Levemir Novo Nordisk Penfill sylinderampulle

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege, apotek eller sykepleier hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, sykepleier eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Levemir er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Levemir
 3. Hvordan du bruker Levemir
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Levemir
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Levemir er og hva det brukes mot

Levemir er et moderne insulin (insulinanalog) med en langtidsvirkende effekt. Moderne insulinpreparater er forbedrede versjoner av humaninsulin.
Levemir brukes til å senke det høye blodsukkernivået hos voksne, ungdom og barn fra 1 år og oppover med diabetes mellitus (diabetes). Diabetes er en sykdom hvor kroppen ikke produserer nok insulin til å kontrollere blodsukkernivået.
Levemir kan brukes sammen med måltidsrelaterte hurtigvirkende insulinpreparater.
Ved behandling av type 2-diabetes mellitus, kan Levemir også brukes i kombinasjon med tabletter for diabetes og/eller med injiserbare diabeteslegemidler som er av en annen type enn insulin.
Levemir har en langtidsvirkende og stabil blodsukkersenkende effekt som begynner å virke 3 til 4 timer etter injeksjon. Levemir gir inntil 24 timers dekning med basalinsulin.

2. Hva du må vite før du bruker Levemir

Bruk ikke Levemir
 • Dersom du er allergisk overfor insulin detemir eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet listet opp i avsnitt 6, Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon.
 • Dersom du tror at du begynner å få føling (hypoglykemi, lavt blodsukker), se a) Sammendrag av alvorlige og svært vanlige bivirkninger under avsnitt 4.
 • I insulininfusjonspumper.
 • Dersom sylinderampullen eller injeksjonssystemet som inneholder sylinderampullen utsettes for støt, skades eller klemmes.
 • Dersom det ikke har vært riktig oppbevart, eller dersom det har vært frosset, se avsnitt 5, Hvordan du oppbevarer Levemir.
 • Dersom insulinet ikke fremstår som vannklart, fargeløst og vandig.
Bruk ikke Levemir hvis noe av dette forekommer. Snakk med lege, sykepleier eller apotek.
Før du bruker Levemir
 • Kontroller etiketten for å forsikre deg om at det er riktig type insulin.
 • Du må alltid kontrollere sylinderampullen samt gummistemplet i bunnen av sylinderampullen. Ikke bruk den hvis det er synlig skade på den, eller hvis gummistemplet er trukket over det hvite etikettbåndet i bunnen av sylinderampullen. Dette kan være resultatet av en insulinlekkasje. Hvis du tror at sylinderampullen er skadet, returneres preparatet til apoteket. Se pennens bruksanvisning for nærmere instruksjoner.
 • Bruk alltid en ny nål til hver injeksjon for å unngå urenheter.
 • Nåler og Levemir Penfill må ikke deles med andre.
 • Levemir Penfill er kun tilpasset injeksjon under huden ved bruk av en flergangspenn. Rådfør deg med legen din dersom du trenger å injisere insulinet ved hjelp av en annen metode.
Advarsler og forsiktighetsregler.
Noen tilstander og aktiviteter kan påvirke insulinbehovet ditt. Rådfør deg med lege:
 • Dersom du har nyre- eller leverproblemer eller problemer med binyrene, hypofysen eller skjoldbruskkjertelen.
 • Dersom du mosjonerer mer enn vanlig eller hvis du ønsker å endre ditt vanlige kosthold, da dette kan påvirke ditt blodsukkernivå.
 • Dersom du er syk, fortsett å ta insulin og rådfør deg med lege.
 • Dersom du skal reise utenlands, tidsforskjellen mellom ulike land kan påvirke insulinbehovet og tidspunktene for dine injeksjoner.
 • Dersom du har svært lavt albumin-nivå, du må da kontrollere blodsukkernivået ditt nøye. Snakk med legen din om dette.
Hudforandringer på injeksjonsstedet
Injeksjonsstedet bør roteres for å bidra til å forebygge forandringer i fettvevet under huden, som f.eks. fortykning av huden, innskrumping av huden eller kuler under huden. Det kan hende at insulinet ikke virker så godt hvis du injiserer det på et klumpete, innskrumpet eller fortykket sted på huden (se avsnitt 3, ”Hvordan du bruker Levemir”). Snakk med legen din hvis du merker noen hudforandringer på injeksjonsstedet. Hvis du pleier å injisere på områder med reaksjoner og vil endre injeksjonssted til et annet område, må du snakke med legen din først. Legen din kan gi deg beskjed om å kontrollere blodsukkeret ditt mer nøye og å justere dosen på insulinet ditt eller andre legemidler du bruker mot diabetes.
