Amoxicillin Viatris Viatris

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Amoxicillin Viatris er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Amoxicillin Viatris
 3. Hvordan du bruker Amoxicillin Viatris
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Amoxicillin Viatris
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Amoxicillin Viatris er og hva det brukes motHva Amoxicillin Viatris er

Amoxicillin Viatris er et antibiotikum. Virkestoffet er amoksicillin. Det tilhører en gruppe legemidler som kalles ”penicilliner”.
Hva Amoxicillin Viatris brukes mot
Amoxicillin Viatris brukes til å behandle infeksjoner i forskjellige deler av kroppen som er forårsaket av bakterier. Amoxicillin Viatris kan også brukes i kombinasjon med andre legemidler for å behandle magesår.

2. Hva du må vite før du bruker Amoxicillin Viatris

Bruk ikke Amoxicillin Viatris dersom:
 • du er allergisk overfor amoksicillin, penicillin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • du noen gang har hatt en allergisk reaksjon ved bruk av et annet antibiotikum. Dette kan inkludere hudutslett eller hevelse i ansiktet eller halsen.
Ikke ta Amoxicillin Viatris hvis noe av dette gjelder deg. Snakk med legen din eller apotek før du tar Amoxicillin Viatris dersom du er usikker.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Amoxicillin Viatris hvis du:
 • har kyssesyke (feber, sår hals, hovne kjertler og ekstrem tretthet)
 • har nyreproblemer
 • ikke har regelmessig vannlating
Snakk med lege eller apotek før du bruker Amoxicillin Viatris hvis du er usikker på om noe av dette gjelder deg.
Blod og urinprøver
Hvis du skal ta:
 • urinprøver (glukose) eller blodprøver for kontroll av leverfunksjon
 • østrioltester (som brukes under svangerskapet for å sjekke at babyen utvikler seg normalt)
må du fortelle legen din eller apotek at du bruker Amoxicillin Viatris. Dette er fordi Amoxicillin Viatris kan påvirke resultatet av slike prøver.
Andre legemidler og Amoxicillin Viatris
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
 • Hvis du bruker allopurinol (brukes mot urinsyregikt) sammen med Amoxicillin Viatris, kan det øke sannsynligheten for at du kan få en allergisk hudreaksjon.
 • Hvis du bruker probenecid (brukes mot urinsyregikt), kan samtidig bruk redusere utskillelsen av amoksicillin, og det anbefales ikke.
 • Hvis du bruker legemidler mot blodpropp (f.eks. warfarin) kan du behøve å ta ekstra blodprøver.
 • Hvis du bruker andre antibiotika (som tetrasykliner) kan Amoxicillin Viatris ha mindre effekt.
 • Hvis du bruker metotreksat (et legemiddel som brukes til å behandle kreft eller alvorlig psoriasis) kan penicilliner som Amoxicillin Viatris redusere utskillelsen av metotreksat i kroppen, og dermed potensielt forårsake en økning i bivirkninger.
Inntak av Amoxicillin Viatris sammen med mat og drikke
Amoxicillin Viatris kan tas uavhengig av måltider.
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar Amoxicillin Viatris dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Snakk med legen din eller apotek før du tar noen form for legemiddel.
Kjøring og bruk av maskiner
Amoxicillin Viatris kan ha bivirkninger (som allergiske reaksjoner, svimmelhet og kramper (anfall) og disse kan gjøre deg uegnet til å kjøre. Unngå å kjøre eller bruke maskiner med mindre du føler deg i form til det.
Amoxicillin Viatris inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver tablett eller kapsel, og er så godt som «natriumfritt».

