Vesicare Astellas tabletter

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Vesicare er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Vesicare
 3. Hvordan du bruker Vesicare
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer VESICARE
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Vesicare er og hva det brukes mot

Vesicare inneholder et virkestoff som tilhører gruppen legemidler med antikolinerg effekt. Disse legemidlene brukes for å redusere aktiviteten i overaktive blærer. Det betyr at du kan vente lenger før du må på toalettet, og øker mengden urin som blæren kan holde på.
Vesicare brukes for å behandle symptomene på en tilstand kalt overaktiv blære. Slike symptomer omfatter sterk og plutselig vannlatingstrang uten forvarsel, hyppig vannlating eller at man tisser på seg fordi man ikke rekker toalettet i tide.
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.

2. Hva du må vite før du bruker Vesicare

Bruk ikke Vesicare
 • dersom du ikke klarer å late vannet eller tømme blæren helt (urinretensjon)
 • dersom du har en alvorlig mage- eller tarmlidelse (inklusive toksisk megacolon, en komplikasjon som kan oppstå ved ulcerøs kolitt)
 • dersom du lider av muskelsykdommen myasthenia gravis, som kan forårsake ekstrem muskelsvekkelse i enkelte muskler
 • dersom du lider av forhøyet trykk i øynene med gradvis synstap (grønn stær)
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor solifenacin eller et av de andre innholdsstoffene i Vesicare
 • dersom du er i hemodialysebehandling
 • dersom du har alvorlig nedsatt leverfunksjon
 • dersom du har alvorlig nedsatt nyrefunksjon eller moderat nedsatt leverfunksjon OG samtidig er under behandling med legemidler som kan påvirke kroppens utskillelse av Vesicare (f.eks. ketokonazol). Legen eller apoteket vil ha informert deg om dette.
Informer legen dersom du har eller har hatt noen av disse tilstandene før du starter behandling med Vesicare.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Vesicare
 • dersom du har problemer med å tømme blæren eller late vannet (f.eks. hvis urinstrålen er svak). Faren for at urin kan samles opp i blæren (urinretensjon) blir mye større.
 • dersom du har hindringer i fordøyelsessystemet (forstoppelse).
 • dersom du har risiko for at fordøyelsessystemet blir tregt (mage-/tarmfunksjon). Legen vil ha informert deg om dette.
 • dersom du har alvorlig nedsatt nyrefunksjon.
 • dersom du har moderat nedsatt leverfunksjon.
 • dersom du har brokk i spiserøret (hiatushernie) eller halsbrann.
 • dersom du lider av autonom nevropati (en lidelse i det nervesystemet som ikke er viljestyrt).
Barn og ungdom
Vesicare skal ikke brukes av barn eller ungdom under 18 år.
Informer legen dersom du har eller har hatt noen av disse tilstandene før du starter behandling med Vesicare.
Før du starter behandling med Vesicare vil legen vurdere om det finnes andre grunner til at du ofte må late vannet (for eksempel hjertesvikt, der hjertet ikke pumper blodet godt nok, eller nyresykdom). Dersom du har urinveisinfeksjon, vil legen forskrive antibiotika (behandling mot bestemte bakterieinfeksjoner).
Andre legemidler og Vesicare
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Det er spesielt viktig å informere legen dersom du tar:
 • andre antikolinerge legemidler, ettersom effekten og bivirkningene av begge legemidlene kan forsterkes.
 • kolinerge legemidler, ettersom de kan svekke effekten av Vesicare.
 • legemidler som metoklopramid og cisaprid, som gir en raskere fordøyelse. Vesicare kan svekke effekten av disse legemidlene.
 • legemidler som ketokonazol, ritonavir, nelfinavir, itrakonazol, verapamil og diltiazem, som reduserer hvor raskt Vesicare brytes ned i kroppen.
 • legemidler som rifampicin, fenytoin og karbamazepin, som kan øke hvor raskt Vesicare brytes ned i kroppen.
 • legemidler som bisfosfonater, som kan forårsake eller forverre betennelser i spiserøret (øsofagitt).
Inntak av Vesicare sammen med mat og drikke
Vesicare kan tas uavhengig av måltider.
Graviditet og amming
Vesicare skal ikke brukes under graviditet, hvis ikke strengt nødvendig. Bruk ikke Vesicare dersom du ammer ettersom solifenacin kan gå over i morsmelken.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Vesicare kan forårsake tåkesyn og noen ganger søvnighet eller trøtthet. Dersom du opplever disse bivirkningene, skal du ikke kjøre bil eller bruke maskiner.
Vesicare inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, en spesiell form for hereditær laktasemangel (Lapp lactase deficiency) eller glukose-galaktose malabsorpsjon bør du ikke ta dette legemidlet.