Barn og ungdom
Levemir kan brukes av ungdom og barn fra 1 år og oppover.
Sikkerhet og effekt av Levemir hos barn under 1 år har ikke blitt fastslått. Det finnes ingen tilgjengelige data.
Andre legemidler og Levemir
Snakk med lege, sykepleier eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Noen legemidler påvirker blodsukkernivået , og dette kan bety at insulindosen må endres. Nedenfor følger en oversikt over de vanligste legemidlene som kan påvirke insulinbehandlingen din.
Blodsukkernivået ditt kan synke (hypoglykemi, føling) dersom du bruker:
 • Andre legemidler til behandling av diabetes
 • Monoaminoksidasehemmere (MAOH) (brukes til behandling av depresjon)
 • Betablokkere (brukes til behandling av høyt blodtrykk)
 • Angiotensinkonverterende enzym(ACE)hemmere (brukes til behandling av visse hjertelidelser eller høyt blodtrykk)
 • Salisylater (brukes til å lindre smerte og som febernedsettende)
 • Anabole steroider (slik som testosteron)
 • Sulfonamider (brukes til behandling av infeksjoner).
Blodsukkernivået ditt kan stige (hyperglykemi) dersom du bruker:
 • Orale antikonsepsjonsmidler (p-piller)
 • Tiazider (brukes til behandling av høyt blodtrykk eller ved omfattende væskeopphopning)
 • Glukokortikoider (slik som ”kortison”, brukes til behandling av inflammasjon)
 • Thyreoideahormoner (brukes til behandling av sykdommer i skjoldbruskkjertelen)
 • Sympatomimetika (som adrenalin eller salbutamol, terbutalin brukes til behandling av astma)
 • Veksthormon (legemiddel til stimulering av skjelett- og kroppslig vekst og med omfattende påvirkning på kroppens stoffskifteprosesser)
 • Danazol (legemiddel som påvirker eggløsningen).
Oktreotid og lanreotid (brukes til behandling av akromegali, en sjelden hormonell sykdom som vanligvis oppstår hos middelaldrende voksne og som kommer av at hypofysen produserer for mye veksthormon) kan enten øke eller senke blodsukkernivået ditt.
Betablokkere (brukes til behandling av høyt blodtrykk) kan svekke eller fullstendig dempe de første varselsymptomene som hjelper deg til å gjenkjenne lavt blodsukker.
Pioglitazon (tabletter brukt til behandling av type 2-diabetes)
Noen pasienter med mangeårig type 2-diabetes og hjertesykdom eller som har hatt slag og som ble behandlet med pioglitazon og insulin, utviklet hjertesvikt. Snakk med lege så snart som mulig hvis du opplever tegn på hjertesvikt slik som uvanlig kortpustethet eller rask vektøkning eller lokale væskeansamlinger (hevelse i bena, ødem).
Snakk med lege, sykepleier eller apotek dersom du har brukt et legemiddel som er nevnt her.
Inntak av alkohol sammen med Levemir
 • Dersom du drikker alkohol, kan behovet for insulin endre seg fordi blodsukkernivået enten kan stige eller synke. Nøye blodsukkerkontroll anbefales.
Graviditet og amming
 • Snakk med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Det kan være behov for å endre insulindosen under svangerskapet og etter fødselen. Det er viktig med nøye kontroll av din diabetes, særlig er det viktig å forhindre føling, dette for ditt barns helse.
 • Dersom du ammer rådfør deg med lege, dette fordi du kan behøve å få insulindosene dine justert.
Snakk med lege, sykepleier eller apotek før du tar noen form for medisin dersom du er gravid eller ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Spør legen om du kan kjøre bil eller betjene en maskin:
 • Dersom du ofte får føling.
 • Dersom du har problemer med å gjenkjenne føling.
Dersom blodsukkeret ditt er lavt eller høyt, kan det påvirke konsentrasjons- og reaksjonsevnen og derfor også evnen til å kjøre bil eller betjene en maskin. Tenk på at du kan utsette deg selv eller andre for fare.
Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Levemir
Levemir inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) pr. dose, det vil si at Levemir er praktisk talt ”natriumfritt”.