3. Hvordan du bruker Amoxicillin Viatris

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apoteket hvis du er usikker.
Fordel dosen jevnt utover dagen, med minst 4 timers mellomrom.
Kapslene bør svelges hele med et glass vann eller annen væske. Ved svelgeproblemer kan kapselen åpnes og innholdet svelges med vann eller annen væske.
Anbefalt doseBarn som veier mindre enn 40 kg
Dosering som er utarbeidet er avhengig av barnets vekt i kilogram.
 • Legen din vil fortelle deg hvor mye Amoxicillin Viatris du skal gi til babyen din eller barnet ditt.
 • Den anbefalte dosen er 40 mg til 90 mg for hvert kilogram kroppsvekt daglig, gitt to eller tre ganger daglig
 • Maksimal anbefalt dose er 100 mg for hvert kilogram kroppsvekt daglig.
Voksne, eldre og barn som veier 40 kg eller mer
Den vanlige dosen for Amoxicillin Viatris er 250 mg til 500 mg tre ganger daglig eller 750 mg til 1 gram hver 12. time, avhengig av alvorlighetsgrad og type infeksjon.
 • Alvorlige infeksjoner: 750 mg til 1 gram tre ganger daglig.
 • Urinveisinfeksjon: 3 gram to ganger daglig i 1 dag.
 • Lyme Borreliose (en infeksjon som overføres av parasitter som kalles flått): Isolerte erythema migrans (tidlig stadium - rød eller rosa ringformet utslett): 4 gram daglig. Ved systemiske manifestasjoner (sent stadium - for mer alvorlige symptomer eller når sykdommen sprer seg rundt i kroppen din): Opptil 6 gram daglig.
 • Magesår: 750 mg eller 1 gram to ganger daglig i 7 dager i kombinasjon med andre antibiotika eller legemidler for å behandle magesår.
 • Til forebygging av hjerteinfeksjon under operasjon: Dosering vil variere avhengig av type operasjon. Andre legemidler kan også bli gitt samtidig. Legen din, apotek eller sykepleier kan gi deg ytterligere informasjon.
 • Maksimal anbefalt dose er 6 gram daglig.
Nyreproblemer
Hvis du har nyreproblemer kan dosen være lavere enn vanlig dose
Dersom du tar for mye av Amoxicillin Viatris
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Hvis du har tatt for mye Amoxicillin Viatris kan du få symptomer som urolig mage (kvalme, oppkast eller diaré) eller krystaller i urinen, ser ut som uklar urin eller problemer med vannlating. Kontakt legen din så snart som mulig. Ta med legemidlet ditt og vis det til legen din.
Dersom du har glemt å ta Amoxicillin Viatris
 • Hvis du glemmer å ta en dose, ta den så snart du husker det.
 • Du må ikke ta den neste dosen for tidlig, men vent omtrent 4 timer før du tar neste dose.
 • Du skal ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Amoxicillin Viatris
 • Fortsett å ta Amoxicillin Viatris så lenge legen din har fortalt deg, selv om du føler deg bedre. Du trenger alle dosene for å bekjempe infeksjonen. Dersom noen bakterier overlever kan infeksjonen komme tilbake.
 • Etter at du har fullført behandlingen, dersom du fremdeles ikke føler deg bra, må du gå tilbake til legen din.
Trøske (en soppinfeksjon i fuktige områder på kroppen som kan forårsake sårhet, kløe og hvit utflod) kan forekomme hvis Amoxicillin Viatris brukes over lengre perioder. Fortell legen din hvis dette oppstår.
Hvis du bruker Amoxicillin Viatris over lengre perioder, kan legen din utføre ytterligere tester for å kontrollere at alt er normalt med nyrer, lever og blodet ditt.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Slutt å ta Amoxicillin Viatris og oppsøk en lege straks du merker noe av følgende alvorlige bivirkninger - du kan behøve medisinsk behandling umiddelbart:
Svært sjeldne (kan oppstå hos opptil 1 av 10 000 personer)
 • llergiske reaksjoner, symptomene kan være: hudkløe eller utslett, hevelse i ansiktet, lepper, tunge, kroppen eller pustevansker. Disse kan være alvorlige og i enkelte tilfeller har det forekommet dødsfall.
 • Utslett eller synlige flate, røde, runde flekker under huden eller blåmerker på huden. Dette skyldes betennelse i blodårene på grunn av en allergisk reaksjon. Det kan ha sammenheng med leddsmerter (leddgikt) og nyreproblemer.
 • En forsinket allergisk reaksjon kan oppstå vanligvis 7 til 12 dager etter behandling med Amoxicillin Viatris, noen av symptomene kan være: kløe, feber, leddsmerter og forstørrelse av lymfeknutene spesielt under armene.
 • En hudreaksjon som kalles ”erythema multiforme” der du kan få: kløende, rødlilla flekker på huden spesielt på håndflatene eller fotsålene, urtikarialignende hevelser på huden, ømme områder rundt munnen, øynene og kjønnsorganene. Du kan få feber og være veldig sliten.
 • Andre alvorlige hudreaksjoner kan være: forandringer i hudfarge, ujevnheter under huden, blemmer, puss, avskalling, rødhet, smerte, kløe og flassing. Dette kan ha sammenheng med feber, hodepine og smerter i kroppen.
 • Influensalignende symptomer med utslett, feber, hovne lymfeknuter, og unormale blodprøver (inkludert økning i antall hvite blodceller (eosinofili) og leverenzymer) (legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS)).
 • Feber, frysninger, sår hals eller andre symptomer på en infeksjon eller hvis du lett får blåmerker. Dette kan tyde på at dine blodceller ikke fungerer.
 • Betennelse i tykktarmen som forårsaker diaré (enkelte ganger med blod), smerter og feber.
 • Alvorlige bivirkninger i leveren kan forekomme. Disse forekommer hovedsakelig hos personer som behandles over en lengre periode, menn og eldre. Fortell legen din umiddelbart hvis du får:
  • alvorlig diaré med blod
  • blemmer, rødhet eller blåmerker på huden
  • mørkere urin eller lysere avføring
  • gulfarging av huden eller det hvite i øyene (gulsott). Se også under, i punktet for anemi som kan gi gulsott.
Dette kan oppstå under behandling med dette legemidlet eller opptil flere uker etter behandling.
Frekvens ikke kjent (kan oppstå hos et ukjent antall personer):
 • Ved behandling mot Lyme Borreliose kan Jarisch-Herxheimers reaksjon oppstå under behandling med Amoxicillin Viatris og gi feber, frysninger, hodepine, muskelsmerter eller hudutslett.
Slutt å ta Amoxicillin Viatris dersom du får noen av disse symptomene og kontakt legen din umiddelbart.
Enkelte ganger kan du få mindre alvorlige hudreaksjoner som:
 • et mildt, kløende utslett (runde, rosarøde flekker), urtikarialignende hevelser på underarmene, ben, håndflatene, hender eller føtter. Dette er mindre vanlig (kan ramme opptil 1 av 100 personer).
Hvis noe av dette gjelder deg, ta kontakt med legen din og behandling med Amoxicillin Viatris må avsluttes.
Andre vanlige bivirkninger:
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)
 • hudutslett
 • kvalme
 • diaré
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)
 • oppkast
Svært sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer)
 • trøske (en soppinfeksjon i vagina, munn eller hudfolder), du kan få behandling mot trøske fra legen din eller apotek
 • nyreproblemer
 • kramper (anfall), hos personer som tar høye doser av Amoxicillin Viatris eller som har nyreproblemer
 • svimmelhet
 • hyperaktivitet
 • krystaller i urinen som fører til akutt nyreskade, vises som uklar urin eller vanskeligheter eller ubehag ved vannlating. Sørg for at du drikker rikelig med væske for å unngå disse symptomene.
 • tungen kan forandre farge til gul, brun eller svart og kan se hårete ut
 • en økt nedbryting av røde blodceller som forårsaker en type anemi. Symptomene er: tretthet, hodepine, kortpustethet, svimmelhet, blekhet og gulfarging av huden og det hvite i øynene.
 • lavt antall hvite blodceller
 • lavt antall av en type celler som er involvert i blodkoagulasjon
 • blodet bruker lengre tid på å koagulere. Du vil legge merke til dette hvis du blør neseblod eller kutter deg.
Ikke kjent (hyppighet kan ikke anslås utifra tilgjengelige data)
 • betennelse i den beskyttende hinnen som omgir hjernen og ryggmargen (aseptisk meningitt).
 • brystsmerter i forbindelse med en allergisk reaksjon, som kan være tegn på allergiutløst hjerteinfarkt (Kounis syndrom).
 • betennelse i tynntarmen og tykktarmen utløst av legemidler, kjent som legemiddelindusert enterokolitt syndrom (DIES). Det har vært rapportert hovedsakelig hos barn som får amoksicillin. Det er en allergisk reaksjon med langvarig oppkast (1-4 timer etter at legemidlet er tatt) som hovedkjennetegn. Andre tegn kan være magesmerter, søvnlignende sløvhetstilstand, diaré og lavt blodtrykk.
 • utslett med blemmer i form av en sirkel med en skorpe i midten eller som et perlebånd (lineær IgA-sykdom).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter: www.dmp.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Amoxicillin Viatris