3. Hvordan du bruker Vesicare

Bruk alltid Vesicare slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Tablettene bør svelges hele med vann. De kan tas uavhengig av måltider. Tablettene skal ikke knuses.
Den vanlige dosen er 5 mg daglig, med mindre legen din har sagt at du skal ta 10 mg daglig.
Dersom du tar for mye av Vesicare
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Symptomer på overdosering kan omfatte: hodepine, munntørrhet, svimmelhet, døsighet og tåkesyn, oppfatning av ting som ikke er der (hallusinasjoner), overdreven oppspilthet, krampeanfall, pusteproblemer, økt hjerterytme (takykardi), oppsamling av urin i blæren (urinretensjon) og utvidede pupiller (mydriasis).
Dersom du har glemt å ta Vesicare
Dersom du har glemt å ta en dose til vanlig tid, kan du ta den så snart du kommer på det, med mindre det snart er tid for neste dose. Du må aldri ta mer enn én dose per dag. Ta alltid kontakt med lege eller apotek dersom du er i tvil.
Dersom du avbryter behandling med Vesicare
Dersom du slutter å ta Vesicare, kan symptomene på overaktiv blære komme tilbake eller forverres. Ta alltid kontakt med lege dersom du vurderer å avbryte behandlingen.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Vesicare forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Si fra til lege eller sykepleier umiddelbart dersom du får allergisk anfall eller en alvorlig hudreaksjon (f.eks. blemmer og at huden flasser av).
Angioødem (hudallergi som resulterer i vevshevelse rett under hudoverflaten) med luftveisobstruksjon (strebende pust) er rapportert hos noen pasienter som tar solifenacinsuksinat (Vesicare). Dersom angioødem forekommer, bør behandling med solifenacinsuksinat (Vesicare) avbrytes og passende behandling og/eller tiltak iverksettes.
Vesicare kan forårsake følgende andre bivirkninger:
Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer)
 • munntørrhet
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)
 • tåkesyn
 • forstoppelse, kvalme, fordøyelsesproblemer som oppblåst mage, magesmerter, raping, og halsbrann (dyspepsi), magebesvær
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)
 • urinveisinfeksjon, blærebetennelse
 • søvnighet
 • nedsatt smakssans (dysgeusi)
 • tørre (irriterte) øyne
 • tørrhet i nesen
 • refluks (refluksøsofagitt)
 • tørr hals
 • tørr hud
 • vannlatingsbesvær
 • trøtthet
 • væskeansamlinger (ødem) i leggene
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer)
 • opphopning av større mengder hard avføring i tykktarmen (impaksjon)
 • opphopning av urin i blæren på grunn av manglende evne til å tømme blæren helt (urinretensjon)
 • svimmelhet, hodepine
 • oppkast
 • kløe, hudutslett
Svært sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer)
 • hallusinasjoner, forvirring
 • elveblest
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås utifra tilgjengelige data)
 • nedsatt appetitt, høyt kaliumnivå i blodet, noe som kan forårsake unormal hjerterytme
 • økt trykk i øynene
 • endringer i hjertets elektriske aktivitet (EKG), uregelmessig hjerterytme, at du kjenner at hjertet slår, raskere hjerterytme
 • stemmeforstyrrelser
 • leversykdom
 • muskelsvakhet
 • nyresykdom
Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer VESICARE

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Vesicare etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser. Etter åpning av flasken kan tablettene oppbevares i 6 måneder. Hold flasken tett lukket.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Vesicare
 • Virkestoff er solifenacinsuksinat 5 mg eller 10 mg
 • Hjelpestoffer er maisstivelse, laktose, hypromellose (E 464), magnesiumstearat, makrogol, talkum, titandioksid (E 171) og jernoksid (E 172)
Hvordan Vesicare ser ut og innholdet i pakningen
Vesicare 5 mg er runde, lysegule tabletter merket med Mangler tekstalternativ for bildeog "150" på den samme siden.
Vesicare 10 mg er runde, lyserosa tabletter merket med Mangler tekstalternativ for bilde og "151" på den samme siden,
Vesicare tabletter leveres i blisterpakninger à 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 eller 200 tabletter.
Vesicare tabletter leveres også i HDPE-flasker med PP-kork à 100 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Astellas Pharma a/s
Arne Jacobsens Allé 15
2300 København S
Danmark
Tilvirker:
Astellas Pharma Europe BV
Sylviusweg 62
NL–2333 BE Leiden
Nederland
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Belgia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Island, Kypros, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sverige, Tsjekkia, Ungarn og Østerrike: Vesicare
Italia: Vesiker
Tyskland: Vesikur
Irland: Vesitirim
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 01.08.2021