3. Hvordan du bruker LevemirDose og når skal du ta insulin

Bruk alltid insulinet og innstill dosen din nøyaktig slik legen har fortalt deg. Kontakt lege, sykepleier eller apotek hvis du er usikker.
Levemir kan brukes sammen med måltidsrelaterte hurtigvirkende insulinpreparater.
Ved behandling av type 2-diabetes mellitus, kan Levemir også brukes i kombinasjon med tabletter for diabetes og/eller med injiserbare diabeteslegemidler som er av en annen type enn insulin.
Ikke skift insulinet ditt med mindre legen din har gitt deg beskjed om det. Dosen kan bli justert av legen din dersom:
 • det skiftes insulintype eller –merke, eller
 • det, i tillegg til din behandling med Levemir, legges til et annet diabeteslegemiddel.
Bruk hos barn og ungdom
Levemir kan brukes av ungdom og barn fra 1 år og oppover.
Det er ingen erfaring med bruk av Levemir hos barn under 1 år.
Bruk hos spesielle pasientgrupper
Dersom du har redusert nyre- eller leverfunksjon eller dersom du er over 65 år, må du kontrollere blodsukkeret ditt mer regelmessig og diskutere endringer av insulindosen med legen.
Hvor ofte skal det injiseres
Når Levemir brukes i kombinasjon med tabletter for diabetes og/eller i kombinasjon med injiserbare diabeteslegemidler som er av en annen type enn insulin, bør Levemir injiseres én gang daglig. Når Levemir brukes som en del av et basal-bolus insulinregime, bør Levemir injiseres én eller to ganger daglig avhengig av pasientens behov. Dose med Levemir bør justeres individuelt. Injeksjonen kan gis når som helst i løpet av dagen, men det må være på samme tidspunkt hver dag. For pasienter som har behov for behandling to ganger daglig for å optimalisere blodsukkerkontrollen, kan kveldsdosen injiseres om kvelden eller ved sengetid.
Hvordan og hvor skal det injiseres
Levemir er beregnet til injeksjon under huden (subkutant). Du må aldri injisere Levemir direkte i en blodåre (intravenøst) eller muskel (intramuskulært). Levemir Penfill er kun tilpasset injeksjon under huden ved bruk av en flergangspenn. Rådfør deg med legen din dersom du trenger å injisere insulinet ved hjelp av en annen metode.
For hver injeksjon bytt injeksjonssted innenfor det bestemte hudområdet du bruker. Dette kan redusere risikoen for utvikling av kuler eller fordypninger i huden (se avsnitt 4, Mulige bivirkninger). De stedene på kroppen som egner seg best for injeksjon er: foran på lårene, foran ved midjen (magen) eller på overarmen. Du bør alltid måle blodsukkeret regelmessig.
 • Du må ikke etterfylle sylinderampullen.
 • Levemir Penfill sylinderampuller er utformet til bruk sammen med insulininjeksjonssystemer fra Novo Nordisk og NovoFine eller NovoTwist nåler.
 • Dersom du behandles med Levemir Penfill og en annen insulintype i Penfill sylinderampulle, må du bruke to insulininjeksjonssystemer, ett for hver insulintype.
 • Ha alltid med deg en ekstra Penfill sylinderampulle i tilfelle den du bruker mistes eller ødelegges.
Hvordan injisere Levemir
 • Injiser insulinet under huden. Følg legens eller sykepleierens råd angående injeksjonsteknikk, og som beskrevet i bruksanvisningen til pennen.
 • Hold nålen under huden i minst 6 sekunder. Hold trykknappen helt inne inntil nålen er trukket ut av huden. Dette vil sikre at korrekt dose er injisert og begrense mulig inntrengning av blod i nålen eller insulinreservoaret.
 • Sørg for at nålen fjernes og kastes etter hver injeksjon, og at Levemir oppbevares uten påsatt nål. Hvis ikke, kan det lekke ut væske som kan medføre feil dosering.
Dersom du tar for mye insulin
Dersom du tar for mye insulin blir blodsukkeret for lavt (hypoglykemi). Se a) Sammendrag av alvorlige og svært vanlige bivirkninger under avsnitt 4.
Dersom du har glemt å ta insulin
Dersom du glemmer å ta insulinet ditt kan blodsukkeret bli for høyt (hyperglykemi). Se c) Følger ved diabetes under avsnitt 4.