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter «EXP». Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Tabletter: Oppbevares i originalpakningen ved høyst 25ºC.
Kapsler: Oppbevares ved høyst 25ºC.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Amoxicillin ViatrisTabletter:
 • Virkestoffet er amoksicillin. Hver tablett inneholder amoksicillintrihydrat tilsvarende amoksicillin 750 mg.
 • Hjelpestoffer er magnesiumstearat, povidon, natriumstivelseglykolat, mikrokrystallinsk cellulose, talkum og hypromellose. Fargestoff: Titandioksid (E 171).
Kapsler:
 • Virkestoffet er amoksicillin. Hver kapsel inneholder amoksicillintrihydrat tilsvarende amoksicillin 250 mg eller 500 mg.
 • Hjelpestoffer er talkum, magnesiumstearat, natriumstivelseglykolat Type A, mikrokrystallinsk cellulose (kun 250 mg kapsler), vannfri kolloidal silika (kun 500 mg kapsler) og gelatin.
  Fargestoff: Titandioksid (E 171), rødt jernoksid (E 172), erytrosin (E 127), kinolingult (E 104). Trykksverte: Svart jernoksid (E 172), isopropylalkohol, N-butylalkohol, propylenglykol, ammoniumhydroksid og sjellakk.
Hvordan Amoxicillin Viatris ser ut og innholdet i pakningen
Beskrivelse av tablettene:
Tablettene er drasjerte.
Hvite, ovale, bikonvekse (10 x 21 mm) tabletter med delestrek.
Beskrivelse av kapslene:
250 mg: Gul og rød gelatinkapsel merket ”AX250” og ”G”. Inneholder et hvitt granulat.
500 mg: Gul og rød gelatinkapsel merket ”AX500” og ”G”. Inneholder et hvitt granulat.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Viatris Limited
Damastown Industrial Park
Mulhuddart
Dublin 15
Dublin
Irland
Tilvirker:
Mylan Hungary Kft.
Mylan utca 1
Komárom 2900
Ungarn
Sandoz GmbH
Biochemiestr. 10
6250 Kundl
Østerrike
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 15.01.2024
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no

