatdehydrogenase) eller personer med hemokromatose (opphopning av jern i kroppen) bør bruke dette preparatet med forsiktighet fordi det inneholder askorbinsyre (vitamin C).
 • En Berocca brusetablett inneholder ca. 10 % av anbefalt daglig inntak av kalsium og ca. 30 % av anbefalt daglig inntak av magnesium. Berocca bidrar derfor til anbefalt daglig inntak av disse mineralene, men er ikke tilstrekkelig som eneste kilde til kalsium og magnesium.
 • Berocca brusetabletter skal kun brukes til behandling av vitamin B₁₂-mangel dersom årsaken til mangelen skyldes dietten. Berocca skal ikke brukes til å behandle andre former for vitamin B₁₂-mangel (f.eks. pernisiøs anemi eller dårlig opptak av vitamin B₁₂ som skyldes sykdom i tarmen eller bukspyttkjertelen).
 • En Berocca brusetablett inneholder maksimal daglig dose av vitamin B₆ (pyridoksin) og er til forebyggende behandling. Den anbefalte daglige dosen (1 tablett) skal ikke overskrides.
 • Berocca kan påvirke laboratorietester, informer derfor legen dersom det skal utføres tester.
 • Berocca brusetabletter inneholder 150 mikrogram biotin per brusetablett. Dersom du skal ta laboratorieprøver, må du fortelle legen din og laboratoriepersonellet at du bruker eller nylig har brukt Berocca. Dette er fordi biotin kan påvirke resultatene av slike prøver. Avhengig av type prøve, kan resultatene bli enten feilaktig høye eller feilaktig lave på grunn av biotin. Det kan hende legen din ber deg om å slutte å ta Berocca før det blir tatt laboratorieprøver. Du bør også være klar over at andre produkter som du tar, som f.eks. multivitaminer eller kosttilskudd for hår, hud og negler, også kan inneholde biotin som kan påvirke resultatene av laboratorieprøvene. Informer legen din eller laboratoriepersonellet dersom du tar slike produkter.
Barn
Berocca brusetabletter anbefales ikke til barn under 11 år.
Andre legemidler og Berocca
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
 • Askorbinsyre (vitamin C) kan påvirke tester for bestemmelse av glukose i urin eller i blod, så inntak av vitamin C skal derfor stoppes flere dager før en slik glukosetest skal utføres.
 • Pyridoksindose på mer enn 5 mg opphever virkningen av levodopa ved behandling av Parkinsons sykdom. Dette skjer imidlertid ikke hvis levodopa gis samtidig med karbidopa eller benserazid.
 • Hvis du bruker deferoksamin (f.eks. til behandling av opphopning av jern i kroppen) skal du ikke ta Berocca den første måneden av behandlingen fordi Berocca inneholder vitamin C. Samtidig bruk av deferoksamin og vitamin C kan påvirke hjertet ditt. Vitamin C kan også påvirke effekten av ciklosporin, disulfiram og warfarin.
 • Kloramfenikol kan minske opptaket av vitamin B₁₂ fra mage-tarmkanalen.
 • Folsyre kan påvirke effekten av metotreksat (brukes ved kreftbehandling, f.eks. blodkreft (leukemi)).
 • Informer legen din hvis du bruker vanndrivende midler (diuretika). Dette fordi diuretika kan øke nivåene av kalsium, magnesium eller sink i kroppen, avhengig av hvilken type vanndrivende middel som brukes.
 • Hvis du tar antibiotika, levotyroksin (skjoldkjertelhormon), metyldopa (brukes til behandling av høyt blodtrykk), mykofenolatmofetil (brukes ved transplantasjoner) eller eltrombopag (brukes ved nedsatt blodcelletall), skal dette preparatet tas enten 2 timer før eller 4 timer etter inntak av legemidlet for å minimere uønsket effekt.
Inntak av Berocca sammen med mat
Jern: Vitamin C kan øke opptaket av jern, særlig hos personer med jernmangel.
Kalsium, magnesium og sink: Da oksalsyre (som finnes i spinat og rabarbra) og fytinsyre (som finnes i hele korn) kan hemme opptak av kalsium, magnesium og sink, anbefales det ikke å ta dette preparatet 2 timer før eller 2 timer etter inntak av mat som inneholder store mengder oksalsyre og fytinsyre.
Graviditet, amming og fertilitet
Graviditet: Ved anbefalt dosering er det ikke sett skadelige virkninger på fostre eller nyfødte barn. Berocca bør imidlertid kun brukes under graviditet etter anbefaling fra lege.
Amming: Vitaminene og mineralene i Berocca utskilles i morsmelk, men ved anbefalte doser er det ikke sannsynlig at det vil gi bivirkninger hos barnet.
Anbefalt dose bør ikke overskrides, da langvarig overdosering kan gi skadelige effekter hos fosteret eller det nyfødte barnet.
Fertilitet: Preparatet har ikke vist negative effekter på fertilitet.
Kjøring og bruk av maskiner
Berocca påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller betjene maskiner.
Berocca inneholder vitamin B₂
Når du tar Berocca brusetabletter får urinen en unormal gulfarge. Dette skyldes innholdet av vitamin B₂ og er helt ufarlig.
Berocca inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder 274 mg natrium (finnes i bordsalt) i hver brusetablett. Dette tilsvarer 13 % av den anbefalte maksimale daglige dosen av natrium gjennom dietten for en voksen person.
Berocca inneholder søtningsmiddel
Berocca brusetabletter er tilsatt søtningsmidlene aspartam (E 951), mannitol (E 421) og acesulfamkalium. Dette legemidlet inneholder 25 mg aspartam i hver brusetablett. Aspartam er en kilde til fenylalanin. Fenylalanin kan være skadelig hvis du har PKU (fenylketonuri/Føllings sykdom), en sjelden, arvelig sykdom hvor kroppen ikke klarer å bryte ned aminosyren fenylalanin som derfor hoper seg opp.
Dette preparatet inneholder små mengder sukrose fra fargestoffet.
Dersom legen din har fortalt deg at det er noen sukkertyper du ikke tåler, bør du rådføre deg med legen din før du tar dette legemidlet.
Personer med sukkersyke kan bruke Berocca brusetabletter.