Dersom du avbryter behandling med insulin
Ikke slutt med å ta insulin uten å snakke med en lege, som vil fortelle deg hva som må gjøres. Dette kan føre til veldig høyt blodsukker (alvorlig hyperglykemi) og ketoacidose. Se c) Følger ved diabetes under avsnitt 4.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
a) Sammendrag av alvorlige og svært vanlige bivirkninger
Lavt blodsukker (føling, hypoglykemi) er en svært vanlig bivirkning. Den kan berøre flere enn 1 av 10 brukere.
Lavt blodsukker kan inntreffe hvis du:
 • Injiserer for mye insulin.
 • Spiser for lite eller hopper over et måltid.
 • Mosjonerer mer enn vanlig.
 • Drikker alkohol (se avsnitt 2 Inntak av alkohol sammen med Levemir).
Symptomer på lavt blodsukker: Kaldsvetting, kald og blek hud, hodepine, hjertebank, kvalme, usedvanlig stor sultfølelse, forbigående synsforstyrrelser, døsighet, unormal tretthet og svakhet, nervøsitet eller skjelving, angst, forvirring og konsentrasjonsproblemer.
Alvorlig lavt blodsukker kan føre til bevisstløshet. Dersom langvarig alvorlig lavt blodsukker ikke behandles, kan det føre til hjerneskade (midlertidig eller livsvarig) og til og med død. Du kan komme
raskere til bevissthet igjen hvis du får en injeksjon av hormonet glukagon gitt av en person som er blitt instruert i hvordan det skal brukes. Dersom du har fått glukagon, vil du trenge glukose eller et sukkerholdig mellommåltid så snart du kommer til bevissthet. Hvis du ikke reagerer på glukagonbehandling, må du behandles ved et sykehus.
Hva skal du gjøre hvis du får lavt blodsukker:
 • Dersom du opplever lavt blodsukker spis glukosetabletter eller et annet mellommåltid med høyt sukkerinnhold (for eksempel søtsaker, kjeks, fruktjuice). Hvis mulig, mål blodsukkeret ditt og ta en hvil. For sikkerhets skyld må du alltid ha med deg glukosetabletter eller et mellommåltid med høyt sukkerinnhold.
 • Når symptomene på lavt blodsukker har forsvunnet, eller når blodsukkernivået ditt er stabilisert, fortsettes insulinbehandlingen som vanlig.
 • Dersom du får så lavt blodsukker at det fører til at du besvimer, dersom du har hatt behov for en injeksjon av glukagon, eller dersom du har hatt gjentatte episoder med lavt blodsukker skal du snakke med en lege. Det kan være nødvendig å justere insulindosen, tidspunktet for insulindosering, matinntak eller mengde fysisk aktivitet.
Fortell relevante personer at du har diabetes og hva konsekvensene kan være, inkludert risikoen for å besvime (bli bevisstløs) på grunn av lavt blodsukker. La dem få vite at hvis du besvimer må de legge deg i stabilt sideleie og tilkalle lege med det samme. De må ikke gi deg noe å spise eller drikke fordi du kan bli kvalt.
Alvorlig allergisk reaksjon overfor Levemir eller et av innholdsstoffene i preparatet (en såkalt systemisk allergisk reaksjon) er en svært sjelden bivirkning, men kan potensielt være livstruende. Den kan berøre færre enn 1 av 10 000 brukere.
Søk råd hos helsepersonell omgående:
 • Dersom symptomene på allergi sprer seg til andre deler av kroppen.
 • Dersom du plutselig føler deg dårlig og du: begynner å svette, blir kvalm (kaster opp), får pustebesvær, får hjertebank, føler deg svimmel.
Dersom du merker noen av disse symptomene, søk råd hos helsepersonell omgående.
Hudforandringer på injeksjonsstedet: Fettvevet kan skrumpe (lipoatrofi) eller fortykkes (lipohypertrofi) (noe som kan forekomme hos færre enn 1 av 100 personer) hvis du injiserer insulin på samme sted. Opphopning av et protein kalt amyloid kan også forårsake kuler under huden (kutan amyloidose; det er ikke kjent hvor ofte dette forekommer). Det kan hende at insulinet ikke virker så godt hvis du injiserer det i et klumpete, innskrumpet eller fortykket område. Bytt injeksjonssted for hver injeksjon for å bidra til å forebygge disse hudforandringene.
b) Liste over andre bivirkningerMindre vanlige bivirkninger
Kan berøre færre enn 1 av 100 personer.