Generelle råd ved bruk av antibiotika

Antibiotika brukes til å behandle infeksjoner som er forårsaket av bakterier. De har ingen effekt mot infeksjoner som er forårsaket av virus.
Noen ganger responderer ikke infeksjonen som er forårsaket av bakterier på en antibiotikakur. En av de vanligste årsakene til at dette skjer er fordi bakterien som forårsaker infeksjonen er resistent mot antibiotikaen som benyttes. Dette betyr at de kan overleve og til og med formere seg på tross av antibiotikaen.
Bakterier kan bli resistente mot antibiotika av mange årsaker. Riktig bruk av antibiotika kan bidra til å redusere sannsynligheten for at bakterier blir resistente.
Når legen din forskriver en antibiotikakur, skal den kun brukes til å behandle den sykdommen du har nå. Hvis du er oppmerksom på følgende råd vil det bidra til å forhindre fremveksten av resistente bakterier som kan hindre antibiotikaen i å virke.
 1. Det er veldig viktig at du tar riktig dose av antibiotikaen til rett tid i riktig antall dager. Les instruksjonene på etiketten og be legen din eller apoteket forklare hvis det er noe du ikke forstår.
 2. Du må ikke ta et antibiotikum hvis det ikke har blitt forskrevet spesielt til deg, og du må kun bruke det for å behandle den infeksjonen det ble forskrevet for.
 3. Du må ikke ta antibiotika som har blitt forskrevet til noen andre, selv om de hadde en infeksjon som lignet din.
 4. Du må ikke gi bort antibiotika som har blitt foreskrevet for deg til andre.
5. Dersom du har antibiotika til overs etter at du har fullført kuren som angitt av legen din, må du levere ubrukte legemidler til forsvarlig destruksjon på apoteket.