3. Hvordan du bruker Berocca

Bruk alltid dette legemidlet slik det står beskrevet i dette pakningsvedlegget eller slik legen eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen for voksne og barn over 11 år er 1 brusetablett daglig. Brusetabletten skal oppløses i et glass vann.
Anbefalt daglig dose skal ikke overskrides.
Dersom du tar for mye av Berocca
Kontakt lege, apotek, legevakt eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du eller noen andre (f.eks. et barn) har fått i seg for mye av Berocca.
Det er ikke sett tilfeller av overdosering når preparatet tas i henhold til anbefalt dosering. Symptomer på overdosering kan være forvirring og mage-tarmforstyrrelser slik som forstoppelse, diaré, kvalme og oppkast. Høye doser med vitamin B₆ (200-6000 mg/dag over flere måneder eller år) kan føre til symptomer på nevropati (nervesykdom), som smerte og prikking i huden, spesielt på hender og føtter.
Spør apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Virkestoffene i Berocca er stoffer som finnes naturlig i kroppen og bruk av disse gir vanligvis ingen bivirkninger.
Det er rapportert bivirkninger som omfatter diaré, kvalme, oppkast, forstoppelse og smerter i tarm og mage. Det kan forekomme hodepine, svimmelhet, søvnløshet og nervøsitet.
Det er også rapportert om allergiske reaksjoner, anafylaktiske reaksjoner (alvorlige allergiske reaksjoner) og sjokk.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Berocca

Oppbevares utilgjengelig for barn.
La ikke barn leke med den tomme emballasjen, da de kan svelge tørkemidlet.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på blisteret og esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Berocca brusetabletter skal oppbevares ved høyst 25ºC.
Hold beholderen tett lukket for å beskytte mot fuktighet, da brusetablettene kan løse seg opp.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Berocca:
 • Virkestoffer er:

Askorbinsyre

Vitamin C

500

mg

Tiaminhydroklorid

Vitamin B₁

15

mg

Riboflavin

Vitamin B₂

15

mg

Nikotinamid

Vitamin B₃

50

mg

Kalsiumpantotenat¹⁾ tilsv. pantotensyre

Vitamin B₅

23

mg

Pyridoksinhydroklorid

Vitamin B₆

10

mg

Cyanokobalamin

Vitamin B₁₂

10

mikrogram

Biotin

 

150

mikrogram

Folsyre

 

400

mikrogram

Kalsiumkarbonat¹⁾

 

244

mg

Magnesiumkarbonat²⁾

 

195

mg

Magnesiumsulfatdihydrat²⁾

 

328

mg

Sinksitrattrihydrat³⁾

 

32

mg

¹⁾ Totalt kalsiuminnhold 100 mg
²⁾ Totalt magnesiuminnhold 100 mg
³⁾ Totalt sinkinnhold 10 mg
 • Andre innholdsstoffer er:
Sitronsyre, natriumhydrogenkarbonat, natriumklorid, acesulfamkalium (20 mg), aspartam (E 951) (25 mg), mannitol (E 421) (276 mg), polysorbat 60, natriumkarbonat, fargestoffene betakaroten 1 % SD og rødbetfarge,natriumsitrat og maltodekstrin samt appelsinsmak PERMASEAL PHS-131987.
Betakaroten 1 % SD inneholder betakaroten, natriumaskorbat, alfa-tokoferol, akasiagummi, kokosnøttolje, sukrose og maltodekstrin.
Appelsinsmaken PERMASEAL PHS-131987 inneholder smakstilsetninger, naturlige smaksstoffer, maltodekstrin og gummi arabicum.
Hvordan Berocca ser ut og innholdet i pakningen
Berocca brusetabletter er sylinderformede (diameter 25 mm) med glatt overflate og flekkete, lys oransje farge. Når en Berocca brusetablett oppløses i et glass vann får du en velsmakende drikk som har farge fra naturlige karotenider, rødbetekstrakt og vitamin B₂.
Berocca brusetabletter er pakket i plastrør med 10 og 15 tabletter, og fås som pakninger med 10, 15, 20, 30, 45 og 60 tabletter. Berocca brusetabletter fås også i blisterpakninger av aluminium med 1 tablett.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Bayer AS
Postboks 193
1325 Lysaker
Tilvirker:
Delpharm Gaillard
33, rue de 1’Industrie
F-74240 Gaillard
Frankrike
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 18.11.2020
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.