Symptomer på allergi: Lokale allergiske reaksjoner (smerte, rødhet, elveblest, inflammasjon, blåmerker, hevelse og kløe) på injeksjonsstedet kan forekomme. Disse forsvinner vanligvis i løpet av få uker ved fortsatt bruk av insulinet. Hvis de ikke forsvinner, eller det sprer seg over hele kroppen, snakk med lege omgående. Se også Alvorlig allergisk reaksjon ovenfor.
Synsforstyrrelser: Synsforstyrrelser kan oppstå i begynnelsen av en insulinbehandling, men er vanligvis av forbigående karakter.
Hovne ledd: Når du begynner insulinbehandlingen, kan væskeansamling forårsake hevelse rundt ankler og andre ledd. Dette er normalt av forbigående karakter. Hvis ikke, kontakt legen din.
Diabetisk retinopati (en øyesykdom relatert til diabetes som kan føre til synstap): Dersom du har diabetisk retinopati og blodsukkernivået ditt forbedres veldig raskt, kan retinopatien bli verre. Spør legen om dette.
Sjeldne bivirkninger
Kan berøre færre enn 1 av 1000 personer.
Smertefull nevropati (smerte som skyldes nerveskade): Hvis blodsukkernivået forbedres raskt kan du få en nerverelatert smerte, dette kalles akutt smertefull nevropati og er normalt forbigående.
c) Følger ved diabetesHøyt blodsukker (hyperglykemi)
Høyt blodsukker kan inntreffe hvis du:
 • Ikke har injisert nok insulin.
 • Glemmer å ta insulin eller avbryter behandlingen med insulin.
 • Gjentatte ganger tar mindre insulin enn det du trenger.
 • Får infeksjon og/eller feber.
 • Spiser mer enn vanlig.
 • Mosjonerer mindre enn vanlig.
Varselsymptomer på høyt blodsukker:
Varselsymptomene utvikler seg gradvis. De inkluderer: økt vannlating, tørste, manglende appetitt, uvelhet (kvalme eller oppkast), døsighet eller tretthet, rødmende hud, tørr hud, munntørrhet og fruktluktende (acetonluktende) ånde.
Hva gjør du hvis du får høyt blodsukker:
 • Dersom du får noen av symptomene nevnt ovenfor: kontroller blodsukkernivået, hvis mulig kontroller urinen for ketoner, deretter søk råd hos helsepersonell omgående.
 • Dette kan være symptomer på en meget alvorlig tilstand kalt diabetisk ketoacidose (opphopning av syre i blodet fordi kroppen bryter ned fett i stedet for sukker). Dersom den ikke behandles, kan den føre til diabetisk koma og til slutt død.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Levemir

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på sylinderampullens etikett og eske etter ”Utl. dato”. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Oppbevar alltid sylinderampullen i ytteremballasjen, når den ikke er i bruk for å beskytte mot lys. Levemir skal beskyttes mot sterk varme og lys.
Før anbrudd: Levemir Penfill som ikke er tatt i bruk skal oppbevares i kjøleskap ved 2-8ºC, borte fra kjøleelementet. Skal ikke fryses.
Tatt i bruk eller medbrakt som reserve: Levemir Penfill som er tatt i bruk eller medbrakt som reserve skal ikke oppbevares i kjøleskap. Penfill kan medbringes og oppbevares i romtemperatur (ved høyst 30ºC) i opptil 6 uker.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Levemir
 • Virkestoff er insulin detemir. Hver ml inneholder 100 enheter insulin detemir. Hver sylinderampulle inneholder 300 enheter insulin detemir i 3 ml oppløsning til injeksjon. 1 enhet insulin detemir tilsvarer 1 internasjonal enhet humaninsulin.
 • Andre innholdsstoffer er glyserol, fenol, metakresol, sinkacetat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumklorid, saltsyre, natriumhydroksid og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Levemir ser ut og innholdet i pakningen
Levemir finnes som en injeksjonsvæske, oppløsning.
Pakningsstørrelser på 1, 5 og 10 sylinderampuller à 3 ml. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danmark
Tilvirker
Tilvirkeren kan identifiseres via batchnummeret som er trykket på kartongfliken og på etiketten:
 • Hvis andre og tredje tegn er S6, P5, K7, R7, VG, FG eller ZF er tilvirkeren Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danmark.
 • Hvis andre og tredje tegn er H7 eller T6 er tilvirkeren Novo Nordisk Production SAS, 45 Avenue d’Orléans, F-28000 Chartres, Frankrike.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 09.04.2021
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (the European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu/.